A Magyar Gyógyszerészi Kamara ez évi els? küldöttközgy?lésére május 14-én, szombaton, száztizennégy küldött jelenlétében került sor.


A Magyar Gyógyszerészi Kamara (Kamara) ez évi els? küldöttközgy?lésére száztizennégy küldött jelenlétében került sor május 14-én, szombaton, Budapesten a Budapesti M?szaki és Gazdaságtudományi Egyetem dísztermében, dr. Horváth Tamás elnökletével. Az ezt megel?z? küldöttközgy?lés óta lépett hatályba a gyógyszer-gazdaságossági törvény módosítása és az új kamarai szabályozás.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara ez évi els? küldöttközgy?lésére május 14-én, szombaton, száztizennégy küldött jelenlétében került sor.

A zárószavazás egyik pillanata

A Himnusz eléneklését, a küldöttközgy?lés tisztségvisel?inek megválasztását és a napirend elfogadását követ?en dr. Horváth Tamás elnöki tájékoztatójában kitért erre a változásra, amelyért a kamara évek óta dolgozott. A jelenlegi kormány eddigi döntései a gyógyszerészek érdekeivel egybe esnek, azonban úgy t?nik, hogy a reguláció ellenz?i ?egérutat? kaptak. Az elnöki tájékoztatót ? és vele a kamara elmúlt id?szakbeli tevékenységét ? a küldöttek egyhangúlag elfogadták. (Az elnöki tájékoztatót külön közöljük.)

Dr. Pintér László etikai bizottsági elnök írásban leadott beszámolójának szóbeli kiegészítésében a megújuló etikai intézményrendszert vázolta, majd a küldöttek dr. Zalai Károly f?titkár el?terjesztésében elfogadták a Kamara 2010. évr?l szóló beszámolóját, dr. Gara István felügyel? bizottsági elnök beszámolóját, a könyvvizsgálói jelentést és a Kamara 2010-es mérlegét.

A Kamara elnöksége a tagdíjakra vonatkozóan két változatot terjesztett a küldöttek elé, melyhez további módosító indítványok érkeztek. A küldöttközgy?lés ? bonyolult szavazási procedúrát követ?en a kamarai tagdíj éves mértékét 48 ezer forintban határozta meg. Ebb?l az összegb?l a 12 millió forint/hó nettó forgalomnál alacsonyabb forgalmú gyógyszertárak személyi jogos gyógyszerészei 25%-os kedvezményben részesülnek (36 ezer forint az éves tagdíj), az alkalmazott gyógyszerészek tagdíj-kedvezménye 50% (24 ezer forint az éves tagdíj). Azoknak a gyógyszerészeknek, akiknek a jogszabály nem írja el? kötelez?en a kamarai tagságot, azonban önkéntes elhatározás alapján a kamara tagjai akarnak lenni, a kedvezménye 75% (12 ezer forint az éves tagdíj) és továbbra is 3600 Ft lesz a jogfenntartói tagdíj.

A küldöttek elfogadták a Kamara 2011-es költségvetését és az Alapszabályt is néhány helyen módosították. A legfontosabb változás, hogy az országos küldöttközgy?lésbe a kamarai szervezetek 30 tagonként delegálhatnak 1-1 f?t. (A Magyar Gyógyszerészi Kamara Alapszabályának 1. számú melléklete ? a kamara honlapján elérhet? itt! (a szerk.))

A jó hangulatú, konstruktív légkör? rendezvény mindvégig meg?rizte határozatképességét. A küldöttek a Szózat eléneklésével fejezték be a küldöttközgy?lést.

(mgyk.hu)