A kamara az MGYT és a MOSZ kiáll a törvénymódosítás mellett


Közös nyilatkozatot adott ki a gyógyszerellátás helyzetér?l és újraszabályozásáról a Magyar Gyógyszerészi Kamara, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság. A nyilatkozatot, továbbá a kamara, az MGYT és a MOSZ szakmai álláspontját sajtótájékoztató keretében ismertették a szervezetek elnökei, dr. Horváth Tamás, prof. Dr. Botz Lajos és dr. Mikola Bálint.

A sajtótájékoztatón dr. Horváth Tamás ismertette az új szabályozás el?zményeit: a J/1323. sz.. kormányjelentést és a szakmai egyeztetéseket. Dr. Mikola Bálint a gyógyszerészi szakmai és a befektet?i szempontokat ütköztette. Kiemelte a gyógyszerészek szerepét a gyógyítás hatékonyságban, ami gazdaságilag is rendkívül jelent?s. Botz professzor a gyógyszerellátás ?kriminalizálódásáról?, a gyógyszerbiztonság romlásáról és a fogyatkozó bizalomról beszélt.

Mindhárom szervezet vezet?i - teljes szakmai egységben - támogatásukról biztosították a kormány újraszabályozásra vonatkozó javaslatát.

 

A nyilatkozat szövege:


Helyes diagnózishoz megfelel? terápiát

A Magyar Gyógyszerészi Kamara, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége közös közleménye


A Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK), a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) és a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) vezet?i a közelmúltban áttekintették a Kormány J/1323. számú jelentését az Országgy?lésnek a gyógyszer-gazdaságossági törvényben foglalt szabályok gyakorlati megvalósulásáról, a szabályozás elvárt és tényleges hatásainak összevetésér?l. A jelentés tényekre és adatokra, valamint kormányzati szervek és állami hivatalok gyakorlatában összegy?lt tapasztalatokra alapozva korrekten mutatja be és értékeli a lakossági gyógyszerellátás rendszerében bekövetkezett változásokat és a jelenlegi állapotot. Egyetértünk a jelentés megállapításaival, miszerint a közvetlen lakossági gyógyszerellátás helyzete a gyógyszerpiaci liberalizáció és a konvergencia-programhoz kapcsolódó forráskivonás következtében folyamatosan romlik, a piaci verseny a lakossági gyógyszerellátás min?ségét illet?en nem váltotta be a hozzá f?zött reményeket, a hozzáférési esélyegyenl?tlenség irányába torzul a rendszer és a kistelepülések gyógyszerellátását biztosító gyógyszertárak esetében a m?ködtetést veszélyeztet? terhek növekedése figyelhet? meg. Nagyszámú gyógyszertár m?ködik évek óta veszteségesen, a forráshiány és a rossz árrés-struktúra miatt készletezési gondokkal küzdenek, folyamatos az ágazat eladósodása, ami miatt a gyógyszertárak egyre nagyobb hányada kerül nagykeresked?i érdekkörbe. A személyi jogos gyógyszerészek szakmai önállóságát a jelenlegi szabályozás nem biztosítja és szabálytalan m?ködtetés esetén a tulajdonosokkal szemben valódi szankciók nem alkalmazhatók. Romlik a szakmai színvonal, a szakember-ellátottság nem megfelel?, a szakhatósági kontroll nem elégséges és a hivatásetikai rendszer sem m?ködik.

 

A szabályozási anomáliákra, a gyógyszerellátás helyzetének romlására, a garanciális elemek hiányára, a min?ségi, biztonsági és etikai problémákra, a gyógyszerészi szakmai érdekvédelmi szervezetek az elmúlt években folyamatosan hívták fel a figyelmet. Az ún. ?liberalizációs? intézkedések következtében a hazai gyógyszerellátás ?kriminalizálódott?. A ?kintlév?ségek? néhány új szerepl? szinte csak beszállítói hitelb?l finanszírozott hálózatépítése és a korábban ezen a területen nem tapasztalt visszaélések hatására is növekednek. A korábbi évtizedekben megszokott gyógyszer- és betegbiztonság egyre több területen sérül. A gyógyszerészi tulajdonlás Európai Bíróság által elismert többletgaranciái nem érvényesülhetnek. A gyógyszerészet szakmaisága visszaszorulóban van, a képzetlen, viszont ?olcsóbb? munkaer? beáramlása ? éppen a liberalizációs lépések hatására ? felgyorsult. A Kormányprogram, az augusztus 17-én hatályba lépett patikalétesítési és fúzióengedélyezési tilalom, valamint a Kormány fentebb hivatkozott jelentése ismeretében álláspontunk szerint a Kormány a lakossági gyógyszerellátás rendszerének jelenlegi állapotát illet?en helyes diagnózist állapított meg.

 

A szaktárca ? Kormányprogramhoz igazodó ? közigazgatási egyeztetésre megküldött jogszabály-tervezete azt igazolja, hogy a Fidesz-KDNP a helyes diagnózishoz megfelel? terápiát rendel. Újrafogalmazza a lakossági gyógyszerellátással szemben támasztott egészségpolitikai elvárásokat és visszaviszi a gyógyszertárakat az egészségügy rendszerébe. Újraszabályozza a gyógyszertárak létesítését és m?ködtetését. Rendezi a gyógyszerellátáshoz kapcsolódó felel?sségi viszonyokat és megteremti a betegellátás biztonságát veszélyeztet? szabálytalanságok szankcionálásának rendszerét. Olyan szakmai szabályokat léptet életbe, melyek garantálják a betegérdekek els?dlegességét és a hivatásetikai normák érvényesítését. Az Európai Bíróság gyógyszerpiaci döntéseinek megfelel?en biztosítja a gyógyszerész szakmai és egzisztenciális függetlenségét és alapvet? nemzetstratégiai érdekeinknek megfelel?en olyan intézkedéseket foganatosít, melyek eredményeként a gyógyszertárak nemzeti érdekkörben maradhatnak.

 

Az MGYK, az MGYT és a MOSZ támogatja a Kormányt a gyógyszerellátás rendszerének átalakítására irányuló törekvésében. Egyetértünk azzal, hogy a gyógyszerellátásnak az egészségügy integráns részeként kell m?ködnie. Egyetértünk a gyógyszertárakkal szemben támasztott új követelményekkel és a gyógyszerészi kompetenciák rendezésével a patikam?ködtetésben. Egyetértünk a gyógyszerészek többségi tulajdonának el?írásával és indokoltnak tartjuk a gyógyszerpiaci szerepl?k patikatulajdonlásból való kizárását, valamint a gyógyszertári fúziók tilalmát. Álláspontunk szerint ezek az intézkedések együttesen alkalmasak lehetnek arra, hogy a gyógyszerellátás betöltse társadalmi és egészségügyi hivatását.

 

A gyógyszerészet szakmai, érdekvédelmi és tudományos szervezetei készek együttm?ködni a kormányzati szervekkel és hatóságokkal annak érdekében, hogy a gyógyszerellátás minél el?bb alkalmas legyen az egészségpolitikai és társadalmi elvárások teljesítésére, a gyógyszer- és ellátásbiztonság kiteljesítésére, feladatainak magas színvonalú ellátására.

 

Budapest, 2010. november 2.

 

Dr. Horváth Tamás                  Prof. dr. Botz Lajos                             Dr. Mikola Bálint

elnök                                       elnök                                                   elnök

Magyar Gyógyszerészi             Magyar Gyógyszerésztudományi           Magángyógyszerészek

Kamara                                 Társaság                                            Országos Szövetsége