Azonnali moratóriumot követel az MGYK küldöttközgy?lése


A Küldöttközgy?lés követeli a gyógyszertár-létesítési engedélyek kiadásának felfüggesztését és a gyógyszertár-nyitási eljárások azonnali leállítását.

Határozat

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Küldöttközgy?lése (Küldöttközgy?lés) megelégedéssel nyugtázza, hogy az Európai Unió Bírósága 2009. május 19-i határozatában kimondja: alapos közegészségügyi és finanszírozási indokai vannak annak, hogy gyógyszertár tulajdonlását és m?ködtetését a nemzeti szabályozás gyógyszerészi diplomával rendelkez? személyek számára tartsa fenn.

1. A Küldöttközgy?lés az uniós bíróság döntésével és indoklásával messzemen?en egyetért és azt az eddig is következetesen képviselt álláspontja meger?sítéseként értékeli. Az uniós bíróság ugyanis kimondja, hogy a szakmailag és egzisztenciálisan független gyógyszerész a biztosítéka a közegészségügyi és betegérdekek érvényesítésének, valamint a gyógyszerellátás költség-hatékony m?ködtetésének és az uniós országok kormányainak joguk van arra, hogy ezen érdekek érvényesítésére olyan piacszabályozó intézkedéseket érvényesítsenek, amelyek a gyógyszertár-létesítés és tulajdonlás szabályozásán keresztül garantálják a gyógyszerbiztonságot, a betegbiztonságot, a gyógyszertári szolgáltatások min?ségét és a rendszer költség-hatékony m?ködését.

2. Mivel a jelenlegi magyarországi szabályozás a betegek és a gyógyszerellátás biztonsága helyett a befektet?i érdekek érvényesülését célozza és figyelmen kívül hagyja az uniós bíróság határozatában és indoklásában is meger?sített elveket,

továbbá a 2006. december 29-én hatályba lépett jelenlegi liberalizált gyógyszerellátási modell kialakításakor a Kormány és az Országgy?lés ?uniós alapelvekre? és az Európai Unió Bizottságának uniós tagországokkal szemben kezdeményezett elmarasztaló eljárására hivatkozott,

valamint az azóta eltelt id?ben a Magyar Gyógyszerészi Kamara korrekcióra irányuló kezdeményezéseit több esetben azzal hárította el, hogy ?meg kell várni az uniós bíróság döntését?,

a Küldöttközgy?lés

- követeli a gyógyszerész szakmai és egzisztenciális függetlenségét biztosító etikus modell helyreállítását,

- követeli a gyógyszertár-létesítési engedélyek kiadásának felfüggesztését és a gyógyszertár-nyitási eljárások azonnali leállítását,

- elvárja, hogy a Kormány haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat a Magyar Gyógyszerészi Kamarával az uniós bíróság határozatával érintett kérdésekben a gyógyszer-gazdaságossági törvény átfogó módosítására és a személyi jog intézményének helyreállítására,

- kezdeményezi, hogy a hivatásetikai szabályozás helyreállítására és az egészségügyben m?köd? szakmai kamarákra vonatkozó szabályozás megváltoztatására valamennyi érintett bevonásával haladéktalanul induljanak tárgyalások.

3. A Küldöttközgy?lés kezdeményezi, hogy a közös gyógyszerészi álláspont kialakítása érdekében és egységes képviselete biztosítására a Kamara elnöksége hívja össze a Gyógyszerészeti Egyeztet? Fórumot.

4. A Küldöttközgy?lés felhatalmazza az országos elnökséget, hogy hozzon létre egy ad hoc bizottságot a bírósági döntésb?l ered? jogi lehet?ségek kihasználásának el?készítésére.

Budapest

2009. május 24.