Az e-receptr?l ? Kérdések és válaszok


Korábban a honlapunkon közzétett felhívásban kértük, hogy az e-recepttel kapcsolatban felmerült gyakorlati kérdéseket kollégáink küldjék el. Az alábbiakban az e-receptrendszer fejleszt?it?l kapott válaszokat találják. (A cikk a Gyógyszerészi Hírlap augusztusi számában is olvasható.)


Az e-erecept bevezetése

Biztos, hogy el fog indulni az e-recept szolgáltatás 2017. november 1-jével?
Igen, a rendszer készen áll az indulásra, a jogszabályban rögzített kötelez? csatlakozási id?pontban a rendszer m?ködése biztosított.

Az orvosoknak is kötelez? 2017. november 1-jét?l az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (továbbiakban: EESZT, Tér) használata?
Igen. Az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatlakozásra köteles minden, a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál dolgozó.

 

Felírási igazolás, papírvény

A gyógyszertárakban csak igazolvány ellenében (TAJ kártya vagy személyi igazolvány) kaphatják meg a betegek a gyógyszereiket?
Gyógyszerkiváltás nem csak igazolvány alapú azonosítás után lehetséges majd. Az e-vényr?l az orvos papír ?Felírási igazolást? is kiállít, amelyet a beteg átadhat hozzátartozójának, gondozójának, szomszédjának vagy ismer?sének is, aki ezt a gyógyszertárban bemutatva, kiválthatja a páciens gyógyszereit. Amennyiben nem elektronikus, hanem hagyományos papírvényt írt a kezel?orvos, akkor a gyógyszerkiváltás ugyanúgy fog történni, mint jelenleg.

Ki válthatja ki a gyógyszert?
Az aktív (nyitott) státuszú e-receptet a beteg saját maga számára bármely patikában kiválthatja, elegend? hozzá a TAJ kártyájával és személyi igazolvánnyal, vagy e-személyi igazolvánnyal (pin-kód beütése után) igazolnia saját magát. Ugyanezt megteheti mindennem? azonosítás nélkül a papír felírási igazolással is, és ily módon bárki más, rokon, ismer?s gyógyszereit is kiválthatja a papíralapú felírási igazolás birtokában.

Szeptember 1-jét?l már nem kell papírvény?
A szabad csatlakozás dátuma után is ? 2018. december 31-éig ? gyógyszerrendeléskor az e-vényr?l minden orvosnak felírási igazolást kell kiállítania. Ez majdnem minden tekintetben megegyezik a jelenlegi papírvénnyel. 2019-t?l az orvos kérésre fog felírási igazolást nyomtatni. A kötelez? csatlakozást követ?en, 2017. november 1-je után ? új lehet?ségként! ? a páciens már papír recept nélkül is kiválthat saját részre írt gyógyszereket, e-szig vagy TAJ és hagyományos személyi igazolvány alapú beazonosítás után.

A kézzel írt vények esetén mi lesz az expediáló teend?je?
Ugyanazt kell tenni, amit most is a papírvénnyel: rögzíteni az expediáló modulba, amely (a TAJ szám megléte esetén) beküldi az EESZT-be.

Gyereknek (14 éven alulinak) felírt gyógyszer esetén hogyan történik a kiváltás?
Felírási igazolás birtokában bárki (így a szül? is) kiválthatja az e-vényt.

A felírási igazolást vissza kell adnia a patikusnak? Kell-e rajta jelölni, hogy melyik gyógyszert kapta már meg a beteg?
2018 végéig minden felírási igazoláson csak egy gyógyszerrendelés szerepel, ezeket a felírási igazolásokat ugyanúgy kell kezelni mint a papírvényeket: nem kell visszaadni a betegnek.

Sajnos az extra vonalkód gyakran nem olvasható. Lesz-e ebben változás?
A felírási igazolásra nem szükséges extra vonalkódot is nyomtatni 2017. november 1-t?l. Rendelet fogja szabályozni az EESZT receptazonosító vonalkód beolvashatóságát, amely méretében gyakorlatilag megegyezik a NEAK vényazonosító vonalkóddal (szintén 18 jegy?, alatta számsorral).

Hogyan történik a kötszer, segédeszköz és az egyedi magisztrális vények rögzítése?
A november 1-i indulásnál a GYSE egyel?re még nem írható elektronikus vényen (így az ilyen vényeket nem is kell rögzíteni az EESZT-ben). Papír alapú magisztrális vényeket a jelenlegi gyógyszerkiadási gyakorlatnak megfelel?en kell rögzíteni a patikai rendszerben, amely feltölti az EESZT-be is.

Szociális otthonban is kötelez? lesz az e-vény felírása?  Szociális otthon alaplistás készítményeit az otthon fizeti, a többit a beteg. A felírási igazolásban ezeket egyszerre fogják az ÁEEK EESZT munkatársai felvinni?
Az alaplistás szereket az intézmény szerzi be megrendel?lapon, amit nem lehet elektronikus úton rendelni. Személyesen a betegnek TAJ alapján felírt készítményeket már lehet elektronikus úton rendelni, ehhez fog felírási igazolás készülni. Az elektronikus vényeket (hasonlóan a jelenlegi papíralapú vényekhez) bármelyik gyógyszertárban ki lehet váltani.

 

Az E-recept m?ködése, betegazonosítás

TAJ alapú azonosításnál jogában áll a patikusnak elkérni a beteg valamelyik másik azonosító igazolványát? (Most nincs joga még a TAJ-kártyát sem!)
Igen, ezt jogszabály fogja el?írni , amely jelenleg el?készítés alatt áll.

TAJ alapú azonosításnál, ha nincs más igazolványa a betegnek, akkor nem fog gyógyszert kapni?
Az e-recept kiváltás TAJ azonosító alapján akkor jogszer?, ha az illet? azonosítja magát pin kódos e-személyi igazolvánnyal vagy bármely fényképes személyazonosságot igazoló igazolvánnyal, TAJ kártya bemutatása mellett.

 Az eddigi gyakorlatban 1-2-3 hónapra kaptak a betegek gyógyszerreceptet, ez továbbra islehetséges lesz?
Igen, a gyógyszerrendelés és kiadás jelenlegi szabályozásának megfelel?en az orvosoknak lehet?ségük van egy vényre több hónapi gyógyszermennyiség felírására is. Ha a beteg kéri, a felírandó mennyiséget havi adagokra, több vényre is bonthatja az orvos. Ezt könnyíti meg az e-recept modul ismétl?d? vényírás funkciója. Az 50.000 Ft bruttó fogyasztói árnál drágább gyógyszereknél kötelez? a külön vény el?állítása, és itt a kiválthatósági dátumok el?re beállítódnak.

Van, aki nem tud bejönni, mert úgy dolgozik, mint mi, és telefonon, illetve beadott levélben kérte gyógyszerei felírását, vagy beutalóját. Ezután is m?ködhet ez így?
A jogszabályok most is a beteg személyes jelenlétét írják el? a vényíráshoz. Az e-recept bevezetése a gyógyszerfelírási renden nem változtat.

A betegeknek bejelentkezéskor kell-e felmutatnia igazolványt minden alkalommal, vagy lévén régi betegr?l szó, ismeretség útján is beazonosíthatom (ha határozottan tudom, hogy ki ?)?
A gyógyszer kiadásakor a Térben rögzíteni kell a beteg TAJ- (és esetfügg?en a kiváltó személyi igazolvány) számát is. Az Ebtv. (1997. évi LXXXIII. törvény a kötelez? egészségbiztosítás ellátásairól) 29. § (4) bekezdése el?írja az igazolvány alapján történ? azonosítást.

Hogyan fognak retaxálni a gyógyszerészek, ha nem lesz vény?
A gyógyszertári számítógép monitorján az EESZTb?l lekérdezett felírt és valóban kiadott elektronikus vény tartalmát kell összehasonlítani. A megnyitás id?pontja és a megnyitó személy azonosítója ment?dik a kiadott vényhez.

A stornó lehet?sége továbbra is m?ködik?
Természetesen lehet?ség van hibajavításra is. Az EESZT nem változtat a gyógyszertári rendszerek funkcióin, a sztornózás m?ködhet a csatlakoztatott rendszereknél.

Vényfoglalás esetén, ha a beteg nem jön érte 48 órán (2 munkanapon) belül, de megrendelte, a nagyker. nem veszi vissza. A patika kára!
Az elektronikus vényeket csak 2 munkanapra lehet lefoglalni, ezt követ?en a rendszer automatikusan feloldja azt. A foglalást ismételni lehet. A visszaküldés a gyógyszertár-nagykeresked? beszállítói szerz?dések függvénye, de általában 2 munkanapnál sokkal hosszabb id? után is biztosítanak lehet?séget erre.

Van olyan kézigyógyszertár, ahol van expediáló szoftver. Neki lesz EESZT azonosítója külön? (A VIREP az anyagyógyszertáron keresztül m?ködik.)
A tervek szerint a kézigyógyszertárat m?ködtet? háziorvos saját orvosi szoftverével fogja rögzíteni a vényt a Térbe, felírt és azonnal expediált státusszal, így ez a vény máshol már nem lesz kiváltható. A kötelez?en kinyomtatott felírási igazolást az orvos elszámoláskor leadja az anyagyógyszertárban. Ekkor a vényt lekérdezik a Térb?l, ellen?rzik, lezárják és kiadási igazolást készítenek róla, amelyet az orvos aláír. Az orvosi szoftver funkcióhoz külön EESZT azonosító nem kell.


Kiadási igazolás

A kiváltási igazolást a patikának meg kell ?rizni? Meddig?
Az e-vények TAJ alapú kiváltásakor a patika kiadási igazolást nyomtat, amelynek aláírásával igazolja a beteg, hogy átvette a készítményt. Ezt éppúgy 5 évig kell meg?riznie a patikának, mint most a papír alapú vényt. Amennyiben az átvev?nél van e-személyi, akkor lehet?ség van papír helyett elektronikus kiadási igazolás készítésére. Itt az e-személyi használat tanúsítja a készítmények átvételét.

Nincs vény, de van kiváltási igazolás. Alá kell írni a betegnek?
A kiadási (kiváltási) igazolást akkor kell kinyomtatni, ha a gyógyszert nem papíralapú vény alapján váltja ki a beteg. Ilyen esetekben a kinyomtatott kiadási igazolást az átvev?nek alá kell írnia, vagy elektronikus kiadási igazolás esetén e-személyi igazolvánnyal hitelesítheti azt.

Nincs papírvény, csak e-vény; hogyan kell a szigorú nyilvántartást kezelni (kábító, efedrin)?
A papírra nyomtatott, átvev?vel aláíratott kiadási igazolást kell a fokozottan ellen?rzött szerek nyilvántartásába lef?zni, sorszámozni és 5 évig meg?rizni.

Magi készítése: jelenleg a vényen alá kell írni a gyógyszerésznek, a készít? asszisztensnek és a kiadónak. Most mit fog aláírni, hogyan kell dokumentálni?
Ugyanazokat az adatokat kell megadni, mint a papírvényen. A magisztrális gyógyszer készítéséhez a kiadási igazolást kell kinyomtatni, majd a készít?knek és kiadónak aláírni. A nyomonkövethet?ség érdekében majd ezt tároljuk.

 

Elszámolás, finanszírozás

A NEAK elszámolás alapja eddig a papírvény volt, most elég a rögzített adat?
2017. november 1-t?l az elektronikus vények esetében az EESZT-ben rögzített vény lesz az elszámolás alapja, a hagyományos vény esetében marad a papírvény.

Hogy fog történni a NEAK ellen?rzése?
A csatlakozást követ?en az EESZT-b?l is le tudja majd kérdezni a NEAK a jelentett elektronikus vényeket. Papíralapú vények esetén a jelenlegi ellen?rzési gyakorlat maradhat érvényben.

Dekádon kívüli (másnapi számlázás a nagyker. részér?l) beütés esetén történik végre változás, hogy életszer?bb legyen a tartozáskezelés?
Az EESZT és a finanszírozási elszámolás nem lesz összekapcsolva, így a NEAK csak ellen?rzések során nézheti meg a Térben az elektronikus vényeket. Készlethiány esetén a nyitott e-recept foglalt státuszba helyezése nem jelent lezárt kiadást, ahogy a dekádban elszámolható vény sem. A foglalás mindössze azt teszi lehet?vé, hogy a gyógyszer beszerzése vagy elkészítése alatt más gyógyszertár 2 munkanapig ne tudja kiadni ezt a vényt.

Központi hiba/karbantartás esetén hogyan történik az elszámolás?
A vényelszámolások és e-jelentések rendje nem változik, külön NEAK szerverkapcsolat útján m?ködik továbbra is. A mai gyakorlatnak megfelel?en, elszámoláskor a gyógyszertári rendszerben helyben is mentett, kiadott státuszú vények kerülnek az elszámolási összesít?be. Ellen?rzéskor a NEAK az elektronikus úton rendelt vények meglétét és a finanszírozás szabályainak való megfelel?ségét fogja nézni az EESZT hatósági moduljában.

Miért hangzott el a kommunikációban, hogy az OEP elszámolás és az e-recept elfogadása az online rendszerben nincs szoros kapcsolatban? Mi lehet ennek a következménye? Tervezik-e az e-receptrendszer és a NEAK adatbázis egységes rendszerben való kezelését?
A két informatikai szolgáltatás között most nincs szoros kapcsolat (lásd fentebb). Amit tervezünk az a NEAK Online vényfeldolgozó (OVF) szolgáltatásának EESZT-hez integrálása, amely a vény finanszírozási megfelelésér?l adhat azonnali visszajelzést az orvosnak és gyógyszerésznek az elrendelés, illetve a kiadás befejezése el?tt.

 

Gyógyszerbiztonság, gyógyszerészi gondozás

Az alapszint? gyógyszerészi gondozás keretében végzett gyógyszerbiztonsági ellen?rzés során lesz-e lehet?ség arra, hogy a szakmai irányelvben szerepl?, orvosok számára küldend? tájékoztató az EESZT-ben rögzítésre kerüljön? Így az orvosok gyorsabban, könnyebben láthatnák, és megvizsgálhatnák a problémát, illetve a gyógyszertárban végzett gyógyszerbiztonsági ellen?rzés elemzése is könnyebb lenne ez által.
A közeljöv? e-recept továbbfejlesztéseinek egyik kiemelt célja a gyógyszerészi gondozás során keletkezett adatok és dokumentumok továbbíthatósága, rendszerbe integrálása. A november 1-i induláskor a gyógyszerésznek már lehet?sége lesz megjegyzést hozzáf?zni a vénykiadáshoz, amely látható lesz orvosi oldalon is.

 

Vény hibák: kompetenciák, eljárásrend

Várhatóan az e-recept bevezetésével a vényfelírási hibák milyenmértékben csökkennek, különös tekintettel a nem megfelel? jogcímre és adagolásra?
Az e-receptrendszer a háttérben számos ellen?rzési és validálási m?veletet végez úgy felírásnál, mint a kiadásnál. A vény a Térbe való beküldésekor figyelmezteti a felhasználót a hibákra. Konkrét becslést nem tudunk adni. Az e-recept modul adagolásra vonatkozó adatot kér és továbbít, de számolási funkcióval nem rendelkezik. Ilyen szolgáltatást vényíró és vényelszámoló informatikai rendszerek nyújthatnak.

A program alkalmas lesz-e arra, hogy az adagolás figyelembe vételével tartsa nyilván, hogy a beteget az orvos milyen id?szakra látta el?
Az e-recept gyógyszeradagolásra és ellátottságra vonatkozó adatot továbbít, de az adagolás- és ellátottság-kontroll nem EESZT feladat (lásd fentebb).

Bevett gyakorlat, hogy az orvos olyan gyógyszert rendel, aminek a támogatott státusza megsz?nt, így a vényen a BNO és TAJ szám sem szerepel. Mit tehet a gyógyszerész?
Ha a vényen nincs TAJ szám, de a beteg vagy a gyógyszert kiváltó személy kéri a vény EESZT-ben történ? rögzítését, akkor be kell mutatnia a jogosult TAJ számát igazoló hatósági igazolványt. TB támogatás nélküli gyógyszernél a BNO rögzítése nem kötelez? a Térben sem.

Megteheti-e a háziorvos, hogy közgyógyellátottaknak e jogcím nélkül írja fel a gyógyszert, ilyenkor módosíthatja-e a gyógyszerész a jogcímet, ha a beteg ragaszkodik a jogcím érvényesítéséhez?
Az elektronikus vény bevezetésével a vények kiadására vonatkozó kompetenciák nem változnak. Az 1/2003. (I. 21.) EszCsM. rendelet nem teszi lehet?vé a jogcím expediáló általi módosítását. Azonban az elektronikus úton rendelt vény esetén, ha a kiadó például telefonon eléri a felíró orvost, akkor ? távolról is ?ki tudja javítani? a vényt. Az EESZT nem ellen?rzi a közgyógy-jogosultságot, mert ez a NEAK VIREP szolgáltatásának a feladata.

Engedi-e az e-receptrendszer szakorvosi javaslattal rendelkez? betegnek Emelt vagy Kiemelt jogcím helyett Normatív jogcímen történ? gyógyszerfelírást? Mit tehet ilyenkor a gyógyszerész?
Az elektronikus vény bevezetésével a kiadásra vonatkozó jogcím kompetenciák és eljárások nem változnak. Az, hogy a beteg szakorvosi javaslatának megfelel-e az adott vényrendelés, a felíró orvos felel?ssége. Felíráskor ilyen ellen?rzést a min?sített vényíró szoftverek végeznek, illetve a gyógyszertári kiadói modul a vény expediálásakor. Az EESZT-be ilyen funkció nincs beépítve.

?Törzskönyvb?l törölt? készítmény Teljes ár jogcímen történ? felírása esetén, a helyettesít? támogatott gyógyszer, támogatottan kiadható-e?
Az elektronikus vény bevezetésével a kiadásra vonatkozó jogcím kompetenciák és eljárások nem változnak.

 

Csatlakozás, képzés 

Miként kell csatlakozni a szabad-, illetve a kötelez? csatlakozás idején?
A csatlakozás menetét az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. és 3. §-aiban meghatározott folyamat szerint kell végrehajtani. F? lépései: regisztráció, adatszolgáltatás, benyújtás, m?szaki csatlakozás és ennek igazolása. A csatlakozási ügyintézés egy elektronikus felületen fog történni a www.e-egeszsegugy.gov.hu portálon.Az ügyintézés menetér?l a gyógyszertárak külön értesítést fognak kapni.

Alkalmas-e a csatlakozáshoz a régi gépem, amin még Windows XP operációs rendszer fut?
Az EESZT minimális követelményeket támaszt a felhasználók számítógépével kapcsolatban. Határozott gépigényt az egészségügyi (patikai) szoftver szállítója tud adni. Az EESZT bevezetését?l függetlenül, a Windows XP operációs rendszer már nem támogatott, használata nem biztonságos.

Milyen tárgyi feltételekre és milyen szoftverre lesz szükség és meg fognak-e valósulni az opcionális id?szak kezdetére(szeptember 1-re) minden patikában?
Az e-recept szolgáltatás ? nagyobb változtatások nélkül ? a meglév? gyógyszertári rendszerek expediáló funkciói közé épül be. A patikai rendszerszállító fogja telepíteni a csatlakozásra alkalmas új szoftververziót. Egy stabilan m?köd?, korszer? informatikai infrastruktúrával rendelkez? gyógyszertárban nem szükséges az e-receptrendszerhez való csatlakozáshoz plusz beruházás. Új eszközként térítésmentes e- személyi igazolvány leolvasókat fognak beszerelni. A kiszolgáló számítógépek, perifériák (pl. vonalkódleolvasók), az internetkapcsolat és operációs rendszer minimum követelményei az EESZT honlapon érhet?ek el. Fejlesztési szükség esetén kérje rendszergazdája segítségét.

Kérem az átállás teend?ink és a teend?nk várható id?zítésének és id?igényének tételes felsorolását!
Az e-recepthez való csatlakozás menetrendjér?l a gyógyszertárak külön tájékoztatást fognak kapni. 

Mi a személyi jogos gyógyszerész feladata és felel?ssége az új rendszer indításához kapcsolódóan?
A személyi jogos gyógyszerész feladata gyógyszertárának felkészítése az e-recepthez való csatlakozásra. Els? lépésként javasolt a kapcsolatfelvétel a saját rendszergazdával és az ÁEEK EESZT Támogató Központjával. Fontos a kollégák képzéseken való részvételének szervezése is. Ajánlott az elérhet? szakmai anyagok (cikkek, összefoglalók stb.) sokszorosítása, munkaközösségi megbeszélése, illetve az expediálók e-szig kiváltásának ösztönzése.

Szükség lesz-e külön vizsgára az e-receptrendszerben való expediáláshoz? Ha igen mir?l kell számot adni, miért van erre szüksége és mennyibe kerül a gyógyszertárnak?
Az EESZT-hez való csatlakozás el?tt minden expediáló munkatársnak részt kell vennie az e-recepttel kapcsolatos képzésen (kontakt, e-learning), majd meg kell válaszolnia egy 10-15 kérdésb?l álló online tesztkérdés-sort.

Mi a személyek azonosításának módja a szeptember 1. ?november 1. közötti id?szakban, illetve a november 1-e utáni id?szakban?
Mindkét id?szakban a gyógyszertári szakszemélyzet azonosítása az EESZT-ben felhasználónév és jelszó megadásával, majd az e-személyi igazolvány leolvasók integrálása után az e-szig használatával is fog történni.

Szeptember 1-jét?l már csak e-személyi igazolvánnyal lehet bejelentkezni az EESZT-be?
Igen, az éles indulással a kétfaktoros azonosítás els?dleges eszköze az e-személyi igazolvány és a hozzá tartozó pin-kód lesz.

Ha a gyógyszertár munkatársa otthon felejti az e-személyi igazolványát, akkor nem tud expediálni?
Az e-személyi igazolvány, mint els?dleges azonosítási eszköz, feltétele az EESZT használatának, így vényköteles gyógyszert expediálni csak jogosultsággal rendelkez? személy tud.

Ha szeptemberben jelentkezem, kötelez?-e (szükséges-e) november 1. el?tt minden recept rögzítése az EESZT-ben?
A próbaüzem és a szabad csatlakozás id?tartama alatt még nem kötelez? minden beérkez? papírvény rögzítése a Térbe, csak 2017. november 1-t?l.

Hol jelentkezhetnek a gyógyszertárak, amennyiben már szeptember 1-vel szeretnének csatlakozni?
A csatlakozás és az ügyintézés menetér?l a gyógyszertárak külön értesítést fognak kapni az ÁEEK-t?l. Javasolt a kapcsolatfelvétel el?ször a saját rendszergazdával, majd az ÁEEK EESZT Támogató Központjával:

??Telefon: (+36-1) 920-1050

??Levél: helpdesk.eeszt@aeek.hu

??Honlap: https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/eeszt-informaciosportal/e-recept

 

Dr. Bertalan Lóránt, Héja Gergely, Heiling-Koltai Beáta
ÁEEK EESZT