Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2011. július 28.
A július 27-i Magyar Közlönyben megjelent a "személyi minimum" rendelet

A nemzeti erõforrás miniszter 48/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelete

a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési,

szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet és a gyógyszertárban

forgalmazható, valamint kötelezõen készletben tartandó termékekrõl szóló

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános

szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint

a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési,

szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása

1. §

A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási

rendjérõl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) „A gyógyszertárak szolgálati rendje” alcímet

megelõzõen a következõ alcímmel és 13/A. §-sal egészül ki:

„A gyógyszertár mûködtetéséhez szükséges személyi feltételek

13/A. § (1) A közforgalmú gyógyszertár mûködtetõje

a) heti 40 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 1 gyógyszerészbõl,

b) heti 40 órát meghaladó, de heti 48 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 1 gyógyszerészbõl és

1 expediáló szakasszisztensbõl,

c) heti 48 órát meghaladó, de heti 60 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 2 gyógyszerészbõl és

1 asszisztensbõl – amelybõl legalább 1 gyógyszerkiadó szakasszisztens –,

d) heti 60 órát meghaladó, de heti 67 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 3 gyógyszerészbõl és

3 asszisztensbõl – amelybõl legalább 2 gyógyszerkiadó szakasszisztens –,

e) heti 67 órát meghaladó nyitva tartás esetén legalább 4 gyógyszerészbõl és 4 asszisztensbõl – amelybõl legalább

2 gyógyszerkiadó szakasszisztens –,

álló szakszemélyzetet köteles foglalkoztatni.

(2) Amennyiben a tárgyévet megelõzõ évben a gyógyszertárban befogadott vények száma havi átlagban

gyógyszerkiadásra jogosult személyenként meghaladja a kétezret, úgy a gyógyszertár mûködtetõje

az (1) bekezdésben foglalt létszám felett kétezer vényenként további egy fõ gyógyszerész vagy szakasszisztens

foglalkoztatását köteles biztosítani.

(3) A három, vagy annál több kézigyógyszertár ellátását végzõ gyógyszertár mûködtetõje az (1) bekezdésben foglalt

létszám felett további egy fõ szakasszisztens foglalkoztatását köteles biztosítani.

(4) A házhozszállítást végzõ gyógyszertár mûködtetõje a házhozszállítási tevékenység idõtartamában is biztosítani

köteles a szolgálati rend és a vényforgalom alapján elõírt szaklétszámot a gyógyszertárban.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y

• 2011. évi 89. szám 25791

(5) Amennyiben a gyógyszertár heti 20 órát meghaladó idõtartamban betegség-specifikus gyógyszerészi gondozást is

végez, az (1) bekezdésben foglalt létszám felett további egy fõ gyógyszerész foglalkoztatását köteles biztosítani.

(6) Amennyiben az (1)–(5) bekezdésben foglalt feltételek biztosításához részmunkaidõben foglalkoztatott

gyógyszerészt, szakasszisztenst vagy asszisztenst is foglalkoztatnak, úgy a feltételek számítása esetén

a részmunkaidõben foglalkoztatott gyógyszerész, szakasszisztens vagy asszisztens a foglalkoztatásának ideje alatt

csak két gyógyszertárnál vehetõ figyelembe. Az elõírt létszám felett foglalkoztatott gyógyszerész a szakasszisztensi,

illetve asszisztensi létszámra vonatkozó feltételek számításakor figyelembe vehetõ.

(7) Egy gyógyszerész legfeljebb 2 gyógyszerkiadó szakasszisztens és további 1 asszisztens szakmai felügyeletét

láthatja el.”

2. §

Az R1. 37. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási

rendjérõl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet és a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezõen készletben

tartandó termékekrõl szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról szóló 48/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet

hatálybalépését megelõzõ napon érvényes mûködési engedéllyel rendelkezõ közforgalmú, intézeti és

fiókgyógyszertáraknak a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési,

szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet és a gyógyszertárban forgalmazható,

valamint kötelezõen készletben tartandó termékekrõl szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról szóló 48/2011.

(VII. 27.) NEFMI rendelet 1. §-ával megállapított 13/A. §-ban foglalt feltételeknek 2013. szeptember 1-jétõl kell

megfelelniük.”

3. §

Az R1.

a) 24. § (1) bekezdés c) pontjában az „az ac) alpont szerint” szövegrész helyébe az „a bf) alpont szerinti” szöveg

b) 24. § (3) bekezdésében az „a) pontjának ac) alpontja szerinti” szövegrész helyébe a „b) pontjának bf) alpontja

szerinti” szöveg

lép.

2. A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezõen készletben tartandó termékekrõl szóló

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosítása

4. §

A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezõen készletben tartandó termékekrõl szóló 2/2008. (I. 8.) EüM

rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Kizárólag gyógyszertárban forgalmazhatók – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével –]

„g) a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekrõl szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet 2. § (2) bekezdés a) és

b) pontja szerinti tápszerek;”

5. §

Az R2. 4. § 15. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Gyógyszertárban – a 3. §-ban foglaltakon túl – az alábbi termékek is forgalmazhatók:)

„15. anyatej-helyettesítõ, anyatej-kiegészítõ tápszerek, valamint a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekrõl szóló

24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tápszerek,”

Záró rendelkezések

6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. augusztus 20-án lép hatályba.

(2) Az 1–3. § az e rendelet kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 31. napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós

s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél