Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2011. december 29.
Hatályba lép a generikus ösztönző rendszer - MGYK

 A tájékoztató nyomtatóbarát pdf formátumban itt letölthető!

 

Hatályba lép a generikus ösztönző rendszer

A Magyar Közlöny 2011. évi 161. számában december 28-án jelent meg az „Egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról” szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, amely a lakossági gyógyszerellátás szempontjából több igen jelentős változást tartalmaz. Így többek között bevezeti a gyógyszertári generikus ösztönző rendszert, módosítja a kisforgalmú gyógyszertárak működési célú támogatásának szabályozását és a kamatmentes finanszírozási előleg igénylésének és folyósításának rendszerét. A teljesség igénye nélkül a legfontosabb változásokat az alábbiakban összegezzük:

1. Gyógyszertári generikus ösztönző rendszer bevezetése

A Kormány „az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló” 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításával megteremtette a feltételeit a gyógyszertári generikus ösztönző rendszer 2012. január 1-től való alkalmazásának.

A rendelet szerint a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző intézeti gyógyszertár a Gyftv. 44/A. §-ában foglaltak alapján az Egészségbiztosítási Alap „Gyógyszertárak juttatása” jogcím előirányzata terhére juttatásra jogosult naptári negyedévente az alábbi feltételek mellett:

- A gyógyszertárakat az OEP a hatóanyag-alapú fix csoportba tartozó gyógyszerekre elszámolt vények száma alapján négy kvartilisbe (négy egyenlő gyógyszertárszámú csoportba) sorolja. A rendelkezésre álló összeg 15-20-30-35% arányban kerül felosztásra a négy kvartilis között.

- Az egyes kvartilisekben az egy vényre jutó támogatás összege a vények számának a preferált referencia ársávba tartozó gyógyszer, ennek hiányában a referenciagyógyszer vagy a referenciagyógyszer napi terápiás költségével megegyező, illetve annál alacsonyabb napi terápiás költségû gyógyszer kiadási arányával súlyozott átlagában kerül megállapításra.

- Az adott kvartilisre jutó összeg a preferált készítmények kiadási arányával súlyozott vényszámok alapján az alábbi súlyszámok szerint kerül felosztásra:

    • 35,1–50% esetében 1,00
    • 50,1–70% esetében 1,15
    • 70%-nál magasabb esetében 1,30

- A gyógyszertárnak járó juttatást az OEP a tárgynegyedévet követő második hónap 20. napjáig utalja át.

- A juttatásban azok a gyógyszertárak részesülhetnek, amelyek esetében a hatóanyag-alapú fix csoport esetén a preferált referencia ársávba tartozó gyógyszer, ennek hiányában a referencia-gyógyszer vagy a referencia-gyógyszer napi terápiás költségével megegyező, illetve annál alacsonyabb napi terápiás költségű gyógyszer kiszolgálásának aránya az elszámolt vények alapján meghaladja a 35%-ot.

- A juttatás számítása során azok a vények kerülnek figyelembevételre, amelyekre a hatóanyag-alapú fix csoport esetén preferált referencia ársávba tartozó gyógyszert, ennek hiányában referencia-gyógyszert vagy a referencia-gyógyszer napi terápiás költségével megegyező, illetve annál alacsonyabb napi terápiás költségű gyógyszert szolgáltak ki.

A költségvetési törvény szerint a „Gyógyszertárak juttatása” jogcím 2,7 milliárd forintot tartalmaz, mely összeget a tárgyév első három negyedévére vonatkozóan kell 33-33%-os arányban ösztönzésre felhasználni. A IV. negyedéves juttatás fedezetét a 2013-as költségvetési törvényben kell biztosítani.

Néhány kiegészítő megjegyzés:

a) A generikus gyógyszerek kiadásösztönző rendszer 2012. január 1-jén indul.

b) A generikus gyógyszerek kiadását ösztönző rendszer bevezetése egyszerre szolgálja a gyógyszertárak Széll Kálmán-tervhez kapcsolódó veszteségeinek (részleges) kompenzálását és a generikus program hatékonyságának növelését.

c) A kormány szándékai szerint a generikus gyógyszerek kiadását ösztönző rendszer egyrészt preferálja a kisebb forgalmú gyógyszertárakat, másrészt a fix támogatású csoporton belül a preferált referencia ársávba tartozó, ennek hiányában a referencia-gyógyszer vagy a referencia-gyógyszer napi terápiás költségével megegyező, illetve annál alacsonyabb napi terápiás költségű gyógyszer kiszolgálásának magasabb arányát. (Amennyiben tehát az adott fix csoportban van preferált referencia ársávba tartozó vagy referencia-gyógyszer, csupán ezek expediálása számít az ösztönző rendszer által elismert expediálásnak.)

d) A közigazgatási egyeztetésre megküldött kormány-előterjesztés szerint az OEP adatai alapján az új szabályozás alapján juttatással elismerhető gyógyszerek expediálási aránya 2011. I. félévében a korábbi időszakokban kb. 32%-ot tett ki, az ez alapján juttatásban részesíthető gyógyszertárak száma kb. 800 volt.

e) A kormányrendelet a juttatást nem a helyettesítéshez, hanem az adott sávba tartozó gyógyszer expediálásához köti.

f) A jogszabály-tervezet véleményezésekor a Kamara kérte, hogy a jogszabály biztosítsa egy olyan visszajelző rendszer működését, amely a gyógyszertáraknak lehetővé teszi, hogy az ösztönző rendszer által támogatott gyógyszer-expediálási arányt naprakészen követhessék. A minisztérium jelzése szerint erre jogszabály nem ad lehetőséget, azonban az OEP kész arra, hogy a tárgyhónapot követően egy-két héttel ezeket az adatokat elérhetővé tegye. A Kamara célja, hogy ennél naprakészebb adatokkal rendelkezhessenek a gyógyszertárak, ezért a közeli napokban a gyógyszertári rendszergazdákkal a szükséges korrekciókról egyeztetést kezdeményezünk.

g) A költségvetési törvény 2012-re 2,7 milliárd forintban határozza meg a gyógyszertáraknak az ösztönző rendszer működésén keresztül juttatásként kifizethető összeget, azonban a negyedévenkénti elszámolási technika következtében, a 2012. IV. negyedévben ösztönzésre fordítható összeget a 2013-as költségvetés keretei között kell biztosítani. Így a jelenlegi várakozás szerint a preferált készítmények kiadásának ösztönzésére éves szinten ténylegesen 3,4-3,6 milliárd forint áll rendelkezésre.

2. Kamatmentes támogatás-előleg

A közforgalmú gyógyszertár évente egyszer kamatmentes, visszatérítendő finanszírozási előlegben részesülhet, ha

- a gyógyszertár egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de földrajzilag elkülönülő településrész gyógyszerellátását egyedül biztosítja,

- a gyógyszertár közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó, a tárgyévet megelőző két év első naptári féléves árrés-tömegének átlaga nem haladja meg a 7 millió forintot,

- az adott gyógyszertárat működtető gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó kizárólag – az első két francia bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő – egy gyógyszertárat működtet, és

- a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik olyan, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában meghatározott köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt.

A finanszírozási előleg az E. Alap éves költségvetésének éves előirányzata terhére folyósítható.

Az előleg összege a kérelemben megjelölt összeg, de maximum 4 millió Ft, fiókgyógyszertárat működtető közforgalmú gyógyszertár esetén maximum 5 millió Ft.

Az előleg a tárgyév március 31-ig igényelhető.

A kérelmező az előleg teljes összegével július 1-ig rendelkezik, azt követően – legkésőbb december 15-ig – az OEP az elszámolás alapján járó gyógyszer-támogatási összegből havi egyenlő részletekben a támogatás-előleg összegét levonja. Amennyiben az OEP az előleg összegét nem tudja levonni, a gyógyszer támogatással történő forgalmazására kötött szerződést felmondja.

A kérelemhez szükséges nyomtatványt a rendelet melléklete tartalmazza. A kérelemhez nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a kérelmező a teljes összeget gyógyszerbeszerzésre fordítja, a személyi jogos gyógyszerész pedig vállalja a finanszírozási előleg visszafizetését.

A költségvetésről szóló törvény 25. § (4) bek. szerint 2012-ben 1,2 milliárd forint fordítható finanszírozási előlegre.

A fentiek alapján az előzőekhez képest lényeges változás, hogy

jelentősen rövidült a kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő,

hosszabb ideig használhatja a gyógyszertár a támogatás-előleget és az előleg teljes összege több hónapon keresztül a gyógyszertár rendelkezésére áll,

növekedett az igénylésre jogosult gyógyszertárak száma,

növekedett a gyógyszertáranként igényelhető összeg,

a rendelet szorzóval veszi figyelembe a fiókgyógyszertár működtetését,

a visszafizetés ellehetetlenülése esetén az OEP-szerződést az OEP felmondja,

a rendelet rögzíti a személyi jogos gyógyszerész felelősségét.

3. Kisforgalmú gyógyszertárak működési célú támogatása

A gyógyszer-gazdaságossági törvény 41. §-a szerint

- az olyan településeken közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás számára, ahol

- a település gyógyszerellátását kizárólag egy közforgalmú gyógyszertár biztosítja és

- annak meghatározott időszakra vonatkozó gyógyszerforgalmazásból származó támogatott árréstömege hatékony és gazdaságos üzletmenet folytatása mellett sem éri el a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) sz. kormányrendeletben meghatározott mértéket,

____az állam a mindenkori éves költségvetési törvényben szereplő, a 40. § b) pontja szerinti minisztérium fejezetében meghatározott előirányzat erejéig a működőképesség fenntartásához naptári negyedévente működési célú támogatást nyújt.

- A működési célú támogatás igényléséhez a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás az egészségügyi államigazgatási szervtől a kormányrendeletben meghatározott jogosultsági feltételeket igazoló hatósági bizonyítványt szerez be.

- A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás a tárgynegyedévet követő harmadik hónap 20. napjáig nyújthatja be az egészségügyi államigazgatási szervhez, mely határidő jogvesztő. A kérelem önellenőrzéssel a későbbiekben sem korrigálható.

- Az egészségügyi államigazgatási szerv a hatósági bizonyítványt tíz napon belül kiállítja.

- A közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás a működési célú támogatást a tárgynegyedévet követő negyedik hónap első napjától igényelheti az illetékes elsőfokú állami adóhatóságtól.

A 134/1999. (VIII. 31.) sz. korm. rendelet most megjelent módosítása értelmében a működési célú támogatás nyújtásának 2012-ben az alábbiak a feltételei: 

- a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás a működési célú támogatást az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnál kérelmezi,

- a gyógyszertár egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de földrajzilag elkülönülő településrész gyógyszerellátását egyedül biztosítja,

- a tárgyévet megelőző év január 1-je és június 30-a közötti időszakban elszámolt gyógyszerforgalmi adataiból számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömege nem haladja meg a 7,2 millió forintot, és

- legalább heti – fiókgyógyszertár üzemeltetése esetén a fiókgyógyszertár nyitvatartási idejét is figyelembe véve – 40 órában nyitva tart.

A működési célú támogatás negyedéves összegét a központi költségvetésről szóló törvényben szereplő, minisztériumi előirányzat erejéig a jogosult gyógyszertárak között osztják fel úgy, hogy

- azon gyógyszertárak, amelyek tárgyévet megelőző év január 1-je és június 30-a közötti időszakban elszámolt gyógyszerforgalmi adataiból számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömege a 6 millió forintot nem haladja meg, a felosztás tekintetében 1,25-szörös szorzóval súlyozottan kerülnek figyelembevételre,

- a fiókgyógyszertárral is rendelkező, jogosult közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás, amennyiben a tárgyidőszakra számított árréstömege nem haladja meg a 7,2 millió forintot, negyedévente fiókgyógyszertáranként havi 20 ezer forint támogatásban részesül, amennyiben azt az elsőfokú állami adóhatóságnál kérelmezi. A támogatás minden gyógyszertár esetén legfeljebb két fiókgyógyszertárra vehető igénybe és csak abban az esetben, ha a fiókgyógyszertár egész évben biztosítja a lakosság gyógyszerellátását.

A támogatásban részesített vállalkozások nevét és a támogatás összegét a minisztérium a honlapján közzéteszi.

A költségvetési törvény szerint a 2012-ben erre a célra rendelkezésre álló összeg 810 millió forint.

Az előzőekhez képest lényeges változás, hogy

többszörösére (kb. 4-szeresére) nőtt a közforgalmú gyógyszertárak működési célú támogatására fordítható összeg,

növekedett a támogatás igénybe vételére jogosult gyógyszertári vállalkozások száma,

a jogosult gyógyszertárak között a legkisebb forgalmúakat és a fiókgyógyszertárat működtetőket a rendszer preferálja,

a támogatás igénybe vételének feltétele a heti legalább 40 órás nyitva tartás.

A tájékoztató nem teszi feleslegessé a jogszabály elolvasását.

 

Budapest, 2011. december 29.

 

Dr. Hankó Zoltán                                   Dr. Bartus György
elnök                                                      alelnök 

 

A szöveg 2012. január 10-én pontosításra került!


2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél