Moratórium után


(Elhangzott Siófokon 2010. október 9-én a GYOK XX. szombat délutáni fórumán)

 

Most ünnepeljük a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Kongresszusának 20. jubileumi évfordulóját. S bátran mondhatom, hogy történelmi id?ket élünk. A gyógyszertárak történetében az elmúlt 2-3 emberölt?ben meghatározó szerepet játszott a tulajdonviszonyok átrendez?dése. Emlékezzünk az ötvenes évek államosítására, a rendszerváltás utáni részleges, több ponton kijátszott reprivatizációra. Hiszen milyen az a reprivatizáció, amely csak 25 százalékos tulajdoni részesedést biztosított, helyet adva küls? befektet?knek, helyet adva a háttérszerz?déseknek?  Éreztük, tudtuk mi ennek a helyzetnek a fonák voltát. Küzdöttünk is ellene keményen, s majdnem eredménnyel. Már küszöbön volt a Mikola István akkori egészségügyi miniszter nevével fémjelzett 2001-es repatriálási törvény hatályba lépése, az 51 százalékos többségi gyógyszerész tulajdon kötelez?vé tétele, amikor 2006 végén a nyakunkba zúdították a gyógyszer-gazdaságossági törvényt. Igazán csak most értékeljük, hogy mennyire a magyar nemzeti gyógyszerészet érdekében való volt a Mikola-féle törvény!

A 2006-os neoliberális törvény aztán azt a kis 25 százalékot is elvette, s szélesre tárta a kaput a gyógyszerpiacot letarolni szándékozó külföldi nagyt?ke el?tt. Közben persze a befektet?i érdekeket képvisel? neoliberális politikusok azt próbálták elhitetni velünk, hogy mindez lakossági érdek, mindez a fiatal gyógyszerészek érdeke, mindez az ellátatlan vidék érdeke. Mi azonban láttuk akkor is, hogy ? mint a történelemben korábban is ?, csak és kizárólag a magyar gyógyszer kiskereskedelmi tulajdon és piac megszerzése volt a cél.

Azt vettük észre, hogy néhány millió forinttal alakult kft-k rövid id? alatt 40-50 patikából álló láncokat alakítottak ki. S nemcsak a számuk szaporodott rendkívül gyorsan, hanem agresszív, osztogató marketing tevékenységet folytattak, ellehetetlenítve a környezetükben m?köd?, magyar családi kisvállalkozásokat.

Elkezdtünk gondolkodni azon, hogy lehet az, hogy amikor nekünk az Európában egyik legalacsonyabb árrés éppen csak a sz?kös m?ködésre elég, s?t, a kis forgalmú falusi patikáknak még arra sem, akkor hogy tudnak ezek a láncok az igen komoly pénzeszközöket igényl? rohamos horizontális terjeszkedés mellett még elképeszt? módon receptenkénti száz-százötven forintot osztogatni? Ha azonban áttekintjük ezeknek a láncoknak a mérlegét és megvizsgáljuk az eredményadatait, adósságállományát, saját t?ke arányát, adósságfedezeti mutatóit, eladósodottságuk fokát, akkor olyan kritikus számokat találunk, hogy nincs az a bank, amelyik erre hitelt biztosítana! Hiszen ezek a mutatók kritikus érték alattiak. A nyilvános mérlegadatokból egyértelm?en látható, hogy a m?ködésükhöz szükséges forrást f?leg szállítóik, azaz a nagykeresked?k, a Hungaropharma, a Phoenix, a Teva biztosították. Vagyis a gyógyszer-nagykeresked?k olyan forrást nyújtottak, amelyre ezeknek a cégeknek nem volt fedezete. A láncok mellett megjelentek új kisebb befektet?k is, akiknek piacra lépését szintén segítették a nagykeresked?k.

A láncok és új piacra lép?k szerepe az, hogy mindenféle kedvezménnyel elvonják a betegeket a magyar gyógyszerész tulajdonban lév? patikáktól, azok eladósodjanak a nagykeresked?k felé, és így lehet?vé váljon azok felvásárlása, majd néhány láncba koncentrálása. Azonban látni kell a folyamat végét is. Ha a liberalizáció folytatódik, akkor a t?keer?s, gyártói háttérrel rendelkez?, alapvet?en külföldi tulajdonban lév? nagykeresked?k néhány saját tulajdonú láncba koncentrálják a kiskereskedelmet.  Milyen érdekes, hogy a Versenyhivatal azt hirdette, hogy sz?njön meg a gyógyszerészek gyógyszertárakra vonatkozó monopóliuma. Jöjjön a mindenható verseny! De kérdem én, milyen verseny az, ahol a gazdaságilag legyengített kis gyógyszertárakat a t?keer?s, gyári tulajdonosi hátérrel rendelkez? nagykeresked?kkel állítják szembe? Milyen verseny az, ahol el?re ki lehet hirdetni a gy?ztest? S tudtuk, hogy a folyamat végeredménye a kétezer kis gyógyszertár monopóliuma helyett két-három lánc által meghatározott monopólium lesz.

Ennek ismeretében álságos a nagykeresked?k panasza, hogy rendkívül nehéz helyzetben vannak, nagy a kinnlev?ség, a lejárt tartozás. Ez persze tény, csakhogy ez az el?z?ekben elmondottak egyenes következménye. Ha megnézzük a múlt évi mérlegadatokat, akkor kiderül, hogy a láncok, szinte kivétel nélkül jelent?s tartozást halmoztak fel. Például az AlMa, az Eli, a SzirtInvest, a Patika Profi, a DrogeryMed egyaránt veszteséges és mindegyiknek igen nagy a mérleg szerinti kötelezettsége. Ezt mind a nagykeresked?k finanszírozzák. Milliárdokról beszélünk! S persze igen. Kisvállalkozói patikák is tartoznak, kisvállalkozói patikák is mennek tönkre, vagy kerülnek a patikaláncok érdekkörébe.  De vajon mekkora szerepe van ezekben a cs?dökben a ránk szabadított, száz forintos patikáknak? Az, hogy ezek a láncok ezt megtehették, azért az ?ket szponzoráló nagykeresked?k a felel?sek.

Felmerül a kérdés, vajon miért nem léptek nyíltan színre saját hálózatukkal a nagykeresked?k? Nyilván stratégiai hiba lett volna részükr?l, ha túl korán nyilvánosságra kerül igazi szándékuk. Ez olyan piaci mozgásokat idézett volna el?, ami egy-egy nagykeresked? gazdasági ellehetetlenüléséhez vezethetett volna. Ezért stratégiájuk elfedésére a gyógyszerészeket olyan csoportosulásokba szervezték, amely igazi szándékukat elfedi. Ilyen a gyöngy, a szimpatika, a mosoly. Az ezek által szervezett akciók persze nem voltak versenyképesek a láncok akcióival.

A liberalizáció hatására a korábbi patikatulajdon értéke a befektetett pénzek töredékére lecsökkent. A meglév? patikák egy része veszteségessé vált, más részének jelent?sen csökkent a nyeresége. Ezáltal, a kies? adóbevételek miatt, az állam is rosszabbul járt. A gyógyszertárakban szakemberhiány jelentkezett, amely a gyógyszerészeknél is szakmai hígulást, min?ségromlást eredményezett.

Természetesen vannak átmeneti nyertesi is folyamatnak. Azok a betegek, akik 100-150 Ft-t kapnak receptenként, úgy érezhetik, hogy a folyamat kedvez?. Mi, az etikus normarendszert preferáló gyógyszerészek persze tudjuk, hogy nem a vásárlásösztönzési módszerek viszik el?re az egészségügyet, hanem a prevenció, a gyógyszerészi gondozás.  De kétségtelen, hogy nem egyforma súllyal esik a latba a vércukormérés a pillanatnyilag kézbe adott serpeny?vel! De ez a nyereség csak látszólagos és átmeneti.

Be kell látnunk, hogy mára a nagyt?kével vívott harcban vesztésre állunk. Vesztésre állunk, mert hogyan képzelhet? el az, hogy egy családi vállalkozású patika versenyre keljen például egy sok milliárd Ft eredménnyel m?köd? nagykeresked? által pénzelt lánccal? Mert tudjuk, hogy a milliárdos láncbed?lések ellenére mind a Phoenix, mind a Hungaropharma, mind a TEVA több milliárdos nyereséggel zárta az elmúlt évet is. Ha a jelenlegi folyamat tovább tart, akkor mindegy, hogy milyen jól dolgozik egy patika, biztos, hogy elveszti tulajdonát. Csak id? kérdése, hogy mikor telepszik rá az egyik láncszem, aki cinikusan még ki is mondja, hogy nem számít, meddig kell lenyelni a veszteséget. Ráérnek kivárni, míg a családi patika bedobja a törölköz?t. De az se érezze biztonságban magát, aki mellett még nem nyílt láncpatika. Majd fog! De a nagynál is jöhet még nagyobb befektet?. S a minket most gazdasági er?fölényüket nemtelenül kihasználók is majd a náluk nagyobbak hálójába akadhatnak. Ez a liberalizációs folyamat lényege, kidolgozott stratégiája. Így kerül a nemzeti tulajdon globális tulajdonba.

A liberalizáció azonban megbukott, hiszen sokan rájöttek arra, hogy a neoliberalizáció célja a m?köd? t?ke nemzetközi koncentrációja, melynek révén olyan hatalmas konglomerátumok jönnek létre, amelyek m?ködésében csak a profitérdekek érvényesülnek, és amelyekre az államoknak már egyre kevesebb befolyásuk van. Különösen hátrányos ez a folyamat az egészségügy területén, ahol a fogyasztásösztönzés rendkívül nagy károkat okozhat.

Összefoglalva, esélyünk sincs a fennmaradásra politikai segítség nélkül. Ezt a segítséget a Fidesz ?KDNP választási programjában találtuk meg, amely megállapította, hogy ?A kormányzat gyógyszer-gazdaságossági törvénye rontott a gyógyszerellátás biztonságán, a patikaalapítás liberalizációjának eredményeként pedig közel 600 patika ment cs?dbe. A törvény újragondolása, valamint a patikaalapítás újraszabályozása elengedhetetlen. A kispatikák megmaradása nemcsak egészségpolitikai cél, hanem nemzetpolitikai cél is. M?köd? kispatikák nélkül nincs élhet? vidék. Meg kell teremteni, hogy a közforgalmú gyógyszerellátásban meg?rizhet? legyen a gyógyszerészi tudáson alapuló független m?ködtetési kompetencia és az ehhez szorosan hozzátartozó többségi gyógyszerészi tulajdonon alapuló gyógyszertár-m?ködtetés. Ez a tervezett változás összhangban van az Európai Bíróság határozatával.? S ezek az irányelvek változtatás nélkül bekerültek a Fidesz-KDNP kormányprogramjába is.

Augusztus 17-n a Kormány el?terjesztésére az Országgy?lés hatályon kívül helyezte a teljes patikaliberalizációt 2011. január 1-t?l lehet?vé tev? passzust. Átmeneti patikalétesítési moratóriumot rendelt el, és ez alatt az id? alatt a patikafúziók engedélyezését is megtiltotta. Az intézkedés eredményességén sokat csorbított, hogy a moratórium bejelentése és hatályba lépése közötti id?ben soha nem látott ütemben zúdultak be az új patikalétesítési kérelmek. Fokozott ütemben zajlik a patikák beolvasztása láncokba. Ezzel egy id?ben megkezd?dött az új törvényi szabályozás el?készítése. A szakmai érdekvédelmi szervezetek közötti egyeztetésnek megfelel?en konszenzus van abban, hogy a patikalétesítést ismét demográfiai és geográfiai korlátokhoz kell kötni. A személyi joghoz köt?djön a gyógyszertár m?ködtetés joga, és szabályokban rögzítsék a személyi jogos gyógyszerész menedzsment kötelességeit. A gyógyszertár szakmai és min?ségi tevékenységéért érvényesüljön a szakember felel?ssége. A gyógyszertárak m?ködtetésében és tulajdonlásában ne vehessenek részt gyógyszerpiaci szerepl?k, gyógyszerpiaci tulajdonnal rendelkez?k, több cég közbe iktatásával sem. Kerüljön kimondásra a fúziótilalom és az, hogy a gyógyszertárak többségi tulajdonosai gyógyszerészek lehessenek, és egyidej?leg biztosítani kell a gyógyszertárak m?köd?képességét.

Most egy új korszak kezd?dhet el számukra, a rendszerváltást végre megfelel? módon be kell fejezni. A szakmai tulajdon biztos elvesztése helyett annak biztos megtartását ígéri a kormányprogram. A kisvállalkozók közül egyedül a gyógyszerész tulajdonnál biztosítható az uniós direktíváknak megfelel?en jogilag is, az alapvet?n szakmai többségi tulajdon fenntartása. Ez lehet az egyik nagyon fontos bizonyítéka annak, hogy kormányunk kiáll a magyar kisvállalkozók mellett, az eddigi hátrányos helyzetüket megszünteti. Nem akarunk hátrányosabb helyzetbe kerülni, mint német, francia, osztrák társaink. Bízom benne, hogy a törvénytervezetet készít?k a magyar nép érdekét szem el?tt tartva, a magyar nemzeti és szakmai tulajdon meger?sítését veszik figyelembe, megfelel? garanciákkal. Fogjunk össze, mutassuk meg er?nket!

Jöv?re ünnepeljük a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége megalakulásának 20. születésnapját. Remélem, hogy igazi ünnep lesz, amelyen ismét megkezdhetjük felépíteni azt a szakmai tulajdonban lév? gyógyszertári struktúrát, ami nem pontokat, ajándékokat osztogat a betegeknek, hanem kognitív szolgáltatásokkal, magas szakmai színvonallal versenyezve szolgálja a magyar nemzet egészségügyét.

Schlégelné dr. Békefi Csilla

a MOSZ alelnöke