Az ADVOCO Kft., mint a SZENT RÓKUS PHARMA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. felszámolója, nyilvános pályázat útján értékesíti, az adós tulajdonát képez? alábbi vagyontárgyát! - ADVOCO Kft.


A kiírás pdf formátumban:
SZENT RÓKUS PHARMA WEB hirdetés 2011 szeptember II részvények.pdf

 

ADVOCOVagyonkezel? Tanácsadó és Kft.

9022 Gy?r, Liszt Ferenc u. 37.
Levélcím: 9001 Gy?r, Pf: 649.
Tel/fax: 96-550-920
Ikt.szám: 222/ /2011.

Az ADVOCO Vagyonkezel? és Tanácsadó Kft. (Cg.: 08-09-003091; 9022 Gy?r, Liszt F. u.37.) mint a SZENT RÓKUS PHARMA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. ?f.a.? (Cg.: 11-06-010340; 2800 Tatabánya, Ságvári E. út 5/D.) felszámolójanyilvános pályázatútján értékesíti az adós tulajdonát képez? alábbi vagyontárgyát:

A Magyar Gyógyszer Vagyonkezel? Zrt. társaságban 2.000.000 Ft névérték? részvény
Irányár: nettó 1.000.000,-Ft


Az alapszabály alapján tulajdont csak személyi jogú gyógyszerész vagy kamaraitagsággal rendelkez? gyógyszertár - mely betéti társasági formában m?ködik -szerezhet.
A részvények a kibocsájtót felkérte a felszámoló a papír alapú részvények újbóli el?állítására.

A pályázatokat tértivevényes levélben a felszámoló székhelyére - ADVOCO Kft., 9001 Gy?r,Pf.: 649. - kérjük beküldeni.

A borítékra kérjük ráírni: ?SZENT RÓKUS PHARMA Bt. f. a. pályázat?.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2011. SZEPTEMBER 26.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határid?t követ? 10 napon belül közjegyz? jelenlétébenkerül sor. Megfelel?, azonos érték? (a legjobb ajánlati ártól 10 %-on belüli sávban) árat ajánlók közöttnyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalást megel?z?en az érintettekkel a felszámoló ismerteti.

A pályázaton való részvétel feltétele:
- A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, a nettó ajánlati áregyértelm? meghatározását, a fizetés módját, feltételeit és a fizetési határid?t.

Az el?vásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják olymódon, hogy a kialakult vételár ismeretében vételi szándékukról nyilatkozatot tesznek. Az el?vásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogyaz el?vételi jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés id?pontja és helye:2011. 09. 30. 9 órakor a felszámoló 9022 Gy?r, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.
A felszámoló a pályázatot megfelel? ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és újpályázatot írhat ki.
A pályázatról további felvilágosítás Gáspár János felszámolótól kérhet? (telefonon: 06-96550-920)

Gy?r, 2011. szeptember 25.

Tisztelettel:

Gáspár János
felszámolóbiztos