Reagálás egy helyreigazítási kérelemre


I.

A Pote-Mix Bumm étrend-kiegészít? termék kizárólagos forgalmazójának jogi képvisel?je levélben kereste meg a kamara elnökét (érkezett 2010. augusztus 17-én), melyben sérelmezi, hogy a honlapon közzétett ?Amit az étrend-kiegészít? hamisítási ügyr?l tudni érdemes? c. írásban (h-) a terméket ?veszélyes étrend-kiegészít?nek min?sítették, és foszfodiészterázgátló-analóg tartalmat tulajdonítottak neki. Ennek azonban jogalapját nem fejtették ki, mivel nem is volt.? A jogi képvisel? hivatkozik az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézetben folytatott vizsgálatra, melyben ? szerinte ? ?Megállapítást nyert, hogy a Pote-Mix Bumm étrend-kiegészít? nem tartalmaz tadalafil, szildenafil, vardenafil gyógyászati szintetikus anyagot, vegyületet, valamint foszfodiészteráz-gátló analógot, mint a többi konkurens termék. Mindezen tudományos vizsgálatok mellett a Magyar Gyógyszerészi Kamara állította, hogy a Pote-Mix Bumm foszfodiészteráz-gátló analógot tartalmaz, és veszélyes étrend-kiegészít?nek min?sítette halmozottan a többi termékkel együtt. Ezáltal valótlan tényeket közölt a termékkel kapcsolatosan, és megtévesztve a fogyasztókat, megsértette cégünk jó hírnevét.? Ezért ?A termékkel kapcsolatos tények ismeretében a csatolt vizsgálati dokumentumok alapján felszólítom Tisztelt Elnök Urat, hogy a Ptk. 79. § (1) értelmében a valótlan tényeket igazítsa helyre a közzétett médiumokban és a honlapján. Ismertesse a vizsgálatok valódi eredményét a Pote-Mix Bumm-al kapcsolatban és hogy a termék megfelel az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos el?írásoknak.? A cég jogi képvisel?je a helyreigazítást ?a kézhezvételt követ? 8 napon belül vagy a legközelebbi számban? kéri közzé tenni. Ellenkez? esetben sajtó-helyreigazítási valamint kártérítési pert indít, továbbá a kártérítésen felüli kár összegét meghaladó bírság kiszabására is felhívja a bíróság figyelmét, melynek összegét közérdek? célra kívánja felhasználni (többek között ezen étrend-kiegészít? készítményeket akarja kedvezményesen értékesíteni a visszajáró vásárlóknak).

A Pote-Mix Bumm forgalmazójának jogi képvisel?je leveléhez csatolt egy tanulmányt, melyet a Magyarországi Étrend-kiegészít? Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (MÉKISZ) adott ki. A tanulmány keltezése 2010. július 7. A tanulmánynak része Csupor Dezs?, Szekeres András, Kecskeméti Anita, Vékes Erika, Veres Katalin, Micsinay Ákos és Hohmann Judit ?Potenciafokozóként propagált étrend-kiegészít?k analitikai vizsgálata? cím? vizsgálati jelentése. Ebben a szerz?k a Pote-Mix Bumm-al kapcsolatban az alábbiakat rögzítik: ?A Pote-Mix Bumm HPLC-s vizsgálatával detektált csúcsok retenciós ideje és UV spektruma alapján kizárható, hogy a szildenafilt, tadalafilt vagy vardenafilt tartalmaz. A termék GC-MS vizsgálatával nem volt kimutatható tadalafil, szildenafil vagy vardenafil. A Pote-Mix Bumm gázkromatográfiás vizsgálata során 28,365 percnél eluálódott egy vegyület, amelyet tömegspektruma alapján nem tudtunk azonosítani.? A Pote-Mix Bumm forgalmazójának jogi képvisel?je által csatolt vizsgálati jelentés tehát ? a jogi képvisel? állításával szemben ? nem mondja ki, hogy ?a Pote-Mix Bumm (?) nem tartalmaz (?) foszfodiészteráz-gátló analógot?, hanem azt rögzíti, hogy tadalafilt, szildenafilt és vardenafilt nem tartalmaz, de a gázkromatográfiás vizsgálat során ?eluálódott egy vegyület?, amelyet tömegspektruma alapján nem tudtak azonosítani.  A vizsgálati jelentés dátuma 2010. június 16.

II.

A helyreigazítási kérelem el?zményeihez tartozik, hogy a Gyógyszerészet c. folyóirat 2010. júliusi számában [Gyógyszerészet 54, 387-399 (2010)] jelent meg Csupor Dezs?, Szendrei Kálmán, Szekeres András, Kecskeméti Anita, Vékes Erika, Veres Katalin, Micsinay Ákos, Hohmann Judit: ?Hamisítás gyógyszerrel ? gyógyszerhamisítás?? c. kétrészes közleménye. A szerz?k három kivétellel (Szekeres András, Kecskeméti Anita, Vékes Erika ? Fumoprep Kft., Mórahalom) valamennyien a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézet munkatársai. A közleményt a szerz?k 2010. július 1-jén véglegesítették. A kétrészes közlemény els? része (Szintetikus gyógyszerhatóanyagok növényi készítményekben) a gyógyszerhamisításokkal kapcsolatos általános helyzetértékelést ad, a második részben (Szildenafilt és tadalafilt tartalmazó hamisított ?növényi? potenciafokozók a hazai piacon) a szerz?k ? módszertani ismertetést követ?en ? Magyarországon beszerezhet? étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos vizsgálataikat írják le. A vizsgálatban 9 másik étrend-kiegészít?vel együtt szerepelt a Pote-Mix Bumm elnevezés? étrend-kiegészít? is. A Gyógyszerészetben megjelent közleményben a Pote-Mix Bumm-ról a következ?k tudhatók meg:

A Kamara honlapján július 19-én ? a Gyógyszerészet júliusi számának megjelenését követ? hét elején ? közzétett (h-) monogramos írás (Amit az étrend-kiegészít? hamisítási ügyr?l tudni érdemes) szerz?je Hankó Zoltán. Az írás apropója az egészségügyért felel?s államtitkár 2010. július 16-án megjelent közleménye, mely szerint a Gyógyszerészetben közölt cikk alapján az államtitkár vizsgálat lefolytatását rendelte el az étrend-kiegészít? hamisítási jelenséggel kapcsolatban. A Kamara honlapján közzétett írás ? részben a minisztérium közleményére és a Gyógyszerészetben megjelentekre hivatkozással ? e témával foglalkozik és a Pote-Mix Bummal kapcsolatban az alábbi mondatot tartalmazza:  ?A vizsgálat alá vont fenti termékek közül (?) ?a Potemix Bumm növényi összetev?ket tartalmazó étrend-kiegészít? kapszula férfiak részére? foszfodieszterázgátló-analógot tartalmaz?. Tehát a Kamara honlapján közzétett írás szerz?je ? bár a Gyógyszerészetben csupán az jelent meg, hogy a ?vegyület tömegspektruma nagy hasonlóságot mutatott bizonyos foszfodiészteráz-gátló analógokkal? ? tényként közli, hogy a Pote-Mix Bumm ?foszfodiészteráz-gátló analógot tartalmaz?. Továbbá az írás ? a Gyógyszerészetben megjelentekhez képest ? többlet-információként tartalmazza azt a kijelentést is, miszerint ?A szerz?k a termékeket közjegyz? jelenlétében vásárolták Magyarországon.?

III.

A Gyógyszerészetben megjelent közlemény és a Kamara honlapján közzétett írás tehát két ? lényeges ? eltérést tartalmaz. A közjegyz? jelenlétét a vásárláskor a szerz?k a Gyógyszerészetben megjelent közleményben nem tartották fontosnak jelezni, azonban err?l a Gyógyszerészet felel?s szerkeszt?jét (aki egyébként a Kamara honlapján közzétett írás szerz?jével azonos), a kézirat leadásához kapcsolódóan, tájékoztatták. Mivel a közlemény megjelenését vizsgálat elrendelése követte, ezen információ közzététele ? a vitatott írás szerz?je szerint ? a Kamara honlapjának olvasói számára fontossá válhatott. A másik eltérés ? a helyreigazítási kérelemben kifogásolt megfogalmazás ? oka pedig az, hogy a Gyógyszerészetben megjelent közlemény szerz?i a Pote-Mix Bumm-ban talált vegyület szerkezetvizsgálatát ? melynek ?tömegspektruma nagy hasonlóságot mutatott bizonyos foszfodiészteráz-gátló analógokkal? ? a közlemény véglegesítése (július 1.) és megjelenése (július 14.) közötti id?ben eredményesen elvégezték, s a talált vegyületet ismert, de Magyarországon nem törzskönyvezett foszfodiészteráz-gátló analógként azonosították. Err?l a közlemény els? két szerz?je a Gyógyszerészet c. folyóirat felel?s szerkeszt?jét tájékoztatta. A vizsgálatról készült beszámoló a felel?s szerkeszt? birtokában van. A vizsgálatról közlemény készül, melynek megjelentetésre való el?készítése jelenleg is folyik. Közzétételére várhatóan a soron következ? Gyógyszerészetben kerülhet sor. Egyébként a Gyógyszerészet júliusi számában megjelent közlemény szerz?i az egészségügyért felel?s államtitkár által elrendelt vizsgálat során az ÁNTSZ illetékeseinek a megjelent közlemény és a jelenleg megjelentetésre el?készítés alatt álló dolgozat háttér-dokumentációját átadták. Id?közben az OÉTI a honlapján szerepl? adatok szerint (2010. augusztus 23.) a ?Pote-Mix Bumm növényi összetev?ket tartalmazó étrend-kiegészít? kapszula férfiak részére? elnevezés? terméket veszélyes étrend-kiegészít?nek min?sítette és a zöld pipa megjelölését is megvonta.

IV.

A Polgári Perrendtartás 342. § (2) bekezdése szerint: ?A határid?ben kért helyreigazítás közlését csak akkor lehet megtagadni, ha a helyreigazítási kérelemben el?adottak valósága nyomban megcáfolható.? Jelen esetben pontosan err?l van szó, ugyanis:

A sajtó-helyreigazítás sajátos személyiségvédelmi eszköz, érvényesítésére csak a jogszabály által meghatározott körben és a jogintézmény társadalmi rendeltetésének megfelel?en kerülhet sor. A Ptk. 79. § (1) bekezdése szerint helyreigazítás akkor rendelhet? el, ha a bíróság azt állapítja meg, hogy a sérelmezett közlés valótlan vagy a valóságot hamis színben t?nteti fel.  A rendelkezésre álló adatok mérlegelésével az MGYK arra a következtetésre jutott, hogy a helyreigazítási kérelem által kifogásolt cikk nem közölt valótlan tényállításokat, és nem tüntette fel a valóságot hamis színben, a helyreigazítási kérelemben el?adottak valósága nyomban megcáfolható, így a sajtó-helyreigazításának a Ptk. 79. §-ának (1) bekezdésében írt feltételei nem állnak fenn, tehát az erre irányuló kérelem alaptalan.

A sajtó-helyreigazítás rendeltetése a valóságh? tájékoztatás, márpedig a valóságh? tájékoztatás elve sérülne, ha a kiegészített szakmai vizsgálat egyértelm? megállapítása ellenére az kerülne közzétételre, hogy a termék nem tartalmaz foszfodiészteráz-gátló analógot, és ezért nem jelenthet kockázatot a felhasználó egészségére.

V.

A fentiek alapján a Pote-Mix Bumm forgalmazója jogi képvisel?je felszólításának, miszerint ?a valótlan tényeket? ?8  napon belül vagy a legközelebbi számban? igazítsuk helyre a ?közzétett médiumokban? és a honlapunkon, valamint ismertessük ?a vizsgálatok valódi eredményét a Pote-Mix Bumm-al kapcsolatban és hogy a termék megfelel az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos el?írásoknak?, csak a fentieknek megfelel?en tudtunk eleget tenni: a rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján a tényeket ezúton közzétettük. A vizsgálatok végleges eredménye a Gyógyszerészet soron következ? számában megjelenik. Arra vonatkozóan pedig, hogy a ?Pote-Mix Bumm növényi összetev?ket tartalmazó étrend-kiegészít? kapszula férfiak részére? ezek után is megfelel-e ?az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos el?írásoknak?, mi is várjuk az elrendelt vizsgálat megállapítását.

Budapest, 2010. augusztus 23.

Dr. Hankó Zoltán