Ki vezeti félre Magyarország Kormányát?


Ki vezeti félre Magyarország Kormányát?

 

Elgondolkodtam, vajon érdemes-e foglalkozni egy olyan színvonalú fizetett hirdetéssel, mint amelyet a Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége (HGYSZ) napok óta a legkülönfélébb médiumokban megjelentet. Hiszen önmagáról állít ki bizonyítványt, aki nem kevés pénzt áldoz arra, hogy a másikat mindenféle logikai bakugrással terhelt sületlenséggel vádolja! Még miel?tt azonban a Magyar Gyógyszerészi Kamara (Kamara) vezet?ire rászáradnának a HGYSZ agresszíven világgá kiáltott vádjai, célszer? néhány dolgot tisztázni. Nézzük a tényeket.

 

1.      A Kamara, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) és a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Kormány Országgy?lés elé beterjesztett J1323. sz. jelentésében foglaltakkal egyetért, és a Kormányt a gyógyszerellátás rendszerének átalakítására irányuló törekvésében mindhárom szervezet támogatja. Ezt a Kamara, az MGYT és a MOSZ 2010. november 2-án, közös sajtótájékoztatón jelentette be. Közös közleményében a három szervezet kinyilvánította, hogy

-        a gyógyszerellátásnak az egészségügy integráns részeként kell m?ködnie,

-        egyetértenek a gyógyszertárakkal szemben támasztott többletkövetelményekkel és a gyógyszerészi kompetenciák rendezésével a patikam?ködtetésben,

-        egyetértenek a gyógyszertár-létesítés szükséglet alapú szabályozásával, a gyógyszerészek többségi tulajdonának el?írásával, továbbá indokoltnak tartják a gyógyszerpiaci szerepl?k patikatulajdonlásból való kizárását és a gyógyszertári fúziók tilalmát.

A helyzetértékelést és a teend?ket illet?en a Kamara által képviselt állásponttal azonos álláspontot képviselnek tehát a gyógyszerészek legitim és tradicionális szakmai, érdekvédelmi és tudományos szervezetei. E három szervezet a gyógyszerészek dönt? többségét magába foglalja. Komolytalan tehát a Kamara vezet?i ellen különböz? fórumokon hónapok óta tendenciózusan ismételgetett és most fizetett hirdetésben is megjelentetett vád, miszerint ?még a teljes gyógyszerész-társadalom bizalmát sem élvezik? (azonban legalább 4500 tagot tudunk a sorainkban Molnár Lajos után 4 évvel!), és ?egy jól körülírható érdekcsoport ? saját érdekeit?l vezérelve ? szakmai álruhába bújva megpróbálja félrevezetni Magyarország Kormányát, és a közérdek helyett a magánérdeket tartja a legfontosabbnak?. Különösen megmosolyogtató az ilyen vádaskodás egy olyan, idén nyáron létrehozott lobbyszervez?dés részér?l, amely öndefiníciója szerint 10 (ismétlem: tíz!) gyógyszertárlánc tulajdonosait/menedzsmentjét tömöríti, ugyanakkor önmagát nem egyszer gyógyszerészi(!) érdekképviseletként álcázva jelenik meg a nyilvánosságban. A gyógyszertárláncok csúcsmenedzsereiként vádolják a Kamara társadalmi munkában dolgozó vezet?it, hogy ?csak a saját pozíciójukkal vannak elfoglalva?!?

A HGYSZ-r?l nem tudok sokat. Az viszont közismert, hogy

-        elnök asszonya egy osztrák tulajdonú gyógyszertárlánc képvisel?je, miközben Ausztriában a gyógyszertárláncok m?ködését tiltják,

-        egyik alelnöke egy sok országra kiterjed? német gyógyszertárlánc hazai vezet? menedzsere, miközben Németországban a gyógyszertárláncok szintén nem engedélyezettek,

-        másik alelnöke egy olyan gyógyszertárláncot képvisel, melynek korábbi vezet?je ? a lánc m?ködtetésével kapcsolatos ügyek miatt ? a legutóbbi id?kig el?zetes letartóztatásban volt.

?k képviselik a közérdeket és a magyar beteg érdekeit a gyógyszerészi szervezetekkel szemben? ?k támadják a Kamara vezet?it, hogy drágább gyógyszereket, kevesebb ügyeletet, visszafejlesztett szolgáltatás-színvonalat akarunk? A köz érdekében áldoznak olyan sokat, amikor a hirdetések finanszírozásán túl ? a sajtó, a közvélemény és a döntéshozók ?megdolgozására? ? még egy lobbycéget is felfogadtak?

2.      Nem tudom, hogy melyik az a 10 gyógyszertárlánc, amelynek vezet?i a HGYSZ-be tömörültek: a nyilvántartások err?l nem tudósítanak. Jó néhány láncról azonban ? melyek érdekeit a HGYSZ képviseli ? vannak ismereteim. Pár héttel ezel?tt az egyik kollégámmal közösen a Kamara honlapján esetismertetések formájában, anonimizált formában, de valós adatokkal kezdtük meg közzétételüket. Eddig két olyan gyógyszertárláncról jelentettünk meg egy-egy esetismertetést, amely a piaci hírek szerint a három országos hatósugarú gyógyszer-nagykeresked? közül az egyik érdekkörébe sorolható. A piaci híreket cégbírósági dokumentumokban fellelhet? nyilvánvaló személyi kapcsolódások is alátámasztják. Mindkét esetismertetés olvasható ma is a honlapon.

Az egyik esetben a 3 millió Ft-os törzst?kével 2007-ben létrehozott, 40 gyógyszertárat m?ködtet?, néhány év alatt többmilliárd forintos szállítói követelést felhalmozott, veszteségesen m?ködtetett céget egy olyan egyszemélyes kft-nek adták el 2009-ben, amelyet az el?z? hetekben 0,5 millió forintos jegyzett t?kével alapított egy magánszemély. A vásárló cég a beszámolója alapján 2009-ben tevékenységet nem végzett (azonban a 2007-ben alapított cégben szerzett törzsbetétjének értéke meghaladja a 3,5 Mrd Ft-ot!). Ezzel párhuzamosan a 2007-ben alapított eredeti cég ?elt?nik?: 2009. évi mérlege és eredmény-kimutatása 2010. november 3-án nem található a 2008-as beszámolója mellett.

A másik esetben szintén 2007-ben jön létre a vállalkozás, szintén 3 millió Ft-os törzst?kével és ma már szintén legalább 40 gyógyszertárból álló láncként m?ködik. (Az alapítók közül két személy ? R.A. és K.N. ? az el?z? láncban is hosszabb ideig tulajdonos, ill. ügyvezet? volt.) A szükséges források egy része (közel 2 milliárd Ft) küls? forrásként áll a cég rendelkezésére, de nem fejlesztési (hosszú lejáratú), vagy rövid lejáratú hitel formájában! 2009. évi beszámolója szerint a szokásos vállalkozói eredménye negatív (-151 millió Ft), a saját t?ke a fordulónapon már szintén negatív (-83 millió Ft), a rövid lejáratú kötelezettségekb?l 1,34 milliárd Ft kapcsolt vállalkozással szemben áll fenn. M?ködése egyértelm?en törvénysért?, hiszen a saját t?ke két egymást követ? évben negatív érték és a tulajdonosok ? a gazdasági társaságokról szóló törvényben el?írtak betartása érdekében ? nem intézkedtek a t?kehelyzet rendezésér?l. A céget kisebbségi tulajdonosként és vezet? tisztségvisel?ként négy magánszemély (R.A., K.N., N.G. és U.G.) fémjelzi, azonban a 86%-os min?sített többségi részesedés 2010-ben 4 Marshall szigeteken bejegyzett off-shore céghez köt?dik. Idén egy liechtensteini székhely? cég jelent meg vásárlóként, amely a tranzakciót követ?en azonnal elindította egy közép-európai láncot épít? külföldi cégnek a gyógyszertárlánc eladását.

Egy harmadik ? még nem publikált ? esetben a 2007-ben indított, ma már közel 50 gyógyszertárat tömörít? lánc 2008. és 2009. évi adózás utáni eredményének összevont értéke 560 millió Ft veszteség, a saját t?ke 2009 végén mínusz 575 millió Ft, a szállítói tartozás 2,3 milliárd Ft. M?ködése szintén törvénysért?, hiszen a saját t?ke két egymást követ? évben negatív érték, és a tulajdonosok ? a gazdasági társaságokról szóló törvényben el?írtak betartása érdekében ? nem intézkedtek a t?kehelyzet rendezésér?l. Egy negyedik ? szintén off-shore háttérrel terhelt ?, kb. 30 gyógyszertárból álló gyógyszertárlánc saját t?kéje 2009 végén 165 millió Ft, rövid lejáratú kötelezettsége 1,2 milliárd Ft, szállítói tartozása 560 millió, hosszú lejáratú kötelezettségeib?l 640 millió Ft kapcsolt vállalkozással szemben áll fenn. Az ALMa gyógyszertárak történetét rend?rségi híradásokból ismerhetjük: ott is sikerült minimális törzst?kével pár év alatt milliárdos veszteségeket összehozni. Szintén jól ismert a Hospinvest-Ispotály sztori is ? szintén milliárdos veszteségekkel. A történések sora még folytatható: bár van olyan lánc, ahol rendben mennek a dolgok, a szakma a kriminalizálódás útjára lépett.

Ez az ágazat küls? befektet?k által végrehajtott felt?késítésének az útja? Ez az a modell, amelynek a meg?rzése mellett a Kamara vezet?inek ki kellene állni? Ki kifogásolhatja, hogy a Kamara vezet?i off-shore lovagok és kalandor üzletemberek helyett szakmai-nemzeti érdekkörben akarják a gyógyszertárakat tartani?

3.      A gyógyszertárak eladósodottságáról évek óta folyamatosan jelennek meg adatok és elemzések. Ennek részleteivel most nem érdemes foglakozni. Viszont fel szeretném hívni a figyelmet néhány összefüggésre és ? a Kamara honlapján néhány héttel ezel?tt megjelentetett ? új adatokra.

A gyógyszertárak 2006. december 31-i teljes kinnlev?sége 35,1 MdFt volt, ugyanez az adat 2010. augusztusban kb. 66 MdFt. 2006. december 31-én a gyógyszertárak lejárt tartozása a gyógyszer-nagykeresked?k felé 2,7 MdFt volt, 2010 augusztusában ugyanez az érték kb. 16 MdFt. Mindegyik adat a Gyógyszer-nagykeresked?k Szövetsége adatközlésén alapul.

2007. januárban (a KSH-tól megkért APEH adatok alapján) a patikák átlagos fizetetési határideje a nagykeresked?k felé kb. 30-33 nap volt. 2009. decemberben a betéti társaságként m?ködtetett 1460 gyógyszertár esetében az átlagos fizetési határnap továbbra is 31-32 nap, a kft.-k és rt-k az összevont adatok szerint átlagosan 58-60 napos határid?vel fizetnek.

Mivel a 2007 óta létesült új gyógyszertárakat m?ködtet? gazdasági társaságok jellemz?en nem betéti társaságok, hanem szinte kizárólag kft.-k és rt-k, a fenti adatokból következik, hogy a patikai ágazat nagykeresked?k felé történt eladósodását 2007-2010. között jellemz?en a 2007. óta nyílt új gyógyszertárak, valamint a bt-b?l és egyéni vállalkozásból kft.-vé átalakult gyógyszertárak okozzák. A fentebb leírtak alapján feltételezhet?, hogy az eladósodott gyógyszertárak körében felülreprezentáltak a gyógyszertárláncok ill. a gyógyszer-nagykeresked?k érdekeltségébe tartozó gyógyszertárak. Ennek tisztázására többször kértük a Gyógyszer-nagykeresked?k Szövetségének vezet?it, eddig eredmény nélkül. Félreértés ne essék, tisztában vagyok azzal, hogy jó néhány olyan gyógyszertár is eladósodott, amely 2006-ban már m?ködött, ma is gyógyszerész m?ködteti és van olyan is, amelyiknél vitatható az eladósodás módja és mértéke. A tisztázó együttm?ködés pedig fontos lenne, mert a gyógyszertárak létesítésének és ?m?ködtetésének újraszabályozásával párhuzamosan az ágazatot sújtó eladósodással és körbetartozással is kezdeni kell valamit!

4.      A gyógyszertár-láncokkal kapcsolatos különböz? publikus információk alapján okkal feltételezhet?, hogy legalább 9 (kilenc!) ismert gyógyszertárlánc tartozik a három nagy gyógyszer-nagykeresked? érdekkörébe. Van olyan nagykeresked? is, amelyhez 5 (öt!) különböz? elnevezés? gyógyszertárlánc köthet?!

A gyógyszer-nagykereskedelmi piac ? lényegét tekintve ? oligopol piacként m?ködik: a patikák országos szint? ellátását ma 3 nagykeresked? végzi és ez a három lefedi a nagykereskedelmi piac több mint 90%-át.

A gyógyszer-nagykeresked?k érdekkörébe nem tartozó gyógyszertárak a gyógyszereket csak ezekt?l a nagykeresked?kt?l tudják beszerezni, ?k viszont a piaci sajátságok miatt beszállítóként komoly er?fölénnyel rendelkeznek az egyedi vev?ikkel szemben. A gyógyszer-nagykeresked?k tehát versenyz? szerepl?k azon a piacon, ahol kizárólagos beszállítói lehet?ségekkel rendelkeznek!

Tudok olyan esetr?l, ahol a nagykeresked? érdekkörébe tartozó gyógyszertár megnyitását követ?en (lehet, hogy véletlenül?) megváltozott a kiszállítás ütemezése (a régi üzleti partner számára romlott). Tudok olyan esetr?l, ahol a nagykeresked?vel stratégiai marketing-szövetséget kötött és forgalmának 80%-át(!) évek óta vele bonyolító gyógyszertár közvetlen közelében(!) a nagykeresked? az érdekkörébe tartozó gyógyszertárat nyit, ráadásul az orvosokat is az új épületbe terelik. Tudok olyan esetr?l, ahol a patikai marketinget a nagykeresked?vel ? szerz?dés alapján ? összehangoltan folytató (de tulajdonosi szerkezetében önálló) gyógyszertárral szemben a nagykeresked? által m?ködtetett gyógyszertárlánc tagja ellen-marketinget folytat, mert a lánc jelenleg veszteségesen m?ködik. Ne feledjük: ezekben az esetekben az egyedi gyógyszertáraknak a f? beszállítójukként szerz?dött nagykeresked? által m?ködtetett gyógyszertárakkal kell versenyezniük!

Tisztában vagyok azzal, hogy sok gyógyszertár a gyógyszer-nagykeresked?k segít?kész üzleti magatartásának köszönhet?en m?ködhet ma is eredményesen, és elismerem, hogy a nagykeresked?k ? nagykeresked?ként ? komoly hozzáadott értéket képviselnek a gyógyszerellátás folyamatában. De kifogásolható-e, különösen a piaci jellemz?k, a nagykeresked?i érdekkörbe tartozó gyógyszertárláncok terjeszkedési módszerei és a fenti példák alapján, ha a Kamara vezet?i kiállnak amellett, hogy a gyógyszer-nagykeresked?k se közvetlenül, se közvetett módon ne tulajdonolhassanak gyógyszertárakat?

5.      Vita folyik arról, hogy a gyógyszertári szolgáltatások színvonala az elmúlt években javult vagy sem. Növekedett a gyógyszertárak száma (a városokban), hosszabb a nyitvatartási id? (a városokban) és a sorállás is minden bizonnyal mérsékl?dött, bár ezen paraméterek javulásának kemény korlátjaira a kormányjelentés rámutat. Növekedett a verseny is, aminek el?nyeir?l és hátrányairól a kormányjelentés szintén korrekten számol be.

Közismert az a ? sajnos, gyógyszertárláncok által generált ? gyakorlat, hogy társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek vényeinek beváltásához köt?d?en, a beváltott gyógyszerek árának vagy a vények darabszámának függvényében pénzt adnak vissza a betegnek (miközben ezeknek a gyógyszereknek az árszabályozása ma egyértelm?), biotejet, cukrot, különböz? ajándéktárgyakat, utalványokat kínálnak és sorsolnak, gyakran különböz? boltokkal összehangoltan, a kedvezményeket alapítványokon átfolyatva. Ez lenne a gyógyszertári szolgáltatás-színvonal h?n áhított növelésének az útja?

A vásárló abból ítél, amit lát, azonban a gyógyszertári szolgáltatások bizalmi jelleg?ek. A gyógyszertár ne legyen trafik! A Kamarának a szolgáltatások kézzelfogható elemei mellett a szakma-specifikus elemekre is oda kell figyelni. Közismert a patikákban a szakember-hiány. Közismert, hogy problémát jelent a vényköteles gyógyszerek vény nélküli értékesítése. Közismert, hogy a betegek növekv? hányadban nem tudják els?re kiváltani a gyógyszereiket. Az ÁNTSZ adatai szerint az esetek 20%-ában (minden ötödik beteg esetében!) olyan személy szolgálja ki a betegeket, aki erre nem rendelkezik jogszabályi felhatalmazással. Az egyik városban volt olyan ellen?rzés, ahol egyszerre hat jogosulatlanul expediáló személyt füleltek le. Az esetek közel 70%-ában nem gyógyszerésszel találkozik a beteg. Találtak gyógyszerész nélkül nyitva tartó gyógyszertárat, hamis diplomával gyógyszerészként foglalkoztatott személyt is. Patikák bevonásával illegális gyógyszer-export folyik. Az esetek 35-40%-ában elmarad a kötelez? helyettesítés felajánlása, s?t egyre inkább bevett gyakorlat, hogy a gyógyszertárlánc tulajdonosa adott gyógyszer forgalomba hozatali engedélyesével ? külön kedvezményért cserébe ? megállapodik az adott gyógyszer meghatározott forgalmi volumenének értékesítésére, a gyógyszertárai pedig ? ha kell, ha nem ? az adott gyógyszert ajánlják a betegnek.

Nem állítottam/állítottuk soha, hogy a negatívumok csak a gyógyszertár-láncokhoz köthet?k és a gyógyszerészi tulajdonú gyógyszertárakban nem fordulnak el?. A hiba és a szabálysértés mindenhol elítélend?: nem mérhetünk kett?s mércével sem a gyógyszerészek, sem a gyógyszertárak esetében. Vajon félrevezeti-e a Kamara ?Magyarország Kormányát?, ha a szakmai el?írások, az ellen?rzések és a szankciók szigorításáért száll síkra? Kifogásolható-e, ha kiállunk azért, hogy a gyógyszertárak szabályozott marketing tevékenységet folytassanak? Kifogásolható-e, ha a professzionális szakmai szolgáltatások versenyét szeretnénk fokozni, ahol a beteg tényleges egészségügyi érdekeit tartják szem el?tt?

 

Jól emlékszem arra, hogy a HGYSZ pár hónappal ezel?tt még a moratórium ellen is tiltakozott. Örömmel fedeztem fel a fizetett hirdetésben, hogy most már megdicsérik a Kormányt azért, mert ?változtatni szeretne a jelenlegi szabályozáson?. Ezzel egyetértek: a lakossági gyógyszerellátás rendszere újraszabályozásra szorul. Mégis aggódva írom le, nehogy az a vád érjen: újfent félre akarom vezetni ?Magyarország Kormányát?.

 

2010. november 6.

Hankó Zoltán