Levél a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak


 

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELEMI HATÓSÁG

Tisztelt F?igazgató Úr!

A Magyar Gyógyszerészi Kamara képviseletében, a 2006 évi XCVII. Tv. alapján a gyógyszerészek érdekképviseletében az alábbiakkal fordulok Önökhöz:

Több gyógyszertártól érkezett a Kamarához szóbeli jelzés, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság a gyógyszertárak által m?ködtetett honlapok tartalmával összefüggésben több esetben eljárást indított a gyógyszertárat m?ködtet? vállalkozással szemben, kifogásolva, hogy a gyógyszerek ára, betegtájékoztatója ? a hatóság álláspontja szerint, mint reklám ? jogsért? módon került közzétételre a honlapokon.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2006. évi XCVIII. Tv. (Gyftv.) lehet?séget ad a gyógyszertáraknak honlap m?ködtetésére, s?t, meghatározott esetben a gyógyszerek interneten történ? rendeléséhez szükséges honlap m?ködtetése jogszabályi kötelezettség, (Gyftv. 49§ (3) bek. c.) pontja), továbbá a Gyftv. 55§ (2) bekezdése szerint, mint ?gyógyszerellátási garancia?, minden esetben, ha honlapot m?ködtet a gyógyszertár, a betegtájékoztatót itt is elérhet?vé kell tennie, illetve a tájékoztatásnak alkalmasnak kell lennie az árak összehasonlítására.

Egyebekben a 41/2007 (IX.9) EüM rendelet 11§ (2) bekezdése alábbi pontjai az alábbiakat írja el?:

A gyógyszertárban biztosítani kell

h) a Gyftv. 55§ (2) bekezdése szerinti tájékoztatáshoz szükséges rendszert;

i) a tevékenység végzésére megfelel? informatikai rendszert;

j) internetes kapcsolatot, e-mail elérhet?séget.

A 2006. évi XCVIII.tv. 12§ (1) bekezése rögzíti, hogy ?Gyógyszer ? a magisztrális és a galenusi gyógyszer kivételével ? csak betegtájékoztatóval együtt hozható forgalomba?, továbbá a 3/2009. (II.25.) EüM rendelet 5§ szerint ?Nem min?sül a Gyftv. 12. § (1) bekezdése szerinti ismertetésnek az olyan kereskedelmi kommunikáció, amelyet egyébként a fogyasztókkal szemben is alkalmaznak.?Megjegyezzük, hogy 2010. januárjától, a forgalmazó az egészségbiztosítási szerv által a támogatás megállapítására irányuló eljárásban, elfogadott termel?i ár alapján számított legmagasabb kiskereskedelmi eladási árnál magasabb árat nem köthet ki, a megállapított támogatási összegt?l és térítési díjtól nem térhet el.

A fentiekb?l megállapítható, hogy a betegtájékoztató, illetve az árak közzététele a honlapon nem tekinthet? reklámnak, hanem törvényben megfogalmazott gyógyszerellátási garanciának min?sülnek, és jogszabályi kötelezettség a T. Hatóság által kifogásolt információk közzététele.

Tájékoztatjuk továbbá a T. Hatóságot, hogy a gyógyszertárak honlapján elérhet? betegtájékoztatók az Országos Gyógyszerészeti Intézet által saját honlapján közzétett betegtájékoztatón alapulnak.

Kérjük Önöket, hogy a fenti kérdésben az eljáró felügyel?ségeket szíveskedjenek tájékoztatni annak érdekében, hogy a gyógyszertárakra vonatkozó speciális szabályok alkalmazása az ellen?rzések során megtörténjen.

Budapest, 2010. június 3.

Tisztelettel üdvözli:

Dr. Horváth Tamás

elnök

 

Az OGYI f?igazgatójának válasza itt olvasható:

OGYI válasz.pdf