Államigazgatási, szakmai vezet?k beszámolójával folytatódott szombaton a Köztestületi Napok - Niczky Em?ke - mgyk.hu


Államigazgatási, szakmai vezet?k beszámolójával folytatódott szombaton Magyar Gyógyszerészi Kamara, Köztestületi Napok elnevezés? rendezvénye. Délután a kamara területi vezet?i adtak tájékoztatást a sajátos helyi gondokról, egyúttal a megoldási lehet?ségekr?l.

A gyógyszerpolitika makrokörnyezeti összefüggéseit, kapcsolódási pontjait ismertette Cserháti Péter, az EMMI helyettes államtitkára.  Elmondta, a gyógyszerkérdést olyan folyamatok mellett kell kezelni, mint amilyen az egészségügyi szolgáltatók állami m?ködtetésbe vétele, eladósodottságuk menedzselése, az emberi er?forrás krízisének enyhítése, valamint fontos népegészségügyi lépések megtétele. A mozgásteret pedig gazdasági-pénzügyi szempontból a Széll Kálmán-terv elvárásai befolyásolják.

A diagnózis így áll össze: a liberalizáció négy éve alatt 25 százalékkal növekedett a gyógyszertárak száma, 2008 után ismét emelkedett a támogatáskiáramlás, és jelent?s promóciós hatás érvényesült a vényírásban. Az ágazatban bekövetkezett koncepcióváltás és a kiemelt szabályozás öt jelent?s ponton érvényesül: a szükségletalapú patikalétesítés mellett kulcskérdés a gyógyszertárak szakmai érdekkörben tartása, ami a menedzsmentjogok er?sítésével jár együtt. A marketingszempontok háttérbe szorítása pedig ugyancsak a patikák egészségügyi szolgáltató jellegét fokozza. Az elkövetkezend? id?szak f?bb tényeit illet?en Cserháti Péter utalt arra a törvénysaláta-tervezetre is, amely áprilistól megadná a lehet?séget, hogy - a pszichiátriai és a szexuális úton terjed? betegségek kivételével ? a gyógyszerészek kövessék a betegek egyes vényköteles gyógyszereinek kiváltását az OEP-adatbázis alapján. Tájékoztatott a januártól bevezetésre kerül? szolgáltatási díj részleteir?l, emellett emlékeztetett rá, a jöv? év harmadik negyedét?l lesz elérhet? a patikaalap.

Szintén tágabb kontextusba helyezte a kórházi gyógyszerészet stratégiai fejlesztését célzó elképzeléseket Török Krisztina, a GYEMSZI f?igazgatója. Az eddigi lépések között szerepel a gyógyszerhiány sikeres kezelése, a várhatóan még az idén elinduló országos közbeszerzés alapjainak megteremtése az egységes cikktörzs kialakítása révén. A jelenlegi helyzetet illet?en az államigazgatási szerv vezet?je elmondta, a kórházakban nem jellemz? az osztályos gyógyszerészi jelenlét, ritka a betegre szóló gyógyszerelosztás, és háttérbe szorult a magisztrálás. Azonnali feladat, hogy a kórházi területre f?gyógyszerészt nevezzenek ki, és egységesítsék a gyógyszerlistákat. Elindult a kórházi gyógyszertárak helyzetének felmérése a stratégiai fejlesztési feladatok érdekében. A rövid távú célok között szerepel például az onkológiai gyógyszerkészítés megfelel?ségének fejlesztése, valamint az er?forrás-kérdés kezelése. Középtávon egységes szempontok szerint vezetnék be a betegre szabott gyógyszerelosztási modelleket.

A gyógyszertárak hatósági felügyeleti rendszerét mutatta be Cseh Ildikó országos tiszti f?gyógyszerész. Jelenleg nincs minden megyében tiszti f?gyógyszerész. Így például a Vas megyei feladatokat a Veszprém megyei munkatárs végzi el. A hatóság ellen?rzési szempontjai között szerepel a szakszemélyzet létszáma, az officinai munka, a magisztrálás, valamint a fokozottan ellen?rzött szerek szemmel tartása. Ismertette a leggyakoribb hibákat, és ? mint mondta ? nemegyszer akadályozott a betegjogok érvényesülése is.

Januártól új szerz?déseket kell kötni a patikáknak az OEP-pel, a kontraktus tartalmát már széles körben egyeztették, többek között a kamarával is ? hangsúlyozta a pénztár f?osztályvezet?je. Bidló Judit az új szerz?dések szempontjai között említette az átlátható, fejezetenkénti tagolást, err?l pontos részleteket holnaptól lehet olvasni az OEP honlapján. A gyógyszerészeket közvetlenül érint? kérdések közül kiemelte, hogy az elszámolás csak az expediálást követ?en történhet meg.

Legalább három készítmény szerepeljen a preferált referenciasávon belül ? ezt is kezdeményezi a generikus programmal kapcsolatban az MGYK. Hankó Zoltán szólt arról is, hogy ismét a nemzetközi bíróság elé került a patikatulajdonlás magyarországi szabályozása. Mint mondta, bízik abban, hogy a bírák következetesek maradnak azokhoz a 2009-es és 2010-es döntéseikhez, amelyek szerint ? a többi közt ? az élet és az egészség  védelme, valamint a közegészségügy érdeke a többi uniós alapjogot is megel?zi. A gyógyszertárak tulajdonlásával kapcsolatban a szakmapolitika legf?bb kérdése: sok huzavona után végre szakmailag és egzisztenciálisan független lesz-e a gyógyszerészetünk.

Az országos munkabizottságok beszámolóival kezd?dött a délutáni szekció. Ezek munkája több vonatkozásban is illeszkedik egymáshoz, így például az etikai audit kidolgozásakor nem mell?zhetik sem a gazdasági, sem a min?ségügyi elvárásokat. Pintér László (etikai bizottság), Sohajda Attila (gazdasági munkabizottság), Pintér Gabriella (szakmai munkabizottság) és Horváth-Sziklai Attila (kommunikációs munkabizottság) tájékoztatásából világosan látszott, hogy a f? irányelvek egyfelé vezetnek, és ez a gyógyszerészi munka bels? szabályozása, a gazdasági alapok stabilizálása, az ellátási színvonal biztosítása, a szervezeti struktúra fejlesztése, valamint a betegek és az ?ket ellátók közötti kommunikációs kapcsolat csatornáinak kiszélesítése. Magyarán: az ellátás minden szerepl? számára kiszámítható és biztonságos m?ködtetése.

A területi szervezetek képvisel?inek rövid beszámolójával zárult a szombati nap. A megszólalásokból kiderült: szinte mindenütt általános gondot jelent a láncokba szervezett patikák marketingtevékenysége, valamint az, hogy nincs pontos információ a különböz? tulajdonosi szerkezet? gyógyszertárak helyi arányáról. Problémaként került el? a szinten tartó továbbképzés rendszerének változása, a gyógyszertári munkának a hatósági jogkörök szétválasztásából fakadó nehezítettsége, a létszámhiány pótlása, valamint az eddigi beszállító partnerek üzletpolitikai döntéseinek ellensúlyozása. Tény azonban, hogy ahol a patikák sikeresen társultak közös beszerzésre, ott a szövetkezésnek sikerült olyan el?nyös tárgyalási pozícióba hoznia magát, amilyet a patikák egyenként nem tudtak volna elérni.

Zárszóként és összefoglalásként Hankó Zoltán elmondta, azzal, hogy a területi vezet?k beszámolhattak gondjaikról, egyúttal több megoldási lehet?séget is fölvázoltak, nemcsak problématérkép született, hanem jelent?s muníciót is adtak egymásnak és az országos vezetésnek.

Ma küldöttközgy?léssel zárul a hétvégi rendezvény.

Niczky Em?ke