Az Országgy?lés elfogadta az egészségügyi salátatörvényt


Doktori címet kapnak a gyógyszerészek, definiálták a gyógyszerészi gondozást és nem min?sül kereskedelmi gyakorlatnak a gyógyszer-expediálás

Az Országgy?lés december 15-i ülésnapján elfogadta az ún. egészségügyi salátatörvényt, mely több ponton közvetlenül is érinti a gyógyszerészetet. A teljesség igénye nélkül néhány fontosabb rendelkezés:

 

  1. Foglalkozási doktori cím: A fels?oktatási törvény 63. § (6) bek. az alábbiak szerint módosul: ?Az orvosok, a fogorvosok, a gyógyszerészek, az állatorvosok, a jogászok oklevele doktori címet tanúsít. Ezek rövidített jelölése: dr. med., dr. med. dent., dr. pharm., dr. vet., dr. jur.? A (8) bek. szerint: ?Azok, akik (?) az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi ? törvény hatálybalépése el?tt magyar fels?oktatási intézményben gyógyszerészi oklevelet szereztek, jogosultak az egyetemi végzettséget igazoló doktori cím (amelynek rövidített jelölése: dr. pharm.) használatára.?. A foglalkozási doktori cím használatának joga tehát valamennyi, magyar egyetemen gyógyszerészi diplomát szerzett gyógyszerészt a törvény erejénél fogva megilleti. Az ezzel kapcsolatos további teend?k megbeszélése és összehangolása céljából a Kamara egyeztetést kezdeményezett a gyógyszerészképz? egyetemek dékánjaival. Ennek eredményér?l a kés?bbiekben tájékoztatást nyújtunk.

 

  1. Gyógyszerészi gondozás: ?a gyógyszerész által önként vállalt, felel?sen végzett dokumentált tevékenység, melynek célja együttm?ködésben az orvossal a hatásos, biztonságos és költséghatékony gyógyszeres terápia el?segítésén túl a beteg egészségtudatos életvitele kialakításának el?segítése, megfelel? gyógyszerhasználatának szakmai segítése, együttm?köd? készségének növelése, életmin?ségének javítása, min?ségileg kontrollált körülmények között.?. A gyógyszerészi gondozás törvényi definíciója megnyitja az utat a részletes szabályozás kormány- illetve miniszteri rendeleti szint? megalkotásának.

 

  1. Kereskedelmi gyakorlat: ?gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz rendelésének, beszerzésének, értékesítésének vagy fogyasztásának el?mozdítására irányuló bármely tájékoztatás, tevékenység, megjelenési mód, marketing vagy egyéb kereskedelmi kommunikáció. A közforgalmú gyógyszertárak esetében nem min?sül kereskedelmi gyakorlatnak a gyógyszerek, gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatásakor, valamint a gyógyszerekkel kapcsolatos jogszabályban el?írt tájékoztatás nyújtása során végzett egészségügyi szolgáltató tevékenység, továbbá a gyógyszerészi gondozás.?. A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök expediálásakor végzett, nevezett tevékenység és a gyógyszerészi gondozás kereskedelmi gyakorlat fogalmából való kivétele a gyógyszerészi tevékenység megítélésének évtizedes vitájában jelent?s el?relépés, melyre a kés?bbi jogalkotás és a napi gyakorlat során építeni lehet, továbbá el?segíti a hatósági ellen?rzési jogkörök tisztázását.

 

  1. A gyógyszer és tápszer támogatásának megszüntetése vagy nulla százalékra csökkentésének napját az err?l szóló határozat meghozatalának napjától számított 90 napnál korábbi id?pontban nem lehet meghatározni, a támogatás mértékének vagy összegének csökkentése esetén a megváltozott összeg? finanszírozás kezd?napját a határozat meghozatalának napját követ? naptári negyedév els? napjában kell megállapítani.

 

  1. Kizárják a tb támogatásból a gyógyszert,

-   ha hatóanyag-alapú fix támogatási csoportba tartozó gyógyszer esetén a gyógyszer napi terápiás költsége, illetve egységnyi hatóanyagra számított ára legalább 30%-kal meghaladja a referenciakészítmény napi terápiás költségét, továbbá

-   ha a terápiás fix elven m?köd? támogatási csoportba tartozó gyógyszer esetén a gyógyszer napi terápiás költsége legalább 60%-kal meghaladja a csoportba tartozó gyógyszerek napi terápiás költsége egyszer? számtani átlagát.

 

  1. Változott a közforgalmú gyógyszertárak által a támogatott gyógyszerek árrése után fizetend? különadó mértéke.

 

  1. Változott a közfinanszírozásban nem részesül? gyógyszerek kiskereskedelmi forgalmazása során érvényesíthet? legmagasabb eladási ár szabályozása: a forgalomba hozatali engedély jogosultja az err?l szóló nyilatkozatát legkés?bb 5 nappal a hatályba lépése el?tt köteles az egészségügyi államigazgatási szervnek jelenteni, aki ezt a honlapján közzéteszi.

 

  1. Továbbá

-   változott a gyógyászati segédeszköz definíciója,

-   definiálásra került az egészségügyi tevékenység (az egészségügyi szolgáltatás részét képez? minden tevékenység, kivéve azon tevékenységeket, amelyek végzéséhez szükséges egészségügyi szakképesítés vagy egészségügyi szakképesítéssel rendelkez? személy szakmai felügyelete),

-   módosult a m?ködési nyilvántartás szabályozása,

-   módosult a reklám definíciója,

-   részletes szabályozásra került a gyógyszerekkel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat,

-   változott a gyógyszerismertet? tevékenységért fizetend? ?befizetési kötelezettség? mértéke és szabályozása.

 

Az Országgy?lés a köztársasági elnökt?l a törvény soron kívüli kihirdetését kérte. A törvény hatályba lépésének tervezett id?pontja 2009. január 1.

 

A törvényben foglaltak értékelésére a kés?bbiekben visszatérünk.