193/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról


A Kormány a kötelez? egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli:

9. § A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürd?ellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyr.) 2/B. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következ? rendelkezés lép:
?(1) A külön jogszabályban meghatározottak szerint társadalombiztosítási támogatással rendelhet? gyógyszer - ha jogszabály másként nem rendelkezik - támogatásának 10 százalékkal, de legfeljebb 850 forinttal csökkentett összegére jogosult a szolgáltató akkor, ha a gyógyszerész a gyógyszer kiszolgáltatása el?tt a külön jogszabályban foglalt egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira való jogosultság ellen?rzésére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget.
(2) A külön jogszabályban meghatározottak szerint társadalombiztosítási támogatással rendelhet? gyógyászati segédeszköz-forgalmazást nyújtó egészségügyi szolgáltató - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az adott gyógyászati segédeszköz támogatásának 5 százalékkal csökkentett összegére jogosult, ha a szolgáltató a gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatása el?tt a külön jogszabályban foglalt egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira való jogosultság ellen?rzésére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget. Amennyiben a vény beváltása és a kiszolgálás elválik egymástól, akkor az ellen?rzést csak beváltáskor kell teljesíteni.
(3) Társadalombiztosítási támogatással rendelhet? gyógyászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az adott gyógyászati ellátás támogatásának 10 százalékkal csökkentett összegére jogosult, ha a szolgáltató a külön jogszabályban foglalt egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira való jogosultság ellen?rzésére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget azzal, hogy amennyiben a kezelési id?szak a harminc napot meghaladja, a gyógyászati ellátást nyújtó az ellen?rzési kötelezettségét havonta egyszer, a kezelés megkezdése el?tt teljesíti.?
10. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követ? napon lép hatályba.
(2) E rendelet
a) 2. §-a, 6. §-a, 7. § (1) bekezdése és 9. §-a 2008. szeptember 1-jén,
b) 5. §-a, 7. § (2) és (3) bekezdése 2008. október 1-jén
lép hatályba.
(3) E rendelet 3. § (2) bekezdése 2009. január 1-jén lép hatályba.
(4) A Kr. 27/A. § (11) bekezdésében az ?Ellen?rz? Bizottság (a továbbiakban: TVK Bizottság)? szövegrész helyébe a ?TVK Ellen?rz? Bizottság? szöveg lép.
(5) A kötelez? egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12/B. §-a a következ? új (14) bekezdéssel egészül ki:
?(14) A jogviszony-ellen?rzés elmulasztásának jogkövetkezménye az adott, 30 napot meghaladóan folyamatosan, nem kúraszer?en végzett egészségügyi ellátásra vonatkozóan az els? finanszírozási jelentés beküldésében foglaltak tekintetében alkalmazható.?
(6) A Kr. 4/A. § (5) bekezdésének e rendelet 2. §-ával megállapított rendelkezéseit a 2008. szeptemberben esedékes kifizetésekt?l a 2008. december 31-ig esedékes kifizetésekig kell alkalmazni. A Gyr. e rendelet 9. §-ával megállapított 2/B. § (3) bekezdésében foglaltakat a hatálybalépése után elvégzett ellen?rzés esetén kell alkalmazni.