Fejnehéz e-TAJ program


Két éven belül kézhez kapjuk plasztik e-TAJ kártyánkat, ami ugyan még nincs, de az állóvíz máris vadul felkavarodott körülötte.

A múlt év végén, különösebb csinnadratta nélkül fogadta el a kormány az e-TAJ kártya kibocsátásáról szóló rendeletet. A jelenlegi, papíralapú, könnyen elken?d? nyomtatással készült kártyákat a bankkártyához hasonló plasztiklapok váltanák fel. Ezek már nem csak annak igazolására szolgálnának, hogy jogosan vesszük igénybe a társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatásokat, hanem kiváltanák a közgyógyigazolványokat, s egyúttal európai egészségbiztosítási kártyaként is m?ködnének. S ha valakinek még ez sem elég, az okmányirodában olyan tanúsítvánnyal b?vítetheti kártyáját, amelynek segítségével akár otthonról elérheti az elektronikus államigazgatási és közigazgatási rendszereket.

A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) II. egyik zászlóshajójaként kezelt program gyakorlati megvalósítása két lépcs?ben történne. El?ször a f?város lakosai kapnák kézhez az új TAJ kártyát, s csak ezt követ?en osztanák ki mindazoknak, akik rendelkeznek egészségbiztosítással.

A program nem teljesen el?zmények nélkül való. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 2006-ban alig 20 millió forintból, öner?s tervezéssel, fejlesztéssel, s kivitelezéssel már kísérletezett hasonló TAJ-kártyával. Ekkor három dunántúli megye ? Vas, Zala és Gy?r-Moson-Sopron ? kilenc háziorvosa, 16 ezer biztosítottja, gyógyszertárak, szakrendel?k és kórházak vettek részt a három hónapig zajló pilotban. S bár a program sikerrel zárult, lényegében szinte azonnal elfelejt?dött. Ennek részben az lehetett az oka, hogy ugyanebben az id?ben zajlott a közgyógyellátottak felülvizsgálata, igazolványuk cseréje, patikák bevonásával jogosultságuk, valamint egyéni gyógyszerkeretük on-line ellen?rzésének bevezetése. S mivel ez több százezer embert érintett, így közfigyelemb?l is több jutott rá. Bár meglehet, más is szerepet játszott ebben.

A kártyakibocsátás híre mindig nagy piaci mozgásokat gerjeszt. Így volt ez már a kilencvenes évek legelején, az els? TAJ kártyák kiosztása el?tt is. A piac, az érintett-érdekelt vállalkozások akkor is rámozdultak a témára, harsány polémiákat folytatva arról, mágnescsíkos vagy chipkártya hordozza-e társadalombiztosítási azonosító jeletünket. A végeredmény közismert: 10 millió lakosnak kiosztott közel 12 millió hányászöld, méretét tekintve semmiféle tokba bele nem szuszakolható papírlap. Más kérdés persze, vajon akkor, amikor a lakosság épp csak ismerkedett a számítástechnikával, a bankkártyákkal, s a népességnyilvántartáson kívül vélhet?en egyetlen megbízható háttér adatbázis sem állt rendelkezésre, nem lett volna-e óriási bukta a plasztiklap kibocsátása. Arról már nem is szólva, hogy akkor is hiányoztak az ehhez szükséges milliárdok, akárcsak utána majd húsz évig.

Dönt?en most sem saját forrás, hanem az uniótól elnyerhet? támogatás teszi lehet?vé az e-TAJ legyártását és kiosztását. Hogy mennyi az annyi, azt persze nem lehet pontosan tudni. Egy múlt év végi sajtótájékoztatón a megvalósítás teljes költségét ? m?ködtetés nélkül ? 17,5 milliárd forintban határozta meg az Egészségügyi Minisztérium államtitkára, Vojnik Mária. A Miniszterelnöki Hivatal államtitkára ? egyben az Elektronikuskormányzat Központ vezet?je, a közigazgatási informatikáért felel?s kormánybiztosi tisztséget is betölt? Baja Ferenc ennél lényegesen diszkrétebb választ adott a Weborvos kérdésére. ?A tervezett költség 65 százaléka uniós forrás, az egyes költségelemek a közbeszerzési eljárások során véglegesít?dnek."

A nagy pénz azonban ? bár a közel 20 milliárd sem lebecsülend? ? nem a kártya els? körös kibocsátásában, vagy például a leolvasók beszerzésében van, sokkal inkább a m?ködtetésben. A lapunk által megkérdezett ? obligon kívüli, ám ennek ellenére nevük elhallgatását kér? ? szakért?k szerint éves szinten ez két milliárd forint érték? tuti munkát és biztos bevételt jelenthet a kés?bbi megbízottnak ? vagy ugyanekkora kiadást az OEP-nek, ha mint szamáron a fül, rajta marad a munka. Amibe egyébként beletartozna többek között a kiosztandó, körülbelül 40 ezer kártyaleolvasó karbantartása, a biztosítotti kártyák ? pótlásuk, cseréjük, visszavonásuk ? gondozása, illetve ugyanez a feladat a több tízezres nagyságban egészségügyi szolgáltatóknak adott kártyák esetében. Paciens és kliens kártya ugyanis egyaránt szükséges a rendszer m?ködtetéséhez.

A tervezett e-TAJ ?tartalmáról" ma még legfeljebb sz?k, szakmai körökben zajlik a disputa, ám borítékolható, hangos viták is lesznek majd. Míg a tervek szerint az e-TAJ kizárólag jogosultságokat ellen?riz, az OEP alig két évvel ezel?tti kísérleti kártyája némileg többet tudott ennél. Alapban ugyancsak TAJ, Európai Egészségbiztosítási valamint közgyógyellátási kártyaként funkcionált, ám ügyfélkapu belép?ként is használható volt. Ez lehet?vé tette az e-ügyintézési rendszer kártyatulajdonosra vonatkozó OEP szekciójába való belépést, s annak ellen?rzését, valódi adatok szerepelnek-e róla az egészségpénztár adatbázisában. Mivel a kártyán külön jelölték a nyugdíjasokat, így, ahol kellett, e státusz igazolására is szolgálhatott. Megfelel? vizsgálat alapján, aki akarta, kérhette vércsoportjának feltüntetését is, bár ez egyesek szerint a ?majomvakítás" tipikus esete volt, mivel nincs ment?s, aki egy hármas közúti balesetnél a táskák, kártyák és sérültek összepárosításával kezdené az els?segélynyújtást. A receptfelírás, a beutalás, az utazási utalvány kiállítása épp úgy lehet?ségként szerepelt a kártyára helyett chipen, mint az egyik önkéntes egészségbiztosítási pénztárnál vezetett egyéni számla egyenlegének lekérdezése. Az OEP-féle kártya lényegében a biztosítottat (egészségkártyaként), a biztosítót (jogviszonyellen?rként), s az egészségügyi szolgáltatókat (multifunkcionális feladatokkal) egyaránt szolgálta volna.

A lapunk által megkérdezett szakért?k szerint a mostani kártyaprogramban Baja Ferenc személyében er?s aktorral képviselteti magát a közigazgatás. Igaz, ugyan?k úgy látják, ez egyben a program megvalósulásának záloga is, mivel az államtitkárt a szakma jó projekt vezet?nek tartja. Arctalanabbnak, s talán súlytalanabbnak t?nik azonban az egészségbiztosító és az Egészségügyi Minisztérium. E két szervezet egyel?re el is zárkózik a nyilatkozattól.

Nem így a MeH államtitkára, aki lapunknak reagálva úgy vélte: az OEP kísérletéhez képest el?relépés a jelenlegi koncepció, amelyen a hírekkel ellentétben nem egymás mellett, hanem együtt dolgozik az Egészségügyi Minisztérium és az államtitkárság. ?A két évvel ezel?tti pilothoz képest most kiépülnek azok az országos központi rendszerek, amelyek lehet?vé teszik a kártyák hosszú távú, stabil használatát. Ami pedig az államigazgatási rendszerek távoli igénybevételét illeti, az e-TAJ csupán lehet?ség erre, mindenki maga dönti el, szeretne-e ehhez jogosultságot kapni az okmányirodában vagy sem." Baja szerint az önkéntességb?l adódóan a várható államigazgatási alkalmazások volumene csupán töredéke lesz az egészségügyiekének. Ami pedig az egyéb tartalmi kérdéseket illeti, az államtitkár szerint sokféle tévhit él a chipen tárolható adatok mennyiségét illet?en, amelyek legkorszer?bbjének adattároló kapacitása is kevesebb, mint 80Kb, így képek tárolására például fizikailag is alkalmatlan. ?Más egy pilot néhány száz vagy ezer, mint egy országos rendszer százmillió tranzakcióval. Ami pedig a nyugdíjigazolványkénti ? bár ilyen jelenleg sincs ? vagy szociális igazolványkénti funkcionálást illeti, ezekhez el?ször is az országos rendszer kell kiépíteni. Erre a kés?bbiekben lesz lehet?ség."

Forrás: Weborvos - Horváth Judit