Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2008. június 11.
A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA közleménye
a Gazdasági Versenyhivatal által adatszolgáltatásra kötelezett gyógyszertári vállalkozások ügyében

A Magyar Gyógyszerészi Kamara  tagjaitól értesült arról, hogy  a Gazdasági Versenyhivatal  az MGYK és a  gyártói érdekképviseletek illetve  a Gyógyszernagykereskedők  Szövetsége ellen, gazdasági  versenyt korlátozó  megállapodás tilalma miatt, hivatalból   indított versenyfelügyeleti eljárásban,  végzés  formájában  határidőhöz kötött adatszolgáltatási kötelezettséget írt elő  számos  közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozásnak.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara  -  versenyjogászokkal egyeztetett –  tájékoztató jellegű álláspontja az ügyben  a következő:

1)         A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény előírása szerint hivatalból indított és lefolytatott versenyfelügyeleti  eljárásban a GVH felhívására,  a tényállás tisztázása érdekében bármely személy vagy szervezet köteles a szükséges felvilágosítást írásban is megadni, illetve a vizsgálat tárgyával összefüggő iratokat a Gazdasági Versenyhivatalnak megküldeni.

A gyógyszertári vállalkozások egy részéhez   eljuttatott  versenyhivatali   végzés egyértelműen a törvény alapján kiadott adatközlési felhívásnak minősül.

A végzésben foglalt  felhívás nem jelenti az, hogy  az érintett gyógyszertárak illetve gyógyszertári vállalkozások ellen  versenyhivatali eljárás indult volna.  A felhívott gyógyszertári vállalkozásoktól a GVH  kifejezetten az MGYK és  a  gyártói érdekképviseletek illetve Gyógyszernagykereskedők  Szövetsége ellen  hivatalból  indított  eljárásban  vár  el adatközlést, a végzésben megjelölt kérdésekben.   Az adatközlésre felhívó végzés ellen  - a  versenytörvény alapján -  a jogorvoslat  lehetőség kizárt, mind a végzés kiadásának ténye, mind pedig az abban kért adatszolgáltatás tartalma tekintetében.

2) Az adatközlésre felhívó végzés alapján  - a  tényállás tisztázásának  elősegítése  érdekében  - a címzettek  kötelesek  a szükséges  adatokat  írásban is megadni a Gazdasági Versenyhivatal részére. A Magyar Gyógyszerészi Kamara  felkéri tagjait, hogy a törvényi felhatalmazás alapján elrendelt adatszolgáltatást –  a végzésben foglaltaknak eleget téve, legjobb tudásuk  és a rendelkezésükre álló adatok alapján -   lehetőség szerint határidőben teljesítsék.

3)  Annak ellenére, hogy az adatszolgáltatásra  felhívott  gyógyszertári vállalkozások  jelen versenyfelügyeleti eljárásban nem  minősülnek eljárás alá vont ügyfeleknek,  felhívjuk a  kollégák figyelmét, hogy a Gazdasági Versenyhivatal az eljárásaiban jogszerűen megszerzett iratot, adatot, dokumentumot, más információt vagy egyéb bizonyítási eszközt más – adott esetben később, más személy vagy szervezet ellen induló - versenyfelügyeleti eljárásaiban is jogszerűen  felhasználhatja.

4) A  végzések  kifejezetten  felhívják a figyelmet arra a törvény  által adott lehetőségre,  hogy az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevői üzleti titok védelmére hivatkozással kérhetik az iratokba való betekintés, valamint az iratokról másolat vagy feljegyzés készítésének korlátozását.

Az adatközlési felhívásban  kért adatok jelentős része   olyan adat illetve információ, melynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek  általi   megszerzése illetve felhasználása az adatszolgáltató  jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit  sértheti illetve veszélyeztetheti.

Üzleti titokra hivatkozással az adatszolgáltatási kötelezettség nem tagadható meg, azonban  az adatszolgáltatással egyidejűleg írásban kezdeményezhető, hogy a GVH az üzleti titok  védelme  érdekében biztosítsa az ügyfelek és más résztvevők   esetében az iratokba való betekintés, valamint az iratokról másolat vagy feljegyzés készítésének korlátozását. Az üzleti titokra hivatkozás  a versenyhivatalt nem köti, törvényi felhatalmazás alapján az ilyen jellegű iratokba is betekinthet.

Üzleti titokra hivatkozás esetén az adatszolgáltatónak  egyértelműen meg kell jelölni, hogy  mely adatok tekintetében kéri az üzleti titokként kezelést, és  rövid indokolást is kell adni arról, hogy  mi az üzleti titokká minősítés oka.

5) Az adatszolgáltatásra előírt határidő   viszonylag rövid, ennek következtében   lehetséges, hogy egyes kérdésekben az adatszolgáltatásra kötelezett  - minden igyekezete ellenére – objektív okokból nem tudja a határidőt betartani. Erre az esetre az MGYK javasolja tagjainak, hogy azokra a kérdésekre, melyekre a válasz határidőben megadható, mindenképpen az előírt határidőn belül küldjék meg az adatszolgáltatást a GVH részére, a további időt igénylő adatkigyűjtésre pedig   egyidejűleg kérjenek írásban határidő hosszabbítást.

6) A végzések kifejezetten utalnak arra, hogy  a tényállás tisztázása során közreműködésre kötelezett személlyel, szervezettel  szemben eljárási bírság szabható ki, ha az eljárás során olyan cselekményt végez, vagy olyan magatartást tanúsít, amely az eljárás elhúzására, a valós tényállás feltárásának meghiúsítására irányul, vagy azt eredményezi. Egyértelműen ebben a körben értékelhető az adatszolgáltatás megtagadása vagy akár annak hiányos teljesítése is. Az eljárási bírság mint jogkövetkezmény jelentős összegű lehet, ennek elkerülése érdekében indokolt minden  szükséges intézkedést megtenni.

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél