Megjelent a közlönyben a 2010. évi CLXXIII. törvény


December 30-án a Magyar Közlöny 201. számában kihirdették "Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról" szóló törvényt. A közlöny más, a gyógyszerészek számára fontos jogszabályt is tartalmaz, így a 364/2010. (XII. 30.) Kormányrendeletet "Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékelésérõl, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról" és a 31/2010. (XII. 30.) NEFMI rendeletet "A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosításáról".

Változások a gyógyszertárak ügyvitelében január 1-t?l

 

-          Ismét módosul a 41/2007 (IX.19) EüM rendelet ?

A Magyar Közlöny december 30-i 201-es számában jelent meg a nemzeti er?forrás miniszter 31/2010 (XII.30.) NEFMI rendelete. A változások a napi gyakorlat szempontjából az alábbiakban foglalhatók össze (a rendelet paragrafusainak sorrendjében):

-          a ?szaktevékenység? definíciója kib?vül és a ?Gyftv? módosítással összhangban, így a továbbiakban kiterjed a gyógyszertárban forgalmazott egyéb termékekre is (1. §).

-          A 2. § pontosítást tartalmaz, és tételesen kimondja, hogy mind a közforgalmú, mind a fiókgyógyszertárban a nyitvatartási és az ügyeleti id?ben jelen kell lennie gyógyszerésznek.

-          Új el?írásként a személyi jogos gyógyszerésznek írásban kell rögzítenie a gyógyszertár alkalmazásában álló gyógyszerészek, (szak)asszisztensek által ellátható feladatokat (3. §).

-          A  már meglév? ügyelettel kapcsolatos tájékoztatáson túl ezentúl jól látható és olvasható módon fel kell tüntetni a legközelebbi feln?tt és gyermekorvosi ügyelet címét és telefonszámát is a gyógyszertár betegforgalmi bejáratánál (4. §).

-          Minimális építészeti feltétel továbbiakban csak a betegség specifikus gyógyszerészi gondozásnál el?írás (5. §).

-          A gyógyszertárban képz?d? lejárt, selejt gyógyszert valamint a forgalomból való kivonás alatt lév? gyógyszert elkülönített és jelölt helyen kell a továbbiakban gy?jteni illetve tárolni (6. §).

-          Az egyéb termékeket a gyógyszerekt?l elkülönítetten kell tárolni (7. §).

-          A fiókgyógyszertárra vonatkozó szabályok egyértelm?en kimondják, hogy a fiókgyógyszertárnak nem kell külön gazdasági bejárattal rendelkeznie, valamint nem el?írás a ?kábítószer-kazetta?. (7. §).

-          A ?Gyftv? módosítása új ellátási formát határoz meg, a mozgó fiókgyógyszertárat. A részletszabályokat az új (4) ? (12) bekezdések tartalmazzák.

-          Újabb szempontként jelenik meg a szolgálati rend változás meghatározásánál a településen m?köd? eü. szolgáltatók szolgálati rendjének figyelemben vétele (8. §).

-          Január 1-t?l dokumentálni kell a vényköteles gyógyszer vény nélküli kiadását. A nyilvántartásnak tartalmazni kell: az orvosnak, gyógyszerésznek, állatorvosnak kiadott gyógyszer nevét, a kiadás id?pontját, az átvev? végzettségét vagy jogosultságát, hitelt érdeml? módon a tanúsító okirat számát (pl: m?ködési nyilvántartási kártya száma), vagy orvos esetén a orvosi bélyegz?jének számát vagy annak lenyomatát, valamint a kiadó és az átvev? aláírását (9. § (1) ).

-          Külön nyilvántartást kell vezetni a Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkez?, a gyógyszertár által kiszolgáltatott gyógyszerekr?l.

-          A 10-13 paragrafusok pontosító és a hatályba léptet? rendelkezéseket tartalmazzák.

Nem a fenti rendelet, hanem az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény 106. § (3) bekezdése alapján:

?gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelése esetén a vényen fel kell tüntetni az érintett nevét, lakcímét, születési évét, tizenkét éven aluli gyermek esetén születésének évét és hónapját.?

HSZA

Tovább a Magyar Közlönyhöz >>