A Kamaráról


 

A Kamara Országos Szervezete Organogramja:

A Kamara szervezeti struktúrája

 

A kamara története[1]

A Magyar Gyógyszerészi Kamara 1989 nyarán alakult a gyógyszerésztársadalom önkéntes elhatározásával azért, hogy „rólunk ne nélkülünk” szülessenek döntések. Az egyesülési jogról szóló törvény alapján, az els? adandó alkalommal létrehozott szakmai érdekvédelmi szervezet a gyógyszerészet szakmai, erkölcsi és anyagi rehabilitációját t?zte ki célul és közel ötezer f?s önkéntes tagságával hamarosan a magyar gyógyszerészet legnagyobb taglétszámú szervezetévé vált. A kamara részt vett a gyógyszerészet rendszerváltó törvényeinek az el?készítésében, szorgalmazta a gyógyszertárak privatizációját és etikai normákat állított a gyakorló gyógyszerészeknek.

A kamara köztestületként 1994-ben nyert elismerést, amikor az Országgy?lés törvényt alkotott a „Magyar Gyógyszerész Kamaráról” (1994. évi LI. törvény). A törvény rögzítette a kamara szervezetének és m?ködésének legfontosabb paramétereit, nevesítette szakmai érdekvédelmi jogköreit, elismerte a gyógyszerészek jogát a szakmai önkormányzat m?ködtetésére, felhatalmazta a kamarát a hivatásetikai szabályozás megalkotására és a szakmai/etikai normák betartatása érdekében valamennyi gyógyszerésznek el?írta a kötelez? kamarai tagságot. A kamara köztestületként vett részt a gyógyszertárak privatizációjának lebonyolításában, az új gyógyszertárak létesítési eljárásaiban és a személyes gyógyszertár-m?ködtetési jog (személyi jog) adományozásban. Résztvev?je volt a jogszabály-alkotásnak és kapcsolatot tartott az önkormányzatokkal a települések egészségügyi ellátásának gyógyszerellátással összefügg? kérdéseiben. Megalkotta a gyógyszerészi hivatás etikai kódexét és ?rködött a gyógyszerellátás szakmai/etikai normáinak betartásáért. Figyelemmel kísérte a gyógyszerellátás gazdasági feltételrendszerének alakulását és napirenden tartotta a gyógyszertárak m?köd?képességének biztosítását. Ebben az id?ben  a nyugdíjasokkal együtt  taglétszáma elérte a 8200 f?t.

A gyógyszerellátás liberalizálásával párhuzamosan a szocialista-szabad demokrata többség? Országgy?lés 2006-ban – az orvosi kamaráról és egészségügyi szakdolgozói kamaráról szóló törvénnyel együtt  hatálytalanította a Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. sz. törvényt és új jogszabályt alkotott az „egészségügyben m?köd? szakmai kamarákról” (2006. évi XCVII. tv). Ez a törvény együtt szabályozza az orvosi és a szakdolgozói kamara m?ködését a gyógyszerészi kamaráéval. Az új szabályozás kiüresítette a kamara köztestületi jogköreit. Megszüntette a kötelez? kamarai tagságot, elvette a kamara hatósági jogköreit és visszavonta a kamara gyógyszertár-létesítésben és -m?ködtetésben, valamint személyi jog adományozásban korábban betöltött feladatkörét. Párhuzamos etikai szabályozást hozott létre a nem kamarai tagok szakmai/etikai tevékenységének szabályozására és ellen?rzésére, a kamarai tagokra érvényes etikai kódex újra-alkotása során pedig a GVH el?írásait kötelez?en figyelembe kellett venni. Ezt követ?en a kamara a szakmai jogszabályok megalkotásában a véleményezési jogával rendszeresen élt, azonban az álláspontját gyakran figyelmen kívül hagyták. A kamara tudatos ellehetetlenítése és a gyógyszerpiaci liberalizáció zavartalanságának kormányzati igénye közötti összefüggést nem volt nehéz felismerni: a liberalizált rendszer az új t?ketulajdonosok minél gyorsabb és olcsóbb piacra lépését szolgálta. A lakossági gyógyszerellátás liberalizációját követ?en néhány éven belül súlyos gazdasági, szakmai és morális válság alakult ki. Joggal fogalmazódott meg tehát újra a gyógyszerészek régi elvárása, hogy „rólunk ne nélkülünk” döntsenek, és a liberalizáció következményeinek ismeretében a kamara ismét célként fogalmazta meg a gyógyszerészek szakmai, erkölcsi és gazdasági rehabilitációjának igényét. Ennek elérésére konkrét célként a patikaliberalizáció leállítását, a gyógyszertárak gazdasági m?köd?képességének biztosítását, a gyógyszerészi kompetenciák helyreállítását és fejlesztését, valamint a kamara köztestületiségét jelölte meg. A kamarai jogkörök megvonása, a liberalizációval járó nehézségek és a gazdasági válság ellenére a kamara önkéntes tagjainak a száma 2010 elején is elérte a 4500 f?t.

A 2010-es kormányváltást követ?en az új kormányzat szakított el?dje politikájával és  egy átmeneti patikalétesítési moratóriumot követ?en, a kamarával együttm?ködve  korrigálta a lakossági gyógyszerellátás szabályozását. Ennek eredményeként a gyógyszertárak létesítésének szabályozásában újra érvényesül a szükségleti elv, a gyógyszertárak m?ködtetésében a személyes felel?sség elve, 2017. január 1-ig pedig minden gyógyszertárat m?ködtet? gazdasági társaságban többségi gyógyszerészi tulajdont kell biztosítani. Az egészségügyben m?köd? szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény átfogó módosításával pedig sikerült helyreállítani a kamara köztestületiségét: az új kamarai szabályozás értelmében ismét kötelez? a kamarai tagság az egészségügyi szolgáltatóknál m?köd? gyógyszerészeknek, és a kamara megkapta a felhatalmazást egy egységes szakmai-etikai szabályzat (kódex) létrehozására is. A kamarai törvény módosítása 2011. április 1-jét?l hatályos.

A kamara tagjaival az Országos Hivatal közrem?ködésével és megyei szervezetein keresztül aktív kapcsolatot tart. Konferenciákat és továbbképzéseket szervez, az aktuális szakmapolitikai problémák feltárására és megoldására miniszimpóziumokat tart. Tagjainak 1989-t?l megjelenteti havi folyóiratát, a Gyógyszerészi Hírlapot, és 2009-t?l minden héten elektronikus Hírlevélben tájékoztatja tagjait a gyógyszerészetet érint? aktuális hírekr?l és a tevékenységér?l. A kamara honlapot is m?ködtet, melynek zárt részét csak tagjai számára teszi elérhet?vé. A kamara m?ködésével, szervezeteivel és testületeivel kapcsolatos információk honlapunkon elérhet?k és folyamatosan frissítésre kerülnek.

A kamara a közpolitika kormányzati, hatósági és önkormányzati irányítóival szoros munkakapcsolatot ápol. Politikai pártoktól független, de valamennyi politikai er?vel együttm?ködésre kész az egészségügy és a gyógyszerellátás zavartalan m?ködési feltételeinek biztosításáért.

A kamara szorosan együttm?ködik az egészségügyben m?köd? szakmai kamarákkal, együttm?ködésre törekszik valamennyi gyógyszerészi szakmai-tudományos és érdekvédelmi szervezettel és él? kapcsolatot tart fenn a gyógyszerészképz? egyetemekkel. A kamara alapító tagja a Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének és a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztalnak. Állandó meghívottja az Egészségügyi Ágazati Érdekegyeztet? Tanácsnak és mindhárom gyógyszerészi szakmai kollégiumnak. Részt vesz a Nemzeti Egészségügyi Tanács munkájában és tagot delegál az OEP gyógyszerbefogadásokat elbíráló bizottságába. Egyik alapítója a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottságnak. A kamara széleskör? kapcsolatokat ápol nemzetközi gyógyszerészeti szervezetekkel (pl. PGEU) és a környez? országok gyógyszerészkamaráival.

A kamara többségi tulajdonosa a Galenus Kft.-nek, mely  többek között  megjelenteti a Patika Magazin c. havi magazint, melyhez a patikákban a betegek  a gyógyszerészeknek köszönhet?en  ingyenesen juthatnak hozzá.

A kamara a jogszabályokat, szakmai el?írásokat és etikai normákat m?ködése során betartja és ezt a tagjaitól is elvárja. Elkötelezett a biztonságos, min?ségi és költséghatékony gyógyszerellátás mellett. Fontosnak tartja a betegek jogos érdekeinek érvényesülését. Fontos célunk, hogy az Európai Közösség Bíróságának gyógyszerészettel kapcsolatos 2009. május 19-i határozataiban és a 2011. január 1-én életbe lépett hazai szabályozásban megfogalmazott elvek érvényesítésére a gyógyszerellátás mindennapjaiban minél teljesebb kör?en kerüljön sor. Alapvet? célkit?zéseinket a kamara alapszabályának Célok és feladatok c. fejezete foglalja össze.

Álláspontunk szerint a gyógyszerellátás biztonságának, min?ségének és hatékonyságának legf?bb garanciája a jól felkészült és a hivatásetikai szabályokat a munkájában érvényesít?, szakmailag és egzisztenciálisan független gyógyszerész. Ezért is fontos a gyógyszerészekkel szemben támasztott társadalmi elvárások érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtése és a jogos elvárásokhoz szükséges gyógyszerészi kompetenciák garanciális érvényesítése. A kamara törekvése, hogy köztestületi jogosítványait visszakapva a gyógyszerészek önkormányzataként m?ködhessen, szakmai érdekképviseleti munkáját a betegérdekek figyelembe vételével végezze és a gyógyszerészi tevékenység etikai ?re legyen.

 

A kamara eddigi elnökei:

1989-1990: Prof. dr. Vincze Zoltán

1990-1998: Dr. Szabó Sándor

1998-2006: Hávelné dr. Szatmári Katalin

2006-2011: Dr. Horváth Tamás

2011- : Dr. Hankó Zoltán

(hankó)

[1] Megújítva: 2015. december 29.