A gyógyszerészet fejl?désére van valódi hatásunk? - mgyk.hu


Beszélgetés dr. Brezanóczy Ferenccel a Magyar Gyógyszerészi Kamara Pest Megyei Szervezete elnökével


- Melyek a megye gyógyszerészeit érint? fontos és aktuális kérdések?

- Minden, ma a szakmában dolgozó gyógyszerészt két dolog izgat különösen. A szakmánk, és az egészségügy jöv?je. Tudom ez így nagyon tág és általános megközelítés, mégis úgy érzem ez az alapja az egyéni gondjainknak is.
Meggy?z?désem, hogy a szakmai jöv?nkért csak együtt tudunk hatékonyan tenni. Az elmúlt liberális évek szétzilálták sorainkat. Az így keletkezett romokon kell építkeznünk. Mi Pest megyében  nyugodtan mondhatjuk, hogy nem kell mindent el?röl kezdenünk. Sikerült az elmúlt évek alatt meg?riznünk valamit az egységünkb?l. De mégis sokan elszakadtak, sokan feladták, sokan a könnyebbnek t?n? utat választották. Most pedig még nem hisznek igazán a jöv?ben, a változás lehet?ségében! Nem hisznek, mert a folyamatok eddig nem a kedvez? irányba mentek, csalódtak nem csak a sz?k szakmai társadalmunkban, hanem a nagy egészben is. Így aztán ez a helyzet határozza meg a mai legfontosabb feladatainkat.

- Építkeznünk kell! El kell hinnünk, hogy van újra lehet?ségünk, és a gyógyszerészet fejl?désére van valódi hatásunk. Tehát egymást er?sítve folyamatosan azon kell dolgoznunk, hogy egyre többen érezzék ezt.
A másik nagy probléma a gazdasági túlélése a szakmánknak. Azt látjuk, hogy a lehet?ségeink, mozgásterünk egyre inkább besz?kül. Csökken? árbevételek mellett kell egyre magasabb szakmai elvárásoknak eleget tennünk. Feladatunk ennek segítése, a helyes megoldások megkeresése, a tanácsadás, és a helyes gazdasági megoldások segítése.  


- Milyen speciális jellemz?i vannak a megye gyógyszerészetének, gyógyszertárainak?

- Pest megye, speciális megye. A második legnagyobb tagságú és lakosságú egyaránt. Megtalálható a Magyar valóság összes jellemz?je. A f?városi széls?séges liberálisoktól az eldugott települések magányában él? egyszer?, de józan emberekig. Ehhez kell nekünk alkalmazkodnunk.
Budapest agglomerációjában a problémát leginkább a korábban tévesen kikényszerített ?verseny? utóhatásainak kezelése jelenti, mert a ?túl sok gyógyszertár? gazdaságilag nehezíti a gyógyszerellátást, azaz a m?ködéshez szükséges minimális lakosság nem áll rendelkezésre. A megye Budapestt?l távoli településein pedig a csökken? árbevételb?l adódó besz?kült mozgástér okoz nehézségeket. Az egészségpolitika által támasztott elvárások, további, a fejl?déssel nehezen összeegyeztethet? lépéseket kívánnak meg t?lünk, mindezek a szakmai fejl?dést, és a betegellátás színvonalát is ronthatják. Ezen ellentmondásos környezetben igyekszünk a szakmai törekvések, célok megfogalmazásában részt venni, és egyben harcolni a biztonságosabb gazdasági feltételrendszer eléréséért. Közösen keressük a megoldásokat, mellyel növelni tudjuk presztízsünket, és a betegellátás színvonalát.


- Hogyan, miben látja a gyógyszerész kamara legfontosabb feladatait, tevékenységét helyben és országosan?

- Sokszor hangzott el az a vád, hogy a Kamara a személyi jogosok kamarája. Egyik legfontosabb feladatunknak érzem ennek az érzésnek a megváltoztatását. Direkt fogalmaztam úgy, hogy érzésnek, mert több mint tíz éves aktív kamarai munkám során soha nem tapasztaltam olyat, hogy a személyi jogosok fontosabb tagok lettek volna, mint bármelyik tag. Véleményem szerint a Kamra az aktív tagok Kamarája. És ez így rendjén is van. Aki a sorsát irányítani akarja, az tegyen is érte. Ennek az üzenetnek az eljuttatását tartom a legfontosabbnak ? minden tag számára.
A másik nagyon fontos feladatunk, hogy a szakmaiságunk legyen az els?dleges szempont a döntéseinkben, célkit?zéseinkben. Ez az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kapott, és remélem ez így is marad.
Kiemelt része az önkormányzásunknak az etikus gyógyszerészet biztosítása.  Meggy?z?désem, hogy a gyógyszerellátás szakmai irányításának gyógyszerészi kézben tartása biztosíthatja csak a megfelel? min?ség?, költséghatékony és a betegek érdekinek leginkább megfelel? ellátást. Ezért elengedhetetlen a gyógyszerészi munka kell? etikai keretek között tartása.
Mindeközben nem feledkezhetünk meg a biztonságos m?ködésért felel?s másik tényez?r?l sem, a gazdasági érdekek melletti határozott és következetes kiállásról sem.


- Mi jellemzi az országos és a megyei szervezet együttm?ködését, mely területeket, feladatokat tart fontosnak?

- Az Országos Hivatal és a megyei hivatalok alapfeladatai elég jól elkülönülnek. Az Országos Szervezetnek a napi aktualitások mellett els?sorban az önkormányzásunk m?ködési kereteit kell biztosítania, ?rködnie kell a megfelel? min?ség? területi munka felett, és meg kell határoznia azokat a célokat melyekkel kiemelten foglalkozni kíván. Emellett képviseli szakmánkat, lobbizik mind a hazai mind a nemzetközi egészségpolitikánál.
A megyei szervezetek legfontosabb feladata a tagsággal való zökken?mentes kapcsolat. Egyik oldalról ennek építése, fenntartása, másik oldalról a tagság tájékoztatása, segítése a mindennapi és állandóan változó helyzetek kezelésében.  Feladata a felmerült problémák els?fokú kezelése is.
Miután a Kamara egy alulról építkez? szervezet, ezért az együttm?ködés a tagság a megyei szervezetek és az országos vezetés között elkerülhetetlen. A közös célok megfogalmazása, abban való munkálkodás közös feladat. Ebb?l ki-ki a természetének, hozzáállásának, és idejének függvényében fejt ki tevékenységet. Számos megyei szervezet tagja vesz részt aktívan a különböz? munkabizottságokban, programalkotó fórumokon, rendezvényeken, vagy akár írásos formában.
Úgy gondolom, hogy minél többen érezzük azt, hogy jó együtt, és ezért szívesen vállalunk többlet feladatot, annál jobban fog m?ködni Kamaránk.

- Köszönöm a beszélgetést!

(szente)