Mit kíván a magyar gyógyszerész?


Mit kíván a magyar gyógyszerész?

A fenti címmel kerül sor 2010. február 19-21. között a Kamara III. Vándorgy?lésére Debrecenben. Az áthallás-szer? történelmi utalás nem véletlen: a Kamara vezet?i a rendezvényt nyíltan programalkotó összejövetelnek tekintik.

Az elmúlt években folytatott ?kárment?? szakmapolitikai tevékenység során ? a stratégiai célkit?zéseket nem feledve ? csupán olyan korrekciók kezdeményezésére nyílt lehet?ség, amelyek a neoliberális doktrína mentén végrehajtott er?szakos liberalizálás során kialakított struktúra alapvet? megváltoztatására nem adtak lehet?séget. Ennek ellenére kezdeményezéseinkkel a politikai döntéshozók nem vagy csak korlátozottan voltak hajlandóak foglalkozni, s ha történt is megállapodás egyes részkérdésekben, a koalíciós alkudozás vagy a gyakran hangoztatott ?politikai realitás? következményeképpen a legvégs? pillanatban is képes volt a liberális lobby a saját álláspontjának az érvényesítésére és a liberális ámokfutás következményeinek a konzerválására.

A változó politikai er?tér a változtatás esélyét hordozza. Egyrészt azért, mert ma már mindenki láthatja, hogy a neoliberális elvek érvényesítésének több a kára, mint a haszna. Másrészt azért, mert a politikai er?tér változása a közszolgáltatásokkal kapcsolatos politikai elvárások hangsúlyait is átrendezheti. A lehet?ség azonban csak lehet?ség marad, ha a szakma nem képes megadni a változtatás irányát és e mögé nem képes egységesen felsorakozni.

A Kamara a Vándorgy?lést a programalkotás jegyében hirdeti meg. Négy szekcióban tekintjük át a helyzetünket és a teend?ket. Mindegyik szekció vitaindító el?adásait követ?en fórumot szervezünk, melyek végén összegezzük az álláspontunkat és a teend?ket.

A Kamara vezet?i kérik a tagságot, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a rendezvényen. Húsz év után ismét teremtsük meg a lehet?ségét annak, hogy ?rólunk ne nélkülünk? szülessenek döntések.

 

Programtervezet

A pénteken délben kezd?d? és vasárnap délben befejez?d? rendezvény négy témacsokor megvitatására vállalkozik.

1. Az állam szerepe a gyógyszerellátásban A gyógyszerellátásban az állam szerepe és feladata megkerülhetetlen. Ez alkotmányossági megfontolásokkal is igazolható. A gyógyszerellátás rendszerét meghatározza az állam, a szakma és a gyógyszerész közötti feladat- és felel?sség-megosztás elve és gyakorlata. Ebb?l a szempontból vizsgálva több modell is megvalósult az elmúlt évtizedekben: a gyógyszerellátás a rendszerváltásig állami (önkormányzati) vállalati formában m?ködött, majd egy szociális piacgazdasági modell kiépítésére került sor, ahol a szerepl?k között klasszikus feladat- és felel?sség-megosztás érvényesült és az igazgatási/hatósági feladatok ellátására a korábbi magyar hagyományokra épül? jogkör? és szervezet? intézményrendszer jött létre. A liberalizáció során az állam is ?öncsonkítást? hajtott végre, ami nemcsak az állami jogkörök leépítését (és részben decentralizálását) jelenti, hanem az állam az igazgatási/hatósági feladatokat ellátó, engedélyez?, ellen?rz? szervezeteit is leépítette. Ennek a következményei ma már egyre jobban láthatók. Emiatt indokolt összegezni, hogy (1) melyek az új szabályozási modell tapasztalatai, (2) milyen tapasztalatok sz?rhet?k le az átszervezésb?l és (3) hogyan érinti a gyógyszerellátást az állami szerep változása.

2. A gyógyszerellátás helyzete A gyógyszerellátás helyzetében bekövetkezett jól ismert változások részben a liberalizációval, részben a konvergencia-programmal magyarázhatók. Ezek a változások vizsgálhatók szakmai, gazdasági, társadalompolitikai és érdekvédelmi szempontból. Mivel az elmúlt években szakmai, gazdasági és érdekvédelmi szempontú elemzések is születtek, érdemes a gyógyszerellátás helyzetének társadalompolitikai szempontú elemzése, s ennek során vizsgálni (1) az új t?ketulajdonosok szerkezetét, mozgató rugóit, (2) a gyógyszerellátó struktúra változásainak hatását a betegellátás biztonságára, gazdaságosságára és színvonalára, (3) a gyógyszerellátó struktúra hatását az egészség- és gyógyszerpolitikai célkit?zések érvényesülésére.

3. Képzés és kompetenciák a liberalizált gyógyszerellátás rendszerében A gyógyszerellátásban m?köd? szakemberek képzésével szemben több elvárás fogalmazható meg. Ilyen pl. a megfelel? létszám, a megfelel? tudás/felkészültség/készségek és a megfelel? szemlélet biztosítása. A továbbképzések rendszerét pedig az id?közben bekövetkezett változásokhoz kell igazítani úgy, hogy a különböz? életkori sajátosságokkal és el?élettel rendelkez? szakembereknek is lehet?séget biztosítson a napi feladatok megfelel? ellátásához. Az elvárások reálisan csak a rendelkezésre álló források és a kompetenciák függvényében vizsgálhatók. A megújuló és új gyógyszerészi kompetenciák is új feladatokat támasztanak, továbbá az asszisztensek és szakasszisztensek képzése és továbbképzése sem harmonizál a jogszabályban rögzített kompetenciakörükkel. A program célja a szakember-ellátottság mennyiségi és min?ségi problémáinak a feltárása és megfelel? megoldások kialakítása.

4. Érdekvédelem A kamara/kamarák funkciójának értelmezése körül sok félreértés tapasztalható, továbbá a liberalizálás rendszere a kamara m?ködésére nagy kihatással volt. A programban célszer? tisztázni, hogy mit jelent a ?szakmai? érdekvédelem, továbbá hogyan tud a kamara megfelelni a közhatalmi és szakmai önkormányzati feladatoknak. *** Valamennyi téma megvitatására a szakterület vezet? képvisel?it kérjük fel. Valamennyi témacsokor tudatosan több témát jelenít meg, mint ahány kell? mélység? körbejárására a konferencia keretei lehet?séget nyújtanak. Ez a választás kényszerét és a súlyozás lehet?ségét hordozza. Az egyes témacsokrokat fórum keretében vitatjuk meg: a vitaindítókat követ?en érdemi konzultációkat tervezünk, hogy a konferencia zárásaként egy tézisgy?jtemény álljon a rendelkezésünkre.

A rendezvény akkreditálása megtörtént. Pontérték: 10 pont (C típusú). A részletes program és a jelentkezési lap csatolva található.

Program (1).pdf

Jelentkezési lap (1).pdf