Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2023. 09. 23.
Mennyi áldozatot szednek a gyógyszer–gyógyszer kölcsönhatások? - pharmaonline.hu
»
2023. 09. 22.
Új ipari trendekr?l tartott nemzetközi szimpóziumot a Gyógyszerészeti Intézet - semmelweis.hu
»
2023. 09. 22.
A súlycsökkent? gyógyszerek átrendezik a világot – mutatjuk a veszteseket és a nyerteseket - vg.hu
»
2023. 09. 22.
Mennyi áldozatot szednek a gyógyszer–gyógyszer kölcsönhatások? - pharmaonline.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

A Kamara elmúlt heti programjából
2008. március 17.
Március 10. GYGSZB ülésezett-HB: Rövid beszámoló a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottságának 2008. március 10.-i ülésér?l

A metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási protokoll gyógyszerész és orvos szakmai szervezetek által véleményezett 1.2-es verziója elkészült, melyet a Bizottság megvitatott és végs? szakmai korrektúra bocsáthatónak vélt. A Bizottság kezdeményezi az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központnál, hogy a gyógyszertárban mérend? anyagcsere-paraméterek ne csak önellen?rzésként, hanem a gyógyszerész által végezhet? vizsgálatként kerülhessenek a gondozási protokollokban rögzítésre. A Bizottság meghallgatta a GSK tájékoztatóját a csökkentett orlistat hatóanyagú készítmény vény nélküli gyógyszerként való forgalomba hozatali terveir?l, és az esetleges szerepér?l a metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási program súlykontroll ágához kapcsolódóan.


Március 11.

 

Újabb egyeztetésre került sor az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti f?osztályán a gyógyszerészi gondozás részletes szabályozása tárgyában. A minisztériumi tárgyalódelegációt dr. Szepezdi Zsuzsa f?osztályvezet? vezette, a megbeszélésen részt vett dr. Bódis Lászlóné országos tiszti f?gyógyszerész. A Kamara képviseletében a megbeszélésen részt vett Horváth Tamás elnök és Hankó Zoltán alelnök. A Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottságát dr. Samu Antal (MOSZ) képviselte, dr. Soós Gyöngyvér (MGYT) egyéb irányú feladatai miatt kimentését kérte. A megbeszélésen a gyógyszerészi gondozás engedélyezési eljárásáról és a tevékenység személyi feltételeir?l folyt egyeztetés. A soron következ? megbeszélésre március 19-én kerül sor.

 

Március 12.
NEK ülés, az MGYK-t Horváth Tamás képviselte

 

A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal 2008. március 12-ei határozatai

 

1.A NEK üdvözli a Magyar Nemzet elsöpr? erej? akaratnyilvánítását a 2008. március 9-ei népszavazáson.

 

A NEK ezzel összefüggésben felszólítja a Kormányt, tegyen eleget az Alkotmányból ered? kötelezettségeinek, nevezetesen: biztosítsa a polgárok számára a lehet? legmagasabb szint? testi, lelki egészséghez való jogot, ezt a jelenleg m?köd? társadalombiztosításon, annak fejlesztésén keresztül tegye meg, és biztosítsa az ellátáshoz szükséges anyagi fedezetet is.
(Alkotmány 35§ (1) bek. g); 70/D§ (1)-(2) bek.)

 

A NEK felszólítja a miniszterelnököt, tegyen eleget az ügydönt? népszavazás kérdéseiben foglaltaknak, vagyis a vizit- és napidíjat 2009. január 1-ét?l szüntesse meg a hiányzó források jöv? évi pótlásának biztosításával együtt. A NEK elfogadja és támogatja azt a lehet?séget is, ha a vizit- és napidíjat ez év április 1-ével kívánják megszüntetni. Ebben az esetben a Kormánynak már a jelzett id?ponttól fogva kell gondoskodnia a kies? források pótlásáról.

 

A NEK elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök és az egészségügyi miniszter fenyeget?zéseit, miszerint nem pótolnák a kies? forrásokat, mivel ez számos orvosi praxis cs?djéhez, így az alapellátás ellehetetlenüléséhez, ezáltal a betegek ellátatlanságához vezet.

 

Nincs az a kormányzat a világon, amelyik ezt megengedhetné magának!

 

2.A NEK tagjai alkotmánybírósági beadványt készítenek, mivel az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi I. törvény sérti a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 24. számú egyezményét, ami a betegbiztosítás tárgyában született és amelyhez Magyarország csatlakozott. Az egyezmény az 1928. évi 32. törvényben jelent meg, ennek 6. cikke rendelkezik arról, hogy ?A betegségi biztosítást közhatóságok igazgatási és pénzügyi ellen?rzése alatt álló, minden nyerészkedési célzat nélkül m?köd?, önkormányzattal bíró intézménynek kell ellátniok?. A beadvány másik része az egészségbiztosítási pénztárak egyenl? elbánás, egyenl? hozzáférés elvét sért? szabályainak elutasítását tartalmazza.

 

3.Mint ahogy azt Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke megfogalmazta, és a NEK korábbi határozatai el?re jelezték, megkezd?dött az egészségbiztosítási pénztár törvény üzleti biztosítói m?ködését eredményez? végrehatási rendeletekkel történ? kiegészítése. A NEK tiltakozik ezen rendeletek szelleme és tartalma ellen. A NEK ezért felkéri tagjait, ahogy a törvényalkotásban, úgy a végrehajtási rendeletalkotási folyamatban is jogfenntartással vegyenek részt.

 

4.A NEK felkéri a Legf?bb Ügyészt, hogy soron kívül, hivatalból állapítsa meg, hogy a kormánypártok közötti Koalíciós Megállapodás 3. sz. mellékletét arra jogosultak írták-e alá. Ez a melléklet a ?biztosítási oldal? átalakítását tartalmazza. Ha nem jogosultak írták alá, akkor az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvénytervezetet nem terjeszthették volna az Országgy?lés elé és az nem fogadhatta volna el. (Melléklet dr. Kovács Tamáshoz írt beadvány.)

 

 

A NEK tudomásul veszi a szóbeli tájékoztatást az EU Parlament Petíciós Bizottsága el?tti eljárásról, a február 26-ai meghallgatásról, és szemben egyes sajtómegjelenésekkel, az eljárás tovább folytatódik, s?t további dokumentumokkal egészül ki. A NEK továbbra is figyelemmel kíséri az eljárást.

 

Március 13.
Elnökségi ülés

Elnökségi március 13.-án ülésezett a Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége. A napirend szerint el?ször a szolgálati rend véleményezésekre került sor, majd ezután a 2008. évi els? rendes küldött közgy?lés összehívásáról határoztak. A küldöttközgy?lést az elnökség május 17.-e 10 órára hívta össze. Dr. Zalai Károly f?titkár el?terjesztésében megtárgyalták a 2008. évi részletes költségvetést. A Felügyel? bizottság véleményét dr. Sohajda Attila FB elnök ismertette. Az FB 2008. március 12-i ülésén tárgyalta a részletes költségvetést és azt jóváhagyta. Az országos elnökség is határozott a részletes költségvetés elfogadásáról, annak nyitva hagyásával, hogy a tagdíj befizetés változása és az állami támogatás változása miatt a költségvetés f?számainak módosítására az ?szi küldöttközgy?lésen kerüljön sor. Dr. Csóka Ildikó titkár foglalta össze az el?z? elnökségi ülésen hozott határozat értelmében a Gyógyszerészi Ellátó Standardok- hoz beérkezett véleményeket. Az el?terjesztés nyomán az Elnökség az anyaghoz tartalmi kiegészítést nem f?zött, de javasolja a GYES definíciókkal való kiegészítését és a koncepció kialakításában szakmai szervezetek együttm?ködésével annak vizsgálatát, hogy a GYES hogyan illeszkedik különböz? szabályzatokhoz, és az etikai kódexhez. A szakmai kollégiumok véleményét javasolja kikérni a GYES megvalósítása módszertani útmutatója terén. A további vélemények bekéréséhez a kamara honlapján felhívást tesz és kéri a megyei elnökök segítségét. Határid? március vége. A munkában továbbiakban dr. Csóka Ildikó mellett dr. Bozsik József titkár, elnökségi tag is részt vesz. Horváth-Sziklai Attila országos ügyviteli vezet? számolt be a kamara hivatala ISO auditjáról, a beszámolót az Elnökség elfogadta.(Részletes anyagot lapunk 4-5. oldalán olvashatnak ? a szerk.) A kamara hivatalának helységei hasznosítása ? a kamara szervezeteinek lehetséges összeköltözése - tárgyában hozott 89/2008 E. sz. határozatban kért véleményeket Horváth Tamás elnök ismertette. Az Elnökség meghallgatta a Pest megyei elnökség véleményét és úgy döntött, hogy tárgyalást kezd a lehetséges együttm?ködésr?l. A budapesti szervezet álláspontját kés?bb kapja meg az országos elnökség. A méltányossági kérelemr?l született döntés után több téma került ismertetésre a napirend szerint. Tájékoztató hangzott el a megyei elnökök értekezletér?l, ismertetésre került az új hírlevél modul és bemutatásra került az új honlap. Az elnökség elfogadta az elnökségi ülések rendjét, továbbra is a havi egyszeri ülésezési rendet követi. A bels? információs eljárásrend kialakítása anyag elkészült, de megvitatása elnapolásra került. Horváth Tamás külön felhívta a figyelmet, hogy a gyógyszer-gazdaságossági törvénytapasztalatainak értékeléséhez továbbra is várja a kamara hivatala a véleményeket, az ehhez szükséges felhívást a kamara honlapján közzéteszi, és ismét felhívja a megyei elnökök figyelmét a vélemények gyors begy?jtésére. Az Egészségügyi Bizottság április 2-án tárgyalja a törvényr?l szóló beszámolót.

 

 

 

Március 14.

 

  • Az MGYT elnökségének szervezésében az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharcban részt vett gyógyszerészek emléktábláját koszorúzták meg a gyógyszerészi szervezetek vezet?i a Budai Várban lév? Arany Sas patikamúzeum udvarán. A Magyar Gyógyszerészi Kamara koszorúját Balázs Ilona alelnök helyezte el az emléktáblán.

 

  • Az Egészségügyi Minisztériumban rendezett ünnepségen dr. Zalai Károly képviselte az MGYK-t

 

  • Az EüM. Március 15. alkalmából rendezett ünnepségen Pro Sanitate kitüntetést kapott Balogh Tiborné az ÁNTSZ BAZ megyei kirendeltségének tisztigyógyszerésze és Kiss Lászlóné a F?városi Heim Pál Kórház gyógyszertári asszisztense. A kitüntetetteknek gratulálunk.

« Vissza
Betegsarok
2022. 09. 26.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2023 szeptember»
hkszcspszv
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  vándorgy?lés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2023. 03. 29.
Az MGYK XII. Vándorgy?lésér?l
»
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2022. 12. 06.
A XI. Gyógyszerész Köztestületi Napokról
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2023. 09. 23 szombat