Változás a gyógyszertárak akkreditációjában


Változás a gyógyszertárak akkreditációjában

Érvényes jogszabály: 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi fels?fokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól

7. § (2) Az egészségügyi szolgáltatók szakképz? hellyé min?sítésér?l a miniszter dönt.

(3) A min?sítési eljárás lefolytatása az egészségügyi szolgáltató kérelmére indul. A kérelmet a miniszterhez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az egészségügyi szolgáltató önértékelését és a fels?fokú szakirányú szakképzési és továbbképzési tevékenységére vonatkozó adatokat.

(4) A szakképz? hellyé min?sítés 4 évre szól. A szakképz? hellyé min?sítés feltételeit a 3. melléklet tartalmazza

3. melléklet szerint: a szakképzés egyes elemeinek teljesítésére megfelel? képz?hely:

Gyógyintézeti osztály, illetve kutatóintézet esetén:

? ahol a szakképzést vezet? oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;

? amely a betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési program egyes elemeinek oktatására;

? ahol a szakma m?veléséhez szükséges kapcsolódó szakterületek és diagnosztikai részlegek az oktatott terület kívánalmainak megfelel?en rendelkezésre állnak;

? amely rendelkezik bels? min?ségbiztosítási rendszerrel; valamint

? ahol az adott szakmára vonatkozó hazai és nemzetközi irodalom, valamint az oktatási infrastruktúra a jelölt számára hozzáférhet? módon rendelkezésre áll.

Egyéni praxisban történ? részképzés esetén:

? ahol a szakképzést vezet? oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;

? amely a betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési program egyes elemeinek oktatására;

? amely rendelkezik bels? min?ségbiztosítási rendszerrel; valamint

? ahol az oktató és a fels?oktatási intézmény között rendszeres szakmai kapcsolat áll fenn.

Alapul szolgáló további jogszabály:

122/2009. (VI. 12.) Korm. Rendelet az egészségügyi fels?fokú szakirányú szakképzési rendszerr?l

Gyógyszertárak akkreditációja:

A gyógyszertárak akkreditációjuk során valójában két ? egymással összemosódó tevékenységre kaptak eddig jogosultságot/lehet?séget.

1. gyógyszerészhallgatók fogadása küls? szakmai gyakorlatra (nyári gyakorlat, államvizsgás gyakorlat);

2. szakgyógyszerész-képzésben résztvev? gyógyszerészek (szakgyógyszerész-jelöltek) fogadása szakmai gyakorlati id? letöltése céljából.

 

A két eljárás nem vált ketté, hiszen az államilag finanszírozott szakgyógyszerész-képzés fennállásáig a végzettek szinte teljes létszámban léptek be a szakképzési rendszerbe, a MGYK együttm?ködésével (adatlap) az egyetemek kezelték mindkét eljárást.

Tekintettel arra, hogy jelenleg (a) költségtérítéses formában folyik csak szakgyógyszerész-képzés (b) a létszám alacsonyabb, (c) az eljárásrend megváltozott ? a két rendszer különválik.

Hogyan akkreditálható a gyógyszertár, ha szakképzésben részt vev? gyógyszerészt foglalkoztatunk?

A gyakorlati szakképz? hellyé való nyilvánítás az egészségügyért felel?s minisztérium jogköre, amit az ESZTT-n keresztül lát el. A gyógyszertáraknak az akkreditációs kérelmet az egyetemekhez kell beadniuk, amelyet az egyetemek terjesztenek fel a minisztériumhoz döntésre. Az akkreditált képz?helyek listáját a minisztérium saját honlapján teszi közzé. (www.eum.hu), így az egységesen érvényes függetlenül attól, hogy a gyógyszerész, mely egyetemen vesz részt a szakképzésben.

Mi a teend?, ha graduális képzésben részt vev? hallgatót szeretnénk fogadni, oktatni?

Az eljárást annál az egyetemnél célszer? indítani ahonnan a jelölt érkezik. A kérelmet az adott kar dékáni hivatalához kell benyújtani. A Kari Tanács határozatáról az egyetem közvetlenül értesíti a gyógyszertárakat. Jelen gyakorlat a szerint az egyetemek egymás akkreditációját kölcsönösen elismerik. Az egyetemek az akkreditáció részletes szabályait saját maguk állapíthatják meg.

Tájékoztató az MGYK-hoz érkezett, illetve az MGYK-nál lév? akkreditációs kérelmekr?l:

Az MGYK Hivatala a hozzá idáig beérkezett illetve az estlegesen a jöv?ben érkez? kérelmeket automatikusan az illetékes egyetemnek továbbítja.

dr. Csóka Ildikó

dr. Horváth-Sziklai Attila