Az egyéni egészségpénztári befizet?k tájékozottabbak - szinapszis.hu


2012. november 6.
 
Bár 10-b?l 7 egészségpénztári tag jól tájékozottnak vallja magát az egészségpénztár által kínált szolgáltatások és kedvezmények körét illet?en, több ponton mégis sok a hiányosság ? derült ki a Szinapszis Kft. kutatásából, melyet a cég az OTP Egészségpénztár megbízásából készített a pénzintézet tagjai között.
 

Tájékozott, mégis tájékozatlan tagok?

 
A megkérdezett ügyfelek egészségpénztári tagság finanszírozásával kapcsolatos ismeretei csaknem teljesen helytállóak voltak, a pénztárhoz kapcsolódóan jellemz?en közismert, hogy a tagságot nem csak munkáltatói cafeteria formájában lehet igénybe venni, hanem egyéni befizetések is teljesíthet?k.
 
Az ügyfelek mindössze 14 százaléka nem tudta, hogy saját befizetéseik után 20 százalék adókedvezményt vehet igénybe, ugyanakkor a pénztári tagsággal járó lekötési lehet?ségekr?l, a szerz?déskötés kezdeményezésének jogáról és a táppénz esetére folyósítható jövedelem-kiegészítés lehet?ségér?l már csak minden második pénztártagnak van ismerete. Általánosságban egyébként megfigyelhet?, hogy a saját befizetéssel (is) rendelkez?k jobban ismerik a tagság lehet?ségeit, mint azok, akiknek teljes egészében a munkáltató fizeti havi díjat.
 
Szintén a megfelel? szint? tájékozottság hiányára utal, hogy a tagok közül legtöbben csak a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, egészségügyi ellátások vagy sz?rések pénztári befizetésb?l történ? igénybevételének lehet?ségér?l tudnak. Sokak számára viszont nem ismert, hogy az összegb?l a keres?képtelenség esetén kies? jövedelem is pótolható, vagy a számlára utalt pénz rehabilitációra, kórházi hotelszolgálatra is fordítható. A kutatás ugyanakkor rámutatott, hogy ez utóbbiak igénybevételére kifejezetten nagy igény lenne a pénztártagok körében.
 
 
Az egyéni egészségpénztári befizet?k tájékozottabbak - szinapszis.hu
 
 

Fogyasztói el?nyök: egészségtudatosság, el?takarékosság és magánegészségügy

 
Összességében az egészségpénztári tagság egyik fontos erénye, hogy a megkérdezett tagok több mint 70 százaléka érzi úgy, ez az el?takarítási forma tudatosabb gondolkodásra ösztönöz, azáltal, hogy havonta egy bizonyos összeget kifejezetten egészségre különít el az ember, igaz ez különösen a fiatalabbakra és a tagságukat egyénileg fizet?kre!
 
A válaszadók 33 százaléka spontán említi a tagság egyik legfontosabb el?nyeként azt, hogy a befizetés egyfajta el?takarékosságot, anyagi biztonságot jelent számukra, akár az egészséggel kapcsolatos kisebb kiadások terén, akár váratlan, nagyobb anyagi terhet jelent? helyzetekben. Hasonlóan a válaszadók közel egyharmada (27%) a lista második helyén említi az adókedvezmények, illetve az adóvisszatérítés igénybe vételének lehet?ségét, míg harmadik helyen 12 százalékkal a különböz? szolgáltatói kedvezmények jelennek meg.
 
A kérdés támogatott vizsgálata alapján kiderül: a tagság további fontos el?nye, hogy azt más hozzátartozó (70%), vagy akár az egész család (63%) használhatja, illetve halál esetén a befizetések örökölhet?k (51%). Összességében a tagok több, mind egyharmada (34%) a pénztári tagság fontos el?nyeként említi, hogy ennek segítségével lehet?ség nyílik magánegészségügyi szolgáltatások (ellátás, diagnosztika) igénybevételére ? ezzel kapcsolatban 28 százalékuk az igényesebb nívót, míg minden 5. válaszadó a várólisták elkerülését hangsúlyozta.
 
Életkor alapján az id?sebbek számára az el?takarékosság, a jobb színvonalú egészségügyi szolgáltatás lehet?sége élvez prioritást, míg a középkorú lakosság a szolgáltatások családi felhasználhatóságát, a várólisták elkerülését említette magasabb arányban.
 
 
Az egyéni egészségpénztári befizet?k tájékozottabbak - szinapszis.hu
 

A kutatásról

 
A felmérést a Szinapszis Kft. készítette 2012 júniusában, online kérd?íves módszerrel, az OTP Egészségpénztári tagjai körében. A mintaszám 409 f?, a résztvev?k átlagos életkora 43 év. A minta nem reprezentatív, régió és településtípus szerinti összetétele vegyes. A kitölt?k között a n?k aránya valamivel magasabb, iskolázottságukat tekintve pedig f?ként közép- vagy fels?fokú végzettséggel rendelkeznek. A válaszadók körében egyenl? arányban oszlanak meg a tagok abból a szempontból, hogy befizetéseiket önállóan vagy munkáltatóval közösen finanszírozzák illetve kizárólag a munkáltatótól kapják.
 
Forrás: szinapszis.hu