Beszámoló a Kamara küldöttközgy?lésér?l


Beszámoló a Kamara küldöttközgy?lésér?lA Magyar Gyógyszerészi Kamara 2022. évi els? küldöttközgy?lését augusztus 27-én tartotta a budapesti Hotel Benczúrban. A gy?lést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, a küldöttek végig határozatképes számban voltak jelen.

 

Az el?z? országos küldöttközgy?lés 2020. szeptember 5-én volt, mivel a köztestületekre vonatkozó veszélyhelyzeti szabályozás küldöttközgy?lés összehívását nem tette lehet?vé. Viszont az egészségügyi veszélyhelyzet megsz?nését követ?en jogszabályi el?írásnak megfelel?en 90 napon belüli id?pontra kellett összehívni az országos küldöttközgy?lést.

A küldöttközgy?lésre 125 f? (a küldöttek 42,7%-a) regisztrált.  A küldöttközgy?lés dr. Hankó Zoltán köszönt? szavaival vette kezdetét, majd a Himnusz eléneklése következett. A mandátum- és a szavazatszámláló bizottság, a jegyz?könyvvezet? és a jegyz?könyv-hitelesít?k megválasztása után következett a küldöttközgy?lés napirendjének elfogadása.

Az els? napirendi pont az elnöki beszámoló volt, a kamarai elnök az el?z? küldöttközgy?lés óta eltelt id?szakról számolt be. Részletesen ismertette az elmúlt id?szak kamarai tevékenységeit, szólt a Kormány és a Kamara közötti kapcsolatokról, a különféle szervezetekkel történ? együttm?ködésekr?l, valamint részletesen beszélt néhány kiemelten fontos és aktuális ügyr?l. (Az elnöki beszámolót a Gyógyszerészi Hírlapban tesszük közzé.) Az elnöki beszámolót a küldöttek az elnök tartózkodó szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadták.

A küldöttek elfogadtak egy küldöttközgy?lési határozatot is, amely az orvostechnikai eszközök regisztrációjával, a soron kívüli intézkedést igényl? feladatokkal és a rezsidíjak emelkedésének kompenzációs igényével foglalkozik. Egyben felhatalmazták az elnököt, hogy a határozatot juttassa el az egészségügyet felügyel? miniszternek. A határozatot 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással fogadták el.

Beszámoló a Kamara küldöttközgy?lésér?lA küldöttközgy?lés egyhangúlag elfogadta dr. Pintér Lászlónak, az Országos Etikai Bizottság elnökének a beszámolóját, aki ismertette a 2020-as és a 2021-es évek etikai eljárásait. A Felügyel? Bizottság elnökének, dr. Gutay Tibornak a beszámolója tevékenységük ismertetése mellett szólt a munkájuk alapjául szolgáló szempontokról is. Ezt a beszámolót két tartózkodással fogadta el a küldöttközgy?lés.

A küldöttek az Etikai Kollégium elnökévé dr. Pintért Lászlót, az Alkalmazotti Állandó Bizottság elnökének dr. Határné dr. Attl Orsolyát választották, akik a küldöttközgy?lés végén esküt tettek.

A 2023-as tagdíjakkal kapcsolatos alapszabálymódosító javaslat elfogadása után dr. Zalai Károly f?titkár el?terjesztésében a küldöttek jóváhagyták a Kamara 2020. és 2021. évi beszámolóját és mérlegét, majd elfogadták a Kamara 2022. évi költségvetését.

A küldöttközgy?lés a Szózat eléneklésével zárult.

Fotó: dr. Nagy Vilmos

Beszámoló a Kamara küldöttközgy?lésér?l

Dr. Hankó Zoltán

Beszámoló a Kamara küldöttközgy?lésér?l

Dr. Pintér László

Beszámoló a Kamara küldöttközgy?lésér?l

Dr. Gutay Tibor

Beszámoló a Kamara küldöttközgy?lésér?l

Dr. Zalai Károly

Beszámoló a Kamara küldöttközgy?lésér?l

Dr. Határné dr. Attl Orsolya és Dr. Pintér László

Beszámoló a Kamara küldöttközgy?lésér?l

Beszámoló a Kamara küldöttközgy?lésér?l

Beszámoló a Kamara küldöttközgy?lésér?l

Beszámoló a Kamara küldöttközgy?lésér?l