Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2022. július 09.
Dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Kamarába látogatott – beszámoló az elnökség júliusi üléséről

Az MGYK elnöksége 2022. július 7-én tartotta soron következő ülését a Kamara budapesti székházában, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. Az elnökség tagjai végig határozatképes számban voltak jelen. Az ülésen részt vett dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár, valamint dr. El Koulali Zakariás OGYÉI főigazgató-helyettes, országos tiszti főgyógyszerész is megtisztelte jelenlétével az összejövetelt.

Az ülés dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, külön üdvözölve dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkárt. Az elnök kiemelte, egy már szinte elfeledett hagyományt élesztenek újra azzal, hogy hivatalban lévő államtitkár látogat a Kamarába. Dr. Szócska Miklós, dr. Zombor Gábor és dr. Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkárként többször járt a Kamarában és folyamatos volt a munkakapcsolat, de ez a gyakorlat az elmúlt négy évben megszakadt. Így különös várakozással tekint nemcsak a mostani találkozó, hanem az elkövetkező évek együttműködése elé is.  Dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Kamarába látogatott – beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlEgyben köszönetét fejezte ki az ágazat új vezetőjének a patikanapi részvételéért. Három fő közös feladatot nevesített:

– az elmúlt években elmaradt és hibás döntések felülvizsgálatát, melynek kamarai listája az új egészségügyi vezetés „asztalán van már”,

– a megroppant bizalom helyreállítását, melynek zálogát abban látja, hogy ismét érvényesüljön a korábbi gyakorlat, mely szerint „rólunk nem nélkülünk” születnek a döntések és mindkét fél folyamatosan tájékoztatja a másikat, továbbá

– a stratégiai együttműködési megállapodás megújítását. Ez utóbbival kapcsolatban elmondta, hogy az előkészítése már hónapokkal ezelőtt elkezdődött és első eredménye a „Gyógyszerészeti tájékoztató kiadvány 2022” volt, amely a Kormány és a Kamara együttműködésének eredményeként márciusban jelent meg. Majd beszámolt arról, hogy az elnökségi ülés előtt két nappal volt hivatalos megbeszélése a Kamarában Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztossal, ahol a megállapodás előkészítésének operatív részleteiről is egyeztettek.

Köszöntőjét azzal zárta, hogy „konstruktív partnerek leszünk a gyógyszerellátás ügyében”.

 

Dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár beszámolója

Dr. Takács Péter megköszönve a meghívást kiemelte: „természetes, hogy a szakmai szervezetekkel tartom a kapcsolatot, a belügyminiszter úr is így gondolja”. Az ágazat politikai vezetése fontosnak tartja az élő kapcsolat, ez nélkülözhetetlen a további építkezéshez – hangzott el.

Előadása első részében az egészségügyi ágazat fő stratégia kérdéseit ismertette. Ezzel kapcsolatban három fő célt emelt ki, amelyeket a szakmai szervezetekkel konzultálva fogalmaztak meg.

Dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Kamarába látogatott – beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlAz első az egészségben eltöltött évek számának a növelése. E tekintetben javuló tendencia figyelhető meg hazánkban, de van még tennivaló, elsősorban a prevenció és az utógondozás területén. Hiányosságként említette, hogy nem teszünk eleget azért, hogy ne kerüljünk be az ellátórendszerbe – erre egyrészt az egyén, másrészt az ellátórendszer se figyel eléggé. A helyzet javítására több már korábban kidolgozott javaslat áll rendelkezésre (megemlítette többek között a Semmelweis-tervet és a svájci modellt, a különböző TÁMOP és EFOP programokat); ezeket mindenképpen használni szeretné a jövőben. Meg kell szüntetni az olyan egyenetlenségeket is, melyekre példaként az infarktusos betegeket említette, ahol az infarktust követő harminc napos halálozási adatokban az európai élmezőnybe tartozunk, ugyanakkor a 12 hónappal későbbi adatok már sokkal rosszabbak. Ez az utógondozás és az adherencia kérdéseit veti fel.

Másodikként az otthonhoz közeli (lakóhelyközeli) ellátások megerősítését említette, e témára a továbbiakban többször visszautalt, pl. az alapellátási ügyeleti rendszer átszervezési terveivel kapcsolatban is.  

A harmadik cél a reagáló képesség megerősítése, mert a világ olyan korszakba érkezett, ahol – elsősorban a nagy mobilitás miatt – folyamatos járványveszélynek van kitéve az egész világ. A hazai járványkezelést sikeresnek tartja. Elmondta, hogy a coviddal összefüggő standard többlethalálozási adatokban az unió sikeresebb felső harmadához tartozunk (és valamennyi visegrádi országénál kedvezőbb adatokkal rendelkezünk) és az oltási rendszerünk is világszínvonalú volt, amelynek szervezésében az OKFŐ egyik vezetőjeként személyesen is részt vett.

„Ezek a célok, az eszközöket ezeknek kell alárendelni” – folytatta. Ilyen eszköz például a háziorvosi rendszer tervezett átalakítása, vagy a prevenciós szemlélet erősítése – ez utóbbiban a gyógyszerészeknek is szerepe van. Kitért a hazai gyógyszerszedési szokásokra, amelyek elég „kaotikusak” – a gyógyszerészeknek a háziorvosokkal együtt kulcsszerepük van a helyzet javításában, ahogy az utógondozással is kiemelten kell foglalkozni a továbbiakban. Említette, hogy a gyógyszerhasználati adherencia javítását célzó intézkedésekhez várja az MGYK komplex javaslatait.

A gyógyszerészeti témák kapcsán említette, hogy ezekről a kamarai elnökkel már egyeztetett. Elsőként az orvostechnikai eszközök regisztrációját említette, melynek nyitott kérdéseit augusztus 26-ig meg kell oldani. Azt tartja jó megoldásnak, ha először a gyártók és forgalmazók (forgalomba hozók) regisztrálnak és csak azt követően a gyógyszertárak. A regisztrációra a „webes” felületet optimális és ezt meg kell tudni valósítani, de átmenetileg excell táblás megoldást is elfogadhatónak tart, feltéve, hogy egységes az adattartalma és a regisztrációt végző gyógyszertárnak csupán jelölnie kell, hogy mit forgalmaz. Ha ugyanis mindenkinek termékadatokat kellene feltölteni, „egy termék akár kilencféle módon is regisztrálásra kerülne”, ami káoszhoz vezet. A regisztrációs díjjal kapcsolatban is egy egyszeri átalánydíjat tart méltányosnak.  Beszámolt, hogy ezekről a kérdésekről már beszélt dr. Szentiványi Mátyás OGYÉI főigazgatóval és valamennyi érintett bevonásával hamarosan egyeztetést kezdeményez.

Dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Kamarába látogatott – beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlAz új FoNo-val és a magisztrális díjak rendezésével kapcsolatban elmondta, hogy újraindultak a közigazgatási egyeztetések az EMMI-ben korábban elkészült előterjesztés bázisán. Ennek részeként kezdeményezte a magisztrális díjak rendezését is.

Említette, hogy az elnökkel a gyógyszerellátás strukturális védelméről is egyeztetett és ez az ő álláspontja szerint is fontos kérdés, amit meg kell oldani. Külön is szólt az online gyógyszerforgalmazásról. Elmondta, hogy ezzel kapcsolatban legfontosabbnak a betegbiztonságot tartja, aminek az egyik garanciája a zárt forgalmazási rend megőrzése ezen a területen is. Fontos, hogy az online gyógyszerforgalmazás a lakóhelyközeli ellátások erősítését is szolgálja. Az ezzel kapcsolatos kamarai álláspontot elfogadhatónak tartja, amelyek a kistelepülések gyógyszerellátását is erősíthetik.

A beszámolót követően lehetőség nyílt arra, hogy a részvevők is tájékoztathassák az államtitkárt a legfontosabb szakmai kérdésekről. Ennek keretében dr. Sohajda Attila számolt be a gyógyszertárak gazdasági helyzetéről, feszítő gondjaikról. Mint mondta, az ágazat gazdasági helyzete 2016-18-ig javult, attól kezdve azonban újabb forrás nem került a rendszerbe, stagnálás és lassú erodálás figyelhető meg, főleg a kis vidéki gyógyszertáraknál. Ugyanakkor a hálózatok irányítóinál jelentős profit jelent meg, ami nem az ágazatot gazdagítja. Szóba került a fiókgyógyszertárak ügye is, amelynél a kamarai hozzászólók a fiókgyógyszertárak „alanyi jogon” történő támogatását kérték, hogy egyáltalán fennmaradhassanak. Volt szó az ügyeletről és az egységes vényíró és expediáló rendszerről is. A klinikai gyógyszerészettel kapcsolatban volt, aki a jogi háttér hiányára hívta fel a figyelmet. Dr. Nyíri László TEÉ elnök szerint „a struktúra védelme, a gyógyszertárak gazdasági stabilizálása és az adminisztrációs terhek csökkentése” a gyógyszerészek legfontosabb elvárása.

Az államtitkár távozását követően a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása, illetve a napirend elfogadása után az előző elnökségi ülés óta történtekről szóló szokásos elnöki beszámoló – az idő előre haladtára tekintettel – elhalasztásra került, így a döntéshozatalt igénylő napirendi pontok következtek.

 

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

– Küldöttközgyűlés összehívása
Elsőként a küldöttközgyűlés összehívásáról és napirendjéről döntöttek. Mint ismeretes, a járványügyi veszélyhelyzet alatt a Kamara küldöttközgyűlést nem tarthatott, így a küldöttközgyűlés jogköreit az MGYK elnöksége gyakorolta. Ugyanakkor a szabályozás szerint a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a küldöttközgyűlést össze kell hívni. Emiatt az elnökség 2022. augusztus 27. 10 órára hívja össze a küldöttközgyűlést, melynek helyszíne a Hotel Benczúr, Budapesten. A tervezett napirendi pontok is elfogadásra kerültek.

– MAGYOSZ-MGYK együttműködés
A FoNo VIII. hatálybalépéséhez kapcsolódó megoldatlan problémák rendezése érdekében az MGYK és a MAGYOSZ között olyan megállapodás került előkészítésre, hogy kölcsönösen támogatják egymás kezdeményezéseit, és erről a jogalkotót közös beadványban értesítik. Az elnökség, ismerve a kamarai álláspontot és megismerve a MAGYOSZ szempontjait, felhatalmazta az elnököt a MAGYOSZ-szal közös beadvány aláírására és benyújtására.

– Az MGYK Országos Szervezete egyes pénzügyi szabályzatainak felülvizsgálata
Dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető és Bagi Edina könyvelő a törvényi szabályozásnak megfelelően 2022. május-június hónapban áttekintette az MGYK pénzügyi-gazdálkodási szabályzatait, a hatályos jogszabályokat és eljárásrendeket, és ennek alapján javaslatot tettek ezek módosítására. Dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Kamarába látogatott – beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlAz elnökség elfogadta a tájékoztatást, és 2022. augusztus 1-i hatállyal módosította az előterjesztésben foglalt szabályzatokat. E napirendi pontnál vendégként jelen volt Bagi Edina könyvelő és Krémer Éva könyvvizsgáló.

– Kommunikációs koordinátori pályázat kiírása
A kamarai kommunikáció hatékonyságának növelése érdekében szükségessé vált egy „kommunikációs koordinátori” státusz létrehozása. Erről korábbi elnökségi üléseken és bizottsági megbeszéléseken is több alkalommal volt egyeztetés. Dr. Hankó ismertette a pályázati kiírás tervezetét. Az elnökség indokoltnak tartotta és támogatta a státusz létrehozását, a pályázati kiírás véglegesítésére napokon belül sor kerül.

– MGYT támogatási kérelem
Az elnökség az MGYT „Végzős Gyógyszerészhallgatók Évkönyve – 2022” kiadványának támogatására 200 ezer Ft támogatást hagyott jóvá.

– A szolgáltatási díjat kifogásoló nyílt levél utóélete és egyeztetések kezdeményezése
Az elnökség zárt ülésen tárgyalt a Kamara és egyes nagykereskedők közötti vitás kérdésekről és az egyeztetés végén az alábbi határozatot hozta: „A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége július 7-i ülésén megtárgyalta a gyógyszernagykereskedőknek címzett, június 23-án közzétett nyílt levélre kapott, a Hungaropharma Zrt., a Phoenix. Pharma Zrt. és más nagykereskedők vezetői által írt reakciókat. Bár a legutóbbi és a korábbi véleménykülönbségek konkrét ügyekhez és történésekhez köthetőek, az elnökség álláspontja szerint mindegyik vita „mélyén” elsősorban a gyógyszerellátás jövőjével kapcsolatos markánsan eltérő koncepciók állnak: míg a nagykereskedők a gyógyszertárak feletti befolyásolás lehetőségét szeretnék minél jobban kiszélesíteni, a Kamara törekvése a gyógyszerészek és gyógyszertárak szakmai és egzisztenciális önállóságának megteremtésére irányul. Az MGYK – alapszabályának rendelkezései és saját célkitűzései szerint is – alapfeladatának tekinti a zavartalan és minél magasabb színvonalú gyógyszerellátás feltételeinek megteremtését és érdekelt abban, hogy a gyógyszer-nagykereskedelmi és a gyógyszertári tevékenységre felhatalmazottak között gazdasági-pénzügyi és ellátási szempontból is kiegyensúlyozott kapcsolat legyen. Dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Kamarába látogatott – beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlEzért az elnökség kezdeményezi olyan egyeztetés megszervezését, amelyen a gyógyszer-nagykereskedelem vezető képviselői és az MGYK delegáltjai a vitás kérdésekről közvetlenül egyeztethetnek. Az egyeztetés előkészítésére az elnökség felkérte dr. Horváth-Sziklai Attila igazgató urat.”

Ugyanennek a napirendnek a keretei között tárgyalt az elnökség a különböző gyógyszerészeti szervezetek és az MGYK közötti egyeztetések jövőjéről és az alábbi határozatot hozta: „A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége július 7-i ülésén megvitatta az újonnan felállt Kormány egészségpolitikáért felelős vezetőivel elindult, valamint a Miniszterelnöki kabinetiroda miniszterelnöki biztosával újraindult egyeztetéseken elhangzottakat, melyek szerint az elkövetkező időszakban több területen várható olyan kormányzati intézkedés, amelyekre a Kamara régóta vár, továbbá megkezdődik a Kormány és a Kamara között 2010 óta folyamatos stratégiai együttműködés jelen kormányzati ciklusra történő megújítása. Erre, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2. § h) pontjára tekintettel a Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal és a Magángyógyszerészek Országos Szövetségével az aktuális kérdések megvitatására egyeztetést kezdeményez. Az egyeztetés előkészítésére az elnökség felkérte dr. Horváth-Sziklai Attila igazgató urat.”

– Az elnökség zárt ülés keretei között vitatta meg az online gyógyszerforgalmazással kapcsolatos szempontokat.

mgyk.gyh

 

 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél