A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2014. december 11-én tartotta soron következ? elnökségi ülését ? mgyk.hu


A Magyar Gyógyszerészi Kamara (továbbiakban Kamara) elnöksége 2014. december 11-én tartotta soron következ? ülését a Kamara Dózsa György úti székházában, Budapesten. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, az elnökségi tagok határozatképes számban voltak jelen. 

 

A napirend elfogadása után dr. Hankó Zoltán az el?z? elnökségi ülés óta történt eseményekr?l adott tájékoztatást. A sort a november 21-én kezd?d? Köztestületi Napokkal kezdte. A Kamara és az OTH közötti egyeztetés a legkonstruktívabb volt az elmúlt években. A jubileumot méltóságteljesen ünnepelték, a meghívottak jelent?s része eljött, Balog Zoltán miniszter úr jelenléte pedig azt jelzi, hogy komolyan veszi az együttm?ködést a gyógyszerészekkel. A küldöttközgy?lésen a részvétel több mint 50 százalékos volt, és a kamara teljes vezérkarának munkáját min?síti, hogy ismét ellenszavazat nélkül fogadták el az elnöki beszámolót és a jöv? évi költségvetés elfogadási eljárása is konstruktív volt. Az elnök tájékoztatott, hogy az el?zetes elszámolás alapján a rendezvényt nullszaldó-körüli eredménnyel sikerül zárni.  Ez után dr. Szabó Sándor átadta a kamarai elnöknek azt a kitüntetést, amelyet a Köztestületi Napokon Tadeusz Babatek ugyan neki adományozott a lengyel gyógyszerészi kamara elnöksége nevében, de valójában a Kamarát illeti meg.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2014. december 11-én tartotta soron következ? elnökségi ülését ? mgyk.hu

A továbbiakban az Unicredit Bankkal történt megbeszélésr?l esett szó, ahol a Kamarát az elnök mellett dr. Zalai Károly f?titkár és dr. Horváth-Sziklai Attila hivataligazgató képviselte. A megbeszélés-sorozat célja olyan banki csomag összeállítása, ami a gyógyszertárak számára kedvez? lehet. Ez után dr. Hankó tájékoztatott a központi költségvetés tervezetér?l, amely alapján okkal lehet remélni, hogy a generikus kompenzáció, a szolgáltatási díj, a m?ködési célú támogatás és a kisforgalmú gyógyszertárak kamatmentes támogatása is bekerül a 2015-ös költségvetésbe. A közeljöv?ben kerül sor arra az egyeztetésre az államtitkársággal, ahol a m?ködési célú támogatás és a kamatmentes támogatás-el?leg hatékonyabb felhasználási lehet?ségeit beszélik meg.

 A Kamara képviseletében dr. Szabó Sándor vett részt a Magyar Orvosi Kamara alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi összejövetelen november 29-én, amir?l a tiszteletbeli elnök röviden beszámolt. A Kamara képviseltette magát a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság küldöttközgy?lésén is.

 Az elnök tájékoztatott dr. Zombor Gábor parlamenti meghallgatásáról, ahol az államtitkár ismertette az egészségpolitika legfontosabb téziseit. A gyógyszerészek számára kiemelend?, hogy a patikaszabályozáson nem kívánnak változtatni ? az ezzel ellentétes híresztelés ellenére. A kormány a mindenképpen megvédend? szabályozások közé sorolja a patikákét, a gyógyszer-nagykereskedelem szabályozási feltételeinek újragondolása elkezd?dött. A kamara kezdeményezte a fiókgyógyszertár létesítés szabályozásának pontosítását, hogy a létesítési engedélyben megjelölt határid? sorozatos mulasztásával kialakuló patthelyzetet fel lehessen oldani.

A ?Táltosképz?? vendége két alkalommal is dr. Gaál Péter volt, aki novemberi el?adásában az egészség-, illetve a gyógyszerpolitika kérdéseivel foglalkozott, míg a decemberi találkozó inkább konzultatív jelleg? volt. Lezajlott a gyógyszerészi gondozás szakmai bizottság ez évi utolsó ülése is. Az elnök a cafeteria-szabályozással kapcsolatos teend?kr?l egészségpénztári vezet?kkel egyeztetett, és beszámolt a szociális otthonok gyógyszerellátásának ügyében folytatott egyeztetésekr?l is. Az ügyeleti renddel kapcsolatos álláspontok összehangolása céljából az elnök, dr. Sohajda Attila alelnök és dr. Horváth-Sziklai Attila hivataligazgató egyeztetett az országos tiszti f?gyógyszerésszel. Az elnök tájékoztatott, hogy leadták az OGYI-nak a FoNo VIII-cal kapcsolatos kamarai javaslatokat.

Az elnökség pontosításokkal jóváhagyta a tartozáskezeléssel kapcsolatban készült elnökségi tájékoztatót, amelynek az a célja, hogy felhívja a gyógyszerészek figyelmét az OEP változó ellen?rzési szempontrendszerér?l. A tájékoztató kikerül a honlapra és a területi szervezetek elnökei is megkapják.

A döntéshozatalt igényl? napirendi pontok között az els? a képzés, a szakképzés és a továbbképzés koncepciójának konzultatív egyeztetése volt, dr. Perjési Pál, OGYÁB elnök el?terjesztésében. Kiemelték, hogy változtatás szükséges ezen a területen is, és Hangsúlyozták, noha egyeztetések szükségesek más szervezetekkel is, a Kamarának el?ször a saját véleményét kell kialakítani. A hozzászólások és kiegészítések után az elnökség felkérte az elnököt, hogy a vita során elhangzottakat is figyelembe véve, az oktatási, a gazdasági és szakmai munkabizottság, az ipari állandó bizottság és a kórházi szervezet javaslatai alapján az el?terjesztésb?l egységes javaslatot készítsen év végéig.

Az elnökség foglalkozott a Köztestületi Napokhoz kapcsolódó új feladatokkal. Az egyes feladatok ? pl. a fiatalok és az id?sek részvételének el?segítése a következ? Köztestületi Napokon, az OTH vezet?ivel megbeszélt fórumok szervezése, a költségracionális gyógyszertárm?ködtetés el?segítése, külföldiek tájékoztatása a deliberalizáció tapasztalatairól miniszimpózium szervezése a franchise rendszerekr?l ? megtárgyalása után kijelölték a végrehajtásukért felel?s személyeket. A következ?kben döntés született a Kamara 2015. évi rendezvényeinek id?pontjairól és helyszíneir?l, valamint az elnökségi ülések rendjér?l.

Ez után dr. Csóka Ildikó és dr. Horváth-Sziklai Attila el?terjesztésében tájékoztató hangzott el a TÁMOP 6.2.5. Á. projekt zárásáról. Az elnök kiválónak min?sítette a projekt Gyógyszertári standardok cím? programfüzetét, és köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a programban. Az ülés részvev?i egyhangúan szükségesnek tartották, hogy a füzet a gyógyszerészek számára legyen elérhet?, illetve a projekttel kapcsolatos film kerüljön fel a honlapra.

mgyk.hu