Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2023. 10. 02.
Az újságíró archívumából – Egy Corinfar-címke nyomában – Infovilág
»
2023. 09. 29.
Erdélyi magyar gyógyszerészsiker - novekedes.hu
»
2023. 09. 28.
A biztonságos gyógyszerszedés érdekében indít kampányt az MGYK az MGYT-vel és az SE-vel - RTL Híradó
»
2023. 09. 27.
Felel?s gyógyszerszedés - Interjú dr. Somogyi Orsolyával - ATV
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

A kamarai törvény 2011. április 1-vel hatályos egységes szerkezetbe foglalt szövege - 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben m?köd? szakmai kamarákról
2011. március 28.

A törvény szövege pdf formátumban -nyomtatóbarát verzió - elérhet? itt!
kamarai_torv_2011_apr1_tol_hat_egys_szoveg.pdf

 

2006. évi XCVII. törvény

az egészségügyben m?köd? szakmai kamarákról

Az Országgy?lés az egészségügyi szakmák gyakorlóinak szakmai önkormányzathoz való jogát elismerve, annak érdekében, hogy az orvosok, a gyógyszerészek és az egészségügyi szakdolgozók

- közvetlenül és az általuk választott testületek, tisztségvisel?k útján, demokratikusan - a törvény által meghatározott keretek között - önállóan intézzék szakmai ügyeiket,

- meghatározzák és a közérdekkel összhangban képviseljék szakmai, etikai, gazdasági és szociális érdekeiket,

- a Nemzeti Együttm?ködés Rendszerének keretei között társadalmi súlyuknak, szellemi t?kéjüknek megfelel? mértékben hozzájáruljanak az egészségpolitika alakításához, az egészségügyet érint? egyéb döntések meghozatalához, valamint a lakosság egészségügyi ellátásának javításához

a következ? törvényt alkotja:

I. Fejezet

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI KAMARÁK RENDSZERE

1. § (1) Az egészségügy területén m?köd? szakmai kamarák az orvosok és fogorvosok, gyógyszerészek, egészségügyi szakdolgozók önkormányzattal rendelkez? szakmai, érdek-képviseleti köztestületei.

(2) Az egészségügy területén szakmai kamaraként

a) Magyar Orvosi Kamara,

b) Magyar Gyógyszerészi Kamara,

c) Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

m?ködik.

(3) A szakmai kamarák feladataikat

a) az alapszabály szerint létrehozott területi szervezeteik, valamint

b) országos szerveik

útján látják el.

(4) A területi szervezetek és az országos szervek jogi személyek.

(5)-(6)

II. Fejezet

A SZAKMAI KAMARÁK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

2. § A szakmai kamara

a) az egészségügyi hivatás gyakorlásával és az egészségügyi tevékenységgel összefügg? kérdésekben képviseli és védi tagjainak érdekeit és jogait, és - külön jogszabályokban meghatározott keretek között - egyedi ügyekben is el?segíti ezen jogok érvényesítését;

b) megalkotja alapszabályát;

c) a feladatköre szerinti egészségügyi szakma gyakorlására vonatkozó általános szakmai magatartási-etikai (a továbbiakban együtt: etikai) szabályokat (a továbbiakban: etikai kódex) alkot, és az e törvényben meghatározott esetekben a tagjával szemben etikai eljárást folytat le;

d) véleményezési jogot gyakorol

da) az egészségügyi dolgozók szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illet?leg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érint? jogszabály megalkotásánál,

db) az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy m?ködési rendjét érint? állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál,

dc) feladatkörének megfelel?en a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének meghatározása, valamint a felvételi és képzési szakmánkénti keretszámok meghatározása, a szakképesítések hiányszakmának való min?sítése tekintetében,

dd) a helyi önkormányzatok területi ellátási felel?sségébe tartozó feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatók és a helyi önkormányzat közötti, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésér?l szóló külön törvény szerinti, egészségügyi szolgáltatás nyújtására irányuló szerz?dések tervezete tekintetében;

e) felkérésre, kijelölt szerve útján szakért?ként részt vesz az adott egészségügyi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások min?ségi ellen?rzésében;

f) nyilvántartást vezet a tagjairól;

g) közrem?ködik a kötelez? továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellen?rzésében és továbbképzést szervez;

h) feladatkörében együttm?ködik az egészségügy területén m?köd? társadalmi szervezetekkel, véleményének, illetve döntéseinek kialakításába - szükség szerint - bevonja az érintett egészségügyi érdek-képviseleti szerveket;

i) ellátja azokat a további feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal, illetve azokat az érintettek megállapodása alapján átadott feladatokat, amelyek átvételét állami, helyi önkormányzati vagy egészségbiztosítási szervekt?l jogszabály nem tiltja;

j) az érintettek kezdeményezésére egyeztet? eljárást folytat le tagjai körében az egészségügyi tevékenység gyakorlásával összefügg? vitás kérdésekben;

k) közzéteszi - a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhet? pontszám és a továbbképzést szervez? megjelölésével - az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékét, valamint a feladatkörében érintett szakmák tekintetében az egészségügyr?l szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) szerinti kötelez? továbbképzések szervez?inek tevékenységét külön jogszabályban foglaltak szerint rendszeresen min?sítheti, a min?sítést honlapján közzéteszi, és szükség szerint javaslatot tesz a továbbképzésre jogosult intézménynek vagy az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek; továbbá feladatkörében külön jogszabályban foglaltak szerint közrem?ködik a nem egyetemi, f?iskolai szint? egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések szakmai feltételei megvalósulásának ellen?rzésében;

l) feladatkörében megvizsgálja a nem egyetemi, f?iskolai szint? egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések szakmai feltételeit, és azok megvalósulása tekintetében szükség szerint javaslatot tesz az adott képzésre jogosult intézménynek, az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek;

m) tagját az e törvényben meghatározott esetekben továbbképzésen való részvételre kötelezi;

n) jogszabály vagy az adott szerv tevékenységére irányadó egyéb szabály alapján vagy felkérésre részt vesz a feladat- és hatáskörét közvetlenül érint? szakmai testületek, illet?leg bizottságok munkájában;

o) ajánlásokat ad az egyes egészségügyi szolgáltatók által megállapított díjtételek alsó és fels? határaira.

2/A. § (1) A 2. § d) pontjában foglaltakon túlmen?en a Magyar Orvosi Kamara véleményezési jogot gyakorol a szakmai alkalmasság kérdésében az állami, egészségbiztosítási, illet?leg helyi önkormányzati szervek, valamint az egyetemek orvosképzést, szakképzést végz? karai, szervezeti egységei magasabb vezet? és vezet? állású orvosainak orvosi diplomához kötött tevékenység végzése körében történ? vezet?i kinevezése, megbízása, a vezet?i megbízás visszavonása, vagy - vezet?i munkakör esetén - felmentése során, továbbá a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok e munkakörben, munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történ? foglalkoztatása, illet?leg a foglalkoztatásnak a munkáltató kezdeményezésére történ? megszüntetése tekintetében.

(2) A 2. § d) pontjában foglaltakon túlmen?en a Magyar Gyógyszerészi Kamara

a) véleményezési jogot gyakorol a szakmai alkalmasság kérdésében az állami, egészségbiztosítási, illet?leg helyi önkormányzati szervek, valamint az egyetemek gyógyszerészképzést, szakképzést végz? karai, szervezeti egységei magasabb vezet? és vezet? állású gyógyszerészeinek gyógyszerészi diplomához kötött tevékenység végzése körében történ? vezet?i kinevezése, megbízása, a vezet?i megbízás visszavonása, vagy - vezet?i munkakör esetén - felmentése során, továbbá a gyógyszerészek költségvetési szerv keretében m?köd? intézményi gyógyszertárban történ? foglalkoztatása, illet?leg a foglalkoztatásnak a munkáltató kezdeményezésére történ? megszüntetése tekintetében,

b) szakért?ként részt vesz a külön jogszabályban meghatározott esetekben a gyógyszerészi diplomához kötött tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek kiadására irányuló eljárásban.

(3) A 2. § d) pontjában foglaltakon túlmen?en a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara véleményezési jogot gyakorol

a) a szakmai alkalmasság tekintetében - az (1) és (2) bekezdésben nem említett - szakképesítéshez kötött tevékenység körében foglalkoztatott magasabb vezet?, vezet? állású egészségügyi szakdolgozó vezet?i kinevezése, megbízása, a vezet?i megbízás visszavonása, vagy - vezet?i munkakör esetén - felmentése tekintetében,

b) az egészségügy területén m?köd? egészségügyi szakdolgozói szakterületeken a szakért?i és vizsgaelnöki névjegyzékbe történ? felvétel tekintetében.

(4) Az (1) bekezdésben, a (2) bekezdés a) pontjában és a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljárva a szakmai kamara a munkáltatói jogkört gyakorló személyt tájékoztatja különösen arról, hogy a megbízandó, kinevezend?, vagy a vezet?i megbízással, kinevezéssel már rendelkez? egészségügyi dolgozó

a) rendelkezik-e kamarai tagsággal,

b) áll-e a vezet?i megbízást kizáró etikai büntetés hatálya alatt.

(5) A szakmai kamara az (1) bekezdésben, a (2) bekezdés a) pontjában és a (3) bekezdés a) pontjában foglalt esetekben tájékoztatja a munkáltatói jogkör gyakorlóját a szakmai kamara által ismert, jogszabályon alapuló olyan körülményekr?l, amelyek kizárhatják vagy befolyásolhatják a vezet?i feladatok kamarai tag által történ? ellátását.

2/B. § (1) A szakmai kamara feladatkörében szakért?ként véleményezi a külön törvény szerint m?ködési nyilvántartásba vétel nélkül, meghatározott id?tartamra és helyszínre (munkahelyre) szóló egészségügyi tevékenységre irányuló kérelmeket.

(2) A szakmai kamara feladatkörében szakért?ként véleményezi a külföldi bizonyítvány, oklevél Magyarországon történ? elismerésére irányuló kérelmet, ha az oklevél a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésér?l szóló külön törvény alapján feltétel nélkül nem ismerhet? el.

(3) Az (1) és (2) bekezdések szerinti hatósági eljárásokban a szakmai kamara a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló külön törvény szerint szakért?ként vesz részt.

(4) A szakmai kamara véleményezési jogot gyakorol - feladatkörének megfelel?en - az egészségügyi szolgáltatók és az egészségbiztosítási szerv közötti szerz?dések általános szerz?dési feltételei és az egyedi szerz?dések azonos feltételei tekintetében.

2/C. § (1) A 2-2/B. §-okban meghatározott véleményezési jogkörök érvényesülése érdekében a döntés el?készítéséért felel?s szerv, illetve személy köteles

a) a tervezetet véleményezésre olyan módon megküldeni, hogy a szakmai kamarának véleménye kialakításához megfelel? id? és ismeret álljon rendelkezésre,

b) a szakmai kamara véleményét az el?készítés során mérlegelni, illetve a döntésre jogosulttal megismertetni,

c) az elfogadott döntésr?l a kamarát tájékoztatni.

(2) A 2-2/B. §-okban meghatározott véleményezési jogkörét a szakmai kamara a véleményt kér? által meghatározott határid?n belül gyakorolja, illetve - az (1) bekezdés a) pontjában foglalt követelményeknek meg nem felel? határid? kit?zése esetén - a határid? lejártát megel?z?en javaslatot tehet annak meghosszabbítására. Ha a szakmai kamara a rendelkezésére álló határid?n belül véleményezési jogát nem gyakorolja, vagy nem kéri a véleményezési határid? meghosszabbítását, a döntés el?készítéséért felel?s szerv, illetve személy a szakmai kamara egyetértését vélelmezheti. Nem hosszabbítható meg a szakmai kamara véleményezési jogának gyakorlására rendelkezésre álló határid? olyan módon, hogy a meghosszabbítás a döntés meghozatalára jogosult szerv tekintetében a döntéshozatal jogszabályban el?írt eljárási határidejének elmulasztását eredményezze.

(3) A 2/B. § (4) bekezdése alapján tett véleménye figyelmen kívül hagyása vagy részleges figyelembevétele esetén ennek okairól a kamarát írásban tájékoztatni kell. A tájékoztatást a döntés meghozatalára jogosult szerv vagy személy adja meg.

2/D. § (1) A szakmai kamara a 2. § m) pontja szerinti feladatkörében az e §-ban foglalt feltételek teljesülése esetén, megfelel? határid? kit?zésével továbbképzésre kötelezi a tagját.

(2) A kamarai tagot továbbképzésre kell kötelezni, ha az egészségügyi dolgozó az egészségügyi tevékenység végzés során, neki felróható okból súlyos szakmai szabályszegést követett el, és emiatt a bíróság joger?s ítélettel elmarasztalta, de foglalkozástól eltiltás büntetést nem alkalmazott.

(3) Továbbképzésre kell kötelezni a kamarai tagot abban az esetben is, ha az egészségügyi dolgozót a bíróság joger?sen eltiltotta az egészségügyi szakma körébe tartozó foglalkozásától, és e büntetéshez f?z?d? joghátrányok alóli mentesülést követ?en az egészségügyi dolgozót els? ízben vették fel vagy vették fel újra a kamarába.

(4) A szakmai kamara a továbbképzésre kötelezést tartalmazó döntést területi szinten, az alapszabályban meghatározott szerve útján hozza meg. A döntéssel szemben a szakmai kamara országos elnökségéhez lehet fellebbezni.

2/E. § (1) A szakmai kamara által elrendelt továbbképzésnek tárgya szerint

a) meg kell felelnie a kamarai tag szakképesítésének, és

b) a tudomány korszer? színvonalának és az egészségügyi ellátás igényeinek megfelel?en, alkalmasnak kell lennie a szakmai szabályszegéssel érintett szakterületen végzett egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek, készségek fejlesztésére.

(2) A szakmai kamara által e törvény alapján elrendelt továbbképzés teljesítése az egészségügyi dolgozó m?ködési nyilvántartásának megújításához szükséges feltételek körébe nem számítható be.

(3) A szakmai kamara által elrendelt továbbképzés összes, a tagra háruló indokolt költsége nem haladhatja meg a továbbképzés befejezésekor érvényes, a tagra irányadó garantált bérminimum, ennek hiányában a kötelez? legkisebb munkabér kétszeresét.

(4) A szakmai kamara által elrendelt kötelez? továbbképzés id?tartama nem haladhatja meg a hat hónapot.

(5) Az elrendelt továbbképzés elvégzését a tag a szakmai kamara területi szervének igazolni köteles.

III. Fejezet

A SZAKMAI KAMARÁK SZERVEZETE

A területi szervezetek

3. § (1) Az e törvényben és az alapszabályban meghatározott feladatok ellátására az alapszabály szerint kamarai területi szervezeteket kell létrehozni.

(2) A területi szervezetek megalakítására, szervezet rendszerére, tisztségvisel?ire és azok megválasztásának módjára, valamint feladataik ellátására - e törvény eltér? rendelkezésének hiányában - az alapszabály rendelkezései irányadóak, azzal, hogy a területi szervezetben m?ködni kell etikai bizottságnak és elnökségnek, amelyek elnökei e törvény alkalmazásában tisztségvisel?nek min?sülnek.

(3) A területi szervezeteket úgy kell létrehozni, hogy azok megfeleljenek az e törvény szerinti feladataiknak.

Az országos szervek

4. § (1) A szakmai kamara legf?bb képviseleti szerve a területi szervezetek választott küldötteib?l álló küldöttközgy?lés, amelynek kizárólagos hatáskörébe tartozik a szakmai kamara alapszabályának, illet?leg etikai kódexének a megalkotása és módosítása, valamint - a 6. § (4) bekezdésére is figyelemmel - országos tisztségvisel?inek, az országos etikai bizottság, valamint az országos felügyel?bizottság tagjainak megválasztása, a szakmai kamara számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, továbbá az országos felügyel?bizottság éves beszámolójának elfogadása. Az alapszabály a küldöttközgy?lés részére más kizárólagos hatásköröket is megállapíthat.

(2) A küldöttközgy?lés tagjai:

a) az alapszabály szerint 4 évre, titkos szavazással választott küldöttek, szavazati joggal,

b) a szakmai kamara országos elnökségének (a továbbiakban: országos elnökség) tagjai, tanácskozási joggal,

c) a szakmai kamara országos etikai bizottságának, országos felügyel?bizottságának, valamint az alapszabály szerint létrehozott más, országos állandó bizottságok elnökei, továbbá az etikai kollégium elnöke, tanácskozási joggal.

(3) A küldöttközgy?lést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az alapszabály rendelkezhet a küldöttközgy?lés gyakoribb összehívásáról, valamint meghatározhatja a kötelez? összehívás további eseteit is.

(4) A küldöttközgy?lés határozatképes, ha a küldöttek több, mint fele jelen van. A küldöttközgy?lésben id?közben megüresedett küldötti helyek betöltésére, illet?leg a határozatképtelenség esetén követend? eljárásra az alapszabály rendelkezései irányadóak.

(5) A küldöttközgy?lés a határozatait a szavazásra jogosult jelenlév?k többségének egyetért? szavazatával hozza. Az alapszabály elfogadásához és módosításához a szavazásra jogosult jelenlév?k 2/3-ának egyetért? szavazata szükséges.

5. § A küldöttközgy?lés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó, törvényben, valamint az alapszabályban meghatározott feladatok ellátására a küldöttközgy?lés országos ügyintéz? szerveket és tisztségvisel?ket választ.

6. § (1) Országos ügyintéz? szervek:

a) az elnökség,

b) az etikai bizottság,

c) a felügyel?bizottság,

d) az etikai kollégium,

e) az alapszabályban meghatározott más állandó bizottságok.

(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek a 10. § (1) bekezdésében megjelölt szervvel együtt képezik a szakmai kamara országos szervezetét.

(2) Az országos elnökség tagjai: elnök, alelnökök, f?titkár, titkárok.

(3) A szakmai kamara országos tisztségvisel?i az országos elnökség (2) bekezdésben meghatározott tagjain kívül az (1) bekezdés b)-c) pontjaiban meghatározott bizottságok, valamint az alapszabály szerint szervezett más állandó bizottság, az (1) bekezdésd) pontjában meghatározott etikai kollégium elnöke, alelnökei, továbbá - ha a kamarának van tagozata - az országos szakmai tagozatok vezet?i.

(4) Az országos elnökség tagjait, valamint a (3) bekezdésben szerepl? tisztségvisel?k közül az országos etikai bizottság, az országos felügyel?bizottság, valamint az etikai kollégium elnökét és alelnökét a küldöttközgy?lés, a további országos tisztségvisel?ket az alapszabályban meghatározott kamarai szerv titkos szavazással választja 4 éves id?tartamra.

(5) Az országos elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik

a) a 16. § (4) bekezdésében meghatározott fellebbezések elbírálása,

b) az alapszabály eltér? rendelkezése hiányában a 2. § d) pontjában meghatározott véleményezési jogkörök gyakorlása, a 2/A. és 2/B. §-ban foglalt jogkörök gyakorlása, a 2/D. § (4) bekezdése szerinti fellebbezések elbírálása, továbbá a jogszabályban vagy az alapszabályban más kamarai szerv feladat- és hatáskörébe nem utalt feladatok ellátása, hatáskörök gyakorlása,

c) az alapszabályban meghatározott egyéb kamarai feladatok ellátása.

(6) Az országos elnökség szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal ülésezik. Az alapszabály rendelkezhet az elnökség gyakoribb összehívásáról, valamint meghatározhatja az elnökség kötelez? összehívásának további eseteit is.

(7) Az országos elnökség a döntéseit egyszer? szótöbbséggel hozza. Határozatképességéhez a tagok több, mint felének a jelenléte szükséges.

7. § (1) Az országos etikai bizottság, valamint az országos felügyel?bizottság tagjait a küldöttközgy?lés az alapszabály szerinti létszámban választja meg, titkos szavazással.

(2) Az országos felügyel?bizottság ellen?rzi a szakmai kamara m?ködésére, gazdálkodására, pénzügyi-számviteli rendjére vonatkozó jogszabályok és bels? szabályzatok érvényesülését. Az ellen?rzés során az országos felügyel?bizottságot megillet? jogosultságokat az alapszabály határozza meg.

(3) Az országos felügyel?bizottság évente egy alkalommal beszámol a küldöttközgy?lésnek.

8. § (1) A szakmai kamara az etikai kódex tartalmát érint? javaslatok kidolgozására etikai kollégiumot m?ködtet.

(2) Az etikai kollégium az alapszabály szerint választott tagokból, valamint a 6. § (4) bekezdése szerint megválasztott elnökb?l és alelnökb?l áll.

(3) A szakmai kamara etikai kódexét a kamara honlapján elektronikus formában, nyomtatható, elmenthet? és kimásolható formában közzé kell tenni.

9. § Ha e törvény másként nem rendelkezik, a szakmai kamara országos szervei és tisztségvisel?i által ellátott kamarai feladatokat az alapszabály határozza meg.

10. § (1) Az országos képviseleti, illet?leg ügyintéz? kamarai szervek vagy azok valamely tisztségvisel?jének kizárólagos hatáskörébe nem tartozó országos kamarai feladatok irányítására, illetve összehangolására országos ügyviteli feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: országos hivatal) m?ködik.

(2) Az országos hivatal vezetését az országos elnökséggel munkaviszonyban álló hivatalvezet? látja el. A hivatalvezet? felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos jogokat az országos elnökség, az egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

(3) A hivatalvezet? csak közigazgatási szakvizsgával rendelkez? személy lehet. Ett?l eltér?en hivatalvezet?i feladatokkal olyan fels?fokú iskolai végzettséggel rendelkez? személy is megbízható, aki közigazgatási alapvizsgával rendelkezik, feltéve, hogy a kinevezést?l számított három éven belül vállalja közigazgatási szakvizsga, vagy a közigazgatási szakvizsga alóli - teljeskör?en közigazgatási jelleg?nek min?sített tudományos fokozat alapján - mentesítés megszerzését. A határid? eredménytelen eltelte esetén a hivatalvezet? munkaviszonya a törvény erejénél fogva sz?nik meg.

(4) A hivatalvezet? helyettese felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos jogokat az elnök, az egyéb munkáltatói jogokat a hivatalvezet? gyakorolja.

(5) Az országos hivatal foglalkoztatottjai felett a munkáltatói jogokat a hivatalvezet? gyakorolja.

(6) Az országos hivatal és a hivatalvezet? feladatait a jogszabályok keretei között az alapszabály határozza meg.

10/A. § (1) A szakmai kamara teljes munkaid?ben foglalkoztatott tisztségvisel?jének munkabére és egyéb juttatásai nem haladhatják meg a kormánytisztvisel?kre vonatkozó bértábla alapján megállapítható legmagasabb összeget a kormánytisztvisel?k jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvényben foglaltak szerint.

IV. Fejezet

A TERÜLETI SZERVEZETEK ÉS AZ ORSZÁGOS SZERVEK TISZTSÉGVISEL?INEK VÁLASZTÁSA, VISSZAHÍVÁSA

11. § (1) A tisztségvisel?ket és az ügyintéz? szervek nem tisztségvisel? tagjait a szakmai kamara tagjai közül négyéves id?tartamra, titkosan választják. Azonos tisztségre a kamarai tag legfeljebb két egymást követ? alkalommal választható meg.

(2) A tisztségvisel?k, illet?leg az ügyintéz? szervek nem tisztségvisel? tagjainak megbízatása a megsz?nést eredményez? esemény bekövetkeztének napján sz?nik meg.

(3) Ha a tisztségvisel?nek vagy az ügyintéz? szerv nem tisztségvisel? tagjának a megbízatása az (1) bekezdésben meghatározott id?tartam lejárta el?tt sz?nik meg, a választására jogosult szerv - a visszahívás tekintetében a 13. § (3) bekezdésében foglalt eltéréssel - a megbízatás megsz?nését?l számított 30 napon belül megválasztja az új tisztségvisel?t, illetve az ügyintéz? szerv nem tisztségvisel? tagját.

(4) Amennyiben a tisztségvisel?nek vagy az ügyintéz? szerv nem tisztségvisel? tagjának megválasztása a küldöttközgy?lés hatáskörébe tartozik, a (3) bekezdésben meghatározott választás céljából a küldöttközgy?lést a megbízatás megsz?nését?l számított 30 napon belüli id?pontra össze kell hívni.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott határid?t az ügyintéz? szerv nem tisztségvisel? tagja esetében csak akkor kell alkalmazni, ha a megbízatás megsz?nésére és az ügyintéz? szerv megbízatással rendelkez? tagjainak számára tekintettel az ügyintéz? szerv - valamennyi tagjának megjelenése esetén - határozatképesen nem hívható össze. Ha e feltétel az ügyintéz? szerv bármely tagja megbízatásának megsz?nésére tekintettel utóbb teljesül, az erre okot adó körülményt?l számított 30 napon belül a (3) bekezdés szerinti eljárással - valamennyi be nem töltött mandátum tekintetében - meg kell tartani a választást.

12. § (1) Összeférhetetlen a kamarai tisztséggel, ha a tisztségvisel? vagy az ügyintéz? szerv nem tisztségvisel? tagja az egészségügy irányításában vagy finanszírozásában ügydönt? jelleggel vesz részt, valamint ha más, az egészségügy területén m?köd? érdekvédelmi szervezetben vagy politikai pártban tisztséget tölt be.

(2) Kamarai tisztségvisel? a szakmai kamarai szervezetben más tisztséget nem tölthet be, ügyintéz? szerv nem tisztségvisel? tagja, továbbá az országos hivatal foglalkoztatottja vagy hivatalvezet?, valamint területi szervezetnek az alapszabály szerinti ügyviteli szervezete vezet?je vagy foglalkoztatottja nem lehet. Kamarai tisztségvisel?, továbbá etikai bizottság, valamint etikai kollégium elnöke, tagja nem állhat etikai büntetés hatálya alatt.

(3) Ugyanazon szakmai kamara bármely ügyintéz? szervének tagjai nem lehetnek egymásnak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói és munkakörükben egymás alá- és fölérendeltjei.

(4) Az érintett megválasztásakor nyilatkozik arról, hogy esetében fennáll-e az (1)-(3) és (6) bekezdésekben meghatározott valamely összeférhetetlenségi ok. Az ilyen okot az érintett a megválasztásától számított 30 napon belül köteles megszüntetni, és arról a megválasztására jogosult testületet tájékoztatni.

(5) Ha az érintett az összeférhetetlenségi okot a (4) bekezdés szerinti határid?ben nem szünteti meg, illetve ha az összeférhetetlenség megállapítását az érintett megválasztására jogosult testülettel azonos szint? vagy az országos etikai bizottság, az országos felügyel?bizottság kezdeményezi, az összeférhetetlenség kimondásáról az érintett megválasztására jogosult testület határoz.

(6) Az alapszabály az (1)-(3) bekezdésekben meghatározottakon kívül az összeférhetetlenség más eseteit is megállapíthatja.

13. § (1) A tisztségvisel?, illetve az ügyintéz? szerv nem tisztségvisel? tagjának megbízatása megsz?nik: az érintett halálával, lemondásával, visszahívásával, kamarai tagságának megsz?nésével, az összeférhetetlenség kimondásával, valamint a 11. § (1) bekezdésében meghatározott id?tartam lejártával.

(2) A tisztségvisel?nek és az ügyintéz? szerv nem tisztségvisel? tagjának a visszahívását az ?t megválasztó testület tagjainak egytizede, valamint a területi szervezet tisztségvisel?je, ügyintéz? szervének nem tisztségvisel? tagja esetén a területi szervezet felügyel?bizottsága, továbbá - bármely tisztségvisel? és ügyintéz? szerv nem tisztségvisel? tagja esetén - az országos felügyel?bizottság kezdeményezheti írásban, a kezdeményezést indokolva.

(3) A visszahívásról - titkos szavazással - az a testület dönt, amelyik az érintett személyt megválasztotta, és visszahívás esetén egyidej?leg megválasztja az új tisztségvisel?t, illetve az ügyintéz? szerv nem tisztségvisel? tagját. A döntésre jogosult testületet a visszahívás kezdeményezését?l számított 30 napon belüli id?pontra össze kell hívni.

13/A. § (1) A szakmai kamara tisztségvisel?jét a kamarai tevékenységével összefüggésben - legfeljebb havi munkaideje tíz százalékának megfelel? mérték? - fizetett munkaid?-kedvezmény illeti meg.

(2) A kamarai tisztségvisel? a kamarai tevékenységével összefügg? munkából való távolmaradását a munkáltatója számára köteles tizenöt nappal el?re írásban bejelenteni. A munkáltató a határid?n belül érkezett bejelentést köteles tudomásul venni. A bejelentési kötelezettségének a kamarai tisztségvisel? ennél kés?bbi, de a tervezett távolmaradását megel?z? id?pontban is eleget tehet, ebben az esetben a munkáltató haladéktalanul dönt a munkaid?-kedvezmény biztosításáról vagy annak megtagadásáról.

(3) A szakmai kamarai tevékenységet teljes munkaid?ben végz? tisztségvisel?t a tisztség betöltésének id?tartamára fizetés nélküli szabadság illeti meg.

(4) A szakmai kamara tisztségvisel?jét a kamarai tevékenységével összefüggésben munkajogi hátrány nem érheti.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást

a) országos kamarai tisztségvisel? esetében a szakmai kamara országos hivatala az elnök jóváhagyásával,

b) az a) pont hatálya alá nem tarozó esetben a szakmai kamara területi elnöke

adja ki.

V. Fejezet

TAGSÁGI VISZONY

14. § (1) A szakmai kamara tagja lehet az, aki

a) magyar oktatási intézményben a választott kamarai tagság szerinti egészségügyi képesítést, szakképesítést megszerezte, vagy akinek külföldön szerzett, egészségügyi képesítést, szakképesítést igazoló bizonyítványát, oklevelét honosították, vagy egyenérték?vé nyilvánították, illet?leg egészségügyi szakképesítését elismerték,

b) az egészségügyi képesítésének, szakképesítésének megfelel? alapnyilvántartásban szerepel,

c) Magyarország területén a választott kamarai tagságnak megfelel? egészségügyi képesítéshez, szakképesítéshez kötött tevékenységet folytatott, folytat vagy kíván folytatni,

d) az alapszabályban meghatározott módon az országos hivatalnak a kamarai tagdíjat megfizeti, és

e) az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelez?en elismeri.

(2) Azt a személyt, aki az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel, a szakmai kamara tagjai közé - kérelmére - fel kell venni. A felvétel kizárólag a (3) bekezdés szerinti okból tagadható meg.

(3) Nem vehet? fel a szakmai kamara tagjai közé,

a) akinél olyan - a 17. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a 18. § (2) bekezdésében meghatározott - ok áll fenn, amely miatt kamarai tagságát fel kellene függeszteni, illet?leg ?t a kamarából ki kellene zárni,

b) aki olyan tevékenységet folytat, amit jogszabály, illet?leg a szakmai kamara etikai normái az adott egészségügyi tevékenységgel összeférhetetlennek min?sítenek, e tevékenység folytatásának megszüntetéséig,

c) aki cselekv?képességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll,

d) a 25. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kizárás fegyelmi büntetés joger?re emelkedését?l számított két évig az, akit a kamarából kizártak.

15. § (1) A szakmai kamara tagjának joga, hogy

a) az alapszabályban meghatározottak szerint küldöttnek, ügyintéz? szerv tagjának, tisztségvisel?nek válasszák;

b) a szakmai kamara e törvény szerinti jogosultságán alapuló, illetve az alapszabály szerinti, vagy egyedi döntéssel meghatározott szolgáltatását, tevékenységét igénybe vegye.

(2) A szakmai kamara tagjának kötelezettsége, hogy

a) megfizesse a tagdíjat;

b) megtartsa az alapszabályban, a szakmai kamara más bels? szabályzatában meghatározott, vagy választott tisztségéb?l ered? kötelezettségeket.

16. § (1) Az érintett azon területi szervezetnél kérheti tagfelvételét, amelynek az alapszabály szerint meghatározott illetékességi területén a választott kamara szerinti egészségügyi tevékenységet folytat, illetve kíván folytatni. Az a személy, aki a választott kamara szerinti egészségügyi tevékenységet nem folytat és nem is kíván folytatni, tagfelvételét annál a területi szervezetnél kérheti, amelynek illetékességi területén ilyen tevékenységet korábban bármikor folytatott, vagy ahol a kérelem benyújtásának id?pontjában lakóhelye van.

(2) Az a személy, aki több területi szervezet illetékességi területén folytatott, folytat, illet?leg kíván folytatni egészségügyi tevékenységet, maga dönti el, hogy melyik illetékes területi szervezetnél kéri felvételét.

(3) A területi szervezet a tagfelvétel tárgyában a felvételi kérelem megérkezését követ? naptól számított 15 napon belül dönt. Ha a kérelmez?t a szakmai kamara tagjai sorába felveszi, bejelenti a kamarai nyilvántartásba és kiadja számára a tagsági igazolványt.

(4)-(5)

(6) Ha a kamarai tag egészségügyi tevékenységének helyét megváltoztatja, és az másik területi szervezet illetékességi területén van, a tag az adatváltozást az illetékességgel rendelkez? szakmai kamara területi szervezetének köteles 15 napon belül írásban bejelenteni. A bejelentés alapján a tevékenység folytatásának új helye szerint illetékes területi szervezet az érintettet 15 napon belül tagjai sorába átveszi, és értesíti az átvételr?l a kamarai nyilvántartást, valamint a kamarai tagot.

(7)

17. § (1) A területi szervezet írásbeli indokolt határozattal felfüggeszti a tagsági viszonyát annak,

a) aki ezt kéri,

b) akit a kamarai tagságának alapjául szolgáló foglalkozástól joger?s ítélettel határozott id?re eltiltottak, az eltiltás id?tartamára, ha a kamarából a 25. § (1) bekezdés e) pontjában szerepl? etikai büntetésként nem zárták ki,

c) aki a 25. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott joger?s etikai büntetésben részesült.

(2) A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból ered? valamennyi jog és kötelezettség szünetel.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja alapján felfüggesztett tagsági viszonyt a területi szervezet a tag kérésére írásbeli határozattal helyreállítja, a b)-c) pontok alapján felfüggesztett tagsági viszony pedig a joger?s bírói ítéletben, illetve etikai határozatban megállapított id? lejártát követ? napon helyreáll.

18. § (1) Megsz?nik a tagsági viszonya annak, aki

a) a tagsági viszonyáról lemondott,

b) nem felel meg a 14. § (1) bekezdésében meghatározott tagsági feltételeknek,

c) a 25. § (1) bekezdésének e) vagy f) pontjában meghatározott joger?s etikai büntetésben részesült,

d) a 14. § (3) bekezdése szerint a szakmai kamarába nem lenne felvehet?.

(2) Ki kell zárni a szakmai kamarából azt, akit joger?sen

a) egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek,

b) a kamarai tagság alapjául szolgáló foglalkozástól végleges hatállyal eltiltottak.

(3)

(4) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a határozathozatalra és a jogorvoslatra - a 26. §-ra is figyelemmel - az etikai eljárásra vonatkozó szabályok irányadóak.

(5) Azt a személyt, akinek a tagsági viszonya az (1) bekezdés a) pontja alapján megsz?nt, kérelmére a tagfelvételre egyébként illetékes területi szervezet ismét felveszi a kamara tagjai közé.

(6) Ha a tagsági viszony az (1) bekezdés b)-d) pontjai alapján sz?nt meg, a kérelmez? a kamara tagjai közé ismét felvehet?. A kérelem benyújtásával egyidej?leg a kérelmez?nek igazolnia kell, hogy a megszüntetés oka már nem áll fenn, szabadságvesztés büntetését kitöltötte, illet?leg ?t a bíróság foglalkozásának gyakorlására ismételten alkalmasnak találta. Az egészségügyi tevékenység jogszabályban meghatározott id?tartamot meghaladó megszakítása esetén igazolni kell az ilyen esetre el?írt vizsga sikeres letételét is.

19. § A tagsági viszony felfüggesztésér?l, illet?leg megszüntetésér?l szóló döntést hozó szerv a joger?s határozatát megküldi az érintett személy egészségügyi tevékenységének megfelel? m?ködési nyilvántartást vezet? szervnek, az egészségügyi dolgozót foglalkoztató munkáltatónak, továbbá azon egészségügyi szolgáltató m?ködési engedélyezésére jogosult szervnek, amely egészségügyi szolgáltatónál az egészségügyi dolgozó egészségügyi tevékenységet végez.

19/A. § (1) A szakmai kamara a tagnyilvántartási adatok körében, a 2. § m) pontjában, valamint a 2/A. és 2/B. §-ban meghatározott feladatai ellátása céljából kezeli

a) az Eütv. alapján az egészségügyi dolgozók m?ködési nyilvántartása körébe tartozó adatokat,

b) a tag orvosi bélyegz?jének számát, ha ilyennel rendelkezik,

c) a tag adóazonosító jelét,

d) a tag kamarai tagsági jogviszonyból ered? jogával vagy kötelezettségével összefüggésben keletkezett adatát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat a tagsági jogviszony megsz?nését követ? öt év elteltével törölni kell.

VI. Fejezet

FELEL?SSÉGI SZABÁLYOK

20. § A szakmai kamara etikai vétség gyanúja esetén etikai eljárást folytat le. E törvény alkalmazásában etikai vétség:

a) a 2. § c) pontja szerinti etikai kódexben foglalt szabályok vétkes megszegése,

b) az alapszabályban, illet?leg a szakmai kamara más bels? szabályzatában foglalt vagy a választott tisztségb?l ered? kötelezettségnek a vétkes megszegése.

21. § (1) Etikai ügyben els? fokon annak a területi szervezetnek az etikai bizottsága jár el, amelynél az etikai eljárás megindulásakor az eljárás alá vont tag szakmai kamarai tagsági jogviszonya fennáll.

(2) A munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati vagy igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott) kamarai tag által elkövetett etikai vétség gyanúja esetén a területi szervezet etikai bizottsága a munkáltatót írásban értesíti. A munkáltató az álláspontjáról, valamint a megtett intézkedésér?l a kamarát köteles 30 napon belül, de legkés?bb - ha annak külön törvény szerint helye van - a fegyelmi eljárás lefolytatására irányadó határid? lejártát követ? 5 napon belül tájékoztatni.

(3) A munkáltató a (2) bekezdés szerinti kötelezettségét?l függetlenül is - az általa tett intézkedés közlése mellett - köteles a területi szervezetnél m?köd? etikai bizottságot értesíteni, ha a foglalkoztatott kamarai tag olyan magatartást tanúsít, amely a munkáltató álláspontja alapján az e törvény szerinti etikai vétséget valósítja meg.

22. § (1) Az etikai eljárást az etikai vétség gyanújáról való tudomásszerzés esetén hivatalból kell megindítani. Az etikai eljárás megindításáról - ha az eljárás panaszbejelentés alapján indult - az eljárás megindításával egyidej?leg írásban értesíteni kell a panaszost is.

(2) Nem indítható meg az etikai eljárás, ha a cselekménynek a területi szervezet etikai bizottságának tudomására jutásától 6 hónap, vagy a cselekmény elkövetése óta 3 év eltelt.

(3) Ha az etikai vétségnek is min?sül? ügyben büntet?- vagy szabálysértési eljárás indult, az eljárás joger?s befejezését?l számított 3 hónapon belül az etikai eljárás akkor is megindítható, ha a (2) bekezdésben meghatározott határid? eltelt. A 3 hónapos határid?t a területi szervezet etikai bizottságának a joger?s határozatról való tudomásszerzését?l kell számítani.

(4) Az etikai eljárást a (2) bekezdésben meghatározott id?pont bekövetkezésén túl is meg kell indítani, ha annak lefolytatását az egészségügyi dolgozó maga ellen kéri.

(5) A bíróság vagy a szabálysértési hatóság határozatát a kamara kérelmére, vagy - amennyiben az érintett személy kamarai tagsága a bíróság, eljáró hatóság el?tt ismert - hivatalból, a joger?re emelkedést követ? 30 napon belül megküldi az illetékes kamarai szervnek.

23. § (1) A területi szervezet etikai bizottsága az etikai felel?sség tárgyában hozott határozatát - ha az eljárás panaszbejelentés alapján indult - közli a panaszossal is.

(2) Az els?fokú etikai határozattal szemben a fellebbezést a szakmai kamara országos etikai bizottságához kell benyújtani. A fellebbezés alapján az országos etikai bizottság folytatja le a másodfokú etikai eljárást. Az els?fokú etikai határozattal szemben az (1) bekezdésben meghatározott panaszos is fellebbezhet.

(3) A másodfokon eljáró országos etikai bizottság a határozatot

a) az (1) bekezdésben meghatározott panaszossal és

b) az els? fokon eljárt etikai bizottsággal

is közli.

(4) Az els?- és másodfokon eljáró etikai bizottságok eljárásában - amennyiben az adott etikai bizottságban bizottsági tagként ilyen személy megválasztásra került - az ügy tárgya szerinti szakterületen jártas tag részt vesz. Ennek hiányában szakért?t kell kirendelni.

(5) Az etikai eljárásra - e törvény eltér? rendelkezése hiányában - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell megfelel?en alkalmazni azzal, hogy a törvény

a) nem alkalmazhatók a törvénynek

aa) hatósági közvetít?re,

ab) eljárási költség viselésére,

ac) költségmentességre,

ad) elektronikus kapcsolattartásra

vonatkozó rendelkezései, továbbá

b) az ügyintézési határid? hatvan nap, amelyet az eljáró etikai bizottság elnöke annak letelte el?tt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthat.

24. § (1) Az els? fokú etikai eljárásban a bizonyítási eljárás keretében tárgyalás tartása kötelez?.

(2) Kizárási okot a fellebbezésre jogosult az eljárás bármely szakaszában bejelenthet. A kizárási okot az etikai bizottság elnökének, a területi szervezet etikai bizottsága elnökével szembeni kizárási okot az országos etikai bizottság elnökének, az országos etikai bizottság elnökével szembeni kizárási okot az országos elnökség elnökének kell bejelenteni, aki döntést hoz az eljárásból való kizárás tárgyában.

(3) A másodfokú határozat ellen a fellebbezés benyújtására jogosultak kérhetnek bírósági felülvizsgálatot.

(4) Ha az etikai eljárás során bizonyítást nyer, hogy a panaszos az eljárással összefüggésben nyilvánvalóan rosszhiszem? volt, az eljáró etikai szerv ?t - ha egyes költségek tekintetében törvény másként nem rendelkezik - a rosszhiszem?ségre tekintettel indokolatlanul felmerült eljárási költségek viselésére kötelezi.

25. § (1) A kiszabható etikai büntetések:

a) a figyelmeztetés,

b) a megrovás,

c) a mindenkori legkisebb kötelez? munkabér havi összegének tízszereséig terjed? pénzbírság,

d) a tagsági viszony 1-6 hónapig terjed? felfüggesztése,

e) a 18. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a kizárás,

f) kirívóan súlyos etikai vétség esetén a kizárás.

(2) Az (1) bekezdés a), b), d) és e) pontjában szerepl? etikai büntetések az (1) bekezdés c) pontja szerinti etikai büntetéssel együttesen is alkalmazhatók.

(3) Az els?fokú etikai bizottság legalább 5 tagú, a másodfokú etikai bizottság legalább 11 tagú.

(4) Az els?- és a másodfokú etikai bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele jelen van. Az els?- és másodfokú etikai bizottság határozatot a jelen lév? tagjainak szótöbbségével hoz

a) az etikai felel?sség tárgyában,

b) az (1) bekezdés a)-c) pontjában szerepl? etikai büntetések alkalmazása tekintetében,

c) bármely joger?s marasztaló határozatnak az alapszabályban meghatározott módon való közzétételér?l.

(5) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti etikai büntetés alkalmazásához a bizottság jelen lév? tagjainak kétharmados szótöbbsége szükséges. Az (1) bekezdés f) pontja szerinti etikai büntetés alkalmazásához a bizottság jelen lév? tagjainak egyhangú döntésével meghozott egyetért? szavazata szükséges, azzal, hogy a szavazás során a tartózkodást ebben az esetben nem lehet egyetért? szavazatnak tekinteni.

(6) Az etikai felel?sség megállapítása esetén az etikai bizottság határozatában kötelezheti az elmarasztalt személyt az eljárás költségeinek részben vagy egészben történ? megfizetésére.

(7) Az (1) bekezdésben megjelölt etikai büntetés joger?s kiszabásáról szóló döntést közölni kell az eljárás alá vont személy egészségügyi tevékenysége szerinti m?ködési nyilvántartást vezet? szervvel is.

25/A. § (1) A 25. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kizárás etikai büntetés csak az etikai kódexben meghatározott esetekben alkalmazható.

(2) Ha az etikai bizottság a 25. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kizárás etikai büntetés alkalmazásáról döntött, azonban a kizárás alapjául szolgáló magatartás miatt büntet?eljárás is folyamatban van, a döntés határozatba foglalására nem kerül sor, hanem az etikai eljárást a büntet?eljárás joger?s lezárásáig fel kell függeszteni. A folyamatban lév? büntet?eljárás egyéb etikai szankció kiszabásának lehet?ségét nem érinti.

(3) Ha a bíróság a (2) bekezdés szerinti eljárásában a taggal szemben a 18. § (2) bekezdésében meghatározott szankciót alkalmazza, a bírósági döntés joger?re emelkedését követ? 15 napon belül az (1) bekezdés szerinti etikai bizottság a kizárásról szóló döntését a 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján hozza meg.

(4) Ha az etikai eljárást büntet?eljárás miatt függesztették fel, a bíróság joger?s döntésében foglalt ténybeli és jogi megállapításokhoz a lefolytatott etikai eljárásban az etikai bizottság kötve van.

26. § A 25. § (1) bekezdés e) pontjában szerepl? kizárás büntetés alkalmazásáról az etikai bizottság hivatalból - meghallgatás és tárgyalás tartása nélkül - határoz.

26/A. § (1) Az etikai bizottságok, valamint azok tagjai egyedi ügyekben lefolytatott etikai eljárásaik során sem irányítási, felügyeleti jogkörben, sem az adott szervbe tisztségvisel?-választási jogkörrel rendelkez? szerv által nem utasíthatóak.

(2) A joger?sen kiszabott etikai büntetés a 25. § (1) bekezdés

a) a) pontja esetén 1 év alatt,

b) b)-c) pontja esetében 2 év alatt,

c) d) pontja esetében a felfüggesztés id?tartamának lejártát követ? 2 év alatt,

d) e) pontja esetében a kizárás alapjául szolgáló más bírósági határozat elévülésével egyidej?leg,

e) f) pontja esetén 2 év alatt

évül el.

(3) A 25. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetekben a kamarába történ? ismételt felvétel írásbeli kérelemre történik a tagfelvételre vonatkozó - e törvényben meghatározott - szabályok szerint. A kérelmet a (2) bekezdés szerinti id?tartam lejártát követ?en lehet benyújtani.

VII. Fejezet

A SZAKMAI KAMARÁK ÁLLAMI FELÜGYELETE

27. § (1) Az egészségügyért felel?s miniszter (a továbbiakban: miniszter) törvényességi felügyeletet gyakorol a szakmai kamarák m?ködése felett. Ebben a jogkörében ellen?rzi, hogy az alapszabály jogszer?-e, továbbá más kamarai szabályzatok, illetve a kamarai szervek és tisztségvisel?k határozatai nem sértik-e a jogszabályokat, illet?leg az alapszabályt. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben munkaügyi vitának, illet?leg egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.

(2) Amennyiben a miniszter azt állapítja meg, hogy az alapszabály jogszabálysért?, illetve más kamarai szabályzat vagy kamarai szerv, illetve tisztségvisel? határozata jogszabálysért? vagy alapszabály-ellenes (a továbbiakban együtt: jogsért?), megfelel? határid? kit?zésével felhívja az érintett kamarai szervet, tisztségvisel?t a jogsértés megszüntetésére. A kamarai szerv (tisztségvisel?) köteles - a miniszter felhívásában megadott határid?n belül - a jogsértést megszüntetni vagy egyet nem értésér?l a minisztert tájékoztatni.

(3) Ha az érintett kamarai szerv (tisztségvisel?) a jogsértést nem szüntette meg, a miniszter - a felhívásban megadott határid? lejártától számított 30 napon belül - a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a közigazgatási perekre irányadó szabályai szerint bírósághoz fordulhat. A keresetlevelet országos kamarai szerv vagy tisztségvisel?jének jogsértése esetén az országos kamarai szervvel, területi szervezet, illet?leg tisztségvisel?jének jogsértése esetén az illetékes területi szervezettel szemben kell benyújtani.

(4) Ha a bíróság a (3) bekezdés alapján indított eljárás eredményeként a jogsértést megállapítja,

a) a jogszabálysért? alapszabályt, a jogsért? más szabályzatot vagy határozatot, illetve annak jogsért? részét hatályon kívül helyezi, és új döntés meghozatalát rendeli el,

b) a m?ködés törvényességének helyreállítása céljából elrendelheti a jogsértés orvoslására vagy a jogsért?en m?köd? kamarai szerv (tisztségvisel?) választására jogosult kamarai szerv összehívását,

c) a jogsért? kamarai szerv (tisztségvisel?) tevékenységét felfüggesztheti, vagy a kamarai szerv ellen?rzésére - a kamarai tagok közül - felügyel?biztost rendelhet ki, ha a m?ködés törvényessége másként nem biztosítható.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott intézkedések közül a bíróság az adott esetben leginkább megfelel? bármely intézkedést alkalmazhatja, illetve több intézkedés együttes alkalmazását is elrendelheti.

(6) A (4) bekezdés c) pontja szerinti felügyel?biztos - szükség esetén - köteles a m?ködés törvényességének helyreállítása céljából haladéktalanul összehívni a küldöttközgy?lést. A felügyel?biztost kirendel? bíróság a jogszer?ség helyreállítására határid?t szabhat, a felügyel?biztos feladatait meghatározhatja, szükség szerint - a felügyel?biztos felmentésével vagy anélkül - új felügyel?biztost rendelhet ki.

(7) A felügyel?biztos tevékenységér?l és annak eredményér?l tájékoztatja a kirendel? bíróságot és a minisztert. A felügyel?biztos költségtérítését a bíróság állapítja meg, és az ellen?rzött kamarai szerv viseli.

(8) Nem rendelhet? ki felügyel?biztosként az, aki a szakmai kamarában tisztséget nem viselhet, valamint az sem, akit az ellen?rzött kamarai szerv közvetlenül irányít. A felügyel?biztos e jogkörében végzett tevékenysége során, azzal összefüggésben nem utasítható, illet?leg e tevékenységéért vele szemben hátrányos kamarai jogkövetkezmény nem alkalmazható.

(9) A szakmai kamarák az alapszabály, valamint az etikai kódex elfogadásáról vagy módosításáról hozott döntést hivatalból, az egyéb határozatot pedig felhívásra - az elfogadástól, illet?leg a felhívástól számított 15 napon belül - törvényességi ellen?rzés céljából a miniszter rendelkezésére bocsátják.

(10) A szakmai kamara országos felügyel?bizottságába az egészségügyért felel?s miniszter egy - kizárólag tanácskozási jogkörrel rendelkez? - állandó tagot delegál.

VIII. Fejezet

EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

Az egészségügyr?l szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

28. § (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

IX. Fejezet

VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

29. § (1) A szakmai kamara m?ködésének költségeit

a) a tagjai által befizetett tagdíj és egyéb díjbevételek,

b) a törvényben meghatározott vagy a megállapodással átvett közfeladatok ellátásához a központi költségvetést?l az államháztartásról szóló külön törvényben el?írtak szerint átvett pénzeszközök,

c) alapítványi és más támogatások,

d) szolgáltatási, vállalkozási tevékenységb?l származó bevételek,

e) pályázat útján elnyert pénzösszegek,

f) nemzetközi vagy hazai együttm?ködésb?l származó pénzösszegek

fedezik.

(2) Etikai büntetésként kiszabott pénzbírság összegének felhasználásáról az alapszabály rendelkezik.

(3) Amennyiben közfeladat ellátására az arra egyébként hatáskörrel és illetékességgel rendelkez? szervvel vagy más személlyel kötött megállapodás alapján válik a szakmai kamara jogosulttá, a feladat átadásáról szóló megállapodás tartalmazza az elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítását is.

(4) A szakmai kamara éves beszámolójának eredménykimutatásában szerepeltetni kell az (1) bekezdésben felsorolt pénzeszközöket, függetlenül attól, hogy azok felhasználására a területi szervezetnél vagy az országos szervezetnél került sor. A beszámoló szöveges részét a szakmai kamara honlapján közzé kell tenni.

29/A. § (1) A szakmai kamarai tagdíj mértékét - a (2) bekezdésben foglalt követelmények betartásával - a szakmai kamara alapszabályában kell meghatározni.

(2) A szakmai kamarai tagdíj egy naptári évre es? mértéke nem haladhatja meg az adott naptári évben a kamarai tagra irányadó kötelez? legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum egyhavi összegének

a) a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara esetében: tizennyolc százalékát,

b) a Magyar Gyógyszerészi Kamara esetében

ba) a személyi joggal rendelkez? gyógyszerész kamarai tagok tekintetében: hatvan százalékát,

bb)ba) alpont hatálya alá nem tartozó kamarai tagok esetében: harminc százalékát,

c) a Magyar Orvosi Kamara esetében: harminc százalékát.

30. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2007. április 1. napján lép hatályba. Az e törvény és az alapszabály szerinti új kamarai szervek és tisztségvisel?k a 32. § (3) bekezdése szerinti alapszabály alapján történ? megválasztásuk napjától kezdik meg m?ködésüket.

(2) E törvény 31-32. §-ai, valamint 34. §-ának (2) bekezdése 2007. január 1. napján lépnek hatályba.

(3) E törvény rövidítése: Ekt.

31. §

32. § (1) A kamarai tagsággal nem rendelkez? egészségügyi dolgozó, ha egészségügyi tevékenységet 2011. június 1-jét?l is végezni kíván - a 14/A. § (2)-(5) bekezdésében foglalt kivételekkel -, 2011. május 31-éig kéri a szakmai kamarába történ? felvételét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben nyilatkozni kell a 14. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban foglalt feltételek meglétér?l. A 14. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt feltétel els? alkalommal, e törvény erejénél fogva teljesítettnek tekintend?, azzal, hogy 2011. május 31. napjáig tagsági kérelmet benyújtó személy a 33. § (1) bekezdés alapján megalkotandó új alapszabály megalkotásától számított 30 napon belül a kamarai tagsági viszonyáról lemondhat akként, hogy ?t a kamarába történt felvétele és a tagságról történt lemondása közötti id?szakra tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott határid?n belül benyújtott felvételi kérelem alapján létesül? tagsági jogviszony a kérelem benyújtásának napjával jön létre. Azon egészségügyi dolgozó tekintetében, aki az (1) bekezdés szerinti tagfelvételi kérelmet az (1) bekezdésben meghatározott határid?ben benyújtotta, a kérelem joger?s elbírálásáig a 14/A. § (1) bekezdése szerinti követelmény teljesítettnek tekintend?.

33. § (1) A szakmai kamarák 2011. június-szeptember hónapban megtartandó - soron kívüli kamarai választások útján - új országos küldöttközgy?lést tartanak. E küldöttközgy?lésen új kamarai alapszabályt kell elfogadni.

(2) A kamarák legkorábban az (1) bekezdés szerinti alapszabály megalkotásával egyidej?leg, de legkés?bb 2011. október 31-éig új, a 2. § c) pontja szerinti etikai kódexet alkotnak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti alapszabályban meghatározott id?pontig, de legkés?bb 2011. december 31-ig új országos és területi ügyintéz? szerveket és tisztségvisel?ket kell választani, továbbá az alapszabályban meg határozottak szerint ki kell alakítani a szakmai kamara szervezetrendszerét.

(4) Az egészségügyben m?köd? szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésére tekintettel szükséges, kamarai döntést igényl? intézkedéseket - ide értve különösen az (1) bekezdés szerinti országos küldöttközgy?lés megválasztásának el?készítésével összefügg?, a jelöltek állítására és megválasztására irányuló intézkedéseket, valamint döntési javaslatok el?készítését - a kamarának az intézkedés megtételekor hivatalban lév? szerve vagy tisztségvisel?je teszi meg az intézkedés megtételekor hatályos alapszabályban foglaltak szerint.

(5) A 11. § (1) bekezdése szerinti korlátozás szempontjából a Módtv. hatályba lépése el?tt betöltött tisztséget nem kell tekintetbe venni, a korlátozást a Módtv. hatályba lépését követ? els? alkalommal történ? megválasztástól kell számítani.

33/A. § (1) A szakmai kamara 33. § (2) bekezdésben említett etikai kódexét

a) úgy kell megalkotni, hogy a hatálybalépésének id?pontja 2012. január 1-je legyen és

b) a hatálybalépését megel?z? 15 nappal a 8. § (3) bekezdése szerint közzé kell tenni.

(2) A szakmai kamara új etikai kódexe hatálybalépésének napjáig elkövetett cselekményeket és mulasztásokat az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló külön rendelet, valamint az alapszabályban, illet?leg a szakmai kamara más bels? szabályzatában foglalt vagy a választott tisztségb?l ered? kötelezettségek vétkes megszegése körében megalkotott kamarai etikai szabályzatok alapján kell lefolytatni.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása esetén kiszabott etikai büntetés a döntés joger?re emelkedésekor hatályos rendelkezések szerint évül el, ilyen jogszabályi rendelkezés vagy a szakmai kamara bels? szabályzatában foglalt szabály hiányában az elévülési id? az etikai felel?sséget megállapító határozat joger?re emelkedését?l számított egy év.

(4) A 33. § szerinti eljárásokra tekintettel a 33. § (1) bekezdése szerinti alapszabály hatálybalépését megel?z?en megválasztott kamarai küldöttek, tisztségvisel?k és szervek megbízatása e törvény erejénél fogva az adott megbízatás 33. § alapján történt betöltéséig, de legkés?bb a 33. § (1) és (3) bekezdése szerinti id?pontig tart.

33/B. § (1) Az Eütv. szerinti Megyei Etikai Tanácsok (a továbbiakban: MET) és az Országos Etikai Tanács (a továbbiakban: OET) a Módtv. hatálybalépése napján folyamatban lév? etikai ügyeiket lezárják, azzal, hogy

a) ha az etikai ügyben eljáró szervet a jogorvoslatot elbíráló hatáskörrel rendelkez? szerv a Módtv. hatálybalépését követ?en új eljárásra utasítja, az új eljárást az e törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkez? kamarai etikai szerv folytatja le,

b) a Módtv. hatálybalépését?l számított 60. napon le nem zárt ügyeket a Módtv. hatálybalépését?l számított 75 napon belül

ba) a MET a feladatkör szerint illetékes szakmai kamarának a MET illetékességi területén m?köd? els?fokú etikai bizottságához teszi át,

bb) az OET a szakmai kamara országos etikai bizottságához teszi át.

(2) A MET-nél 2011. április 1-jét?l új els? fokú etikai eljárás nem indulhat, ett?l az id?ponttól a 33/A. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel az els?fokú etikai eljárásokat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkez? kamarai etikai szerv folytatja le.

(3) A 33/A. § (2) bekezdésében említett, valamint az (1) bekezdés szerinti etikai eljárásokat - a megismételt eljárások kivételével - az egészségügyr?l szóló törvénynek a Módtv. hatálybalépését megel?z? napon hatályos eljárási szabályai szerint kell lefolytatni.

(4) Az OET a Módtv. hatálybalépését követ? 60. napon folyamatban lév?, etikai döntés felülvizsgálatára irányuló perek iratanyagát a Módtv. hatálybalépését?l számított 75 napon belül átadja a feladatkör szerint érintett szakmai kamara országos etikai bizottságának. Az etikai döntés felülvizsgálatára irányuló közigazgatási perben az OET perbeli jogutódja a szakmai kamara.

(5) A OET és a MET-ek 2011. június 16-án jogutód nélkül megsz?nnek, ezzel egyidej?leg tagjaik megbízatása is megsz?nik.

34. § Felhatalmazást kap az egészségügyért felel?s miniszter, hogy az Eütv. szerinti kötelez? továbbképzés szervez?je tevékenységének az egészségügyben m?köd? szakmai kamarák általi rendszeres min?sítésére, a min?sítés közzétételére és a min?sítés alapján megtehet? javaslattételre vonatkozó részletes szabályokat rendeletben megállapítsa.

35. §

 

 

« Vissza
Betegsarok
2022. 09. 26.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2023 október»
hkszcspszv
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  vándorgy?lés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2023. 03. 29.
Az MGYK XII. Vándorgy?lésér?l
»
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2022. 12. 06.
A XI. Gyógyszerész Köztestületi Napokról
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2023. 10. 02 hétfő