Termékdíj


Összefoglaló a termékdíjról

Termékdíj

A 1995 évi LVI tv., 2004.évi CIII.tv.rendelkezéseivel történt módosításának  gyógyszertárakat érint? szabályai

A gyógyszertári vállalkozás is termékdíj fizetésére kötelezett lehet, jellemz?en csomagolási termékdíj és reklámhordozó papír termékdíj tekintetében.

 

a.)    belföldi el?állítású termékdíj köteles termék esetében az els? belföldi forgalomba hozó els? vev?jeként vagy saját célú felhasználójaként,
b.)    kereskedelmi csomagolás esetén az els? belföldi forgalomba hozó els? továbbforgalmazó vev?jeként

Az a.) esetben a díjfizetési kötelezettség a gyógyszertár  els? belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján vagy saját célú felhasználás költségként történ? elszámolásának napján keletkezik.
A b.) esetben az els? forgalomba hozó által a gyógyszertári vállalkozás részére kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján keletkezik a termékdíj fizetési kötelezettség.

A törvény fogalom meghatározásai alapján:

csomagolóeszköz: a külön jogszabályban meghatározott termékek mellett csomagolóeszköznek min?sül a termék(ek) vagy kisebb csomagolóeszközök befogadására, egységbe fogására, megóvására, kezelésére, szállítására, csoportosítására és kínálására használt és kialakított ideiglenes véd?burkolat, amely a törvény 2. számú mellékletében felsorolt anyagból készült; 

csomagolás: a külön jogszabályban meghatározott olyan termék, amelyet termékek, áruk beburkolására, befogadására a megóvásuk, kezelésük, szállításuk, csoportosításuk és kínálásuk érdekében használnak;

reklámhordozó papír: olyan információhordozó papír, amely a gazdasági reklámtevékenységr?l szóló 1997. évi LVIII. törvény 2. § g) pontja által meghatározott reklámot tartalmaz;

kereskedelmi csomagolás: alkoholtermék, sör, bor, köztes alkoholtermék, üdít?ital, szörp, ásványvíz, kristályvíz, szikvíz, valamint az ivóvíz ? a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002 (V.5) Korm.rendelet 2§ (2) bek. a.) pontja szerinti ? csomagolása, továbbá, a m?anyag (bevásárló-reklám) táskák.
A termékdíj fizetési kötelezettségr?l az Adózás rendjér?l szóló tv. (Art) szerint és határid?ben kell önbevallást adni, és a vámhatóság felé, a vámhatóság által  vezetett, a PM hivatalos lapjában megjelölt számla javára  kell a befizetést teljesíteni, mely számlaszáma a VPOP honlapján is elérhet?.
A kötelezett havonta állapítja meg a fizetend? nettó termékdíjat, és az Art szerint rá vonatkozó gyakorisággal vallja be, és fizeti meg.

A környezetvédelmi termékdíjról termékdíj tételenkénti részletezettséggel éves összesít?,  a havi vagy évközi bevallás benyújtására kötelezett adózónak negyedéves összesít? bevallást kell benyújtania.

A fenti szabályokból látható, hogy a termékdíjat az adókhoz (különösen áfa) hasonló módon kell bevallani, és befizetni, ezért javasoljuk, hogy a könyvelést, és adóbevallásokat elkészít? könyvel? feladatává kell tenni ezek elkészítését is.

Véleményünk szerint a papír  reklámanyagok, és papír reklámzacskók, továbbá pl. a szállításhoz felhasznált kartondobozok az a.) típusba sorolhatók, (nem történik továbbértékesítés), míg a magisztrális készítményekhez használt egyes csomagolóanyagok (pl. alkoholos üvegek), reklám-m?anyag zacskók a b.) típusba sorolandók.

A nagykeresked?kt?l beszerzett gyógyszertári áruk (továbbiakban: gyógyszerek) saját csomagolása után a termékdíjat nem a gyógyszertári vállalkozás fizeti meg, mert nem ? az els? vev?.

Rendszerint a gyártók, nagykeresked?k a termékdíjat átvállalva már megfizetik azt, s ilyen esetben azt a gyógyszertárnak ismételten már nem kell megfizetnie. Err?l azonban tájékozódni kell.

Arra a kérdésre, hogy konkrétan mely termék min?sül olyannak, ami után a gyógyszertári vállalkozást terheli díjfizetési kötelezettség, csak a konkrét felhasználás ? beszerzés (ki az els? belföldi forgalomba hozó, és annak ki az els? vev?je, vagy els? továbbértékesít? vev?je) ismeretében lehet választ adni. A termékdíj fizetési kötelezettség tekintetében nem releváns az, hogy ingyenesen vagy ?árasan? adja azt a gyógyszertár a betegnek.

A termékdíjak tételeit a törvény 2. és 8. számú mellékletei tartalmazzák.

A bevallások formájára és tartalmi követelményeire nyomtatványok állnak rendelkezésre, melyeket jogszabály határoz meg.

ÁTVÁLLALÁS
A jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek teljesítése esetén a termékdíj-fizetési kötelezettséget

átvállalhatja számla alapján

a) a csomagolás esetében a kötelezett számára a csomagolás összetev?it gyártó vagy forgalmazó belföldi vállalkozó, amennyiben az a hasznosítást koordináló szervezeten keresztül mentességet élvez,
b) belföldi el?állítású termékdíjköteles egyéb k?olajtermék esetén az els? belföldi forgalomba hozó.

A csomagolás összetev?it gyártó vagy forgalmazó, valamint a belföldi el?állítású termékdíjköteles egyéb
k?olajtermék esetén az els? belföldi forgalomba hozó a termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása esetén
kötelezettnek min?sül. A környezetvédelemi hatóság jóváhagyásával, szerz?dés alapján az els? belföldi vev? (a továbbiakban: másodlagos kötelezett), a hasznosítást koordináló szervezet a kötelezett?l, valamint bérgyártás esetén a hasznosítást koordináló szervezet az els? vev? (bérgyártató) által a kötelezett?l (bérgyártó) átvállalt termékdíjfizetési kötelezettséget külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén átvállalhatja (a továbbiakban együtt: átvállaló).

A koordináló szervezet által történ? átvállalás esetén a díjfizetési kötelezettségr?l a kötelezettnek, a hasznosítási kötelezettség teljesítésér?l pedig a koordináló szervezetnek kell bevallást tennie. A koordináló szervezet az átvállalt hasznosítási kötelezettségr?l szóló bevallást negyedévente, a negyedévet követ? hónap 30. napjáig nyújtja be.

Megjegyzés: véleményem szerint, mivel átvállalás esetében a kötelezett az átvállaló lesz, neki kell bevallást adni a díjfizetési kötelezettségr?l, míg a hasznosítási kötelezettségr?l a koordináló szervezet ad bevallást.

TERMÉKDÍJ ? GLN szám

A termékdíjjal kapcsolatos jogszabályi el?írások teljesítéséhez ún. GLN számot kell igényelni. Ennek regisztrációjára online lehet?ség van a http://www.gs1hu.org/ honlapon keresztül (csak a környezetvédelemhez kapcsolódóan kell GLN számot igényelni!) Egyebekben további információhoz a http://www.vam.hu/ honlapon lehet jutni a termékdíj-bevallásokkal kapcsolatosan, a termékdíj bevallások ? az adókhoz hasonlóan ? elektronikusan, az eVP-n (elektronikus vám portál) is benyújthatók.