2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu


A délel?tti szekció levezet? elnöke, dr. Horváth Tamás köszöntötte a konferencia résztvev?it,

2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu


majd dr. Hankó Zoltán adott áttekintést a péntek délel?tti MGYK-ÁNTSZ fórumról és a délutáni el?adásokról.

2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu

A fórumon hangzott el, hogy a moratórium el?tti patikalétesítési kérelmek túlnyomó többsége lezárult. 2011 eleje óta 213 gyógyszertár zárt be, a m?köd? gyógyszertárak száma mára 2400 alá csökkent.

Dr. Kovács József az Országgy?lés Egészségügyi Bizottsága elnökének el?adása az id?járási körülmények következtében (elnök úr védelmi bizottsági kötelezettségei miatt) elmaradt.

 

Dr. Török Krisztina a GYEMSZI f?igazgatója ismertette a GYEMSZI struktúráját és feladatait. Beszélt az egészségügyi ellátórendszer heterogén színvonaláról.

2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu

Folyamatban van a TEK (Térségi Ellátási Kötelezettség) kialakítása ? és a rendszer 2012. május 01-vel fog ?elindulni?. Kiemelte a GYEMSZI és a kollégiumi tagozatok interaktív együttm?ködését a TEK tervezésében, kialakításában. A GYEMSZI ellátja a gyógyszerészettel kapcsolatos hatósági feladatokat, az intézeti gyógyszerellátás területén a szakmai program kialakítása van folyamatban, illetve egy közbeszerzési törvény fog várhatóan ez év februárban napvilágot látni. A szakfelügyeleti rendszer kialakításával a szakma módszertani problémái is megoldódhatnak. Létrehozás el?tt áll az Országos Gyógyszerterápiás Tanács.

Dr. Hankó Zoltán MGYK elnök ?A térben és id?ben kiegyensúlyozott ellátás követelményei és korlátai a Semmelweis és a Széll Kálmán terv tükrében? címmel tartott el?adást. Szólt az elmúlt két évtizedben végrehajtott három modellkorrekciókról, melyek az alapokat érint?en rajzolták át a gyógyszerellátás jogi, szakmai és gazdasági feltételrendszerét. Mindhárom modellkorrekciót megel?z?en jól kitapintható volt a jogalkotói szándék, ezért a szakma fontos feladata, hogy olyan patikai szolgáltatásokat biztosítson, amelyek a jelenlegi modell életképességét bizonyítják. Ezt a célt fogalmazta meg a Semmelweis-terv és ehhez a jelenleginél több pénzre lenne szükség. A Széll Kálmán-terv azonban drasztikus forráskivonással jár, amit kompenzálni kell. Összefoglaló gondolatként a túlélés fontosságát és a jelenlegi modell politikai kurzusoktól független rögzítését jelölte meg.

A szünet után került sor az online módon, el?zetesen regisztrálók közötti jutalomsorsolásra,

2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu

melynek nyertese dr.Kubola Ágnes lett.

2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu

 

Dr. Raffay Bálint a NEFMI Jogi f?osztályának szaktanácsadója ?A kamara, mint a közhatalmi rendszer része? címmel tartotta meg el?adását, melyben többek között a kamarai szabályozás elveir?l, az alkotmánybíróság kamarákkal kapcsolatos döntéseir?l és a kamara hatályos közfeladatairól szólt.

2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu

A kamara feladatai közé tartozik a szakmai érdek- és jogvédelem, alapszabály és etikai statútum alkotása, az etikai ügyekben való eljárás, a jogalkotásban, az állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntéshozatalban való részvétel. Szólt a kamara más közhatalmi szerepl?kkel való kapcsolatairól is.

Dr. Télessy István a Gyógyszerellátási Szakmai Kollégium elnöke ?A köztestület és a szakmai kollégiumok közös feladatai? címmel tartott el?adást.

2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu

Ismertette az új kollégiumi struktúrát, a kollégiumon belül a három gyógyszerészeti tagozat és tanács felépítését, feladatait és munkavégzését. Szólt a tagozatok és tanácsok együttm?ködésér?l és kiemelte, hogy a kollégium ugyan a miniszter tanácsadó testülete, azonban a kamarával is szoros munkakapcsolat kiépítése célszer?, hiszen ?ugyanannak a hivatásnak vagyunk a gyakorlói és képvisel?i?. A köztestület és a szakmai kollégium közös feladatai nem a jogszabályból vezethet?ek le, hanem a gyógyszerészet egységes szemléletéb?l. keresztül.


Az ebédszünet után Dr. Sohajda Attila és Dr. Sándor Csaba üléselnökletével folytatódott a program

Dr.Horváth Tamás volt elnök el?adásának címe ?A szakmai érdekvédelem és a szakmai önkormányzatiság egy szervezeten belül: a rész és az egész viszonya? volt. Az el?adó utalt az elmúlt öt évben végzett munka alapelveire, a köztestületiség helyreállításának igényére. A kamara feladata szakmai, etikai, gazdasági és szociális érdekek képviselete, az önkormányzatiság joga pedig azt jelenti: a választott testületeken keresztül, törvény által szabályozott módon végezheti feladatait ?területi és országos szervezeti szinten egyaránt. Az összehangolt m?ködéshez stabil részrendszerekre és az egyes szakterületek munkájának összehangolására van szükség. Az önállóságra való törekvést és az együttm?ködésre vonatkozó szándékot összhangban kell tartani.

?A személyi jogos gyógyszerész szakmai és vállalkozásvezetési feladatai? címmel Dr. Brezanóczy Ferenc az MGYK Pest Megyei Szervezete elnökének el?adása következett. Az európai környezett?l, az EU Bírósági döntésekt?l indított gondolatsorra alapozva a hazai környezet elemzését nyújtotta át a hallgatóságnak. Áttekintette a személyi jogos gyógyszerész szakmai és menedzsment kötelezettségeit. Mint mondta: mindenért, ami a gyógyszertárban történik, a személyi jogos gyógyszerész felel. Részletesen szólt a 2012-es szabályváltozások következtében elvégzend? szakmai feladatokról, így a generikus programról, a betegtájékoztatásról, a hatóanyag-rendelés új szabályozásáról. A generikus helyettesítés fontos szakmai kérdéseket vet fel, így szükséges lehet a gyógyszerész jó konfliktuskezelési képességére is.

 

Az MGYK Szakmai Munkabizottság elnöke, Magyarné Dr. Pintér Gabriella el?adását ?A gyógyszertárvezetés szakmai felel?ssége? címmel tartotta meg. Minden, ami a gyógyszertárban történik a szakmai vezet? felel?ssége! ? ett?l az alapelvt?l indítva gondolatait, jelezte: gyakran nem egyértelm?ek a jogszabályok, így szükséges az azonos értelmezés megteremtése, állásfoglalásokkal, módosítások megfogalmazásával. Ismertette a szakmai munkabizottság összetételét és ismertette az elnökség által meghatározott feladatokat. Hangsúlyos feladatnak tartja a kapcsolatfelvételt a különböz? szakmai szervezetekkel. Szükséges a gyógyszertári munkafolyamatok részletes áttekintése, eljárásrendek, javaslatok kidolgozása.

 

?Etikai alapvetések, az MGYK ETIKAI INTÉZMÉNYRENDSZERE 2012? címmel Dr. Pintér László az MGYK Etikai Bizottságának elnöke tartotta meg a délutáni program utolsó el?adását. Bemutatta a kamara etikai intézményrendszerét, melyben hangsúlyos szerepet kap a gyógyszerészi hitvallás, az etikai kódex, az etikai bizottság, az etikai kollégium, az etikai audit és az etikai képzési programok is. Az etikai kódex a gyógyszerészi eskü szelleméb?l és szövegéb?l indul ki. Tételesen összevetette a kódex többek által vitatott rendelkezéseit a kritikákkal.

Az el?adások után hozzászólások és kérdések következtek, majd az etikai kollégium alakuló ülésére került sor, prof.dr.Kata Mihály elnökletével.

mgyk.hu

A konferencia képei - kérdések és válaszok, beszélgetések, egymásra figyelés, közös munka

2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia ? mgyk.hu