2012. június 9-én szombat - a XIV. MAGYAR GYÓGYSZERÉSZ NAPOK második napján történt ? mgyk.hu


Szombaton reggel került sor a XIV. MAGYAR GYÓGYSZERÉSZ NAPOK ünnepélyes megnyitójára valamint a Magyar Gyógyszerészi Kamara kitüntetéseinek átadására. Els?ként dr. Hankó Zoltán köszöntötte a konferenciát, majd Vargha Tamás országgy?lési képvisel?, a Fejér Megyei közgy?lés elnöke mondta el beszédét (Videolink!), és köszöntötte a gyógyszerészeket dr. Cser-Palkovics András Magyarország történelmi f?városa, Székesfehérvár polgármestere nevében is.

2012. június 9-én szombat - a XIV. MAGYAR GYÓGYSZERÉSZ NAPOK második napján történt ? mgyk.hu

A konferencia résztvev?inek köszönt?i sorában dr. Békefi Géza a Magyar Gyógyszerészi Kamara Fejér Megyei Szervezete elnöke a szerdán megrendezett IX. Országos Patikanap helyi eseményeir?l tájékoztatta a jelenlév?ket, az összetartás, az együttgondolkodás fontosságára hívta fel a gyógyszerészek figyelmét.

2012. június 9-én szombat - a XIV. MAGYAR GYÓGYSZERÉSZ NAPOK második napján történt ? mgyk.huA XIV. Magyar Gyógyszerész Napok alkalmából, Kerekesné dr. Vörös Erzsébet gyógyszerész asszony, az MGYK Nógrád Megyei Szervezete volt elnöke, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Aranyérmét vehette át dr. Hankó Zoltántól.

 

2012. június 9-én szombat - a XIV. MAGYAR GYÓGYSZERÉSZ NAPOK második napján történt ? mgyk.hu

 

 

A Pharmacia Alapítvány ?Pro Pharmaciae? díját prof. dr. Paál Tamásnak adományozta. A díjat dr. Szabó Sándor kuratóriumi elnök távollétében dr. Hankó Zoltán adta át, a kitüntetetteket dr. Zalai Károly MGYK f?titkár is köszöntötte.

 

A 2011-es Országos Patikanap kapcsán benyújtott pályázatok alapján, Fári István a Galenus igazgatója adta át a kimagasló színvonalú szervezésért járó díjakat. Az elmúlt esztend? els? helyezettje Kerekesné dr. Vörös Erzsébet gyógyszerész (salgótarjáni Pécsk? Gyógyszertár), második helyezettje dr. Nádaskay Mária gyógyszerész (Nádaskay Gyógyszertár, Taksony), harmadik helyezettje dr. Nagy Béláné gyógyszerész (Kígyó gyógyszertár, Cegléd).

 

A konferencia ünnepi szekciójának plenáris el?adását ?A gyógyszertári min?ség a hivatás alapja? címmel prof. dr. Paál Tamás tartotta meg. Az el?adó nem els?sorban a szabályok ismertetésével foglakozott, hanem a hivatás lényegéb?l és gyógyszerésztörténelmi hivatkozásokra alapozva közegészségügyi, szociális és emberbaráti foglalkozásként beszélt a gyógyszerészetr?l. Bemutatta, hogy a különböz? történelmi korokban hogyan változott a gyógyszerész tevékenysége és a min?ség biztosításának gyakorlata. A min?séget a gyógyszerészi elkötelezettségre vezette vissza, ugyanakkor a nagyobb és több munkahelyes gyógyszertárakban szükséges a min?ségbiztosításért felel?s nevesítése. A min?ség állandó, tervezett tevékenység, melyet alapvet?en meghatároz a PDCA ciklus. A gyógyszertárak ? mint egészségügyi szolgáltatók ? kötelesek bels? min?ségügyi rendszert m?ködtetni.

A nap második el?adásaként ?Gyógyszerészi kompetenciák és a Széll Kálmán-terv? címmel dr. Hankó Zoltánt hallgatta meg a konferencia. Az el?adó a gyógyszerészi kompetenciákban bekövetkezett változásokat az elmúlt évtizedekben bekövetkezett kompetencia-vesztési és ?b?vülési folyamatokon keresztül mutatta be. Szólt arról, hogy a 2006-os mélypontot követ?en a kamara tudatos kompetencia-rendezési programot hajt végre, melynek legf?bb elemei gyógyszerészi diplomához kötött, piacképes és jogszabályban elismert kompetenciák. Szólt a szakgyógyszerész-képzés rendszerének küszöbön álló változásáról is. A Széll Kálmán-terv új helyzetbe állítja a kompetencia-rendezési programot, melyben el?térbe kerülnek azok a kompetenciák, amelyek egyben a forrásb?vítés lehet?ségét is hordozzák.

A meghirdetett program szerint, az MGYK Szakmai Fejlesztési Munkabizottságának koordinálásában ?A gyógyszertár min?ségügyi rendszere? c. szekcióval folytatta munkáját a konferencia. A bevezet? gondolatokat dr. Brezanóczy Ferenc üléselnök az MGYK szakmai munkabizottság tagja mondta el.

?A min?ségr?l általában? címmel dr. Ádám György tartotta meg el?adását. A történelmi összefüggéseket vizsgálva kifejtette: a ?megfelelés a szabványnak? szemlélett?l eljutottunk a ?megfelelés a társadalmi és környezeti elvárásoknak? szintre. A rossz min?ség? ellátás a társadalomnak hatalmas károkat okoz, ezért is fontos a mindenki által, a saját gyógyszertárában vezetett min?ségbiztosítási kézikönyv megléte és permanens fejlesztése. Ez nemcsak a min?séget biztosítja, hanem a hatékonyság fejlesztését is szolgálja. Szükséges a min?ségbiztosítás elveinek a gyakorlatba történ? átültetése. A gyógyszertári min?ségügy alakításában a Magyar Gyógyszerészi Kamarának feladatai vannak.

Ezután ?A Helyes Gyógyszertári Gyakorlat és kézikönyve? címmel Dr. Vimláti Gábor el?adása következett. A ?rendszer? és a ?józan-ész? mátrixában értelmezte egy min?ségi intézmény (egy gyógyszertár) m?ködését. A min?ségügyi kézikönyv szükséges jellemz?ir?l illetve a rendszer elkészítésének folyamatáról beszélt az el?adó, és jelezte: készül egy ilyen ajánlás, ami ingyenesen elérhet? lesz a kamaránál. Dr. Vimláti az összegzésben leszögezte: ?A min?séget csak beletervezni/belegyártani lehet a munkánkba; utólag beleellen?rizni már nem!? Tartalmas és sokoldalú konzultáció követte az el?adásokat, melynek végén a szekció munkáját dr. Brezanóczy Ferenc összegezte.

 

A délután programja a ?Betegkommunikáció a gyógyszertárban? címmel meghirdetett szekcióval folytatódott az MGYK Kommunikációs Munkabizottságának koordinálásában, dr. Csóka Ildikó üléselnök vezetésével és bevezet? gondolataival.

A bevezetést követ?en a szekció els? el?adásaként hangzott el dr. K?halmi Ákos el?adása ?A jó kommunikáció és a marketing kapcsolata? címmel. A gyógyszertárakban egyszerre van jelen az egészségügyi és a kereskedelmi szemlélet. A páciensek egy része funkcionális igényeinek kielégítéséért keresi fel a gyógyszertárat, és vannak, akik az egészségük megtartását fontosnak tartják, és fogyasztói élményeiket átviszik az egészségpiac területére is. Dr. K?halmi beszélt arról az új szemléletmódról és menedzselési technikákról, melynek a feltételeit, elsajátítását mindenhol meg kell teremteni. Az el?adó bemutatta a marketingmix 7P-jét, aminek tudatos átgondolásával, és a marketing tevékenység tervezett elvégzésével eredményeket lehet elérni. Szólt a verbális és nonverbális kommunikáció fontosságáról, a törzsvásárlói programok kialakításának tartalmi szabályairól. Hibásnak tartja azt a gyakorlatot, amikor a patika egyszerre több cégcsoportosulás akciós és tájékoztató kiadványait kínálja fel a betegnek, mert ezáltal a patikához való köt?dés kialakulását gátoljuk. Érdemes a betegek preferenciáival is foglalkozni, hiszen erre odafigyelve tudjuk alakítani a szükséges terápiát. Számtalan technikai lehet?séget is felvillantott, melyek alkalmazása szakmailag és marketing szempontból is el?nyös lehet.

?Expediálási praktikák; elméletek és gyakorlat ? a tréning szerepe? címmel Dr. Jánoska Zsolt szakgyógyszerész, kommunikációs tréner következett az el?adók sorában. Hogyan lehet sikeresebb a gyógyszerész? ? tette fel az els? kérdését az el?adó. A gyógyszerészi kulcskompetenciák áttekintésével és azok fejleszthet?ségével/fejlesztésével érdemes foglakoznunk. Dr. Jánoska konkrét kutatási példán mutatta be, hogy a betegek információszükségletének kielégítésén keresztül milyen lehet?ségei vannak egy gyógyszerésznek a gondozási folyamat felépítésében, a pontos tájékoztatásban, a terápiah?ség javításában ez által a betegek elégedettségének növelésében. A gyógyszerészek iránti bizalom nagy, ezért a gyógyszerésznek komoly lehet?ségei vannak a terápiás (gyógyszerválasztással kapcsolatos) betegdöntések racionalizálásában. A hatóanyag alapú felírással kapcsolatos kérd?ív eredményeit is bemutatta az el?adó. Végezetül részletesen ismertette, hogy expediálás közben milyen kommunikációs technikával lehet eredményeket elérni. A hatóanyag-rendeléshez kapcsolódó készítményválasztásban a gyógyszerészeknek komoly lehet?ségei vannak.

Dr. Zalai Károly f?titkár mint a Richter Gedeon Nyrt. PR f?munkatársa tartotta meg el?adását. Néhány példán keresztül bemutatta, hogy a gyógyszerészek miként viszonyulnak a patikalátogatókhoz, és kiemelte: komoly kihasználatlan lehet?ségek rejlenek ebben a kapcsolatrendszerben, hiszen a célok harmonizálhatók.

A konferencia a munkáját fórummal folytatta, melyet dr. Sándor Csaba alelnök moderált. A fórumon ? az elmúlt másfél nap folyosói konzultációinak lezárásaként az ?élelmiszerlánc felügyeleti díjjal? kapcsolatos tennivalókat is értelmezték a résztvev?k.

A konferenciát dr. Sándor Csaba alelnök zárta.

 

 

(szente)