A közforgalmú gyógyszertárak személyi minimumfeltételei - mgyk.hu


Az 56/2013. (VII. 31.) EMMI sz. rendelet módosította a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak m?ködési, szolgálati és nyilvántartási rendjér?l szóló, 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet személyi minimum-feltételekkel kapcsolatos rendelkezéseit. A rendelkezések értelmezésének megkönnyítése érdekében egységes szerkezetbe foglalva közzétesszük a szeptember 1-t?l hatályos el?írásokat.

13/A. § (1) A közforgalmú gyógyszertár m?ködtet?je

a) heti 40 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 1 gyógyszerészb?l,

b) heti 40 órát meghaladó, de heti 48 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 1 gyógyszerészb?l és 1 expediáló szakasszisztensb?l,

c) heti 48 órát meghaladó, de heti 60 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 2 gyógyszerészb?l és 1 asszisztensb?l - amelyb?l legalább 1 gyógyszerkiadó szakasszisztens -,

d)heti 60 órát meghaladó, de heti 70 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 3 gyógyszerészb?l és 3 asszisztensb?l - amelyb?l legalább 2 gyógyszerkiadó szakasszisztens -,

e) heti 70 órát meghaladó nyitva tartás esetén legalább 4 gyógyszerészb?l és 4 asszisztensb?l - amelyb?l legalább 2 gyógyszerkiadó szakasszisztens -,

álló szakszemélyzetet köteles foglalkoztatni.

(2) Amennyiben a tárgyév els? féléve tekintetében a tárgyévet megel?z? év második félévében, a tárgyév második féléve tekintetében a tárgyév els? félévében a gyógyszertárban befogadott vények száma havi átlagban gyógyszerkiadásra jogosult személyenként meghaladja a háromezret, úgy a gyógyszertár m?ködtet?je az (1) bekezdésben foglalt létszám felett háromezer vényenként további egy f? gyógyszerész vagy szakasszisztens foglalkoztatását köteles biztosítani.

(3)A közforgalmú gyógyszertár m?ködtet?je a gyógyszerész, expediáló szakasszisztens, gyógyszertári asszisztens (1) bekezdés szerinti létszámára vonatkozó el?írásokat az (1) bekezdésben megjelölt nyitva tartási id?sávok alsó értékének egész számra kerekített 5%-os mértékéig a gyógyszertárral munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló gyógyszerészeknek, expediáló szakasszisztenseknek, illetve asszisztenseknek a munka törvénykönyvér?l szóló törvényben szabályozottak szerinti - gyógyszertárban teljesített - többlet munkaóráival is teljesítheti az adott nyitva tartási id?sávot megel?z? id?sávra vonatkozó létszámmal.

(3a)A közforgalmú gyógyszertár m?ködtet?je a gyógyszerész, expediáló szakasszisztens, gyógyszertári asszisztens (1) bekezdés szerinti létszámára vonatkozó el?írásokat - a gyógyszertárral munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem álló - helyettesít? gyógyszerésszel, helyettesít? expediáló szakasszisztenssel, helyettesít? gyógyszertári asszisztenssel is biztosíthatja úgy, hogy a helyettesített munkaórák száma egy naptári éven belül nem lehet több, mint a gyógyszertárban foglalkoztatott gyógyszerészek, expediáló szakasszisztensek, illetve asszisztensek egész évben teljesített munkaóráinak 30%-a.

(3b)A gyógyszertár vezet?je a (3a) bekezdés szerint helyettesített munkaórákról nyilvántartást vezet.

(4) A házhozszállítást végz? gyógyszertár m?ködtet?je a házhozszállítási tevékenység id?tartamában is biztosítani köteles a szolgálati rend és a vényforgalom alapján el?írt szaklétszámot a gyógyszertárban.

(5)(törölve)

(6) Amennyiben az (1)-(5) bekezdésben foglalt feltételek biztosításához részmunkaid?ben foglalkoztatott gyógyszerészt, szakasszisztenst vagy asszisztenst is foglalkoztatnak, úgy a feltételek számítása esetén a részmunkaid?ben foglalkoztatott gyógyszerész, szakasszisztens vagy asszisztens a foglalkoztatásának ideje alatt csak két gyógyszertárnál vehet? figyelembe. Az el?írt létszám felett foglalkoztatott gyógyszerész a szakasszisztensi, illetve asszisztensi létszámra vonatkozó feltételek számításakor figyelembe vehet?.

(7)(törölve)

 

Budapest, 2013. augusztus 15.

 

mgyk.hu