Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924, Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu  Hivatali kapu: MGYK
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2019. május 6.
Kás­ler: Egész­ség­ügyi in­for­má­ciós köz­pon­to­kat ho­zunk létre - ripost.hu

A cél az, hogy minél to­vább egész­sé­ge­sen él­je­nek az em­be­rek: új egész­ség­kul­túra prog­ram­ról szóló je­len­tést fo­ga­dott el a kor­mány, mely a meg­elő­zésre és a be­teg­sé­gek el­ke­rü­lé­sére, korai fel­is­me­ré­sére he­lyezi a hang­súlyt. Dr. Kás­ler Mik­lós, az em­beri erő­for­rá­sok mi­nisz­tere arról is be­szélt a Ri­post na­pi­lap­nak, hogy az em­be­rek fe­le­lős­sége óri­ási, ami­kor arról dön­te­nek, hogy el­men­nek-e szű­rő­vizs­gá­la­tokra...

https://ripost.hu/cikk-kasler-egeszsegugyi-informacios-kozpontokat-hozunk-letre

2018 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA