A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökségének álláspontja a gyógyszertári marketinggel kapcsolatos kérdésekben


A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége szeptember 24-i ülésén a gyógyszertári marketinggel kapcsolatos kérdésekben az alábbi állásfoglalást fogadta el.


1. A gyógyszertári marketinggel kapcsolatos, elmúlt években bevezetett jogszabályi rendelkezések segítettek, hogy az egészségügybe visszaintegrálódó lakossági gyógyszerellátásban a betegérdek váljék els?dlegessé a forgalomnövelést célzó promóciós technikákkal szemben. Ez a 2010-ben elindított modellkorrekció mellett azért is indokolt volt, mert a gyógyszertári marketing funkciójában, céljaiban és eszközeiben is szükségszer?en eltér a gyógyszergyárak gyógyszer- és a nagykeresked?k kereskedelmi marketingjét?l. A gyógyszertár valamennyi termék értékesítése során egészségügyi feladatot lát el. A jogszabályi változások egyaránt vonatkoznak az árszabályozás szigorítására, az ajándékozás tiltására, a forgalomnövelést célzó kereskedelmi technikák visszaszorítására, a szakmai szolgáltatások el?térbe helyezésére és a gyógyszerész (különösen a személyi jogos gyógyszerész) személyes felel?sségére.

2. A kamara etikai kódexe, a 2/2013. számú elnökségi ajánlás tartalma és szellemisége, valamint a bels? min?ségügyi kézikönyv marketinggel foglalkozó fejezete lényeges átdolgozást nem igényel, a dokumentumokban az id?közben bekövetkezett jogszabályi változások átvezetése (pl. gyógyszertár definíció, gyógyszertári profilrendelet) indokolt. Ennek elvégzésére a Jogi munkabizottságot kérjük fel.

3. A gyógyszertár egészségügyi intézmény, ahol a betegek (páciensek) bizalmát és a gyógyszertári szolgáltatások iránti elkötelezettségét els?dlegesen a gyógyszerbiztonsággal, a szolgáltatások min?ségével, megbízhatóságával, a személyes tájékoztatással és a megelégedettség növelésével kell elérni. A betegek tájékozottságát szolgáló (a gyógyszertár nevét, elérhet?ségét, nyitva tartását közl?), használati értékkel nem bíró kártyákat és szórólapokat nem min?sítjük ajándéknak, a betegek tájékozottságát, egészségtudatos magatartását célzó, a gyógyszertárak szolgáltatásait bemutató brosúrák, kiadványok patikai terjesztését jogszabály teszi lehet?vé. A kifejezetten a gyógyszertárak árakcióira koncentráló, patikában és patikán kívül terjesztett patikai kiadványokat nem támogatjuk.

4. A gyógyszertári marketing els? számú felel?se a személyi jogos gyógyszerész, akinek tudta és beleegyezése nélkül nem folyhat marketing tevékenység a gyógyszertárban. Ennek tudatosításában els?dlegesen az etikai kollégiumra, az egységes szemlélet kialakításában az etikai bizottságokra számít az elnökség. A személyes felel?sség tudatosítását a megújuló gyógyszer-felügyeleti rendszer is el?segítheti.

5. Ismételten kezdeményezzük a gyógyszerek gyógyszertáron kívüli forgalmazásának megszüntetését.

6. A gyógyszertárban is forgalmazható termékek közül a gyógyászati segédeszközök (különösen a kötszerek, t?k-fecskend?k, tesztcsíkok és pelenkák) forgalmazási feltételeinek javítása indokolt, ez els?dlegesen az árképzésük szabályozásának korrekciójával, valamint a közfinanszírozott gyógyászati segédeszközök transzparens forgalmazási feltételeinek megteremtésével érhet? el.

7. A vény nélküli gyógyszerek körében hatástanulmány készítését kezdeményezzük a gyógyszertári árakciók szakmai, ellátási és gazdasági hatásairól. Régóta megoldatlan probléma a gyógyszertárból értékesített termékek EP elszámolásának teljes kör?vé tétele. 

8. A szociális intézmények gyógyszerellátásának gyakorlatát és szabályait összhangba kell hozni.

9. Tisztázandóak

10. Javasoljuk, hogy a gyógyszertári marketinggel kapcsolatos kérdések fogalmi kereteinek tisztázására és a gyakorlati szempontok mérlegelésére kezd?djön szakmai vita a Szakmai és a Gazdasági munkabizottság koordinációjával.

Budapest, 2015. szeptember 24.

Dr. Hankó Zoltán

elnök


A Magyar Gyógyszerészi Kamara Megfontolások és ajánlások a gyógyszertárak marketing tevékenységéhez cím? 2013-as tájékoztatója itt érhet? el.