Az MGYK Hajdú-Bihar megyei elnökének köszönt?je


14 évvel ezel?tt zajlott le a gyógyszertárak privatizációja, melynek nyomán létrejött Európa egyik legjobban m?köd? gyógyszer kiskereskedelmi struktúrája, amely addig soha nem látott ?rendszerváltást? hozott az egészségügy eme ágazatában.

- Sok patika átalakult, megszépült.

- A gyógyszerészek elhivatottságán alapuló beteggondozás vette kezdetét.

- Elt?ntek a hiánycikkek, a gyógyszerellátás zökken?mentessé vált.

A gyógyszerészek csoportja a társadalom megbecsült, egzisztenciálisan és szellemileg is független rétegévé vált. A szó klasszikus értelmében rang volt gyógyszerésznek lenni, a gyógyszerészek ismét érdemesnek tartották lányaikat, fiaikat gyógyszerésznek taníttatni, újra gyógyszerész dinasztiák alakultak ki. Debrecenben 41 gyógyszertárral valósult meg a város gyógyszerellátása, hibátlanul, ahogyan az ország többi részében is.

Majd b? tíz évvel kés?bb kezdetét vette a szociál-liberális kormányzat vezetésével az egészségügy és benne a gyógyszerellátó rendszer liberalizálása. Ennek során néhány hónap alatt a saját gazdasági érdekeiknek alárendelve, saját értékrendjük szerint, szakmai szempontból hozzá nem ért? módon, semmit sem tisztelve piacosították azt. Megvalósították a gyógyszer kiskereskedelemben a ?versenyhelyzetet?, azt az ár illetve a gazdsági versenyt, mely alapján ? ahogyan azt polgármester úr is elmondta ? nem szervez?dhet az egészségügyi és benne a gyógyszerellátó rendszer.

A liberalizáció szégyenletes és romboló eredményei tisztán látszanak:

Drasztikusan csökkentek a gyógyszerár támogatások, évr?l-évre több tíz millió forintot megspórolva a betegek zsebén.

Sorra nyílnak az új gyógyszertárak, legtöbb esetben szakmaidegen befektet?k keze nyomán, tisztán a profitszerzés céljával. Az elmúlt három év alatt Debrecenben a patikák száma 43%-os növekedést mutatva 59-re emelkedett anélkül, hogy az ellátás érdemben javult volna. Van olyan terület ahol száz méteres körzetben négy gyógyszertár található. Több száz gyógyszertár nyílt az országban úgy, hogy közben nem volt szükség egyetlen újra sem. Ezt és a 2007 el?tti struktúra jóságát mi sem bizonyítja jobban mint az, hogy a liberalizáció óta létrejött patikák számával megegyez? számú gyógyszertár van igazán komoly bajban. Mindez szükségszer?en magával vonja a vidéken és a város peremterületein lév? kisforgalmú, ám az ott él? lakosság számára mégis fontos gyógyszertárak tönkremenetelét.

A beígért gyógyszerfogyasztás visszaszorításával ellentétben, az agresszív, piacszerz? marketing módszereknek köszönhet?en, soha nem látott mérték? fogyasztásgenerálásnak lehetünk tanúi.

Az így kialakult helyzetben a friss diplomások jöv?képe is ködössé vált?

Minden jel azt mutatja tehát, hogy a néhány éve még Európa hír?, humánus, magas színvonalú magyar gyógyszerellátás végérvényesen megsz?nik. Vagy már meg is sz?nt? Akkor pedig hiába való volt több ezer kiváló gyógyszerész kolléga majd tizenöt évi kitartó szakmai, emberi, gazdasági tevékenysége, anyagi áldozatvállalása!

Reméljük, hogy nem így van!

Hisszük ezt azért, mert Debrecenben a város egészségügyi bizottsága már a liberalizáció legelején megértette az abban rejl? veszélyeket és a kamarával teljes egyetértésben maximálisan ellenezte az új gyógyszertárak létesítését, ezzel a meglév? városi gyógyszerellátó struktúra veszélyeztetését. Sajnos azonban a város szavát nem hallgatták meg az illetékesek.

Pedig a rendszer megmentése NEM PÉNZ KÉRDÉS! Elviekben csupán néhány rendelet megalkotása és néhány jogszabály megváltoztatása elegend? lenne ahhoz, hogy a kormány visszaállítsa az évekkel ezel?tti, a betegek esélyegyenl?ségén alapuló gyógyszerellátás rendszerét. Örülök neki, hogy azt mondhatjuk, a céljaink közösek, a problémáink segít? szándékkal kerülnek meghallgatásra Bízom benne, hogy a vándorgy?lés során sikerül megfogalmazni azokat a programelemeket melyek elvezetnek majd a kívánt jogszabály változtatásokhoz.

Remélem, hogy a szakma által tett javaslatokat figyelembe véve sikerül ki?zni a gyógyszerellátás mostani kificamodott rendszeréb?l a nemzet- és szakmaidegen elemeket, és olyan fékeket építeni bele, melyek a betegek számára esélyegyenl?séget, a magyar tulajdonú gyógyszertárak és gyógyszerészet számára pedig stabilitást hoznak majd a jöv?ben!

Ha mindez megvalósul, az új kormány agyagi invesztíciót nem igényl? (!) intézkedésével, a nagyszámú gyógyszerész-beteg találkozások, a betegek elégedettségének növekedése révén, pillanatokon belül kovácsolhat hosszú távú erkölcsi és jótéteményi t?két, amivel a betegek széles tömegét hozhatja ismét emberhez méltó helyzetbe, miközben - és ez sem elhanyagolható - visszaadja a becsületét egy olyan tradicionális, Európa által elismert hivatásnak, amely garantáltan tev?legesen hozzájárulhat az egészségügy érezhet? fellendüléséhez.

Dr. Ujházi László

megyei elnök