Parlamenti interpelláció és válasz a patikamoratórium általános vitájában


DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Államtitkár Úr! Az el?z? id?szak kormányai nem az egészségügy kormányai voltak. Átgondolatlan változtatások egész sora tette az egészségügy rendszerét egyre kaotikusabbá, egyre átláthatatlanabbá. Az egész rendszer betegellenessé vált, ahol rosszul érezte magát az ellátott is meg az ellátó is. Ennek megváltoztatása a mai egészségpolitika vezet?inek feladata.

A rombolás els? lépéseinek egyike a 2006-ban beterjesztett, a hivatásrendi kamarákat megkurtító törvény volt. Ez érintette a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Gyógyszerészi Kamara mellett a Magyar Szakdolgozói Kamarát is. Megsz?nt a kötelez? tagság, a kamarák feladatait csökkentették, ezzel hatáskörüket megnyirbálták, például az etikai ügyekben a korábban kialakult átlátható rendszert összekeverték.

Idézek egy 2006. október 31-ei felszólalásomból: "Engedjék meg, hogy egy nyílt levélb?l olvassak fel három sort. Ezt a nyílt levelet 13 orvostársaság fogalmazta meg. ... A következ? áll a 11. pontban: visszautasítjuk a kormány törekvését, hogy az orvosok kötelez? kamarai tagságát megszüntesse. A Magyar Orvosi Kamara összefogó és koordináló szerepe szakmai, etikai, erkölcsi szempontból nélkülözhetetlen."

Tisztelettel kértem az akkori kormányt, hogy vonja vissza a tervezetet. Mint ismeretes, a T/1036-os törvénytervezetet nem vonták vissza, tönkretették az egészségügy hivatásrendi kamaráit.

Tisztelt Államtitkár Úr! Bízom abban, hogy továbbra is szándékában áll az egészségpolitika alakítóinak a kötelez? kamarai tagság visszaállítása. Remélhetem-e, hogy ezzel egy id?ben kerül visszaállításra az etikai ügyek elbírálásának korábbi módja? Visszakapják-e a hivatásrendi kamarák a korábbi tekintélyüket megalapozó funkcióik jelent?s részét?

Várom tisztelt válaszát. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képvisel? úr. Válaszadásra megadom a szót Halász János államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr!

HALÁSZ JÁNOS nemzeti er?forrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgy?lés! Tisztelt Képvisel? Úr! Az elmúlt nyolc évben a szocialista-szabaddemokrata kormányok a reformretorika ellenére az egészségügyet mostoha ágazatként kezelték. 2006-ot követ?en a korábbi évek elhibázott gazdaságpolitikájának oltárán feláldozták az ágazatot. A közvetlen betegellátásból megközelít?leg 250 milliárd forintot, az Egészségbiztosítási Alapból pedig majdnem 400 milliárd forintot vettek el. Ennek eredménye lett a betegek terheinek növekedése, hosszú várólisták kialakulása, orvosok és szakdolgozók elvándorlása, valamint a teljes infrastruktúra lepusztulása.

Az egészségügy megmentése nemzeti ügy; olyan feladat, amely elképzelhetetlen az egészségügyben dolgozók áldozatkész munkája nélkül, és ugyanígy elképzelhetetlen az ágazatban m?köd? társadalmi és civil szervezetek nélkül. Az egészségügy legfontosabb feladata az egészség meg?rzése. Ezért egy betegségmegel?zésre összpontosító, egészségtudatos társadalmat épít?, hatékony és hosszú távú programra van szükség.

Az el?z? kormány úgynevezett egészségügyi reformja részeként jelent?sen meggyengítette az egészségügyben m?köd? hivatásrendi köztestületeket, a kamarákat. A kötelez? tagság eltörlése mellett a szervezetek hatásköreit nagymértékben csökkentették. E lépés mögött minden bizonnyal az a szándék húzódott meg, hogy az egészségügy átgondolatlan, káros átalakításánál a köztestületek ne hallathassák hangjukat.

A reformnak hívott kísérlet megbukott. A nemzeti együttm?ködés kormánya az egészségügy területén is más elveket, más magatartást fog követni, mint el?dje. Az új kormányzat partnernek tekinti a kamarákat, kívánatosnak tartja meger?sítésüket és szerepük újragondolását.

Képvisel? úr kérdéseire válaszolva: igen, elkötelezettjei vagyunk az egységes és hatékony etikai ítélkezésnek. Képvisel? úr kérdezte azt is, bízhat-e abban, hogy továbbra is szándékában áll az egészségpolitika alakítóinak a kötelez? kamarai tagság visszaállítása. Igen, képvisel? úr, bízhat benne, szándékaink közösek. Ugyanakkor a kötelez? kamarai tagság tekintetében más ágazatokkal egyeztetett elvek alapján célszer? lépéseket tenni.

A Nemzeti Er?forrás Minisztérium létrejötte azért is fontos, mert lehet?séget jelent a különböz? ágazatok közötti koordinációra, ennek keretében az ott m?köd? kamarák, köztestületek helyzetének egységes kezelésére is. Ugyanakkor megragadva a lehet?séget, ezúton is szeretném kérni a tárcához tartozó kamarákat, hogy már most vállalják a partnerségb?l ered? együttm?ködés felel?sségét. Ennek keretében tegyenek meg mindent tagságuk véleményének felmérésére, jelezzék számunkra az új kooperáció nyújtotta távlatokat, azt célozva, hogy ?k ne a pályaelhagyásban vagy a külföldi anyagi boldogulásban, hanem els?sorban a magyar egészségügy fejl?désében lássák jöv?jüket.

Kérem képvisel? urat, fogadja el válaszomat. Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a képvisel? urat, elfogadja-e a választ.

DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Államtitkár Úr! Elöljáróban is elfogadom a választ. Elfogadom, mert az egészségügy a benne szerepl?k megbecsülését, tehát a betegek javát szolgálja. Az egészségügy hivatásrendi kamarái funkcióinak visszaállításával a tekintélyük visszaállítása történik meg. Az etikai elvek meghatározása, az etikai ügyek gyakorlati lebonyolítása a kamarák feladata lesz ismételten.

A tárca ezen szándéka is, a kötelez? kamarai tagság visszaállításának szándéka is üdvözlend? dolog. Az egészségügy megmentése a nemzeti együttm?ködés kormányának egyik f? célkit?zése. Ebben elengedhetetlen a kamarák szerepének további emelkedése.

Köszönöm szépen, elfogadom a választ. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)