A Vándorgy?lés szombat délel?tti programjáról


A Vándorgy?lés szombat délel?tti programjának els? felében – dr. Hankó Zoltán elnök el?adását követ?en – az OGYÉI és a Kamara közti együttm?ködés, valamint az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos aktualitások kerültek nagyító alá.

 

Dr. Raffay Bálint, azOGYÉI f?igazgató-helyettese „Az OGYÉI és az MGYK együttm?ködésének elvei” cím? el?adásában azokkal a kérdésekkel foglalkozott, amelyekkel a Kamarával együttm?ködve a napi gyakorlatban találkoznak. Az el?adása elején a 2018. év fontosabb eseményeib?l kiemelve néhányat, megemlítette az új f?igazgató, dr. Szentiványi Mátyás kinevezését. Majd mindjárt idézett is t?le: szakmaiság, szakmaiság, szakmaiság – ez az, amit minden tekintetben elvár az új f?igazgató a hatóságtól. Az OGYÉI m?ködése legyen transzparens, kiszámítható és jogszer?.

A Vándorgy?lés szombat délel?tti programjárólA továbbiakban az OGYÉI és az MGYK tavaly december 1-én aláírásra került együttm?ködési megállapodásáról szólt, amelynek eredményeképpen konstruktív egyeztetések indultak a két szervezet között. Sorolta azokat a kérdéseket, amelyekben közösen keresik a megoldást, és ha nem sikerül se nekik, se más hatáskörrel rendelkez?nek megoldást találni, akkor a jogalkotóhoz kell fordulniuk. A felsorolt témák között volt egyebek mellett a bt kültag halálát követ? joger?s hagyatékátadó végzés hiányában a m?ködési engedély meg?rzésének kérdése, illetve a két gyógyszertár közötti távolságmérés szabályozásának és gyakorlatának indokolt korrekciója. Említette a vényköteles készítmények vis major helyzetekben történ? vény nélküli kiadásával kapcsolatos egyeztetéseket is. A személyi jog normatív szabályozása szintén asztalra került. Mint elmondta, folytatják az ügyeleti koncepció tárgyalását, és egyeztetések voltak a Bels? Min?ségügyi Kézikönyv új kiadásáról is. Kiemelte, az új f?igazgató kívánsága, hogy az ellen?rzések gyakoriságát növeljék, és ne a hibák keresése legyen a f?szempont, sokkal inkább a tanácsadás. Több megkeresés érkezett az etikai gyakorlattal kapcsolatban.

Említette külföldi megrendel? lapra kiadott gyógyszerek Európai Unió Bírósága el?tt lév? ügyét és a GDPR kérdéskörét. Szót ejtett az elektronikus ügyintézés egy éves tapasztalatairól is. 2019-re ez lényegében teljes kör?en megvalósult, de folyamatosan fejlesztik a rendszert. Kitért arra is, hogy mi a teend? üzemzavar esetén. Az Ákr. tapasztalatairól is szót ejtett, ahogy a szerializációról is. Részletezte, hogy mi a teend? ez utóbbi hibái esetén. Ezt követ?en az idei jogszabályváltozásokról tett említést; két lényeges módosítás került be az ?szi salátatörvénybe, majd a szankció törvényt hozta szóba. Mint mondta, az ellen?rzésekkel céljuk a szakmailag növekv? min?ség elérése, és nem a szankciók kiszabása; a szankció csupán egy szükséges rossz.

Dr. El Koulali Zakariás országos tiszti f?gyógyszerész „A tiszti gyógyszerészi szolgálat és a gyógyszertárak” cím? el?adásának elején elmondta, mára hagyománnyá vált, hogy az OGYÉI részt vesz a Kamara rendezvényein. „Ezt a kapcsolatot ápolni kell, és úgy érzem, jó irányba haladunk” – kezdte tájékoztatóját a tiszti f?gyógyszerész, amelynek els? részében néhány „filozófiai” gondolatot osztott meg a hallgatósággal. Ennek során több fogalom – egészségügy, szolgáltatás, min?ség – fontosságára és kapcsolatára hívta fel a figyelmet. Mint mondta, a szolgáltatás = értékteremtés. A gyógyszertárakban nem a gyógyszer-értékesítés a f? profil, hanem az egészségügyi szolgáltatás. Hogyan lehet létrehozni min?ségi szolgáltatást? – tette fel a kérdést. A Vándorgy?lés szombat délel?tti programjárólA gyógyszer speciális termék, a hozzáadott információ nélkül nem lenne az.  Mindez a gyógyszerészi gondozás fontosságát is jelzi. „Ha profilt akarunk szélesíteni, ezen a területen komoly lehet?ségek vannak”. Ne árverseny legyen a patikák között, hanem a kognitív szolgáltatásokban kell versenyezni, ami növeli a szakmai tekintélyt és a bizalmat. Ezek eléréséhez szükséges az OGYÉI tiszti gyógyszerészi kara, a Kamara és persze a személyi jogos gyógyszerészek szerepvállalása – a továbbiakban ezekre a tennivalókra is kitért.

Az el?adás második részében az elmúlt hónapok ellen?rzéseinek tapasztalataira tért rá. Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a kollégák tisztában legyenek azzal, hogy az ellen?rzéseket lehet?ségnek tekintsék egy személyes konzultációra. A továbbiakban néhány számadatot osztott meg a hallgatósággal, végezetül megismételte, hogy jó lenne, ha segít?ként tekintenének a tiszti gyógyszerészekre a patikusok.

A két el?adás után lehet?ség nyílt kérdéseket feltenni az OGYÉI vezet? munkatársainak. A szervez?k – id?takarékossági megfontolásból – ezen a fórumon is biztosították, hogy a kérdéseket a résztvev?k el?zetesen egy urnába bedobva írásban tehessék fel, így a fórumon sok téma kerülhetett terítékre.

A Vándorgy?lés szombat délel?tti programjárólA délel?tti blokkban került sor dr. Horányi Tamás, aMÉKISZ alelnökének – dr. Bérci Istvánnal, a MÉKISZ elnökével közösen készített – el?adására is. Ennek els? részében a „Biztonságos étrend-kiegészít? program" kockázatértékelési tapasztalatait mutatta be. Ismertette az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos jelenlegi helyzetet és a notifikáció menetét. Mint mondta, mivel voltak gondok az étrend-kiegészít?kkel, szükségessé vált a program bevezetése. A kockázatértékelést a nagykeresked?k végzik, így a patikákban nincs többletfeladat. A programban több mint 1500 gyógyszertár vesz már részt és egyre dinamikusabban növekszik a kockázatértékelésbe bevont termékek száma. A program sikere érdekében a MÉKISZ és a Kamara szorosan együttm?ködik a forgalmazókkal és a nagykeresked?kkel.

Az együttm?ködésnek köszönhet?en a patikusok is megismerhetik a szükséges dokumentumokat, és a gyógyszertárakba csak azok a termékek jutnak el, amelyek átestek ezen az ellen?rzésen. Tapasztalata alapján a rendszer jól m?ködik. Mindazok – gyógyszertárak, gyártók, gyógyszer-nagykeresked?k – akik csatlakoztak a programhoz, megfelelnek a biztonság követelményeinek. Ez egy önszabályozó rendszer, amely azért jött létre, mert csak így lehetett biztosítani a biztonsághoz szükséges feltételeket. A program üzenete világos: a biztonságos terméket a gyógyszertárban kell keresni!

Az el?adás második részében arra kereste a választ, hogy étrend-kiegészít?k lesznek-e a speciális gyógyászati célra szánt tápszerek?  „Kesernyés téma” – mondta ezzel kapcsolatban. Bemutatta a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekkel kapcsolatos jogszabályváltozás történetét. Ez 2013-ban kezd?dött, mert az Unió illetékesei úgy látták, nem egységes a helyzet a tagországokban. A jogszabály-változás miatt 2019. február 22-t?l már nem lehet forgalomba hozni speciális gyógyászati célra szánt tápszert (ami raktáron van, azt a lejárati idejéig még lehet forgalmazni), hanem – lényegében ugyanolyan tartalmú definíció mellett – ezek már csak speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerként lesznek forgalmazhatók. Feltéve, hogy az átsorolásuk eredményes lesz, mert a hatóság álláspontja szerint ezek nem mindegyike lehet speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer (hanem valószín?leg étrend-kiegészít?ként lehet majd notifikáltatni). A továbbiakban a változás okozta gondokra, például az ÁFA problémájára és más szabályozási feladatokra is kitért. A speciális gyógyászati célra szánt tápszerek (és júliustól a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek) ÁFA besorolása 5%, ugyanakkor az étrend-kiegészít?k 27%-os ÁFA kulcsba tartoznak. Mint mondta, az árak nem emelhet?k, a piac nem bírná el. Annak a félelmének is hangot adott, hogy számos termék el fog t?nni, és sz?külni fog a paletta. További nehézséget jelenthet a termékekkel kapcsolatos betegek felé történ? kommunikáció, ugyanis ennek a szabályai is megváltoztak.

mgyk.gyh

Fotó: dr. Nagy Vilmos

A Vándorgy?lés szombat délel?tti programjáról

A Vándorgy?lés szombat délel?tti programjáról

A Vándorgy?lés szombat délel?tti programjáról

A Vándorgy?lés szombat délel?tti programjáról