A Nemzet Egészségügyi Kerekasztal 2008. május 22-ei Határozatai


1. A NEK örömmel és megnyugvással veszi tudomásul a 2008. évi I. törvény visszavonásáról szóló döntést, mert ezzel egy történelmi veszély hárul el a magyar társadalom feje fölül, és ezzel siker koronázza a NEK több éves, kitartó munkáját. Ugyanakkor felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a törvény megsemmisítése önmagában nem teremti meg a megfelel? alapot a társadalmi egészségbiztosítás kialakításához. Ehhez a több biztosítós modellhez kapcsolódó valamennyi jogszabály módosítása, illetve visszavonása is elengedhetetlen.

2. A NEK felhívja a figyelmet, egyes gyakori, téves kifejezések, nevezetesen a ?biztosító?, ?egészségbiztosító?, ?biztosítás elv??, használatára a ?társadalmi egészségbiztosítás?, a ?társadalombiztosítási elv? helyett. Kérjük e hibás szóhasználat mell?zését. (Egyesek ezt nyelvi rövidítésnek, egyszer?sítésnek tartják, ezzel magyarázzák. Mások viszont a közgondolkodás és a szakterület tudatos manipulációját látják mögötte, melynek célja, a biztosítók, mint pénzügyi tevékenységet végz? intézmények és a társadalombiztosítás, mint önálló jogi intézmény, társadalmi alapintézmény azonosnak bemutatása, nevezése. E feltételezést az is alátámasztja, hogy a társadalmi egészségbiztosítást, mint 1891 óta önálló jogintézményt, ? 1891/XIV. törvény az ipari, és gyári alkalmazottak betegség esetében való segélyezésér?l, Baross Gábor kereskedelmi miniszter által benyújtott törvény ? az álreformerek folyamatosan meg akarják szüntetni, és az eddigi tapasztalatok szerint egyszer? gazdasági társasággá, Rt.-vé akarják alakítani, nyilván az egyszer?, gyors privatizáció érdekében.)

 

 

 

3. A NEK visszautasítja az Egészségügyi Minisztérium honlapján mai napig olvasható, a szabaddemokrata egészségügyi kormányzás eredményeivel büszkélked? ?Az egészségügyi reform két éve? cím? dokumentum megállapításait, amelyek részben korábbi id?ben (még MSZP-s miniszterek idején) történt döntések és feladatok végrehajtásának eredményei, másrészt a közléssel ellentétben nem ?eredmények?, hanem súlyos károk. E dokumentum is alátámasztja azt, hogy miel?bb meg kell vonni az elmúlt két év változtatásainak mérlegét. Az inkriminált dokumentumot a tárca vezet?sége haladéktalanul távolíttassa el, ellenkez? esetben a vele való egyetértés képzetét kelti.

 

 

 

4. A NEK a társadalmi egészségbiztosítás újjáépítése, létrehozása érdekében a következ? döntéseket, feladatokat, munkát tartja szükségesnek:

 

 

 

4.1  A társadalmi egészségbiztosítás intézményére, fejlesztésére vonatkozó Országgy?lési Határozat el?készítése, egyeztetése, elfogadtatása.

 

 

4.2  ?Az egészségügyi reformnak? nevezett változtatások azonnali ?mérlegkészít?? vizsgálata. A vizsgálat célja a káros folyamatok azonnali megállítása, korrekciója.

 

 

4.3  Az egészségügyi ellátásban és a közegészségügyi rendszerben, mint kultúrában történt súlyos rombolás megállítása, korrekciója. Számtalan ? az egészségügyi ellátást és a közegészségügyi rendszert, mint kultúrát fenntartó, m?ködtet?, pótolhatatlan értéket képvisel? ? szellemi alkotóm?helyt, közösséget szétromboltak, az embereket elkergették. Azonnali feladat e döntések áttekintése, korrekciója.
(E kultúrákat létrehozó, m?ködtet? közösségek sok évtizedes, gyakran évszázados szerves fejl?dés eredményeként alakultak ki, pótolhatatlan értékeket képviselnek. A megsz?ntetésük miatti népegészségi, társadalmi, gazdasági károk feltehet?en már elemzésekkel kimutathatóak.)

 

 

4.4  A társadalmi egészségbiztosítás ellátásairól szóló ? a Fidesz, KDNP által a Parlamentbe már többször benyújtott ? törvény bevezetésének el?készítése:

 

 

a/  az egészségpolitika kialakításának módszertanára, eljárási rendjére vonatkozó összefoglaló elkészítése,

 

 

b/  a társadalmi egészségbiztosítás tervezési rendszerének fejlesztése, modellezése.

 

 

 

4.5  A társadalmi egészségbiztosítás ellátásairól szóló ? az alkotó közösség által készített ? a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal, az egészségszakmai kamarák, a szakszervezetek, a betegszervezetek és más civil szervezetek által támogatott, a FIDESZ és a KDNP részér?l az Országgy?léshez többször benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba vétele, napirendre t?zése, megtárgyalása, elfogadása.

 

 

 

 

 

4.6  Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (és a MEP-ek) azonnali meger?sítése.

 

 

a/  A humánoldal meger?sítése:

 

 

-          a lehet? legrövidebb id?n belül megfelel? felkészültség? és számú szakemberre van szükség az intézményrendszerben,

 

 

-          a szakfeladatokat ellátó és az ügyviteli munkát végz? munkatársaknak egyaránt biztonságos, vonzó munkakörülményeket kell teremteni.

 

 

b/  A társadalmi egészségbiztosítás szabályozási környezetét rendszerszer?vé kell fejleszteni a feladat, a hatáskör, a felel?sségi viszonyok, a végrehajtási feltételek összhangjának megteremtésével, folyamatos fenntartásával.

 

 

c/  A társadalmi egészségbiztosítás m?ködtetéséhez ki kell alakítani a megfelel? ellen?rzési rendszert. Az er?sítend? hatósági tevékenysége mellett ? a hatékony ellen?rzés érdekében ? szükség van az ÁNTSZ ellen?rzési funkcióinak (jogosultságok, kapacitások, egyéb feltételek) meger?sítésére, visszaállítására is. Egyben ?a biztosítási piac megnyitása? érdekében létrehozott Egészségbiztosítási Felügyeletet azonnal meg kell szüntetni, a többirányú intézményesített felügyeleti rendszert újra kell gondolni.

 

 

d/  A társadalmi egészségbiztosítás intézményének megfelel? szintre helyezése az államigazgatási hierarchiában, törvényi szint? szabályozással és egyéb szükséges intézkedésekkel.

 

 

e/  Az OEP m?ködési költségének szükséges szintre emelése.

 

 

f/    A 2009. évi költségvetés szakszer?, reális tervezése.

 

 

 

 

 

4.7  A társadalmi egészségbiztosítás társadalmi irányításának megvalósítása.

 

 

4.8  Létre kell hozni az Országgy?lésben a Társadalombiztosítási Állandó Bizottságot.

 

 

4.9  Az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében szükséges a Nemzeti Egészségügyi Fejlesztési Alap létrehozása.