Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/CIV. szám


Események:

A Magyar Gyógyszerészi Kamara július 5-én közleményt adott ki
A Magyar Gyógyszerészi Kamara (Kamara) támogatja a Kormány törekvését a gyógyszerellátás rendszerének újraszabályozására. Egyetért a Nemzeti Er?forrás Minisztériummal abban, hogy a gyógyszertár-létesítés és -m?ködtetés új szabályainak megalkotásáig a jelenlegi patikaalapítási szabályok felfüggesztésre kerüljenek. A Kamara kéri a Magyar Országgy?lést, hogy a törvénytervezetet sürg?sséggel tárgyalja, mert a moratórium hírére megszaporodtak a "helyfoglalás" jelleg? patikalétesítési engedély-kérelmek, melyek nehezíthetik a Kormány szükséglet-alapú gyógyszerellátó rendszer kialakítására irányuló törekvéseit.

Újabb forduló a gyógyszer-nagykeresked?k és a kamara megbeszélés-sorozatában
Június 30-án folytatódott a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Gyógyszer-nagykeresked?k Szövetsége közötti egyeztetés. A találkozó elején Szabó Ferenc, a szövetség elnöke tájékoztatta a kamara képvisel?it arról, hogy a szövetség rendkívüli ülésén, augusztus 1-i hatállyal a szövetség élére dr. Küttel Sándort választotta meg. Alelnökök: dr. Feller Antal és Vadász Zoltán. A továbbiakban került sor a gyógyszertár-létesítés újraszabályozásával kapcsolatos szempontok megvitatására. A kamara részér?l a megbeszélésen dr. Horváth Tamás elnök mellett dr. Hankó Zoltán és dr. Sohajda Attila alelnökök vettek részt. A következ? tárgyalás id?pontja: július 14.
Találkozó a MAGYOSZ elnökével
Június 30 -án a kamara elnöke találkozott Bogsch Erikkel, a MAGYOSZ elnökével.  Egyetértettek többek között abban, hogy a hazai gyógyszergyártás pozíciót meg kell ?rizni, és hogy közös érdek a normatív támogatás értékének megtartása. A találkozón szóba került a gyártókat sújtó, Európában egyedülálló mérték? elvonás csökkentésének és a nemzetközi referenciarendszer megszüntetésének szükségessége is. A kamara elnöke ismertette a liberalizáció felfüggesztésével és gyógyszerforgalmazás újraszabályozásával kapcsolatos kamarai álláspontot. A MAGYOSZ    elnöke az ismertetettekkel kapcsolatban támogatásáról biztosította a kamarát.
 
Elnökségi ülés június 1-én
Július1-én ismét ülést tartott az elnökség. A napirend megtárgyalása el?tt dr. Horváth Tamás elnök adott tájékoztatást az elmúlt hetek eseményeir?l. Beszámolt a három egészségügyi kamara vezet?jének Réthelyi Miklós miniszternél tett látogatásáról és az azt megel?z? államtitkári egyeztetésr?l. A kamarák képvisel?i - a várható törvénymódosítások érdekében ? átadták a kamarák szerepének helyreállítására vonatkozó javaslataikat a miniszternek.

Júniusban két egyeztetésre is sor került a gyógyszer-nagykeresked?kkel. Ezeken a gyógyszertárak adósságának kezelésére, a forrásokra és az árrésre vonatkozó témákat lezárták, és egy egyeztetett szempontrendszert fogadtak el. A patikalétesítés kérdésében folytatódnak a tárgyalások ? mondta el Horváth Tamás.

Egyeztetés folyt a kamara és a biztosító között az EDI-rendszerr?l. A MOSZ és az MGYK a fejlesztésben érdekelt, a rendszert hasznosnak tartja, de további többletköltségeket nem vállal. Err?l az egészségpénztáraknak és a rendszergazdáknak kell tárgyalniuk ? hangzott el az elnök beszámolójában.

Dr. Sándor Csaba tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a kamara felhívására 600 ezer forint érkezett a Pharmacia által szervezett gyerek-táboroztatásra és csaknem egymillió forint árvízi segélyre ? ennek felhasználásáról akkor születik döntés, ha kiderül: mire van leginkább szüksége a Fels?dobszán él?knek.

Az els? napirendi pont keretében a kamarai törvény és a gyógyszer-gazdaságossági törvény módosításának lehet?ségétés formáit vitatta meg az elnökség. Többen feltették a kérdést, hogy valójában mit jelent a patikalétesítési moratórium, hogyan alakul a már beadott, kétszáznál is több kérelem sorsa. A véleménynek és érvek elhangzása után dr. Hankó Zoltán alelnök a helyzetet törvényhozási és államigazgatási szempontból világította meg. Az alelnök felhívta a figyelmet arra, hogy a moratóriumra vonatkozó javaslat komoly lobbiérdekekkel ütközik, ezért nagy nyomás nehezedik majd a politikai szerepl?kre.

Er?s István professzor az Oktatási Állandó Bizottság feladatairól, valamint a feladatok és kompetenciák kiterjesztésének lehet?ségeir?l szólt. Ezek között szerepelt a képzési hozzájárulás illetve a szakképzési adó visszaosztásában való közrem?ködés, amire a kamara már eddig is több kísérletet tett. A professzor szeptemberre lefolytatja a szükséges egyeztetéseket, majd javaslatot tesz az elnökségnek a bizottság tagjainak személyére.

Dr. Csókai Ildikó az ESZTT alakuló ülésér?l és szakmai terveir?l számolt be. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szakképzési törvény megnyitásával lehet?ség nyílik a képzés rendbe tételére, az anomáliák kiküszöbölésére, ezért addigra kész anyaggal kellene rendelkezni. A gyógyszertárak akkreditációjával kapcsolatban elmondta, hogy a szakgyógyszerész-jelöltek fogadásához a kérelmet a patikáknak az egyetemekhez kell benyújtaniuk, de a kari tanácsok véleménye alapján az akkreditációt a minisztérium adja ki. A graduális hallgatók és a nyári gyakorlatosok fogadása nincs akkreditációhoz kötve; az oktatási intézmény egy nyilatkozat kitöltése alapján, saját, bels? eljárási rendje szerint ad engedélyt. Horváth Tamás úgy látta, hogy a szakképzési jogszabály újragondolására a kamarának van a legnagyobb legitimációja, ezért logikus, hogy a feladattal kapcsolatos el?készít? munka koordinálója, kontorollja legyen. Az elnökség szükségesnek látta a továbbképzési rendszer átalakítását is, és azt, hogy a szakmailag indokolt pontokon a kamara egyetértési joggal rendelkezzék. A kérdésben az elnökség úgy határozott, hogy az új szabályozásban gyógyszerészi szakmai érdekek érvényesítésére ad hoc bizottságot hoz létre, amelynek vezetésével Csókai Ildikót bízza meg.

Az elnökség 2011 els? félévére három rendezvény akkreditálását kéri: a Vándorgy?lés, a Gyógyszerész Napok és egy mini-szimpózium megtartását szervezi. A rendezvényszervezéssel kapcsolatban már korábban is (például a debreceni elnökségi ülésen) számos észrevétel hangzott el, ezért a szeptemberi elnökségi ülésre írásos helyzetértékelés és javaslat készül. Szabó Sándor javaslata szerint olyan eseményeket, témákat kell a rendezvények középpontjába állítani, amelyek önmagukban is jelent?s vonzer?vel bírnak, mint például a gyógyszerészi gondozás.

Pharmacia kuratóriuma ? lemondás, összeférhetetlenség és elhalálozás miatt - jelenleg hét f?vel m?ködik ? ismertette a helyzetet Horváth-Sziklai Attila országos ügyviteli vezet?. Ezért szükségessé vált az alapító okirat módosítása. Az elnökség úgy határozott, hogy kiegészíti a kuratóriumot, és a megüresedett helyekre, következ? ülésén kurátorokat választ.

Végül a gyógyszertári ügyelet kérdését vitatták meg az elnökség tagjai. Olyan alapkérdések merültek fel, mint hogy mi az ügyelet tartalma, vagy hogy mi is valójában a sürg?sségi gyógyszerellátás. A lehetséges megoldások között felmerült a sürg?sségi ellátáshoz való kapcsolás gondolata, az ügyelet közös ? több gyógyszertár általi ? finanszírozása, a nem gyógyszerész tulajdonú patikák ellenállása és az ellátottság normáinak kérdése. Az alapkérdések között szerepelt a finanszírozás is, azzal összefüggésben, hogy a gyógyszertári ügyelet az egészségügyi ellátás illetve a sürg?sségi ellátás részének tekinthet?-e. A szerteágazó kérdéskörben a politika elvárásait hangsúlyozta Hankó Zoltán, és ? anyagi ügyekben ? a realitások figyelembe vételét ajánlotta. Torma Árpád szakért? is úgy látta, hogy finanszírozási igények e tekintetben nem jelenthetnek meg; a törvénykezés várhatóan a min?ségi szolgáltatások irányába mutató elveket fogalmaz majd meg. Az elnökség megbízta Horváth-Sziklai Attilát a nemzetközi modellek megvizsgálásával.

Az egyebek-témakörben az elnökség elfogadta dr. Sohajda Attila FB-elnöki tisztségr?l való lemondását. (Sohajda Attilát a közgy?lés a kamara alelnökévé választotta, ezért összeférhetetlenség állt fenn a két pozíció között.)

Horváth-Sziklai Attila tájékoztatta a jelenlév?ket arról, hogy a hivatal megfelelt a követelményeknek, és ? 2012. február 12-ig ?újra megkapta az ISO-min?sítést.

Végül az elnökség úgy határozott, hogy az asszisztensek vándorserleg-versenyét 30.000 forinttal támogatja.

Hírek

Változások a gyógyszertárak akkreditációjában
A gyógyszertárak akkreditációjában szétválik egymástól a gyógyszerészhallgatók fogadása küls? szakmai gyakorlatra (nyári gyakorlat, államvizsgás gyakorlat) és a szakgyógyszerész-képzésben résztvev? gyógyszerészek (szakgyógyszerész-jelöltek) fogadása szakmai gyakorlati id? letöltése céljából.
Részletesen: http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100704valtozas_a_gyogyszertarak_akkreditaciojaban
Nem lép hatályba a patikák többlet-ellen?rzési kötelezettsége
A kötelez? on-line elszámolás csak fél évvel kés?bb, 2011. január 1-vel kerül bevezetésre, addig a hagyományos (floppys) és az"új" on-line rendszerrel is megtörténhet az elszámolás. Július 1-tól minden gyógyszertárnak havonta négy alkalommal kell elszámolást benyújtania. Rendez?dik a "kis patikák" m?ködési célú támogatásának kifizetése. Nem lép hatályba a külön jogszabály szerint rögzítend? indikációs pontokban meghatározott BNO-kód, a javaslat és a szakvizsga összefüggésének ellen?rzését az elszámolhatóság feltételül el?író jogszabály.

B?vebben: http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100630nem_lep_hatalyba_a_patikak_tobblet-ellenorzesi_kotelezettsege

Adományokból táboroznak
Gy?lik az adomány a Pharmacia Alapítvány számláján. A kamara felhívására 600 ezer forint érkezett a gyerekek táboroztatásra és csaknem egymillió forint árvízi segélyre Dr. Sándor Csaba f?szervez? szerint a segély felhasználásáról akkor születhet döntés, ha kiderül: mire van leginkább szüksége a Fels?dobszán él?knek

Rendezvények:

Id?pont: 2010. 10. 20. - 2010. 10. 22.
XVI. Gyógyszertechnológiai és VIII. Gyógyszer az ezredfordulón Konferencia - Hotel Azur Siófok október 20-22.
Id?pont: 2010. 09. 18.
Nikolics Emlékülés - 100 éves az ?Arany Kígyó Gyógyszertár?, tudományos konferencia Sopronban
Id?pont: 2010. 06. 28.
A Magyar Orvosok és Gyógyszerészek VII. Világtalálkozója Budapest, 2010. augusztus 22-25.
Id?pont: 2010. 06. 21. - 2010. 06. 22.
2nd International Regulatory Workshop on Bioequivalence, Bioanalysis,Dissolution and Biosimilarity -
Budapest, június 21-22.

Sajtószemle:

2010.07.02. vg.online
2010.06.30. MR1 Kossuth ? 180 perc: Liberalizáció után - a gyógyszerellátás átrendez?dése
2010. 06.30. vg.onlineMódosul a gyógyszertörvény
2010.06.28. MR1 Krónika: Kétmilliárdot követel az állam az Omninvestt?l
a patikalétesítési moratóriummal kapcsolatban:Az OEP 40 milliót költött informatikai fejlesztésre - Elhalasztott e-elszámolás