Dr. Hankó Zoltán az Echo TV-ben


Echo TV ? Kosár 2008.06.06. 16:30

M?sorvezet?: Zelényi Zoltán

M?sorvezet?: Volt egyszer egy patika privatizáció még a 90-es években, ami a rendszerváltás egyik sikertörténete volt. A mintáért nem kellett messzire menni, csak ide a szomszédba. A magán gyógyszertárak m?ködésére vonatkozó jogszabályt majdnem teljes egészében az osztrák szisztémáról másolták, mert az ott már bizonyított. De hol van már az a kulturált rend, ami az akkor kialakult helyzetet jellemezte? Vendégünk Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnöke.

Hankó Zoltán: Jó napot kívánok.

M?sorvezet?: Ugye az osztrák mintát vették akkor át? És azzal úgy nagyjából mindenki elégedett is volt az anyagi nehézségek ellenére.

Hankó Zoltán: Hát részben az osztrák mintát, de mivel Ausztriának és Magyarországnak voltak közös történelmi id?szakai, azt kell mondanom, hogy a magyar nemzeti hagyományok is ebben a 1990-es évek közepe táján fölépített rendszerben realizálódtak, megvalósultak. Ennek az volt a lényege, hogy egy, mai szóhasználattal talán egy szociális piacgazdasági modellt sikerült kiépíteni, ahol az állam és a gyógyszertárat m?ködtet? gyógyszerész között egyfajta normális feladat- és felel?sség megosztási rendszer jött létre. Ezt biztosították a jogszabályok.

M?sorvezet?: Miben állt ez? Tehát milyen feladatok hárultak a gyógyszerészre, ami egyébként állami feladat lett volna?

Hankó Zoltán: Hát kezdem azzal, hogy azt megel?z?en a gyógyszertáraknak a tulajdonosa Magyarországon az elmúlt negyven év gyakorlatát figyelembe véve a magyar állam, illetve a megyei területi önkormányzatok voltak. A gyógyszertárak tulajdonlásáról ebben a szabályozásban az állam lemondott a gyógyszerész javára.

M?sorvezet?: És akkor gyógyszertára csak képzett gyógyszerésznek lehetett, ugye?

Hankó Zoltán: Úgy fogalmazott az akkori jogszabály, hogy a gyógyszertár m?ködtetésének a joga és kötelessége az úgynevezett személyes gyógyszertár m?ködtetési joggal, tehát személyi joggal rendelkez? gyógyszerésznek lehet. Ami azt is jelenti, hogy ezeket a gyógyszertárakat az egzisztenciavállalkozásoknak a mintájára építették föl, és a gyógyszerésznek volt lehet?sége eldönteni azt, hogy t?ke hiányában mondjuk ? ebbe a vállalkozásba meghatározott mértékig más befektet? társat bevon-e, de ennek a szabályozásnak az is lényege volt, hogy a gyógyszerész ezt a gyógyszertár-m?ködtetési jogát egy bizonyos betéti társasági formában gyakorolhatta csak, ahol a betéti társaságnak ? kötelez?en személyesen közrem?köd? beltagjaként kellett hogy...

M?sorvezet?: Egyébként az egészségügy maga egy annyira speciális, sajátos piacnak t?nik ? mert végül is piac kétségtelenül ?, hogy itt általában is jónak t?nne, hogy maga a gyógyszerész, illetve más területeken esetleg maga az orvos legyen vállalkozó, hiszen a háziorvosi szisztéma is körülbelül ebbe az irányba ment, ugye?

Hankó Zoltán: A lények az, szerintem, hogy ebben a modellben, amit sajnos 2006. végén egy új jogszabálynak a megalkotásával magunk mögött hagytunk, igyekezett az állam ? és még egyszer mondom, a szakma ? egy olyan modellt kialakítani, amelyben a beteg érdeke volt az els?dleges. Tehát nem az államnak az érdeke, nem a gyógyszertári vállalkozást m?ködtet? gyógyszerésznek az érdeke, hanem minden szabály abban az irányban mozdult, hogy a beteg érdekét szolgálja a rendszer.

M?sorvezet?: Most a két évvel ezel?tt született szabályozás szerint mi változott meg?

Hankó Zoltán: Hát kezdeném azzal, hogy ezt a bizonyos gyógyszertár-m?ködtetési jogot elvonta a jogszabály a gyógyszerészt?l. Azokat a korlátozásokat, amelyek a gyógyszertárat m?ködtet? gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetére, formájára irányultak, azokat úgy szintén megszüntette, és így a gyógyszertár m?ködtetésének a joga bármilyen vállalkozásé lehet. Ebben nem kell, hogy a gyógyszerész dominánsan jelen legyen, nem kell, hogy nemzeti befektet? legyen, gyakorlatilag külföldi befektet?k is minden további nélkül m?ködtethetik a gyógyszertárat. A gyógyszerésznek ebben az új jogszabályban megfogalmazott jogköre a gyógyszertár szakmai tevékenységének a biztosítása csak.

M?sorvezet?: És mi rosszat találnak ebben? Mert tudjuk, hogy a gyógyszerészek ez ellen szót emeletek annak idején is, amikor a törvényt hozták.

Hankó Zoltán: Hát ezzel több problémánk van. Kezdeném akkor azzal, aminek hosszú távon szerintem nem csak a szakma, hanem a társadalom és a finanszírozó ? tehát maga az állam ? és a beteg is kárvallottja lesz, hogy egyre dominánsabb, f?leg az új gyógyszertárakban a külföldi tulajdonosoknak a megjelenése. Az a tapasztalatunk, hogy német, holland, osztrák, angliai, amerikai, a legkülönfélébb országokból jöv?befektet?k jelennek meg a magyar gyógyszerpiacon, és hogyha ezeknek a gyógyszertáraknak a száma egy kritikus tömeget elér, onnantól kezdve a gyógyszer-támogatással és a gyógyszer-forgalmazással kapcsolatos legfontosabb döntések döntési helyszínei nem Magyarországon lesznek, hanem azokban a központokban, ahonnan ezeket a gyógyszertárláncokat irányítják.

M?sorvezet?: Rögtön folytatjuk.

(Filmbejátszás)

M?sorvezet?: Folytatjuk a beszélgetést a stúdióban Hankó Zoltánnal, a Magyar Gyógyszerészi kamara alelnökével. Két gondolatot, vagy egyet, mert szigorúan összetartozik, hagy emeljek ki az el?bb elhangzottakból, amikor mi még itt a stúdióban beszéltünk a riport el?tt, az egyik az volt, hogy ha a pénzt?ke, a patikák tulajdonlásban a pénztulajdonosok kerülnek túlsúlyba, akkor ez veszélyezteti a betegek érdekeit a gyógyszerellátásban, ez az egyik, a másik, hogy a gyógyszerellátással, gyógyszer-kereskedelemmel kapcsolatos kérdések eldöntése külföldre kerül. De most önök az elmúlt napokban azzal kerültek a média figyelmének középpontjába, hogy volt ez a bizonyos fogyasztóvédelmi ellen?rzés, amikor úgy szót emeltek az ellen, hogy talán ezt nem így kéne. De hát a jelenlegi helyzetben ezt indokolja az, hogy a gyógyszertár a nem gyógyszerész, nem gyógyszer jelleg? termékek tekintetében valóban kereskedelmet végez.

Hankó Zoltán: A fogyasztóvédelemnek a gyógyszertárakban az ellen?rzésnek a lehet?ségégét, illetve jogát 2006 végén ez a korábban már említett gyógyszer-gazdaságossági törvény tette lehet?vé. És egy néhány hét óta a fogyasztóvédelem ellen?rzi a gyógyszertárakat, pontosabban két területen folytat ellen?rzést, az egyik ennek a bizonyos maximált árnak vagy legmagasabb fogyasztói árnak a betartása, a másik kérdés pedig az árfeltüntetési kötelezettség a nem gyógyszer jelleg? termékeken.

M?sorvezet?: De hát végül is ennek az ellen?rzése logikus, nem? Akkor önök miért emeltek szót?

Hankó Zoltán: Mind a két területen az én személyes véleményem, de a kamarának az álláspontja is az, hogy az a jogszabályi háttér, ami alapján a gyógyszertáraknak dolgozniuk, m?ködniük kell, ez, enyhén szólva több kívánnivalót hagy maga után. Tehát pl., amikor itt a legmagasabb fogyasztói ár ellen?rzésére került sor, és ez azokra a termékekre vonatkozik, amelyek nincsenek az OEP támogatott termékeinek a listájába, ott a jelenlegi jogszabály csak azt mondja ki, hogy az adott gyárnak a fogyasztóvédelemnek be kell jelentenie azt, hogy ? milyen árat akar alkalmazni, de arról már a jogszabály nem rendelkezik, hogy annak a gyógyszertárnak, amelyiknek ezt az árat alkalmazni kellene, ez az értesítés eljusson.

M?sorvezet?: Tehát önök azt mondják, hogy önhibájukon kívül kerültek szabálysért? helyzetbe.

Hankó Zoltán: Így van, és ezt mi már tavaly tavasszal jeleztük a minisztériumnak, tavaly ?sszel nem csak a minisztériumnak, hanem a parlament egészségügyi bizottságának, és egyrészt már tavaly ?sszel, másrészt idén tavasszal, azokat a módosító indítványokat benyújtottuk, amelyik ezen a területen egyértelm? helyzetet teremteni. Itt a kolléga n?nek az el?bbi szavaira is szeretnék visszautalni, hogy a gyógyszerész alapvet?en arra van szocializálva, hogyha fogalmazhatok így, hogy a jogszabályokat betartsa, és minekünk az a célunk, az a törekvésünk, hogy ez rendben legyen, de ennek az el?feltétele az, hogy olyan jogszabályok legyenek, amelyek nem értelmezhet?k félre sem a gyógyszerész, sem a hatóság, sem a minisztérium részér?l.

M?sorvezet?: tehát önök ezt már jelezték, hogy itt hiány van, és ezek után indult meg a fogyasztóvédelmi ellen?rzés.

Hankó Zoltán: Igen, hónapok óta bent vannak a konkrét normaszövegszer? javaslataink is a minisztériumban és a parlament egészségügyi bizottságának az asztalán.

M?sorvezet?: Ez a legf?bb törekvésük jelenleg, vagy lobbiznak másért is?

Hankó Zoltán: Hát, ezeket mi a jogalkotás hibájának tartjuk, abban a kapkodó jogalkotásban, ami 2006 ?szén volt, ez, azt kell mondjam, szükségszer?, hogy a jogszabályokba belekerült. Ugye, el?bb már említettük azt, hogy a gyógyszerellátás nagyon könnyen kikerülhet a szakmai és nemzeti kézb?l, ezt a mai jogszabályok lehet?vé teszik. További törekvésünk természetesen, a gyógyszertárak szakmai és nemzeti kézben tartása. Erre vonatkozóan is a módosító javaslataink bent vannak a minisztériumban és a parlament el?tt, továbbá azt is szeretnénk, hogy a gyógyszerész a gyógyszertárban a gyógyszertári tevékenységét, azt a felel?sségét újra vállalhassa, amit a 2006 el?tti jogszabály lehet?vé tett, illetve biztosított az ? számára.

M?sorvezet?: Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, ez volt már a Kosár, legközelebb hétf?n jelentkezünk, köszönjük szépen figyelmüket, a viszontlátásra.