A törvénysért? törvényt korrigálni kell


Közlemény

A Magyar Gyógyszerészi Kamara szerint az állam úgy hajt végre forráskivonást a gyógyszerellátásból, hogy közben teret nyit az új t?ketulajdonosoknak és a neoliberális piacgazdasági modellbe vezeti át a gyógyszerforgalmazás rendszerét. Ezért az MGYK a több törvény durva megsértésével 2006 novemberében elfogadott, ?a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól? szóló törvény korrekcióját kezdeményezte. A tárgyalások jelenleg is folynak arról a 10 pontról, amelyet az MGYK 2008. március 19-én adott át az egészségügyi miniszternek és az Országgy?lés Egészségügyi Bizottságának.

1. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy Magyarországon a gyógyszertár-létesítés szabályozásából az állam teljesen kivonuljon, és pusztán piaci megfontolások érvényesüljenek a gyógyszertár-létesítés során. A gyógyszerellátás az egészségügyi ellátás része, ahol az államnak alkotmányos kötelességei vannak, és a gyógyszerek jelent?s hányada közfinanszírozott. Ezért kezdeményeztük, hogy a patikalétesítés teljes liberalizálásának 2010-es határideje a törvényb?l kerüljön ki.

2. Kezdeményeztük a patika-létesítési eljáráshoz el?írt ?többletszolgáltatások? felülvizsgálatát és új szabályozás megalkotását. Javaslatunk szerint új gyógyszertár csak 24 órás nyitvatartással, illetve heti 6 napon összesen 65 órás nyitva tartás mellett folyamatos ügyelet vállalásával legyen lehetséges.

3. A gyógyszertárak által fizetend? szolidaritási díj összbevételének változatlanul hagyása mellett a kisebb árréstömeg-bevétel? gyógyszertárak esetén a jelenleginél mérsékeltebb, a nagyobb árréstömeg?eknél a jelenleginél nagyobb szolidaritási díj kivetését javasoljuk, mivel a gyógyszertárak gazdasági helyzetében bekövetkezett általános romlás a kisebb forgalmú gyógyszertárakat nagyobb mértékben sújtja.

4. A betegtájékoztató ?rendszer? m?ködtetésére vonatkozó szabályozás több szempontból is pontatlan: ugyanazt a ?rendszert? kell m?ködtetni a közforgalmú gyógyszertárban a gyógyszerésznek és a kézigyógyszertárban az orvosnak is, holott ez utóbbiban az orvos személyesen látja el a beteget. Továbbá arról sem rendelkezik a jogszabály, hogy ez a ?rendszer? milyen követelményeknek kell megfeleljen. A kamara a szabályozás pontosítását kezdeményezte, hogy szakmailag országosan egységes gyakorlat alakulhasson ki.

 

5. A tv. úgy rendelkezik, hogy a különböz? okok miatt a m?ködését megszüntetni kényszerül? közforgalmú gyógyszertárnak a m?ködtetés megsz?nését be kell jelentenie, de a bejelentést követ?en még 6 hónapig m?ködnie kell, kivéve, ha a településen másik közforgalmú gyógyszertár is m?ködik. Olyan módosítást kezdeményeztünk, amely az új gyógyszertár m?ködésének megkezdésével törli a kötelez? továbbm?ködtetés el?írását, hiszen a jelenlegi el?írás a régi gyógyszertárat fél évig veszteséges m?ködtetésre kötelezi.

6. A tv. nem követeli meg, hogy a gyógyszertár felel?s vezet?je meghatározott id?tartamú szakmai gyakorlattal rendelkezzék. Ez hiba, melynek korrekciójára és minimálisan 5 év szakmai gyakorlat el?írására javaslatot tettünk.

7. A személyi joghoz tapadó jogkörök és felel?sség a jelenlegi szabályozásban nem kell?képpen körülírt és a napi gyakorlatban jelentkez? anomáliák a gyógyszertár szakmailag biztonságos m?ködtetését veszélyeztetik. Ezért kezdeményeztük, hogy a személyi jogos gyógyszerész jogköre (menedzsment jogai) a jelenleginél precízebben legyenek körülírva és a felel?sségével arányos jogokkal rendelkezzék a gyógyszertárat m?ködtet? gazdasági táraságban.

8-9. A gyógyszertárak tulajdonosi szerkezetében az új szabályozás következtében mélyreható változások kezd?dtek és a tulajdonosok között nagyszámban jelentek meg külföldiek és off-shore cégek, továbbá gyógyszergyártási, nagykereskedelmi engedéllyel rendelkez?k, orvosok stb. A külföldiek domináns részvétele a lakossági gyógyszerellátásban nemzetgazdasági szempontból el?nytelen, a gyógyszerpiac többi szerepl?jének mértékadó befolyást meghaladó jelenléte pedig a gyógyszertár szakmai függetlenségét veszélyezteti. Ezért azt javasoltuk, hogy a szakmai függetlenség meg?rzése szempontjából nem kívánatos tulajdonosok (gyárak, nagykeresked?k, orvosok) tulajdoni hányada a mértékadó mértéket ne léphesse túl, továbbá kezdeményeztük az off-shore cégek kizárását is. 

10. A tv. szerint a gyógyszer forgalomba hozója (gyártója) a nem közfinanszírozott (nem támogatott) gyógyszerei esetén jogosult arra, hogy az értékesítés során legmagasabb fogyasztói árat állapítson meg. A rendelkezés a gyógyszerészek szempontjából több pontos sérelmes: nem rendelkezik arról, hogy a gyógyszertár milyen minimális árrés érvényesítésére tarthat igényt, így elvileg (és a gyakorlatban is) el?fordulhat, hogy az adott terméket méltánytalanul alacsony árréssel kell forgalmaznia, továbbá a tv nem rendelkezik arról, hogy a forgalomba hozónak az általa meghatározott legmagasabb árról a gyógyszertárat értesítenie kell. Ez pedig pl. a fogyasztóvédelmi ellen?rzések során hozhatja hátrányos helyzetbe a gyógyszertárat. Ezért ? a gyártói szervezetekkel történt egyeztetés után ? a rendelkezés törlését javasoltuk.

A kamara a 10 pontból álló javaslatát a politikai realitások figyelembe vételével állította össze. A javaslat nem képes arra, hogy a liberalizáció negatív következményeit felszámolja, de ? az elvont források legalább részleges visszapótlását feltételezve ? a gyógyszerpiac stabilizálódását el?segítheti és arra is alkalmas lehet, hogy a törvény hibás megfogalmazásaiból adódó legsúlyosabb m?ködési rendellenességeket kiküszöbölhessük. A kamara a javaslatait a gyógyszerpiac többi szerepl?jével folytatott széleskör? szakmai egyeztetések után és a betegek érdekeinek messzemen? figyelembe vételével fogalmazta meg.