A kamara adja a vizsgabizottságok elnökeit


A gyógyszertári asszisztens és gyógyszerkiadó szakasszisztens képzés kapcsán a kamara részt vett a feladatprofil kialakításában, a vizsgakövetelmények kidolgozásában, lektorálta a vizsgakérdéseket, a gyakorlati témaköröket és véleményezte a vizsgákat.

Interjú Csóka Ildikóval, az MGYK Oktatási Bizottságának vezet?jével

- Mi az MGYK szerepe a gyógyszertári asszisztens és gyógyszerkiadó szakasszisztens képzésben?
- A 2006. évi XCVII. számú, az egészségügyben m?köd? szakmai kamarákról szóló törvény értelmében az MGYK ?véleményezési jogot gyakorol a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének meghatározása tekintetében, feladatkörében megvizsgálja a nem egyetemi, f?iskolai szint? egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések szakmai feltételeit, és azok megvalósulása tekintetében szükség szerint javaslatot tesz az adott képzésre jogosult intézménynek, az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek?. E jogszabályi felhatalmazás alapján a MGYK elnöke, alelnökei és a képzési munkabizottság tagjai 2008 tavaszán kezdték meg az együttm?ködést a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) Gyógyszertári Asszisztensi Tagozatával és az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Intézet (ETI) pedagógiai szakembereivel abból a célból, hogy a gyógyszerellátásban dolgozók feladatprofilját és képzési rendszerét kialakítsák.
- Milyen sikerrel járt az egyeztetés?
- A közös gondolkodás eredményeként a Kamara képvisel?i részt vettek a gyógyszertári asszisztensek és a gyógyszerkiadó szakasszisztensek feladatprofiljának meghatározásában, törekedve a gyógyszerészi kompetenciákkal történ? összehangolásra. Ezt követ?en látott napvilágot augusztusban a 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet ?Az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról? (Magyar Közlöny 2008/119. száma). Az egyeztetések a rendelet megjelenését követ?en tovább folytatódtak és az MGYK szakemberei felkérésnek eleget téve közrem?ködtek a vizsgakövetelmények és az értékelés szempontjainak kidolgozásában, lektorálásában, valamint a vizsgáztatásban. A munka ez év tavaszán kezd?dött és napjainkban is folyik.
- Mit tart a kamara a legfontosabbnak a vizsgakövetelmények kidolgozásakor?
- A vizsgakövetelmények egységesítése kulcsfontosságú a képzés min?ségének biztosítása érdekében, a MGYK ezért tartotta kiemelt fontosságúnak a követelményrendszer kidolgozásában való aktív részvételt. Vizsgakövetelmények tekintetében például új elem, hogy ún. kompetencia-alapú tudásszint felmérésen vesznek részt a jelöltek; a hagyományos teszt, illetve tételsor alapján történ? szóbeli felelet kizárólag modulzáró (évközi) vizsgaforma lehet. A vizsgateljesítmény értékelésében pedig a szakmai készségek mellett a személyes, társas és módszerkompetenciák is elbírálásra kerülnek. S végül egy nagyon fontos elem, hogy a vizsgán írásban, szóban és gyakorlati feladatok teljesítésén keresztül kell számot adni a tudás alkalmazásáról.
- Miért fontos, hogy a kamara ebben részt vegyen?
- A kamara igyekszik jelen lenni minden olyan folyamat szabályozásában, véleményezésében, amely a min?ségi gyógyszerellátás személyi vagy tárgyi feltételeinek biztosításával kapcsolatos. Egyrészt azért tartom nagyon fontosnak a kamara részvételét ebben a kérdésben, mert a gyógyszertári asszisztens és  a gyógyszerkiadó szakasszisztens képzés jogszabályi háttere véleményem szerint nem ad elegend? garanciát megfelel? min?ség? gyógyszertári szakemberek kibocsátására. A jelenlegi jogszabályok nem határoznak meg minimum óraszámokat és az oktatást végz? szervezetek számára sincs akkreditációs rendszer, ezért kizárólag a vizsgarendszeren keresztül van lehet?ségünk a min?ségi szakember kibocsátás biztosítására.  Másodsorban fontosnak tartom, hogy a kamara éljen a kamarai törvény által biztosított véleményezési jogával a képzések tekintetében is és képviselje a gyakorló gyógyszerészek véleményét. Harmadrészt szükségesnek tartom a nyitást és a más szervezetekkel való összefogást; a csapatjátékot. A csapat jellemz?je a közös cél. Ebben az együttm?ködésben ez megvalósult. A sikerességhez és a hatékonysághoz az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Intézet (ETI) részér?l mind a fels?vezetés, mind a konkrét munkában résztvev? pedagógusok oktatásszervez?i tudásukkal és felénk mutatott nyitottságukkal nagymértékben hozzájárultak. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara részér?l Füleki Mariann elnök képvisel? és a részünkr?l biztosított gyógyszerészi jelenlét valamint oktatási tapasztalat kiváló alkalom volt a konszenzusra az egyes képzési szintek kompetenciáját illet?en. A magam részér?l örömmel vettem és veszek részt ebben a munkában és adom hozzá oktatói és gyakorlati tapasztalataimat.