Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2010. január 07.
134/1999. kormányrendelet módosításáról szóló 347/ 2009. kormányrendeletről
Változások a támogatás elszámolás és sorsdöntő változások a gyógyszertárak állami támogatásai körében.

A 2010 évi költségvetésben meghatározott keretek alapján  szükségessé vált a járóbetegellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. számú Kormány rendelet módosítása. Egyidejűleg a rendeletben néhány a támogatás-elszámolást érintő, az elmúlt időszakban felmerült változás átvezetése is megtörtént (elektronikus elszámolás stb.).  Annak ellenére, hogy a működési támogatások fenntartásának szükséges voltát  tényadatok bizonyították, annak ellenére, hogy a költségvetésben előirányzott újabb forráskivonás nyilvánvalóan több száz kisebb forgalmú gyógyszertárat hoz végveszélybe, a rendelet egy  felelőtlen,  a gyógyszer ellátás biztonságát teljes mértékben a fiskális szempontoknak alárendelő szabályozást  valósít meg.  A rendelet a Magyar Közlöny 2009. évi  195. számában jelent meg  a a járóbetegellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII.31.) Korm. Rendelet módosításáról szóló 347/ 2009. (XII.30.) Kormány rendeletként.

A rendelet közforgalmú gyógyszertárakat érintő legfontosabb rendelkezéseit az alábbiakban ismertetjük, majd néhány ponthoz kapcsolódóan a tárgyalások során képviselt kamarai álláspontot, illetve a módosításról kialakított kamarai véleményt is közreadjuk.

A rendelet két ütemben válik hatályossá. Általában  2010. január 1-től, néhány pontja pedig 2010. július 1-től. Ezeket külön jelezzük.

A 2010. január 1-től hatályos szövege és a finanszírozási előleg igénylő lap kapcsolódó dokumentumként található.

A főbb változások január 1-től:

I) Finanszírozási előleg

A rendelet mellékleteként szerepel a finanszírozási előleg igénylő lap. Az előleg az alábbiakban foglalt feltételeknek megfelelő gyógyszertár igényelheti

a) a gyógyszertár egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de földrajzilag elkülönülő településrész gyógyszerellátását egyedül biztosítja, és

b) a gyógyszertár közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó, a tárgyévet megelőző két év első féléves árréstömegének átlaga nem haladja meg a 6 millió forintot, és

c) az adott gyógyszertárat működtető gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó kizárólag - az a)-b) pontban foglalt feltételeknek megfelelő - egy gyógyszertárat működtet

(2) Az előleg összege 3 millió forint.

(3) A gyógyszertár működtetője a (2) bekezdés szerinti előleg folyósítását az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon, vagy elektronikus űrlapon az OEP-nél kérelmezheti legkésőbb a tárgyév május 31. napjáig. A kérelemhez nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a kérelmező a támogatás teljes összegét gyógyszerbeszerzésre fordítja.

(4) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel nem áll fenn, az egészségügyért felelős miniszter ellátási érdekből engedélyezheti a finanszírozási előleg nyújtását.

(8) Az OEP a határozat jogerőre emelkedését követően az előleg utalását a hónap 26. napján, de legkésőbb a határozat jogerőre emelkedését követő hónap 26. napján a Magyar Államkincstáron keresztül teljesíti.

(9) Az előleg összegét a folyósítást követő hónaptól a kérelemben megjelölt határidőn belül, legkésőbb a tárgyév december 15-éig az OEP a gyógyszertár részére az elszámolás alapján járó gyógyszer-támogatási összegből havi egyenlő részletekben levonja.

(II) A kiadó személyének dokumentálása - elszámolás

Az elszámolás újabb feltétele, hogy a vényt a gyógyszer / gyógyászati segédeszközt expediálójának alá kell írnia.

A vények tárolása

A vényeket az említett kivételektől eltekintve három évig kell megőrizni.

Retaxalási kötelezettség

2010. januártól kizárólag azok a vények számolhatók el, amelyeket a beváltás/kiszolgáltatás nyomán még az elszámolási időszakban retaxáltak. Ennek tényét a retaxálást végző kézjegyével rögzítette a vényen. Ebből az is következik, hogy elszámolási időszakon kívüli stornóra nincs lehetőség, ekkor már  korrekcióról van szó A retaxálás során kell ellenőrizni,  hogy a helyettesítés szabályai szerint kiadható termék került-e kiszolgáltatásra, és ennek megfelelően az ehhez külön jogszabály alapján megállapított támogatás kerül-e elszámolásra

Az elszámolás beadásának határideje

Rövidül a beadásra rendelkezésre álló határidő 5 napról 3 munkanapra

III) „Kis patikák” működési célú támogatása:

Jelentősen csökken a jogosultak köre. A támogatást a gyógyszertáraknak negyedévente az APEH-től kell igényelnük, az ÁNTSZ-től megkért igazolás birtokában.

Részletes szabályok:

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 41. §-a szerinti közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás naptári negyedévente működési célú támogatásban részesül, amennyiben azt az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnál kérelmezi, és

a) egy adott település gyógyszerellátását egyedül biztosítja, és

b) a tárgyévet megelőző év gyógyszerforgalmi adataiból számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömege nem haladja meg a 12 millió forintot.

(2) A működési célú támogatás negyedéves összege a Gyftv. 36. § (3) bekezdése és 39. §-a szerinti gyógyszertár szolidaritási díjból befolyt összeg arányában kerül megállapításra úgy, hogy az adott naptári negyedévben befolyt gyógyszertár szolidaritási díj összege az (1) bekezdés szerint jogosult gyógyszertárak között egyenlő arányban kerül felosztásra.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel nem áll fenn, az egészségügyért felelős miniszter ellátási érdekből engedélyezheti a működési célú támogatás nyújtását.

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra való jogosultság megítélése során figyelembe veendő feltételek meglétét a gyógyszertárak szakmai felügyeletét ellátó egészségügyi államigazgatási szerv igazolja a támogatást igénylő kérelmére.

(6) A támogatás igényléséhez szükséges, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat az OEP az ÁNTSZ OTH számára az összes forgalmazóra vonatkozóan minden év január 31. napjáig megküldi.

(7) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 52. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a gyógyszertárak szakmai felügyeletét ellátó egészségügyi államigazgatási szerv a gyógyszertár helye szerint illetékes adóhatóság részére az Art. 3. számú melléklet L) pontja szerint szolgáltat adatot.

(9) A gyógyszertáraknak kiutalt támogatás gyógyszertárankénti és összesített tényadatait az állami adóhatóság havonta elektronikus úton az Egészségügyi Minisztériumnak megküldi

A kamara véleményezés fázisában egyebek mellett kifejtette, hogy

- A tervezet több olyan kötelezettséget és feladatot telepít a szolgáltatónak és szab a gyógyszertári elszámolások feltételéül, amelyet a gyógyszertárak megfelelő adatbázisokhoz való hozzáférés hiányában önhibájukon kívül nem tudnak ellenőrizni.

- Nem látjuk indokoltnak, hogy a kamatmentes előleg összegét a kormányrendelet egy összegben szabályozza függetlenül attól, hogy a gyógyszertár esetlegesen alacsonyabb összegű előleget igényel.

- Teljes mértékben elfogadhatatlanok az MGYK számára, hogy a működési célú támogatások kifizetésére legkorábbi időpontként is 2010 júliusát irányozza elő a jogalkotó. Technikailag az I és II. negyedévekben is rendelkezésre áll a gyógyszertárak által befizetett szolidaritási díj, amelynek tényleges összege is ismert az OEP közlése nyomán.

- Az orvosi vényíró rendszerek minősítésének további szükséges fettételeként javasoltuk, hogy kizárólag a 134/1999. Korm. rendeletben az elszámolás feltételéül megszabott kritériumoknak megfelelő vények kiállítását tegyék lehetővé a vényíró rendszerek.

- Az MGYK számára elfogadhatatlan az a szabályozás, amely szerint a befolyt összeg arányában kerüljön a támogatás megállapításra. Ez kiszámíthatatlanná teszi a működési célú támogatást a gyógyszertár működési forrásai között és ezzel tervezhetetlenné teszi likviditását.

A rendelet tartalmilag több ponton eltér a véleményezésre küldött javaslattól. Ezek  nem az MGYK észrevételeinek figyelembe vételét  tükrözik. Előzetes számításaink szerint a támogatásra jogosult gyógyszertárak száma várhatóan 280-300-ra csökken.  Gyógyszertáranként  2010ben összesen kb. 700-750 eFt támogatásra lehet számítani. A E- alap költségvetésében szereplő 1,2 Mrd Ft finanszírozási keretösszegre a rendelet szerinti paraméterekkel legfeljebb 300 gyógyszertár jogosult, tehát a felhasználása nem fogja meghaladni a 80%-ot. Ezek a változások több száz kisebb forgalmú gyógyszertárat súlyosan hátrányosan érintenek. Erre a kamara már a költségvetés készítésekor is felhívta a figyelmet a minisztériumi egyeztetéseken, az egészségügyi bizottságban és a nyilvánosság előtt is.

Dr. Horváth Tamás és Dr. Horváth-Sziklai Attila

a 134/1999 (VIII.31) Korm rendelet jelenleg hatályos szövege és a finanszírozási előleg adatlap.doc

Finanszírozási előleg igénylő lap.doc

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél