Horváth:


A Hálózati Gyógyszertárak Szövetségének álláspontja szerint az egészségügyi törvénymódosítás számos igazságtalanságot hordoz. A változások el?nyeir?l Horváth Tamás, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke nyilatkozott a HírExtrának.

A Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége szerint kifogásolható, hogy a törvényjavaslat kizárólag a gyógyszerészek körének érdekét képviseli, akik jelen pillanatban személyi joggal rendelkezve gyógyszertárat vezetnek. Igaz, hogy ez rossz irányvonal?

Alapvet?en nem igaz. Ez a törvényjavaslat a betegek érdekeit helyezi a középpontba, és az egész gyógyszerellátást a beteg-érdek alapján közegészségügyi szolgáltatásként, nem kereskedelemként definiálja és így építi fel. Ebb?l kifolyólag egyáltalán nem a gyógyszerészek érdekében történik az újraszabályozás. Kétségtelen, ez a fajta szabályozás egybeesik a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a gyógyszerész szakmai szervezetek törekvéseivel.

A HGYSZ irreálisnak tartja azt az érvelést, mely szerint a megfelel? szakmai munka és a gyógyszerészeti felel?sség csak a gyógyszerészek többségi tulajdonának biztosításával érhet? el. Ez idáig szakmaiatlanul m?ködtek a gyógyszertárak?

A hálózati formában m?köd? gyógyszertárak mögött is vannak megfelel?, vagy magas szakmai színvonalon m?köd? gyógyszertárak, de ennek a biztosítéka nem a m?ködtet? cégben van, vagy pedig annak a munkáltatói felel?sségvállalásában, hanem az alkalmazásában álló gyógyszerészeknek a szakmai felel?sségben, képzettségében, és tapasztalatában.

Ebb?l kifolyólag nyilvánvalóan a színvonal biztosításához a min?ség, biztonság és a gyógyszerész szakembereknek a tapasztalata kell. Azonban ez csak akkor érvényesülhet, ha a szakember tudását érvényre tudja hozni. Ha hálózati m?ködtetés keretében m?ködik egy gyógyszertár, és tételezzük fel, szakmán kívüli m?ködtet?je van a gyógyszertárnak (autókeresked?, és különféle cégek), akkor nem tudják ezeket érvényesíteni, hiszen számos esetben felülírja a m?ködtet? a szakmai tevékenységét.

Azonban, ha többségi tulajdonban vannak a gyógyszerészek, akkor nyilvánvalóak a felel?sségi viszonyok. Amennyiben vét a szakmai szabály ellen, akkor ?t, mint szakembert, szakmai egzisztenciájában is számon lehet kérni, így ez egy tiszta felel?sségi viszonyt jelent.

(...)

A gyógyszerészek rendelkeznek a sikeres üzletvezetéshez elengedhetetlen pénzügyi, közgazdasági tudással?

A gyógyszertár kétségtelenül egy gazdálkodó egység is, amellett, hogy egészségügyi szolgáltató. A privatizáció óta tizenhat év telt el. Az elmúlt id?szakban a gyógyszerészek megtanulhatták ezt a gazdálkodási tevékenységet. A másoddiplomás képzések mellett, számos gyógyszerész végzett közgazdasági és vezet?képz? tanfolyamokat. A jöv?re vonatkozóan pedig a kamara az etikai szabályozás egy új területét, az úgynevezett gazdasági etika területét szeretné megnyitni, ami a felügyeletet, számonkérést, és szankcionálását is célul t?zi ki. Nem kell félni, a gyógyszerész egyetemet végzett, komoly stúdiumok után áll, így képes arra, hogy adott esetben cégvezetési, vagy egyéb üzletvezetési tanulmányokat folytasson. A gyógyszertár vezetéséhez kötnénk a kés?bbiekben az ilyen irányú tudást és végzettséget.

A kamara egyetért azzal, hogy a kormányzat tiltaná a gyógyszerek díjának közvetett csökkentését (ajándék, vásárlásra jogosító utalvány, kupon). A törvénymódosítás miért ír el? a marketing- és versenytilalmat? Hiszen a betegek el?nyhöz jutottak ezáltal.

Kétségtelen, hogy ezek valamilyen anyagi el?nyként felfoghatók, azonban ezek a marketingakciók a gyógyszerellátó rendszert olyan szinten képesek torzítani, ami mellett képtelenség kiegyensúlyozott ellátást m?ködtetni. (...)

Ön szerint igazságos lenne a HGYSZ azon követelése, ha a törvény életbe lép, akkor a gyógyszertári befektet?k, gyógyszerészek ne szerezhessenek részesedést keresked? és gyártó cégekben, illetve az ilyen részesedésüket számolják fel?

Alapvet?en különbséget kell tenni a gyógyszertár, mint a betegekkel foglalkozó egészségügyi szolgáltató, egyben üzleti vállalkozás és a nagykereskedelem között, amely tiszta üzleti, forgalmazási feladatokat ellátó cég. A speciális szabályozás - amely kizárja a marketinget és el?írja a többségi tulajdont- az egészségügyi szolgáltató szintre értelmezend?. A gyógyszerészeknek -külföldi példák szerint is - azokat az érdekeiket, melyeket a beszerzési oldalon el?nyként meg kívánnak szerezni, azt megtehetik beszerzési szövetkezetek formájában. (...)

Küttel Sándor szerint az átalakításhoz szükséges költséget nem tudja kitermelni a szektor. Ön szerint a 2014. vagy a HGYSZ által javasolt 2020. a reális id?pont a változások kivitelezéséhez?

A gyógyszertárak eladósodottsága a nagykeresked?k felé kétségtelenül létez?, és kezelend? probléma. A kamara éppen ezért már a tavalyi év során megkezdte a kapcsolatfelvételt a nagykeresked?i oldallal. A tárgyalási sorozatban bizonyos ajánlatokat tettünk a helyzet kezelésére. Ez többek között arra is vonatkozott, hogy milyen adósságkezelési lehet?séggel legyenek, milyen technikákkal lehet az eladósodott gyógyszertárakat személyre és vállalkozásra szólóan ebben a helyzetben segíteni. Sajnálatos módon ebben nem tudtunk el?rehaladni és ebb?l kifolyólag, csak az idei évben öt milliárddal n?tt ez az állomány.

Ez a tizenhat milliárd egy tényszám, azonban a helyzet kezeléséhez ennek egy precíz átvilágítására van szükség, hogy lehessen látni mi az, amit konszolidálni kell.

Akkor reális a HGYSZ álláspontja, ha a piacnak öner?b?l kell kitermelni a szükséges összeget.  A húszmilliárdnyi befektetend? t?kével kapcsolatban a kamarának az az álláspontja, hogy kétségtelen ez egy akkora t?ke, amit nagy valószín?séggel egy rendezett, kiegyensúlyozott, jól szabályozott rendszer mellett a pénzintézetek megfinanszíroznának, azonban mindenképpen szükség van az államnak a garancia illetve a fedezet biztosítási funkciójára. Az állami garancia ezekhez a hitelekhez, és tranzakciókhoz elengedhetetlen. Ilyen irányban próbáltunk lépéseket tenni. Kerestük, hogy akár az Új-Széchényi terv keretében található-e olyan fejezet, ami erre a célra használható lenne. Az állam tudja, milyen t?kemozgásról van szó és a megfelel? eszközökkel a biztonságban való kivitelezhet?séget segíti majd.  Nem azt mondom, hogy a gyógyszertári m?ködésb?l, 2014-ig ki lehet termelni ezt a t?két. Pénzintézeti segítségre van szükség, amely egy hosszabb id?re szóló hitelt jelent.

(...)

Az állami szerep feler?södésével ön egyetért?

Így van. A gyógyszerellátásban az er?teljes állami szerep, az erélyes hatóságok és egy hatékony etikai rendszer kell. Mindezek a megfelel? m?ködés alapjai, amit mi támogatunk.

Tovább >>