Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2012. február 15.
A „Köztestületi napok – 2012.” c. rendezvény összegző értékelése - MGYK

A „Köztestületi napok – 2012.” c. rendezvény összegző értékelése 

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2011 nyarán döntött arról, hogy 2011. november végén „Köztestületi napok – 2011” címmel az országos és területi tisztújítás végén olyan rendezvényt szervez, amely alkalmas lehet arra, hogy felmérje a gyógyszerészet helyzetét és összegezze a kamara feladatait, továbbá lehetőséget teremt a kamarával törvényi felhatalmazás alapján kapcsolatot tartó szervezetekkel való kapcsolatfelvételre és a gyógyszerészek közötti kapcsolatépítésre, különös tekintettel azokra, akik különböző kamarai tisztséget vállaltak. A tisztújítás elhúzódása miatt a rendezvény megtartására végül 2012. február 3-5. között került sor Budapesten a Helia Hotelben.

 

 1. A rendezvényen jelentős számban vettek részt a kamara tagjai. A péntek délutáni programot kb. 220-an, a szombatit kb. 130-an, a vasárnap délelőtti programot kb. 80-an követték. Ezek a részvételi adatok – az elmúlt időszak kamarai rendezvényeinek látogatottságát és a mostoha időjárási viszonyokat figyelembe véve – figyelemre méltók. Köszönet illet mindenkit, aki eljött a rendezvényre, és külön is köszönetet kell mondanunk azoknak, akik országosan és a területi szervezeteknél is részt vettek a szervezésben.
   
 2. A rendezvényen magas szinten képviseltették magukat a kamarával intézményes kapcsolatban lévő kormányzati, államigazgatási, hatósági szervek és szakmai intézmények. Előadást tartott dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár és dr. Török Krisztina a GYEMSZI főigazgatója. Dr. Paller Judit országos tiszti főorvos és dr. Bódis Lászlóné országos tiszti főgyógyszerész az előadásaikat megelőzően részt vettek a tisztigyógyszerészi karral szervezett kamarai fórumon is. A fórumon jelen volt a tisztigyógyszerészi kar szinte minden tagja. Kőszeginé dr. Szalai Hilda a GYEMSZI-OGYI főigazgató-helyettese, dr. Bodrogi József miniszteri biztos és dr. Raffay Bálint a NEFMI Jogi főosztályának szaktanácsadója úgyszintén előadást tartott. A súlyos kelet-magyarországi időjárási helyzet akadályozta meg dr. Kovács Józsefet az Országgyűlés egészségügyi bizottság elnökét előadása megtartásában. A miniszter tanácsadó testületeként működő három szakmai kollégiumi tagozat és tanács részéről előadást tartott dr. Télessy István tagozatelnök, és – az orvostársadalom képviseletében – dr. Kiss István professzor a Magyar Hypertonia Társaság elnöke, a MOTESZ volt elnöke.

  A magas rangú előadók részvétele a gyógyszerésztársadalom megbecsülését és a kamara elismertségét egyaránt jelzi. Az előadások lehetőséget teremtettek az egészségpolitikai irányítás és az államigazgatás napi feladatainak és célkitűzéseinek megismerésére, a fórumok és az előadásokhoz kapcsolódó egyeztetések pedig alkalmat adtak közös feladataink megbeszélésére.
   

  Eredményként könyvelhetjük el, hogy dr. Szócska Miklós államtitkár elkötelezte magát a patikai marketing szabályok további pontosítása mellett, és ígéretet tett a gyógyszertári szolgáltatások változásaihoz (generikus program, hatóanyag-rendelés) kapcsolódó kommunikáció összehangolására. Tárgyalások kezdődhetnek a hatékonyságnövelő forrásteremtés érdekében, és (a dohányzásellenes programhoz kapcsolódóan) felvetődött a gyógyszertárak népegészségügyi programban való konkrét részvételének lehetősége is.

  Dr. Paller Judit országos tiszti főorvos asszony és dr. Bódis Lászlóné országos tiszti főgyógyszerész asszony egyaránt elkötelezte magát a kamara ügyfélkénti elismerése mellett. Előkészítettük az OTH és a kamara közötti keretszerződést, melynek aláírásával új szakasz kezdődhet az OTH és a kamara közötti együttműködésben. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy a moratóriumhoz kapcsolódó patikalétesítési engedélykérelmek túlnyomó többsége lezárult, és úgyszintén tájékoztattak a 2012-re tervezett hatósági ellenőrzési szempontokról. Ezek között szerepelhet pl. a gyógyszertári vállalkozások tulajdonosi összetétele, a személyi jogos gyógyszerész ügyvezető státusza, menedzsment-jogainak gyakorlati érvényesülése és személyes közreműködése a gyógyszertár működtetésében.

  A GYEMSZI régi kezdeményezésünket karolja fel, amikor megkezdi a szakfelügyeleti rendszer felépítését, és az együttműködés igényét jelezte a kórházi gyógyszerellátás átszervezése kapcsán. A TÁMOP program keretei között megnyílik a lehetőség a gyógyszerellátási standardok és a gyógyszerészi gondozási protokollok fejlesztésére.

  Az OGYI a hiánycikkek kezelése kapcsán kapott új jogkörében segítheti a gyógyszertárak működését.
   
 3. A konferencia lehetőséget teremtett arra, hogy több előadásban foglalkozzunk a köztestületiség lényegével, az önkormányzatisággal, a kamarai szabályozás alkotmányossági és jogalkotási aspektusaival, a kamara jog- és feladatkörével, a köztestületi döntéshozatal eljárásjogi és szakmapolitikai aspektusaival, valamint az egyes kamarai érdekcsoportok együttműködésének fontosságával. Külön is megemlítendő dr. Réti László elnök (Magyar Ügyvédi Kamara Budapesti Szervezet) és dr. Horváth Tamás volt kamarai elnök előadása. Ezeknek a témáknak a feldolgozása segítheti a kamarai funkciót vállaló tisztségviselők és küldöttek munkavégzését, továbbá a tagok bekapcsolódását a kamara tevékenységébe.
   
 4. Előadás hangzott el a kamara stratégiai szintű szakmapolitikai feladatairól, melyet élénk diszkusszió követett. Több előadás foglalkozott a gyógyszerészet helyzetével szakmai, gazdasági és szakmapolitikai vonatkozásban egyaránt. Áttekintettük az ágazat súlyos gazdasági helyzetét (dr. Torma Árpád), tisztáztuk a személyi jogos (felelős vezető) gyógyszerésszel szemben támasztható követelményeket (dr. Brezanóczy Ferenc), foglalkoztunk a gyógyszerészi kompetencia alakulásával és a szakgyógyszerész-képzés előtt álló kihívásokkal (dr. Csóka Ildikó). A konferencia arra is lehetőséget nyújtott, hogy az elmúlt hetekben létrehozott kamarai munkabizottságok vezetői beszámoljanak terveikről és célkitűzéseikről (Magyarné dr. Pintér Gabriella és dr. Sohajda Attila). A NAV szakértője (Lepsényi Mária) aktuális adózási és számviteli kérdésekről tartott tájékoztatót és az IMS képviselője is bemutatta a velük együttműködő gyógyszertáraknak nyújtott adatszolgáltatásukat. A gazdasági és szakmai kérdések objektív elemzése és a munkabizottságok vázolt programja körültekintő döntés-előkészítés és hatékony érdekvédelmi tevékenység reményét hordozza.
   
 5. Több előadó is kitért a generikus ösztönző bevezetésére és a koleszterinszint-csökkentők hatóanyagnéven történő kötelező gyógyszerfelírásának április 1-i megkezdésére. Az államigazgatás képviselői és a gyógyszerészek a változásokat üdvözlik, az orvos-előadók álláspontja árnyaltabb. A változások a gyógyszerészek kompetenciáit erősítik és a felelősségét növelik. Fontos feladat az egységes szakmai feltételek megteremtése és a várható konfliktushelyzetek megfelelő kezelése. Az előadásokban és a hozzászólások során elhangzottak alapján is indokolt, hogy a kamara a társszervezetekkel összehangolva nyújtson segítséget a változásokkal járó szakmai, gazdasági és kommunikációs kihívásokra. A vényírással és az expediálással kapcsolatos új rendelkezések értelmezési nehézségeit a vényíró és a patikai szoftverek fejlesztése nagymértékben csökkentheti.
   
 6. Külön előadásban ismertettük a kamara etikai intézményrendszerét és foglalkoztunk az etikai kódex rendelkezéseinek különféle értelmezésével is (dr. Pintér László). A konferencia keretei között alakult meg prof. dr. Kata Mihály elnökletével a kamara etikai kollégiuma. A kollégium az alakuló ülésén döntött a gyógyszertári marketinggel kapcsolatos kamarai ajánlás kidolgozásáról is.
   
 7. A kamara nem titkolt célja volt, hogy ezzel a rendezvénnyel is segítse a gyógyszerészek közösségének újraépítését. Ez hosszú folyamat, amely a közösen végzett munkára és közös célokra, valamint közös élményekre épülhet. A kikapcsolódás és feltöltődés mellett a közösségépítést is szolgálta a Galenus Kft. által szervezett, tárlatvezetéssel lebonyolított múzeumlátogatás a Magyar Nemzeti Galériában.
   
 8. A szervezésbe néhány bosszantó hiba is belecsúszott. Ilyen volt pl., hogy a regisztrált résztvevők későn értesültek arról, hogy a péntek délelőtti ÁNTSZ-fórum csak az OTH munkatársai (beleértve a tiszti gyógyszerészi kart) és a kamara országos és területi vezetői számára nyilvános. A programfüzethez kapcsolódó kiegészítő program sem pontosan tartalmazta az előadások sorrendjét. A program túl feszes volt és – főként szombaton és vasárnap délelőtt – az előadásokra szánt időkeretet is túlléptük. Ez a kérdésekre rendelkezésre álló időt szűkítette be. Mindezekért a résztvevőktől elnézést kérünk.
   
 9. Voltak, akik hiányolták a programból a gyógyszerellátás különböző szereplőinek részvételét. Mivel a programot a Köztestületi napok eredeti célkitűzéseinek figyelembe vételével állítottuk össze, a gyógyszerpiaci szereplők meghívására és részvételére a kamara soron következő rendezvényein kerítünk sort.
   
 10. A rendezvényen részt vett kiállító cégeknek a kamara köszönettel tartozik.
   
 11. Az értékelés során külön szempont volt annak mérlegelése, hogy kollégáinknak mekkora anyagi terhet jelent egy többnapos konferencián való részvétel. A jelenlegi gazdasági helyzetben ugyanis sokan vannak, akik nem engedhetik meg maguknak egy ilyen konferencián a megjelenést, hiszen a részvételi költségeken túl nem egyszer munkahelyi helyettesítésükről is gondoskodni kell, és fontosnak tartjuk, hogy alkalmazott kollégáink is részt vehessenek a kamarai rendezvényeken. Tudomásunk van arról, hogy több területi szervezet segítséget nyújtott tagjai részvételéhez, amit ez úton is köszönünk. Mindezek miatt a továbbiakban mérlegelni szükséges, hogy miként lehet költségkímélőbb módszerekkel elősegíteni kollégáink kamarai rendezvényeken való részvételét.

 

Összességében úgy ítéljük meg, hogy a „Köztestületi napok – 2012.” c. konferencia a célkitűzések figyelembe vételével, jó szakmai színvonalon, megfelelő körülmények között került lebonyolításra. Hasonló témakörű konferencia szervezése a későbbiekben is indokolt lehet.

 

Budapest, 2012. február 9.

 

A rendezőbizottság és a szervezők nevében:

 

Dr. Hankó Zoltán
MGYK elnök

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél