Változott a TEÁOR 08´ bejegyzési határid?


A 11/2008. (VI. hó 13.) IRM rendelet, módosította a 41/2007. (VIII. 29.) IRM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseir?l szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról szóló rendeletet, amely szerint:

4. § (1) E rendelet - a (2)-(4) bekezdésekben foglalt eltérésekkel - 2007. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-a 2008. január 1. napján lép hatályba. Azoknak az e rendelet hatálybalépésekor már bejegyzett TEÁOR számoknak a helyébe, amelyek a TEÁOR?03 és a TEÁOR?08 közötti fordítókulcsot tartalmazó KSH közlemény alapján automatikusan átfordíthatóak a megfelel? TEÁOR?08 tevékenységi szakágazati besorolássá, 2008. január 1-jén a TEÁOR?08 szerinti szám kerül automatikusan bejegyzésre.

(3) Azon tevékenységi körök vonatkozásában, amelyek a KSH-közlemény értelmében automatikusan nem sorolhatóak át, a tevékenységi kör megfelel? módosítását a cégnek kell kérnie a cégbíróságon a cégjegyzékben vezetett egyéb adatai els? változásakor, de legkés?bb 2008. december 31-éig.

(4) A TEÁOR?08 szerinti tevékenységi kör meghatározására történ? áttérés következtében szükséges statisztikai számjel változást a KSH elektronikus úton közli a cégbírósággal, és a változás bejegyzésére automatikusan kerül sor.

(5) A (2) és (4) bekezdésben meghatározott cégjegyzékváltozások közzétételi kötelezettséget nem keletkeztetnek.


Azaz fel kéne hívni a kollégák figyelmét (mivel némi zavart érzek), hogy

- a cégbejegyzésben kötelez?en csak a f?tevékenységnek kell szerepelnie,
- a gyógyszertári jellemz? TEÁOR-ok automatikusan fordíthatók,
- a cégbírósági eljárás, ez esetben ugyan illeték mentes, de továbbra is ügyvéd kötelezett,
- a határid? 2008. december 31.-ig meghosszabbodott,


csak az forduljon bejelentéssel  a cégbírósághoz, aki ragaszkodik a cégbejegyzésben az összes tevékenységi körének feltüntetéséhez, vagy akit a régi cégtörvény  alapján alapított cége kapcsán az új Gt. (2006. évi IV. tv. 336.§) miatt bejelentési, vagy társasági szerz?dés módosítási, kötelezettség terhel.

Ennek határideje viszont nem módosult, azaz 2008. július 01.!!!!!!!!!!!!!!!!

2006. évi IV. törvény
a gazdasági társaságokról


336. § (1) Azon gazdasági társaságoknak, amelyeknek a cégbejegyzése e törvény hatálybalépésekor folyamatban van, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezéseinek kell megfelelniük. Ez a rendelkezés irányadó a folyamatban lév? formaváltási, egyesülési és szétválási eljárásokra is.

(2) E törvény hatálybalépése el?tt a cégjegyzékbe már bejegyzett, valamint az (1) bekezdés alá tartozó azon gazdasági társaságok, amelyeknek a társasági szerz?dése e törvény eltérést nem enged? rendelkezésébe ütközik, a társasági szerz?désüket legkés?bb 2008. július 1-jéig kötelesek e törvény rendelkezéseihez igazítva módosítani és eddig az id?pontig azt a cégbírósághoz benyújtani.

(3) Nem terheli a (2) bekezdés szerinti kötelezettség azon gazdasági társaságokat, amelyek társasági szerz?dése - általános hivatkozásként - a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvényre utal; azon a (2) bekezdés szerinti id?ponttól kezdve ezt a törvényt kell érteni. Nem terheli a (2) bekezdés szerinti kötelezettség azon közkereseti társaságokat és betéti társaságokat sem, amelyek társasági szerz?dése taggy?lésr?l rendelkezik; azon a (2) bekezdés szerinti id?ponttól kezdve tagok gy?lését kell érteni.

(4) Amennyiben a társasági szerz?dés módosítására a (2)-(3) bekezdés alapján nincs szükség, a gazdasági társaság e törvény rendelkezéseihez történ? igazodását a cégbíróság felé - illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül - bejelentéssel teljesíti. A bejelentésben a cég nyilatkozik arról, hogy a társasági szerz?dés (2) bekezdés szerinti módosítására nincs szükség, illetve arról, hogy a bejelentésben megjelölt id?ponttól e törvény rendelkezései szerint m?ködik. Bejelentés, vagy a (2) bekezdés szerinti társasági szerz?dés módosítás hiányában a törvény hatálybalépése el?tt a cégjegyzékbe már bejegyzett, valamint az (1) bekezdés alá tartozó gazdasági társaságoknak e törvényt 2008. július 1-jét?l kell alkalmazniuk.

Az APEH-nál vezetett nyilvántartásban, viszont az összes végzett tevékenységi körnek szerepelnie kell azaz, ha van olyan TEÁOR száma, ami nem fordítható át automatikusan, azt a hivatalnál be kell jelenteni.