Gyógyszerellátás átalakítása


- Álláspontunk szerint, az a helyzet, amelyben jelenleg a gyógyszerellátás (gyógyszertárak m?ködtetése) van, mindenképpen sürg?s intézkedéseket tesz szükségessé. A probléma mögött nyilvánvalóan egy hosszú folyamat áll, mely a 2006-ban bekövetkez? patikaliberalizációval kezd?dött. Ez a rendszer a gyógyszerellátás merkantil jellegét honosította meg Magyarországon. Ez alatt az id? alatt számos intézkedés történt, ennek az irányvonalnak kell most megálljt parancsolni, hogy a rendszer ne ebbe az irányba haladjon tovább.

- Milyen intézkedéseket kell miel?bb meghozni?

- Moratórium jelleggel gátat kell szabni a gyógyszertárak korlátok nélküli létesítésének. Jelenleg gyakorlatilag szabályozatlan az alapítás feltételrendszere. Hasonlóképpen meg kell állítani a gyógyszerellátásban kialakuló fúzios és integrációs folyamatokat..

- Ön szerint a patikaliberalizáció folyamata még megállítható?

- Természetesen vannak realitások, amelyeken belül mozogva alkotmányos eszközökkel változtatásokat lehet végrehajtani. 2001-ben is történt olyan lépés, amely egy fennálló és m?köd? helyzetet szeretett volna eltolni valamilyen irányba. Ez volt a bizonyos 25 % minimális tulajdonrészb?l az 51 %-ban való el?relépés. A jogalkotás már akkor is egy 5 éves átmeneti id?szakot biztosított, ezt az alkotmánybíróság el is fogadta. Természetesen nem érdekünk a magántulajdon jogainak megsértése, elvétele vagy egyáltalán bárminem? sérelem okozása. Viszont úgy gondoljuk, hogy a megfelel? érvrendszer felmutatásával az államnak nem szabad hagynia a gyógyszerellátás ilyen irányba való elsodródását, mivel számos jel mutatja,hogy a gyógyszerellátás integrált vertikumban való m?ködése nem biztonságos).

- A moratóriumokon túl milyen lépéseket szükséges még megtenni?

- Az új kormány létrejöttével megalakultak az egészségügyi szakbizottságok, tehát ismerté váltak az egészségügyi bizottság tagjai és vezet?i (elnöke: Dr. Mikola István, két alelnöke pedig: Dr. Pesti Imre és Dr. Gyenes Géza). A nemrégiben megrendezett Magyar Gyógyszerész Napokra meg is hívtuk Mikola Istvánt. A már nyilvános kormányprogram segítségével a szakbizottsági elnök a gyógyszerészeti napokon érdemben nyilatkozott. El?adásának témája a „Látlelet a gyógyszerellátásról” volt. Mikola úr arról beszélt, hogy az egészségügyi bizottság kész arra, hogy sürg?s intézkedésekben képvisel?i és bizottsági indítványokat benyújtva vegye kezébe a gyógyszertárak m?ködtetésének megoldandó kérdéseit. Majd alkalmunk nyílt arra, hogy megbeszéljük az el?ttünk álló faladatokat.

- Mir?l szólt ez a megbeszélés?

- Szóba került a gyógyszertár alapítási szabályzórendszer felállítása, a már említett fúziós – vertikális integrációs kérdéskörben meghozandó döntések, valamint a patikákban zajló promóciós tevékenységek, ajándékozások, nyereményjátékok, visszatérítések rendszerének szabályozása, ugyanis ez irreálisan magas forgalomkoncentrációt tesz lehet?vé, ezáltal egyensúlyát vesztett hálózatot, végül is ellátatlan területeket alakít ki. A tavaly ?szi salátatörvényben volt erre nézve indítvány, mind kormány mind pedig ellenzéki oldalon. Azonban a kormány illetékes jogi f?osztályvezet?je a szakbizottság ülésén elmondta, hogy ezeket az indítványokat a gyógyszer-gazdaságossági törvény már tartalmazza, így nincs szükség egyéb beavatkozásra. Kés?bb kiderült, hogy ez a megállapítás tévedésnek bizonyult., s?t a szándékos félrevezetés lehet?sége is felmerült.

A 2006-ban elfogadott patikaliberalizációs törvény eredetileg 2009 decemberéig szólt volna, de egy 2009. évi módosítást (salátatörvény) követ?en kitolták 2011. január 1-jére. Az id? azonban így is sz?kös, ezért mindenképpen lépéskényszer áll fenn. A kormány-program átfogó szabályzást helyezett kilátásba a gyógyszerellátás terén, tehát nem csak alkalmi t?zoltás fog történni. A kormány-program tartalmazza a

o liberalizáció leállítását

o gyógyszertár alapítás újraszabályozását

o a többségi gyógyszerésztulajdonon alapuló m?ködtetést

o a Köztestületi Kamara helyreállítását (kötelez? tagság, hatékonyan m?köd? etikai rendszer)

- Amennyiben a liberalizáció leáll és a tényleges piaci verseny megsz?nik, mi fogja a patikákat ösztönözni arra, hogy javítsanak szolgáltatásiak min?ségén?

- A liberalizáció nagy gondolata „biztonságos és gazdaságos” gyógyszerellátás volt. Ám ez a rendszer az államon kívül senki másnak se nem biztonságos, se nem gazdaságos.

A piaci verseny természetesen hozhat pozitív elemeket a beteg mint fogyasztó számára, viszont vegyük figyelembe, hogy ezek az el?nyök csak egyes helyeken jelennek meg, ahol nagy a patikák koncentrációja (pl: Budapest). Nem vonatkozik ez az egész országra. Az ellátórendszer egészére nem biztosított a gyógyszer- és ellátásbiztonság, a szolgáltatásmin?ség és a költséghatékonyság. A vidék helyzetét nem csak az agresszív marketinggel elvont forgalom, hanem az állam forráskivonása is tovább rontotta. Például 2010-ben a költségvetés felállításakor a tavalyi évhez képest 400 millió forint újabb forrást vontak el a kisforgalmú gyógyszertárak támogatásától (ez a 2009-ben folyósított támogatási összeg kétharmada).

- Szóba került a Köztestületi Kamara jogainak visszaállítása ?Milyen támogatást tud biztosítani a Kamara a tagok számára?

- Az MGYK jogosítványok és a hatáskörök megléte mellett hatékonyan tud eljárni a tagok érdekében. Ilyen feladatok pl a m?ködési nyilvántartás vezetése és a kötelez? továbbképzések szervezése, m?ködtetése, a szakma érdekképviselete, a betegek és a kollégák hatékony védelme az etikai szabályoktól eltér? gyógyszerészekt?l.

- Május végén tartották meg a már hagyományosnak számító Gyógyszerész Napokat. Milyen feladatokat állított maga elé a Kamara?

- A választások el?tt a mi magunk vándorgy?lés keretei között lezártuk az el?z? id?szakot, és meghatároztuk a jöv?beli célokat. Ezt 12 pontban határoztuk meg. Ezeket a pontokat kibontottuk, elemzésnek vetettük alá és feladatokat rendeltünk hozzájuk. Ezen feladatkörök köré csoportosítottuk a témáinkat is, mint:

o a Köztestületi Kamara

o szakmai kompetenciák problémaköre, fejlesztése

o a gyógyszerészi gondozás fejlesztése

- Köszönöm a beszélgetést.

Tóth Ilona