A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2015. március 19-én tartotta soron következ? elnökségi ülését ? mgyk.hu


A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2015. március 19-én tartotta soron következ? ülését a Kamara Dózsa György úti székházában, Budapesten. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, az elnökségi tagok határozatképes számban voltak jelen. 

Dr. Hankó Zoltán a napirend elfogadása után az el?z? elnökségi ülés óta történt eseményekr?l adott tájékoztatást, amelyet azzal kezdett, hogy az elnökség ?rövidutas? többségi határozattal úgy döntött: az idei Vándorgy?lés Egerben, a Korona Szállóban kerül megrendezésre. Majd ismertette azokat a kedvezményeket, amelyeket a rendezvényre jelentkez? 35 év alattiak és a ?Táltosképz?? fiataljai kaphatnak. Úgyszintén tájékoztatott, hogy a legutóbbi elnökségi ülés határozatának megfelel?en a marosvásárhelyi magyar nyelv? gyógyszerészképzés ügyében született közleményt az MGYK az MTI-hez eljuttatta, amit számos hazai és erdélyi médium is átvett. A Kamara elnöke a külügyminiszternek és az emberi er?források miniszterének is eljutatott egy levelet, amelyben közbenjárásukat kérte a témában; a Külügyminisztérium pozitív visszajelzése már megérkezett. A Kamara fellépését követ?en a Magyar Egészségügyi Társaság is foglalkozott az üggyel és saját kapcsolatrendszerét is kéri a segítségnyújtásra.

A legutóbbi elnökégi ülést követ?en franchise témakörében a Kamara az EGIS Látogatóközpontjában miniszimpóziumot tartott, ahol három vitaindítót követ?en tartalmas konzultáció volt. A kamarai állásfoglalás kialakítása érdekében további együttgondolkodás szükséges a kérdésben ? fejtette ki az elnök ?, amire az egri Vándorgy?lés megfelel? lehet?séget biztosít.

A gyógyszertári rendszergazdák, az online kapcsolatra alkalmas pénztárgépek fejleszt?i, valamint azok a cégek, amelyek a patikák és a NAV közötti adatkommunikációért felel?sek, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Egészségügyért Felel?s Államtitkárság képvisel?i részvételével tartottak workshop-t a kamarában ? tájékoztatott az elnök. Témái közé tartoztak például a NAV-online adatkapcsolatra alkalmas pénztárgépek telepítésének, engedélyezésének és m?ködésének tapasztalatai, a megbízhatóság, a szervizelés, a jótállás, a cseregépek biztosítása, az adatkommunikáció stb. Az on-line pénztárgépekkel kapcsolatos kormánydöntések két évvel ezel?tti megszületése óta most el?ször sikerült valamennyi érintettet egyszerre egy asztal köré ültetni; az összejövetel az elnök szerint igen hasznos volt.  A konzultáción minden lényeges probléma megvitatásra került. Ezt követ?en a Kamara és a Rendszergazdák Szövetsége közös javaslatcsomagot állított össze és küldött el a Nemzetgazdasági Minisztériumnak.

Dr. Hankó Zoltán bejelentette, hogy a Kamara elindítja a továbbképzéseit; els? alkalommal dr. Bakacsi Gyula vezetésével a tárgyalástechnikáról szerveznek kétnapos tréninget. A Kamara a szakgyógyszerész-képzésbe is bekapcsolódott: Debrecen és Szeged után Budapesten is részt vesznek a szakgyógyszerész-képzésben. Jelent?s el?relépés, hogy ez utóbbi helyen immár 18 óra áll a Kamara rendelkezésére a gyógyszertárak vezetésével, gazdálkodásával kapcsolatos kérdések ismertetésére.

Az elnök meghívást kapott a Földm?velésügyi Minisztériumban a parlagf?-mentesítéssel foglalkozó munkacsoportba; a tervek szerint a gyógyszerészek is részt vehetnek a komoly allergiás potenciállal bíró parlagf?-mentesítést célzó kommunikációs kampányban.

Az önkormányzatokkal folyó kapcsolatépítés részeként az elnök egyeztetett a települési önkormányzatok szövetségének elnökével, dr. Csapi Bence pedig arról számolt be, hogy már több területi szervezet felvette a kapcsolatot a megyei és települési önkormányzatokkal. ? pedig ? mint a téma felel?se ? olyan konzultációt szervez, amelyen a gyógyszerész polgármestereket, alpolgármestereket, önkormányzati képvisel?ket ültetik egy asztalhoz.

Dr. Hankó Zoltán beszámolt, hogy az UniCredit Bankkal március elején aláírták az együttm?ködési megállapodást, amely a gyógyszertáraknak, gyógyszerészeknek és gyógyszertári alkalmazottaknak kedvez? számlavezetést tesz lehet?vé.

Döntés született, hogy az idei patikanap országos megnyitójára Komáromban kerül sor és a tervek szerint ekkor olyan népegészségügyi programokat hirdetnek meg, amelyeket egy éven át (a következ? patikanapig) a figyelem középpontjában kívánnak tartani.

A Kamara volt a helyszíne annak a március 6-i megbeszélésnek, amelyre ? az MGYT-vel közösen szervezve ? a négy gyógyszerészképz? hely dékánjai voltak hivatalosak. A megbeszélés apropója a felvételi ponthatár jelent?s változása volt. Közös cél, hogy annyi gyógyszerész képzése legyen állami finanszírozással biztosított, ahányra szükség van. A megbeszélés résztvev?i megállapodtak abban, hogy közös dokumentumban rögzítik javaslataikat. Az ehhez szükséges adatgy?jtés az elnökségi ülés id?pontjában még nem fejez?dött be.

Dr. Hankó Zoltán, dr. Sohajda Attila és dr. Horváth-Sziklai Attila egyeztetésen vett részt az EMMI Gyógyszerészeti és Orvostechnikai F?osztályán, amelynek témája az els? félévi salátatörvény el?készítése volt. Az elnök az egészségpolitikai koordinációért felel?s helyettes államtitkárral megállapodott abban, hogy az ügyeleti szabályozás és finanszírozás kérdéseir?l tavaly decemberben leadott kamarai koncepcióról áprilisban elkezd?dhetnek az egyeztetések. Folyik annak vizsgálata, hogy a ?zöldpatika? programhoz milyen támogatás nyerhet? el.  

A ?Táltosképz?? márciusi vendége Dr. Bakacsi Gyula volt, aki a konfliktuskezelésr?l tartott el?adást.

Szó esett a néhány gyógyszertárat is negatívan érint? brókerbotrányhoz kapcsolódó bankok fizetésképtelenségér?l; a patikák kárainak mérséklése érdekében a kamara közvetít? szerepet vállalt. Az elnök a Patika Profi hálózat gyógyszerészeinek meghívott vendégként tartott el?adást a Kamara céljairól.

Az elnök beszámolt, hogy el?készítés alatt áll a NEFI-vel az együttm?ködési megállapodás és folyamatban vannak a szociális otthonok gyógyszerellátásával kapcsolatos egyeztetések.

Dr. Zalai Károly számolt be a Gyógyszerészi Hírlappal kapcsolatos aktuális szerkesztési kérdésekr?l. Szeretné, ha az áprilisi Gyógyszerészi Hírlap a Vándorgy?lés el?tt eljuthatna  a kamarai tagokhoz.

Ez után az Alapszabály módosításáról szóló javaslatot vitatta meg az elnökség dr. Bartus György el?terjesztésében. A javaslatot a tavaszi küldöttközgy?lést megel?z?en a területi elnökökkel is meg kell vitatni, ezért az el?készít? munka felgyorsul és március 26-án folytatódik. A küldöttközgy?lés eredetileg tervezett május 9-i id?pontja egybeesik a jubileumi Rozsnyay Mátyás Emlékversennyel, ezért az elnökség úgy döntött, hogy május 15. du. 14 órára hívja össze a küldötteket.

Az elnökség megkezdte a kötelez? (kreditpontos) továbbképzések szabályozásának és gyakorlatának áttekintését, hogy rövid id?n belül a szükséges korrekcióra javaslatot tudjon tenni. Az elnökségi ülésen a korábban kijelölt munkabizottságok vezet?i beszámoltak az eddig elvégzett munkáról. A téma a soron következ? elnökségi ülésen ismét napirendezésre kerül.

A következ? napirendi pontban a gyógyszertárak gyakorlati m?ködésével kapcsolatos, széles kör? felmérést ismertette dr. Ádám György, aki az el?terjesztést dr. Bodnár Tamás Nógrád megyei elnökkel közösen készítette. Ennek megtárgyalása után az elnökség egyhangúlag elfogadta azt a határozati javaslatot, miszerint a felsorolt felvetések megoldására az illetékes munkabizottságoktól kér javaslatot. Utolsó napirendi pontként dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be a HENT legutóbbi ülésén elhangzottakról, kiemelve a gyógyszerészek szerepét és feladatait a gyógyszerhamisítás elleni küzdelemben.

Az elnökségi ülés dr. Hankó Zoltán szavaival zárult, aki a Kamara el?tt álló új feladatokról, azok teljesítésének szükségességér?l ejtett néhány szót.