A Magyar Falu Program kistelepülési gyógyszerellátással kapcsolatos aktualitásai – Tájékoztató a gyógyszertáraknak, gyógyszerészeknek


Amint korábban már tájékoztattunk, elfogadták és a Magyar Közlöny 2021. február 12-én megjelent 21. számában közzétételre került a Kormány 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelete a „Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról”. A kormányrendelet lehet?vé teszi, hogy a 2000 f? alatti települések lakosságának megtartása és a helyben elérhet? szolgáltatások b?vítése és javítása érdekében az adott településen m?köd? (vagy létesíteni tervezett) kereskedelmi üzletek tevékenységük fejlesztésére, illetve új szolgáltatások feltételeinek megteremtésére vissza nem térítend? támogatásra pályázhassanak. E kereskedelmi szolgáltatások kiegészülhetnek postai tevékenység vállalásával és gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek árusításával. 

A jogszabály szerint csak azokon a 2000-nél nem nagyobb lakosságszámú településeken lehet a pályázat keretei között engedélyezni az üzletben a gyógyszerkiskereskedelmi tevékenységet, ahol nem m?ködik semmilyen formában gyógyszertár, így kézigyógyszertár sem. A gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenység a gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerekre terjedhet ki és lényeges rendelkezés, hogy az ezen tevékenységre pályázó üzlet a lehet? legközelebbi közfogalmú gyógyszertárból, szerz?déses keretek között szerezze be a gyógyszereket. Az üzletnek a gyógyszertáron kívüli gyógyszerárusítás összes hatályos rendelkezését figyelembe véve lehetséges ezt a szolgáltatást nyújtani, beleértve az OGYÉI engedélyt is.

A 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet megjelenése óta eltelt id?szakban megjelent egy újabb kormányrendelet (68/2021. (II. 19.), amely szaktevékenységként teszi lehet?vé az üzletekkel szerz?d? gyógyszertáraknak ezt a tevékenységet, majd a Kormány közzétette a részletes, mindenre kiterjed? pályázati feltételeket is. Ezzel párhuzamosan, a Kamara képviseletében,

– a rendelet megjelenését megel?z?en elkezdett egyeztetéseket folytatva tisztáztuk a részleteket a Miniszterelnökség Modern Települések Fejlesztéséért Felel?s Államtitkárságával,

– egyeztettünk a pályázó üzletek képvisel?ivel és

– a Kamara területi szervezetei vezet?ivel több megbeszélésen alakítottuk ki a gyógyszertárak és üzletek számára irányadó módszertani ajánlást. Ennek államigazgatási jóváhagyását követ?en

– a területi elnökökkel közösen – az üzletek képvisel?inek bevonásával – egy szerz?désmintát is készítettünk. Id?közben

– elkezdtük az egyeztetéseket az EMMI Egészségügyért Felel?s Államtitkárságával az együttm?ködést vállaló, a pályázó üzlethez legközelebbi gyógyszertáraknak nyújtandó támogatásról is.

Jelen összeállításunkban közzétesszük

– a 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet és a 68/2021. (II. 18.) Korm. rendelet gyógyszerekkel kapcsolatos ismertetését pdf-ben (1. melléklet),

– a gyógyszertáron kívül is forgalmazgató gyógyszerek forgalmazásának jogszabályi el?írásait (1) a gyógyszer-gazdagossági törvény és (2) az emberi alkalmazásra kerül? gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet vonatkozó el?írásait ismertetve, és ezekhez kapcsolódóan, ezekbe beágyazva (3) a hatósági eljárással és engedélyezéssel kapcsolatos szempontokat (2. melléklet),

– a Kamara által készített és az államigazgatás által jóváhagyott „módszertani ajánlást”, amely az együttm?köd? gyógyszertáraknak és üzleteknek is figyelembe veend? szempontokat tartalmaz (3. melléklet),

– a területi elnökökkel és a Coop-os üzletek képvisel?ivel egyeztetett szerz?désmintát

amely az együttm?köd? gyógyszertáraknak és üzleteknek irányadó lehet azzal, hogy a gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek forgalmazási feltételeinek megteremtésére pályázó üzlet pályázatának tartalmaznia kell az ellátó gyógyszertárral kötött szerz?dést.

Tájékoztatunk továbbá, hogy a kistelepülési üzletek támogatásával kapcsolatos hivatalos kormányzati tájékoztató és a Bethlen Gábor Alapkezel? Zrt. honlapján megjelent általános tájékoztató az alábbi linkeken érhet? el: 

– Magyarország Kormánya - Magyar Falu Program (kormany.hu)

– a Bethlen Gábor Alapkezel? Zrt. honlapján: A kistelepülési üzletek támogatása – bgazrt.hu

Felhívjuk a figyelmet, hogy

– a közforgalmú és fiók, valamint intézeti gyógyszertárak listája az OGYÉI honlapján naprakész. A jelenleg is m?köd? kézigyógyszertárak listájának pontosítása a területi szervezetek elnökeinek együttm?ködésével még folyik és várjuk a területi szervezetek elnökeinek visszajelzését. Az OTFGY kézigyógyszertár-listája az OGYÉI honlapján tekinthet? meg és kontrollálható. A listától való felismert eltéréseket kérjük haladéktalanul a hivatal@mgyk.hu email címre megküldeni.

– az informatikai tájékoztatókkal kapcsolatos megbeszélések szintén folyamatban vannak.

A programmal kapcsolatos kérdéseiket a hivatal@mgyk.hu email-címen jelezzék.

 

Budapest, 2021. május 1.

Dr. Hankó Zoltán                                                                   Dr. Nyíri László

elnök, MGYK                                                                         elnök, TEÉ