A piacvezet? gyógyszer-nagykeresked?k szállítási és fizetési feltételeinek áttekintése - 2012. szeptember - MGYK


Az áttekintés nyomtatóbarát pdf formátumban itt letölthet?!


A piacvezet? gyógyszer-nagykeresked?k szállítási és fizetési feltételeinek áttekintése

2012. szeptember

 

A társadalombiztosítási támogatással rendelhet? gyógyszerek kereskedelmi árrésér?l szóló 5/2007 (I. 24.) EüM. rendelet 2012. augusztus 1-i módosítását megel?z?en, illetve azt követ?en a gyógyszer-nagykereskedelmi szektor három f?szerepl?je Hungaropharma Zrt., Phoenix Pharma Zrt., Teva Magyarország Zrt.) sorra felmondták az addigi kedvezményes rendszerüket és új standard és egyedi kedvezményrendszert ajánlottak a gyógyszertárak felé.

Az elmúlt másfél hónap alatt kialakulni látszik az új nagykereskedelmi feltétel- és kedvezményrendszer, melyet összehasonlítva szeretnénk bemutatni. Az új feltételeket ajánló nagykeresked?k els? lendületb?l az átcsoportosítás összegét teljes egészében az engedmények csökkentésével kívánták ellentételezni, majd látva a gyógyszertárak reakcióit, kissé változtattak ajánlataikon.

Az alábbiakban el?ször a gyógyszer-nagykeresked?k standard feltételeit hasonlítjuk össze, elemezve a gyógyszertárak választásait befolyásoló szempontokat.

 

Standard kedvezmény rendszer

A három piacvezet? nagykeresked? által kiajánlott standard kedvezményrendszer adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

A piacvezet? gyógyszer-nagykeresked?k szállítási és fizetési feltételeinek áttekintése - 2012. szeptember - MGYK

Kiegészít? megjegyzések a táblázat adataihoz:

- A standard számlázási és fizetési feltételek vagy az alsóbb forgalmi kategóriákban élnek (kis forgalmú gyógyszertárak), vagy a második-harmadik beszállítói körre vonatkoznak, ugyanis 3-5 millió forint havi vállalás fölött többnyire már egyedi szerz?dések köttetnek.

- A jelenlegi standard ajánlatoknál szembet?n?, hogy a Hungaropharma és a Phoenix havi 3 millió forintos vállalt forgalom alatt 10-15 napnál magasabb fizetési határid?t nem kíván adni, míg a Teva ajánlatában ezen forgalmi kategóriában továbbra is szerepel a 30-60 napos fizetési határid? is.

- A teljesített forgalomhoz tartozó léptékek a Hungaropharma és a Phoenix vonatkozásában nagyon nagyok, ugyanakkor a hozzájuk tartozó engedmény százalékok alig n?nek 0,1-0,1% mértékkel. Ebben a tekintetben is más a Teva ajánlata, aki már 600 ezer forint felett százalékos engedménnyel díjazza a partnereit és ezen százalékokat 300 ezer forintonként kis mértékben bár, de folyamatosan emeli.

- A standard feltételek fels? forgalmi határa és az ahhoz kapcsolódó százalékos engedmények mértéke az el?z? leírásokat követve ugyancsak jelent?sen eltér.

- A napi kiszállítások száma és az egyszeri kiszállítások mennyiségének korlátozása: A nagykeresked?k a telephelyeik közelében napi kétszeri, esetleg többszöri kiszállítást is vállaltak. Az utóbbi id?ben ? érthet? okok miatt ? ezeket korlátozták, illetve megszüntették. A standard feltételeket vállaló gyógyszertárak mindegyik nagykeresked?nél korlátba ütközhetnek a 30-50 ezer forint alatti egyszeri kiszállításoknál, amelyre vagy szállítási költséget kell fizetni, vagy a rendelést kiegészíteni a szükséges mértékig.

- A korábbi évek tapasztalatai alapján a lejárt és határid?n belüli tartozások mértékének korlátozásával jelenleg minden nagykeresked? él. Van nagykeresked?, ahol ez a korlát automatikusan m?ködik és a legkisebb, véletlenszer? esetben is letiltja a kiszállítást, és van ahol a gyógyszertár felé, egy telephelyi jelzés finomítja a rendszert.

- Korábban a két piacvezet? nagykeresked?t (Hungaropharma, Phoenix) tekinthettük csak teljes kör?nek. Jelenleg a Tevától is rendelhet? a magisztrális alapanyagok nagy része, valamint homeopátiás készítmények is.

- Jelent?s szempont továbbá a rendelésfelvétel üzemideje, elérhet?sége, az egyedi rendelési igények kezelése, valamint a gyógyszer érkezésének pontos ideje. Este a modemes rendeléseket többnyire 18-20 óráig lehet leadni, ami másnap 7-11 óra között kerül kiszállításra. Az aznapi délutáni kiszállításhoz a rendelések leadási határideje 11.00-12.30 óra között mozog.

- A fizetési határid? és a százalékos engedmény arányának elemzéséb?l arra a következtetésre juthatunk, hogy a fizetési határid? növelésével az engedmények jobban csökkennek, tehát meglév? fedezet esetén célszer?bb rövidebb fizetési határid?t választani (a döntést megel?z?en azonban az adott gyógyszertár egyedi szerz?dései feltételeinek ismeretében a konkrét gyógyszertárra a számítást ajánlatos elvégezni).

- A standard feltételek áttekintéséb?l kit?nik, hogy a két piacvezet? nagykeresked? f?beszállítói, egyedi szerz?dések megkötésére törekszik, ezen belül is minél rövidebb fizetési határid?re.

 

Egyedi kedvezmény rendszer

- Az egyedi feltételek kondíciói a rendelési volumenen és a fizetési határid?n túl több szempont alapján módosulhatnak, így ezek alapján is lehet néhány tized százalékos különbség egy-egy gyógyszertár között.

- A nagykeresked?k korábban készséggel kötöttek a gyógyszertárak egyes csoportjával közös vállalással szerz?déseket. Ebben az esetben alacsonyabb egyedi megrendelés mellett a csoport magasabb százalékos engedményben részesült. Jelenleg ilyen típusú új szerz?dést többnyire csak azonos adószám mellett kötnek, és a meglév? közös vállalásokat is igyekeznek szétszedni.

- A gyógyszertárak f?beszállítói váltása során tetten érhet?, hogy a nagykeresked?k tartózkodnak az ismeretlen partnerekt?l, nem akarják a forgalmukat kockázatos ügyfelekkel növelni, a korábbiaknál nagyobb biztosítékokat kérnek a gyógyszertáraktól.

- A Teva már 5-10 millió forint között is relatíve magasabb engedménnyel köt egyedi szerz?dést, amit a Hungaropharma és a Phoenix esetében csak 10-20 millió forint felett lehet elérni. A különbség azonos fizetési határid? mellet 0,8-1,2% is lehet. Ugyanakkor az is elmondható, hogy az egyedi engedmények mértéke 20 millió forint felett összevont szerz?dések esetében sem változik jelent?sen.

- Egyes forgalmakhoz patikai források alapján a következ? konkrét utólagos engedmények kapcsolhatók:

Mivel egyes nagykeresked?k gyógyszertárakkal kötött szerz?déseiben (illet?leg az ÁSZF-ben) rögzítették, hogy a szerz?dések tartalma titkos, ezért sem a konkrét nagykeresked?ket, sem a konkrét gyógyszertárakat nem nevesítjük.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatok nem reprezentatív felmérésb?l származnak. Ezért bizonyára létezhetnek a sávokon kívül is adatok. Továbbá ? ahogy fentebb már jeleztük ? a két f? változón (a vállalás nagyságán és a fizetési határid?n) kívüli szempontok is befolyásolják a szerz?dési kondíciókat, azonban a különbségek f?leg az alsó forgalmi kategóriákban jelent?snek mondhatók.

- Információnk van arról, hogy a Gyógyszer-nagykeresked?k Országos Szövetsége vezet?ivel folytatott augusztus 23-i megbeszélést követ?en egyes nagykeresked?k üzletköt?i az adott gyógyszertár helyzetének rugalmasabb figyelembe vételére kaptak felhatalmazást, különösen a fizetési határid?k és a forgalmi vállalások vonatkozásában.

Patikai rendelésállomány megosztása

Az alábbiakban egy 15 milliós beszerzési forgalmat három nagykeresked? között megosztó konkrét gyógyszertár rendelés-megosztásának két változatát mutatjuk be. A két változat között közel 100 ezer forint utólagos engedmény (0,5-0,7%) különbség is lehet havonta.

A piacvezet? gyógyszer-nagykeresked?k szállítási és fizetési feltételeinek áttekintése - 2012. szeptember - MGYK

A fentiek figyelembe vétele és mérlegelése után a gyógyszertárak átgondolhatják a saját rendelésállományuk megosztását az adott területen szóba jöhet? nagykeresked?k között.

Végezetül felmerül a kérdés, hogy az adott patikára nézve milyen eredményt hozott az árrés korrekció és a nagykereskedelmi szállítási és fizetési feltételek módosítása. A korrekció árrés-tömeg növel? hatását hajlamosak vagyunk alulbecsülni, ugyanakkor pontosan megnézhetjük a számítógépes rendszerünkben. A fenti forgalmú patikához kb. 100 ezer forint havi árrés-tömeg emelkedés tartozik, amit hozzáadva a jelenlegi engedményhez megkapjuk azt a számot, amit a korábbi engedmények összegével kell összehasonlítanunk.

Az eredmény patikánként más-más, összességében azonban pozitív a gyógyszertárakra nézve.

 

Budapest, 2012. szeptember 18.

Dr. Sohajda Attila MGYK alelnök és
dr. Hankó Zoltán MGYK elnök