Az elvonások miatt aggódik a kamara - magyarhirlap.hu


A hibás társadalomszemlélet miatt vonhatnak ki száznegyvenötmilliárd forintot a gyógyszerkasszából, és ugyanez lesz az oka annak is, ha az emberek egészsége tovább romlik. A korábbi nyilatkozatok tükrében szokatlanul kemény szavak ezek a Magyar Gyógyszerészi Kamarától, de úgy t?nik, lassan túlfeszül a húr.

Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnöke azzal ugyan egyetért, hogy csökkenteni kell az államadósságot, és ha közpénzb?l fenntartott szolgáltatások esetén extraprofit képz?dik, azt meg kell szüntetni, de az amúgy is forráshiányos egészségügy további megszorításait elhibázott lépésnek tartja. Sze­rinte ugyanis a patikák egy része ka­tasztrofális helyzetbe kerülhet, és sokakat sodorhat a m?köd?képesség szélére a Széll Kálmán-­terv, ha a tá­mogatás megkurtítása miatti a bevé­telkiesésük kompenzációja elmarad.

A gyógyszertárak bevétele ugyan­ is nagyrészt a köztámogatott, kisebb mértékben a szabadon kiszolgáltat­ ható orvosságokból és egyéb termékekb?l, valamint ? közvetetten ? a nagykeresked?k által nyújtott ked­vezményekb?l származik, megkö­zelít?leg 89 milliárd forint értékben. Emlékezetes a kormány tavaly októ­beri jelentése a parlamentnek, amely szerint a patikáknak már akkor a negyede veszteségesen m?ködött.

A kamara szerint a helyzet gazdasá­gilag azóta sem javult, ezért érte ?ket hideg zuhanyként a tervezett elvo­nás. Az elmúlt hetekben többször vázolták kompenzációs javaslataikat a nemzetgazdasági tárcának. Ezek kö­zött szerepel a gyógyszerész díjazása, ha olcsóbb generikus ? vagyis helyet­tesít? ? készítményt ajánl a betegnek.

A kormány által is feltámasztani kí­vánt generikus programban nagyjá­ból huszonöt­-harminc milliárd forint tartalék van, ennek egy részét kérné a köztestület a patikusok ösztönzésére.

Ennél izgalmasabb és a betegek szempontjából is kézzelfoghatóbb az úgynevezett gyógyszerészi gondo­zás, valamint annak díjazása. Ez azt jelenti, hogy a patika ? saját eszkö­zeivel ? a betegségek megel?zésére vagy azok súlyosbodásának megfé­kezésére is koncentrálna, így felvilágosítást adna, bizonyos állapotfelmé­rést végezne. Díjkorrekció járhatna a gyógyszerészeti hivatás talán leg­szebb része, az id?k során elhalványult patikai gyógyszerkészítés (magisztrálás) után is. Hankó Zoltán szerint olyan javaslatokat fogalmaztak meg, amelyek úgy biztosíthatják a gyógyszertárak talpon maradását, hogy az állam a kompenzáció több­szörösét spórolhatja meg a hatékony­ság növelésével.

Szakért?k szerint nemcsak gazda­ sági okokból, hanem az orvoshiány miatt is különösen felértékel?dhet a gyógyszerészek és a patikák szerepe a jöv?ben. Valószín?leg arra lehet szá­mítani, hogy éppen a prevencióban, az emberek egészségtudatos maga­ tartásának segítésében és meg?rzésében, valamint a gyógyszeres terá­piák hatékonyságának javításában kaphatnának szót. Ehhez természe­tesen megfelel? körülményeket kell teremteni, egyetlen vérnyomásmér? készülék vagy néhány brosúra kevés hozzá. A feladványt az ismét kötelez? tagságú kamarának kell megoldania, ami nem lesz könny?.

Niczky Em?ke

forrás: Magyar Hírlap

A cikk elérhet? a magyarhirlap.hu oldalon is!